Skip to main content

Takaggregat endast kyldrift/värmepump
50FF/FC 020-099

Köldmedium: R-410A

Nominell kyleffekt: 22-97 kW

Nominell värmeeffekt: 22-100 kW

Luftflöde: 4 080-19 200 m³/h

Den serien 50FF/50FC 020-099 - takaggregat består av fristående, kompakta luft-till-luft-enheter i horisontell design för montering på tak. Bredden av tillgängliga effekter möjliggör luftkonditionering för medelstora och stora ytor, som till exempel shoppingcenter, matbutiker, inom logistik och många andra kommersiella och industriella områden.

 • Hög verkningsgrad
 • Överlägsen tillförlitlighet
 • Kompaktsystem
 • Energiåtervinning
 • EC-fläktar med variabelt varvtal
 • Multiscrollkompressorer
 • Elektroniska expansionsventiler
 • Auto-adaptativ mikroprocessorstyrning

50FC serien, storlekar 020 till 099: reversibel värmepump

50FF serien, storlekar 020 till 093: kylaggregat

Allmän beskrivning

 • Optimerad dellasthantering
 • Hög säsongsverkningsgrad
 • Självstöttande ram
 • Multiscrollkompressorer
 • Elektroniska expansionsventiler
 • EC-fläktar med variabelt varvtal
 • Auto-adaptativ mikroprocessorstyrning

Flexibel konstruktion

 • Vertikala tillufts-/returenheter är optimala för nybyggnationer eller ROT-applikationer i befintliga installationer
 • Horisontala enheter är optimala för att ersätta andra enheter eller för applikationer som går genom väggen, där ljudet måste dämpas innan kanalen går igenom taket

Snabb och enkel installation

 • Ansluten direkt till ett kanalsystem för luftfördelning utan ytterligare element eller utrustning, rör, kablar med mera, vilket gör att den inte tar upp något utrymme på golvet
 • Reducerar installationskostnaderna, underlättar upprättandet av en snabb anslutning och säkerställer en tillförlitlig drift

Överlägsen tillförlitlighet

 • Optimal verkningsgrad vid full- och dellast uppnås med hjälp av tandemscrollkompressorer
 • Kompressorerna är utrustade med vevhusvärmare och skyddas med elektroniska givare och logik för att säkerställa minimala tider för av- och påslagning, samt bakåtrotation
 • Alla enheter är testade i olika steg i produktionskedjan för att kontrollera elen, köldmedietryck och eventuellt kretsläckage

Avancerad teknik och prestanda

 • Elektroniska pluggfläktar i inomhuskretsen med direktdrivning och variabelt varvtal ger följande fördelar:
  • Eliminering av friktionsförlust vid överföring tack vare direktdrivningen
  • Bättre aerodynamisk motorverkningsgrad (reaktiva blad med optimerad profil), körs med högt driftstryck
  • Tydligt förbättrad motorverkningsgrad. Permanentmagnetiserade likströmsmotorer som aktiveras med elmanöverbrytare som är integrerade i motorn
  • Variabelt varvtal säkerställer ett konstant tilluftsflöde, oberoende av hur igensatta filtren är
  • Flödesmätning
 • Elektroniska axialfläktar i utomhuskretsen som anpassar varvtalet efter installationens behov, minskar elförbrukningen, ljudnivån vid dellast och förbättrar enhetens genomsnittliga säsongsverkningsgrad

Miljöhänsyn

 • Genom att använda R-410A-köldmedium går det att fatta miljöanpassade beslut
 • Inga trälastpallar krävs för hanteringen, vilket inte bara minskar avfallet utan även bidrar till att färre träd avverkas

Hölje

 • Höljet är gjort av galvaniserad stålmetall med polyesterfärg, vit färg RAL 7035
 • Ny självstöttande ram som gör det möjligt att transportera två enheter staplade på varandra
 • Löstagbara paneler för enkel åtkomst till alla komponenter: elcentral, kompressorer, fläktar, filter, etc.

Inomhusenhet

 • Två tillgängliga konfigurationer:
  • "Standard" (alla modeller)
  • "In-line" (modellerna 052 till 093)
 • Värme- och ljudisolering med dubbla mellanväggar och register, Euroclass A2-s1, d0 (M0) brandklass
 • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller
 • EC-elpluggfläktar som är direktkopplade med en styrenhet för reglering av varvtal och flöde
 • Återanvändbara gravimetriska luftfilter G4
 • Löstagbara och isolerade dropplåtar för kondensat för enkel rengöring

Utomhusenhet

 • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller
 • Elektroniska EC-axialfläktar som anpassar varvtalet efter installationens behov, minskar elförbrukningen, ljudnivån vid dellast och förbättrar enhetens genomsnittliga säsongsverkningsgrad
 • Höljet med motorfläktar kan lyftas för att komma åt insidan av utomhusenheten

Kylkrets

 • Hermetisk scrollkompressor i tandemutförande, monterad på vibrationsdämpare. Styrning av fasjämvikt och rotationsriktning
 • Vevhusvärmare
 • Elektronisk expansionsventil
 • Fyrvägsväxelventil (värmepumpar)
 • Torkfilter mot syrabildning
 • Kyldriftskonstruktion med enkelt luftvolym (modellerna 020 till 047) eller dubbel luftvolym (modellerna 052 till 093)

Skydd

 • Pressostater för hög- och lågtryck
 • Tryckomvandlare för hög- och lågtryck
 • Styrenhet för hetgasrörtemperatur
 • Manöverbrytare för huvuddörr
 • Magnettermiska skyddsmanöverbrytare för kompressorns kraftledning och fläktarnas motor
 • Automatisk manöverbrytare i manöverkretsen

Elcentral

 • Komplett och fullständig kabeldragen elcentral. Isolerad åtkomstdörr för att förhindra kondensering. Tvingad ventilation för elcentralen.
 • Numrerade kablar
 • Kraftmatning med nolledare
 • Huvudjordanslutning
 • Kompressor och fläktmotorkontakter
 • Maskindirektiv 2006/42/EG (MD)
 • Direktiv avseende elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU (EMC)
 • Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU (LVD)
 • Tryckutrustningsdirektivet (PED) 2014/68/EU (kategori 2) (PED)
 • RoHS-direktivet 2011/65/EU (RoHS)
 • Ekodesign-direktivet 2009/125/EC (ECO-DESIGN)
 • Energimärkningsdirektivet 2017/1369/EU (ECO-LABELLING)
 • Harmoniserad standard: SS-EN 378-2:2012 (Kylanläggningar och värmepumpar - säkerhets- och miljökrav)

"50FC"-styrenhet

Fabriksinstallerad "50FC"-styrenhet som möjliggör både fristående drift och anslutning till ett större system. 50FC-serien kan även konfigureras så att den kommunicerar via LonWorks®-, BACnetTM- och Konnex-protokoll om det krävs i applikationen. Denna styrenhet hanterar dessutom en lokal anslutning mellan enheter genom ett pLAN-nätverk (Local Area Network), vilket gör det möjligt att överföra data och information mellan enheter. Maximalt 15 enheter.

Funktioner
 • Högre verkningsgrad vid dellast
 • Förbättrad temperaturstyrning
 • Överlägsen tillförlitlighet
 • Hög omgivningskyldrift vid 48 ºC i reversibla värmepump aggregat (52ºC för kylaggregat)
 • Låg omgivningskyldrift vid -15 ºC, våt temperatur
Huvudfunktioner
 • Val av börvärde och driftläge: värmedrift, kyldrift, auto, ventilation
 • Kontinuerlig kontroll av driftparametrarna
 • Visning av värden uppmätta av givarna
 • Kompressorcykler
 • Avfrostningshantering
 • Styrning av tilluftstemperatur
 • Åretruntdrift med styrning av kondenserings- och förångningstryck
 • Börvärdeskompensering baserat på utomhustemperaturen
 • Schema, timvis och veckovis
 • Brandskydd
 • Felsökning efter fel och summalarm
 • Hantering av alla tillgängliga tillbehörsfunktioner för enheten: ekonomiser, tilläggsvärmedrift, CO2-luftkvalitetsgivare, energiåtervinning, med mera

Operatörspaneler

Manöverskärm

Denna terminal, som monteras som standard i elcentralen, används för att:

 • Genomföra initial programmering av enheten
 • Ändra driftparametrar
 • Slå PÅ/AV enheten
 • Välja driftläge och justera börvärden
 • Visa kontrollerade variabler och uppmätta givarvärden
 • Visa aktuella larm och deras historik
carrier manöverskärm
Användarterminal (tillbehör)

Denna terminal kan installeras på elskåpetc i stället för manöverskärmen. Den används för att:

 • Slå PÅ/AV enheten
 • Välja driftläge och justera börvärden
 • Visa installationens temperaturer och luftfuktighet, utomhustemperatur, tilluftstemperatur, CO2-givare och öppning av utomhusspjäll
 • Visa larmkoder
carrier användarterminal
Pekskärm (tillbehör)
 • 4,3 tums pekskärm
 • Förenklad navigering mellan de olika skärmbilderna
carrier-pekskärm-styrning

Övervakningslösningar

pCO webb
 • Lösning för hantering och övervakning av en enskild enhet om det innefattar Ethernet pCO-webbkort
Boss och Boss mini
 • Lösning för hantering och övervakning av luftkonditioneringsinstallationer med upp till 300 enheter (Boss) och 50-aggregat (Boss mini)
 • Integrerat wi-fi
 • Avancerade funktioner för övervakning och underhåll
 • Skapa zoner och grupper
 • Energimätare kan anslutas för att övervaka installationens energiförbrukning

Tillbehör för energibesparing/-återvinning

 • Aktiv återvinning (BA- och BB-enheter). Termodynamisk krets för återvinning av energi från avluftflödet.
 • Passiv återvinning genom användning av värmeåtervinningsväxlare för att överföra energi från avluftflödet till den friska luften. Hjulet monteras i en modul som placeras på enhetens ena sida (BW- och RW-enheter)

Utomhusklimat

 • Temperatur
  • Värme- och ljudisolering 50 mm, med brandklass Euroclass A2-s1, d0 (M0)
  • Frysskydd för låga utomhustemperaturer
 • Korrosion
  • Batterier (utomhus, inomhus och/eller extra) med kopparrör och -lameller
  • INERA®-batterier (utomhus, inomhus och/eller extra) med aluminiumlegeringslameller med hög prestanda och hög korrosionsbeständighet, med kopparrör
  • Batterier (utomhus, inomhus och/eller extra) med aluminiumlameller med polyuretanunderlagsskikt och kopparrör
  • Blygold®-beläggning
 • Luftfuktighet
  • Droppskydd vid friskluftsintaget
  • Tropiksäkrade komponenter på elcentralen med skyddslack: styrkort, kort och terminaler
  • Tropiksäkrade motorer och fläktar (rådgivning rekommenderas)
  • Grundläggande avfuktning (standardfunktion). Avfuktningen utförs genom att aggregaten startar i Kyldrift och option värme erfordras för att eftervärma luften efter förångaren.
  • Aktiv avfuktning med avfuktningsbatteri. Extra avfuktningsbatteri i applikationer som kräver kraftfullare avfuktning i miljöer med hög relativ fuktighet.

Tillbehör för komfort/värmedrift

 • Hjälpbatteri för hetvatten med 3-vägsventil. Detta alternativ innefattar alltid en frysskyddstermostat som säkerhetssystem
 • Extra elvärmare, med två effektlägen och på/av-styrning, för montering och anslutning på enhetens insida
 • Panna för naturgas eller propan med modulerande ställdon, i överensstämmelse med gasdirektivet 2009/142/EC
 • Luftvärmarmodul med gasbrännare med modulerande ställdon, i överensstämmelse med gasdirektivet 2009/142/EC

Luftfiltrering + droppeliminator

 • Olika filterkombinationer: G4-lågtrycksfall, dubbelstegskombinationer med G4 + M6, F7 eller F9; eller andra som M6+F7, M6+F9, F7+F9 eller F9+F9
 • Droppeliminator efter inomhusluftsbatteriet

Utomhusfläkt

 • Axiellt driven fläkt med två varvtal

Isolering

 • Värme- och ljudisolering av keramisk fiber, Euroclass A2-s1, d0 (M0) brandklass

Inomhusenhet

 • Dropplåt för kondensvatten av rostfritt stål för korrosionsskydd
 • Hantering av övertryck i rum (tillgänglig i enheterna BP, BT, BW, RP och RW)
 • Avkänning av igensatta filter med differentialtryckspressostat

Utomhusenhet

 • Skyddsnät för utomhusbatterier
 • Droppeliminator vid friskluftsintaget
 • Vibrationsdämpare av gummi

Extra värme

 • Batteri för värmeåtervinning (HRC) för förvärmning av luften som kommer att passera genom huvudinomhusbatteriet. Det använder temperaturen från en vatteninstallation utomhus för detta.

Speciella applikationer

 • Aktiv avfuktning med avfuktningsbatteri.
 • Zonuppdelning av luftflödet i upp till fyra olika zoner
 • Applikation för låg returtemperatur i kylläge
 • Montering 100% uteluft (BF)

Elförsörjning

 • Elektrisk kraftförsörjning utan neutralledare

Givare

 • Omgivningstemperaturgivare - upp till fyra givare
 • Dubbla omgivningstemperatur- och luftfuktighetsgivare - upp till fyra givare
 • CO2-givare för luftkvalitetskontroll
 • Styrenhet för brandvarnare i överensstämmelse med standarden NFS 61-961

Ekonomiser-hantering + luftfuktighet utomhus

 • Med ekonomisern går det att använda luftförhållandena utomhus på bästa sätt när dessa är mer fördelaktiga än returluften
 • Andelen utomhusluft kan variera mellan 0 % till 100 %
 • Ekonomiser-hantering kan vara: termisk, entalpisk, termoentalpisk
 • Temperaturgivare för utomhusluftfuktighet

Terminal + enhetskommunikation

 • Olika kombinationer för terminaler (i elcentraler och/eller för fjärrkontroll)
  • Grafisk terminal, användarterminal, pekskärm
  • Styrenhet utan terminal (för enheter med delad terminal i ett Plan NETWORK)
 • Kort för BMS-kommunikation med olika protokoll

Övrigt

 • Hantering av befuktare med On-off-styrning eller proportionell kontroll
 • Elenergimätare för övervakning av installationens strömförbrukning
 • Mätare för kyleffekt och elenergi
 • Mjukstartenhet för kompressor
 • Sekvensrelä för högprestandafas som gör det möjligt att justera skyddsinställningarna
 • Högklassiga omkopplingsenheter
 • Skyddslackerade komponenter i elcentralen: styrkort, kort och terminaler

50FC serien, storlekar 020 till 099: reversibel värmepump

50FF serien, storlekar 020 till 093: kylaggregat

Allmän beskrivning

 • Optimerad dellasthantering
 • Hög säsongsverkningsgrad
 • Självstöttande ram
 • Multiscrollkompressorer
 • Elektroniska expansionsventiler
 • EC-fläktar med variabelt varvtal
 • Auto-adaptativ mikroprocessorstyrning

Flexibel konstruktion

 • Vertikala tillufts-/returenheter är optimala för nybyggnationer eller ROT-applikationer i befintliga installationer
 • Horisontala enheter är optimala för att ersätta andra enheter eller för applikationer som går genom väggen, där ljudet måste dämpas innan kanalen går igenom taket

Snabb och enkel installation

 • Ansluten direkt till ett kanalsystem för luftfördelning utan ytterligare element eller utrustning, rör, kablar med mera, vilket gör att den inte tar upp något utrymme på golvet
 • Reducerar installationskostnaderna, underlättar upprättandet av en snabb anslutning och säkerställer en tillförlitlig drift

Överlägsen tillförlitlighet

 • Optimal verkningsgrad vid full- och dellast uppnås med hjälp av tandemscrollkompressorer
 • Kompressorerna är utrustade med vevhusvärmare och skyddas med elektroniska givare och logik för att säkerställa minimala tider för av- och påslagning, samt bakåtrotation
 • Alla enheter är testade i olika steg i produktionskedjan för att kontrollera elen, köldmedietryck och eventuellt kretsläckage

Avancerad teknik och prestanda

 • Elektroniska pluggfläktar i inomhuskretsen med direktdrivning och variabelt varvtal ger följande fördelar:
  • Eliminering av friktionsförlust vid överföring tack vare direktdrivningen
  • Bättre aerodynamisk motorverkningsgrad (reaktiva blad med optimerad profil), körs med högt driftstryck
  • Tydligt förbättrad motorverkningsgrad. Permanentmagnetiserade likströmsmotorer som aktiveras med elmanöverbrytare som är integrerade i motorn
  • Variabelt varvtal säkerställer ett konstant tilluftsflöde, oberoende av hur igensatta filtren är
  • Flödesmätning
 • Elektroniska axialfläktar i utomhuskretsen som anpassar varvtalet efter installationens behov, minskar elförbrukningen, ljudnivån vid dellast och förbättrar enhetens genomsnittliga säsongsverkningsgrad

Miljöhänsyn

 • Genom att använda R-410A-köldmedium går det att fatta miljöanpassade beslut
 • Inga trälastpallar krävs för hanteringen, vilket inte bara minskar avfallet utan även bidrar till att färre träd avverkas

Hölje

 • Höljet är gjort av galvaniserad stålmetall med polyesterfärg, vit färg RAL 7035
 • Ny självstöttande ram som gör det möjligt att transportera två enheter staplade på varandra
 • Löstagbara paneler för enkel åtkomst till alla komponenter: elcentral, kompressorer, fläktar, filter, etc.

Inomhusenhet

 • Två tillgängliga konfigurationer:
  • "Standard" (alla modeller)
  • "In-line" (modellerna 052 till 093)
 • Värme- och ljudisolering med dubbla mellanväggar och register, Euroclass A2-s1, d0 (M0) brandklass
 • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller
 • EC-elpluggfläktar som är direktkopplade med en styrenhet för reglering av varvtal och flöde
 • Återanvändbara gravimetriska luftfilter G4
 • Löstagbara och isolerade dropplåtar för kondensat för enkel rengöring

Utomhusenhet

 • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller
 • Elektroniska EC-axialfläktar som anpassar varvtalet efter installationens behov, minskar elförbrukningen, ljudnivån vid dellast och förbättrar enhetens genomsnittliga säsongsverkningsgrad
 • Höljet med motorfläktar kan lyftas för att komma åt insidan av utomhusenheten

Kylkrets

 • Hermetisk scrollkompressor i tandemutförande, monterad på vibrationsdämpare. Styrning av fasjämvikt och rotationsriktning
 • Vevhusvärmare
 • Elektronisk expansionsventil
 • Fyrvägsväxelventil (värmepumpar)
 • Torkfilter mot syrabildning
 • Kyldriftskonstruktion med enkelt luftvolym (modellerna 020 till 047) eller dubbel luftvolym (modellerna 052 till 093)

Skydd

 • Pressostater för hög- och lågtryck
 • Tryckomvandlare för hög- och lågtryck
 • Styrenhet för hetgasrörtemperatur
 • Manöverbrytare för huvuddörr
 • Magnettermiska skyddsmanöverbrytare för kompressorns kraftledning och fläktarnas motor
 • Automatisk manöverbrytare i manöverkretsen

Elcentral

 • Komplett och fullständig kabeldragen elcentral. Isolerad åtkomstdörr för att förhindra kondensering. Tvingad ventilation för elcentralen.
 • Numrerade kablar
 • Kraftmatning med nolledare
 • Huvudjordanslutning
 • Kompressor och fläktmotorkontakter
 • Maskindirektiv 2006/42/EG (MD)
 • Direktiv avseende elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU (EMC)
 • Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU (LVD)
 • Tryckutrustningsdirektivet (PED) 2014/68/EU (kategori 2) (PED)
 • RoHS-direktivet 2011/65/EU (RoHS)
 • Ekodesign-direktivet 2009/125/EC (ECO-DESIGN)
 • Energimärkningsdirektivet 2017/1369/EU (ECO-LABELLING)
 • Harmoniserad standard: SS-EN 378-2:2012 (Kylanläggningar och värmepumpar - säkerhets- och miljökrav)

"50FC"-styrenhet

Fabriksinstallerad "50FC"-styrenhet som möjliggör både fristående drift och anslutning till ett större system. 50FC-serien kan även konfigureras så att den kommunicerar via LonWorks®-, BACnetTM- och Konnex-protokoll om det krävs i applikationen. Denna styrenhet hanterar dessutom en lokal anslutning mellan enheter genom ett pLAN-nätverk (Local Area Network), vilket gör det möjligt att överföra data och information mellan enheter. Maximalt 15 enheter.

Funktioner
 • Högre verkningsgrad vid dellast
 • Förbättrad temperaturstyrning
 • Överlägsen tillförlitlighet
 • Hög omgivningskyldrift vid 48 ºC i reversibla värmepump aggregat (52ºC för kylaggregat)
 • Låg omgivningskyldrift vid -15 ºC, våt temperatur
Huvudfunktioner
 • Val av börvärde och driftläge: värmedrift, kyldrift, auto, ventilation
 • Kontinuerlig kontroll av driftparametrarna
 • Visning av värden uppmätta av givarna
 • Kompressorcykler
 • Avfrostningshantering
 • Styrning av tilluftstemperatur
 • Åretruntdrift med styrning av kondenserings- och förångningstryck
 • Börvärdeskompensering baserat på utomhustemperaturen
 • Schema, timvis och veckovis
 • Brandskydd
 • Felsökning efter fel och summalarm
 • Hantering av alla tillgängliga tillbehörsfunktioner för enheten: ekonomiser, tilläggsvärmedrift, CO2-luftkvalitetsgivare, energiåtervinning, med mera

Operatörspaneler

Manöverskärm

Denna terminal, som monteras som standard i elcentralen, används för att:

 • Genomföra initial programmering av enheten
 • Ändra driftparametrar
 • Slå PÅ/AV enheten
 • Välja driftläge och justera börvärden
 • Visa kontrollerade variabler och uppmätta givarvärden
 • Visa aktuella larm och deras historik
carrier manöverskärm
Användarterminal (tillbehör)

Denna terminal kan installeras på elskåpetc i stället för manöverskärmen. Den används för att:

 • Slå PÅ/AV enheten
 • Välja driftläge och justera börvärden
 • Visa installationens temperaturer och luftfuktighet, utomhustemperatur, tilluftstemperatur, CO2-givare och öppning av utomhusspjäll
 • Visa larmkoder
carrier användarterminal
Pekskärm (tillbehör)
 • 4,3 tums pekskärm
 • Förenklad navigering mellan de olika skärmbilderna
carrier-pekskärm-styrning

Övervakningslösningar

pCO webb
 • Lösning för hantering och övervakning av en enskild enhet om det innefattar Ethernet pCO-webbkort
Boss och Boss mini
 • Lösning för hantering och övervakning av luftkonditioneringsinstallationer med upp till 300 enheter (Boss) och 50-aggregat (Boss mini)
 • Integrerat wi-fi
 • Avancerade funktioner för övervakning och underhåll
 • Skapa zoner och grupper
 • Energimätare kan anslutas för att övervaka installationens energiförbrukning

Tillbehör för energibesparing/-återvinning

 • Aktiv återvinning (BA- och BB-enheter). Termodynamisk krets för återvinning av energi från avluftflödet.
 • Passiv återvinning genom användning av värmeåtervinningsväxlare för att överföra energi från avluftflödet till den friska luften. Hjulet monteras i en modul som placeras på enhetens ena sida (BW- och RW-enheter)

Utomhusklimat

 • Temperatur
  • Värme- och ljudisolering 50 mm, med brandklass Euroclass A2-s1, d0 (M0)
  • Frysskydd för låga utomhustemperaturer
 • Korrosion
  • Batterier (utomhus, inomhus och/eller extra) med kopparrör och -lameller
  • INERA®-batterier (utomhus, inomhus och/eller extra) med aluminiumlegeringslameller med hög prestanda och hög korrosionsbeständighet, med kopparrör
  • Batterier (utomhus, inomhus och/eller extra) med aluminiumlameller med polyuretanunderlagsskikt och kopparrör
  • Blygold®-beläggning
 • Luftfuktighet
  • Droppskydd vid friskluftsintaget
  • Tropiksäkrade komponenter på elcentralen med skyddslack: styrkort, kort och terminaler
  • Tropiksäkrade motorer och fläktar (rådgivning rekommenderas)
  • Grundläggande avfuktning (standardfunktion). Avfuktningen utförs genom att aggregaten startar i Kyldrift och option värme erfordras för att eftervärma luften efter förångaren.
  • Aktiv avfuktning med avfuktningsbatteri. Extra avfuktningsbatteri i applikationer som kräver kraftfullare avfuktning i miljöer med hög relativ fuktighet.

Tillbehör för komfort/värmedrift

 • Hjälpbatteri för hetvatten med 3-vägsventil. Detta alternativ innefattar alltid en frysskyddstermostat som säkerhetssystem
 • Extra elvärmare, med två effektlägen och på/av-styrning, för montering och anslutning på enhetens insida
 • Panna för naturgas eller propan med modulerande ställdon, i överensstämmelse med gasdirektivet 2009/142/EC
 • Luftvärmarmodul med gasbrännare med modulerande ställdon, i överensstämmelse med gasdirektivet 2009/142/EC

Luftfiltrering + droppeliminator

 • Olika filterkombinationer: G4-lågtrycksfall, dubbelstegskombinationer med G4 + M6, F7 eller F9; eller andra som M6+F7, M6+F9, F7+F9 eller F9+F9
 • Droppeliminator efter inomhusluftsbatteriet

Utomhusfläkt

 • Axiellt driven fläkt med två varvtal

Isolering

 • Värme- och ljudisolering av keramisk fiber, Euroclass A2-s1, d0 (M0) brandklass

Inomhusenhet

 • Dropplåt för kondensvatten av rostfritt stål för korrosionsskydd
 • Hantering av övertryck i rum (tillgänglig i enheterna BP, BT, BW, RP och RW)
 • Avkänning av igensatta filter med differentialtryckspressostat

Utomhusenhet

 • Skyddsnät för utomhusbatterier
 • Droppeliminator vid friskluftsintaget
 • Vibrationsdämpare av gummi

Extra värme

 • Batteri för värmeåtervinning (HRC) för förvärmning av luften som kommer att passera genom huvudinomhusbatteriet. Det använder temperaturen från en vatteninstallation utomhus för detta.

Speciella applikationer

 • Aktiv avfuktning med avfuktningsbatteri.
 • Zonuppdelning av luftflödet i upp till fyra olika zoner
 • Applikation för låg returtemperatur i kylläge
 • Montering 100% uteluft (BF)

Elförsörjning

 • Elektrisk kraftförsörjning utan neutralledare

Givare

 • Omgivningstemperaturgivare - upp till fyra givare
 • Dubbla omgivningstemperatur- och luftfuktighetsgivare - upp till fyra givare
 • CO2-givare för luftkvalitetskontroll
 • Styrenhet för brandvarnare i överensstämmelse med standarden NFS 61-961

Ekonomiser-hantering + luftfuktighet utomhus

 • Med ekonomisern går det att använda luftförhållandena utomhus på bästa sätt när dessa är mer fördelaktiga än returluften
 • Andelen utomhusluft kan variera mellan 0 % till 100 %
 • Ekonomiser-hantering kan vara: termisk, entalpisk, termoentalpisk
 • Temperaturgivare för utomhusluftfuktighet

Terminal + enhetskommunikation

 • Olika kombinationer för terminaler (i elcentraler och/eller för fjärrkontroll)
  • Grafisk terminal, användarterminal, pekskärm
  • Styrenhet utan terminal (för enheter med delad terminal i ett Plan NETWORK)
 • Kort för BMS-kommunikation med olika protokoll

Övrigt

 • Hantering av befuktare med On-off-styrning eller proportionell kontroll
 • Elenergimätare för övervakning av installationens strömförbrukning
 • Mätare för kyleffekt och elenergi
 • Mjukstartenhet för kompressor
 • Sekvensrelä för högprestandafas som gör det möjligt att justera skyddsinställningarna
 • Högklassiga omkopplingsenheter
 • Skyddslackerade komponenter i elcentralen: styrkort, kort och terminaler

Kan kanske intressera