Skip to main content

Takaggregat värmepump
50FC 100-280

Köldmedium: R-410A

Nominell kyleffekt: 100-280 kW

Nominell värmeeffekt : 101-309 kW

Luftflöde: 10 800-54 000 m³/h

Den ny serien 50FC 100-280 takaggregat består av fristående, kompakta luft-till-luft-enheter i horisontell design för montering på tak, för reversibel värmepumpsdrift. Bredden av tillgängliga effekter möjliggör luftkonditionering för medelstora och stora ytor, som till exempel shoppingcenter, matbutiker, inom logistik och många andra kommersiella och industriella områden.

 • Hög verkningsgrad
 • Överlägsen tillförlitlighet
 • Kompaktsystem
 • Låg ljudnivå
 • Energiåtervinning
 • EC-fläktar med variabelt varvtal
 • Multiscrollkompressorer
 • Elektroniska expansionsventiler
 • Auto-adaptativ mikroprocessorstyrning

50FC serien, storlekar 100 till 280: reversibel värmepump

Allmän beskrivning

 • Optimerad dellasthantering
 • Hög säsongsverkningsgrad
 • Självstöttande ram
 • Optimerad design
 • Låg ljudnivå
 • Multiscrollkompressorer
 • Elektroniska expansionsventiler
 • EC-fläktar med variabelt varvtal
 • Auto-adaptativ mikroprocessorstyrning
 • Aluminiumpaneler
 • Option med dubbelskikt (tjocklek 50mm) i alla inomhussektioner som kommer i kontakt med luftflödet (brandklass A2-s1 d0 (M0))

Flexibel konstruktion

 • Brett val av konfigurering av luftflöden och options
 • Vertikala tillufts-/returenheter är optimala för nybyggnationer eller ROT-applikationer i befintliga installationer
 • Horisontala enheter är optimala för att ersätta andra enheter eller för applikationer som går genom väggen, där ljudet måste dämpas innan kanalen går igenom taket

Snabb och enkel installation

 • Ansluten direkt till ett kanalsystem för luftfördelning utan ytterligare element eller utrustning, rör, kablar med mera, vilket gör att den inte tar upp något utrymme på golvet
 • Reducerar installationskostnaderna, underlättar upprättandet av en snabb anslutning och säkerställer en tillförlitlig drift

Överlägsen tillförlitlighet

 • Optimal verkningsgrad vid full- och dellast
 • Komponenter av hög kvalitet
 • Alla enheter är testade i olika steg i produktionskedjan för att kontrollera elen, köldmedietryck och eventuellt kretsläckage

Avancerad teknik och prestanda

 • Elektroniska pluggfläktar i inomhuskretsen med direktdrivning och variabelt varvtal ger följande fördelar:
  • Eliminering av friktionsförlust vid överföring tack vare direktdrivningen
  • Bättre aerodynamisk motorverkningsgrad (reaktiva blad med optimerad profil), körs med högt driftstryck
  • Tydligt förbättrad motorverkningsgrad. Permanentmagnetiserade likströmsmotorer som aktiveras med elmanöverbrytare som är integrerade i motorn
  • Variabelt varvtal säkerställer ett konstant tilluftsflöde, oberoende av hur igensatta filtren är
  • Flödesmätning
 • Elektroniska axialfläktar i utomhuskretsen som anpassar varvtalet efter installationens behov, minskar elförbrukningen, ljudnivån vid dellast och förbättrar enhetens genomsnittliga säsongsverkningsgrad
 • Elektroniska expansionsventiler
 • Multi-scroll tandem kompressorer

Miljöhänsyn

 • Genom att använda R-410A-köldmedium går det att fatta miljöanpassade beslut
 • Inga trälastpallar krävs för hanteringen, vilket inte bara minskar avfallet utan även bidrar till att färre träd avverkas

Hölje

 • Chassit är gjort av galvaniserat stål. Paneler av aluminum. med polyesterfärg, vit RAL 7035
 • Ny självstöttande ram
 • Löstagbara paneler för enkel åtkomst till alla komponenter: elcentral, kompressorer, fläktar, filter, etc.
 • Underredet underlättar transport i en container. Dimensionerna för dessa storlekar, medger att alla modeller med tillbehör kan transporteras i container, så att det inte erfordras någon speciell marinpacketering typ SEI4C vid något tillfälle.

Inomhusenhet

 • Värmeisolering och akustisk isolering i paneler, är utfört i brandklass M1
 • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller
 • EC-elpluggfläktar som är direktkopplade med en styrenhet för reglering av varvtal och flöde
 • Återanvändbara gravimetriska luftfilter G4
 • Isolerat kondensvattentråg med fall mot dräneringsanslutning. Tråget är lätt demonterbart för rengöring i storlekar 100 till 170

Utomhusenhet

 • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller
 • 2 aggregatutförande i utomhusdelen för att optimera prestanda (V-ställt batteri i storlekar 180-280)
 • Elektroniska EC-axialfläktar som anpassar varvtalet efter installationens behov, minskar elförbrukningen, ljudnivån vid dellast och förbättrar enhetens genomsnittliga säsongsverkningsgrad
 • Höljet med motorfläktar kan lyftas för att komma åt insidan av utomhusenheten

Kylkrets

 • Hermetisk scrollkompressor i tandemutförande, monterad på vibrationsdämpare. Styrning av fasjämvikt och rotationsriktning
 • Vevhusvärmare
 • Elektronisk expansionsventil
 • Fyrvägsväxelventil (värmepumpar)
 • Torkfilter mot syrabildning
 • Kyldriftskonstruktion med dubbel luftvolym

Skydd

 • Pressostater för hög- och lågtryck
 • Tryckomvandlare för hög- och lågtryck
 • Styrenhet för hetgasrörtemperatur
 • Manöverbrytare för huvuddörr
 • Magnettermiska skyddsmanöverbrytare för kompressorns kraftledning och fläktarnas motor
 • Automatisk manöverbrytare i manöverkretsen

Elcentral

 • Komplett och fullständig kabeldragen elcentral. Isolerad åtkomstdörr för att förhindra kondensering. Tvingad ventilation för elcentralen. Kapslingsklass IP54.
 • Numrerade kablar
 • Kraftmatning med nolledare
 • Huvudjordanslutning
 • Kompressor och fläktmotorkontakter
 • Maskindirektiv 2006/42/EG (MD)
 • Direktiv avseende elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU (EMC)
 • Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU (LVD)
 • Tryckutrustningsdirektivet (PED) 2014/68/EU (kategori 2) (PED)
 • RoHS-direktivet 2011/65/EU (RoHS)
 • Ekodesign-direktivet 2009/125/EC (ECO-DESIGN)
 • Energimärkningsdirektivet 2017/1369/EU (ECO-LABELLING)
 • Harmoniserad standard: SS-EN 378-2:2012 (Kylanläggningar och värmepumpar - säkerhets- och miljökrav)

"50FC"-styrenhet

Fabriksinstallerad "50FC"-styrenhet som möjliggör både fristående drift och anslutning till ett större system. 50FC-serien kan även konfigureras så att den kommunicerar via LonWorks®-, BACnetTM- och Konnex-protokoll om det krävs i applikationen. Denna styrenhet hanterar dessutom en lokal anslutning mellan enheter genom ett pLAN-nätverk (Local Area Network), vilket gör det möjligt att överföra data och information mellan enheter. Maximalt 15 enheter.

Funktioner
 • Högre verkningsgrad vid dellast
 • Förbättrad temperaturstyrning
 • Överlägsen tillförlitlighet
 • Hög omgivningskyldrift vid 48 ºC 
 • Låg omgivningskyldrift vid -15 ºC, våt temperatur
Huvudfunktioner
 • Val av börvärde och driftläge: värmedrift, kyldrift, auto, ventilation
 • Kontinuerlig kontroll av driftparametrarna
 • Visning av värden uppmätta av givarna
 • Kompressorcykler
 • Avfrostningshantering
 • Styrning av tilluftstemperatur
 • Åretruntdrift med styrning av kondenserings- och förångningstryck
 • Börvärdeskompensering baserat på utomhustemperaturen
 • Schema, timvis och veckovis
 • Brandskydd
 • Felsökning efter fel och summalarm
 • Hantering av alla tillgängliga tillbehörsfunktioner för enheten: ekonomiser, tilläggsvärmedrift, CO2-luftkvalitetsgivare, energiåtervinning, med mera

Operatörspaneler

Manöverskärm

Denna terminal, som monteras som standard i elcentralen, används för att:

 • Genomföra initial programmering av enheten
 • Ändra driftparametrar
 • Slå PÅ/AV enheten
 • Välja driftläge och justera börvärden
 • Visa kontrollerade variabler och uppmätta givarvärden
 • Visa aktuella larm och deras historik
carrier manöverskärm
Användarterminal (tillbehör)

Denna terminal kan installeras på elskåpetc i stället för manöverskärmen. Den används för att:

 • Slå PÅ/AV enheten
 • Välja driftläge och justera börvärden
 • Visa installationens temperaturer och luftfuktighet, utomhustemperatur, tilluftstemperatur, CO2-givare och öppning av utomhusspjäll
 • Visa larmkoder
carrier användarterminal
Pekskärm (tillbehör)
 • 4,3 tums pekskärm
 • Förenklad navigering mellan de olika skärmbilderna
carrier-pekskärm-styrning

Övervakningslösningar

pCO webb
 • Lösning för hantering och övervakning av en enskild enhet om det innefattar Ethernet pCO-webbkort
Boss och Boss mini
 • Lösning för hantering och övervakning av luftkonditioneringsinstallationer med upp till 300 enheter (Boss) och 50-aggregat (Boss mini)
 • Integrerat wi-fi
 • Avancerade funktioner för övervakning och underhåll
 • Skapa zoner och grupper
 • Energimätare kan anslutas för att övervaka installationens energiförbrukning

Tillbehör för energibesparing/-återvinning

 • Aktiv återvinning (BA- och BB-enheter). Termodynamisk krets för återvinning av energi från avluftflödet.
 • Passiv återvinning genom användning av värmeåtervinningsväxlare för att överföra energi från avluftflödet till den friska luften. Hjulet monteras i en modul som placeras på enhetens ena sida (BW- enhet)

Utomhusklimat

 • Temperatur
  • Värmeisolering och akustisk isolering har dubbelskikt (tjocklek 50mm) i alla inomhussektioner som kommer i kontakt med luftflödet, med brandklass Euroclass A2-s1, d0 (M0)
  • Frysskydd för låga utomhustemperaturer
 • Korrosion
  • Batterier (utomhus, inomhus och/eller extra) med kopparrör och -lameller
  • INERA®-batterier (utomhus, inomhus och/eller extra) med aluminiumlegeringslameller med hög prestanda och hög korrosionsbeständighet, med kopparrör
  • Batterier (utomhus, inomhus och/eller extra) med aluminiumlameller med polyuretanunderlagsskikt och kopparrör
  • Blygold®-beläggning
 • Luftfuktighet
  • Droppskydd vid friskluftsintaget
  • Tropiksäkrade komponenter på elcentralen med skyddslack: styrkort, kort och terminaler
  • Tropiksäkrade motorer och fläktar (rådgivning rekommenderas)
  • Grundläggande avfuktning (standardfunktion). Avfuktningen utförs genom att aggregaten startar i Kyldrift och option värme erfordras för att eftervärma luften efter förångaren.

Tillbehör för komfort/värmedrift

 • Hjälpbatteri för hetvatten med 3-vägsventil. Detta alternativ innefattar alltid en frysskyddstermostat som säkerhetssystem
 • Extra elvärmare, med två effektlägen och på/av-styrning, för montering och anslutning på enhetens insida
 • Luftvärmarmodul med gasbrännare med modulerande ställdon, i överensstämmelse med gasdirektivet 2009/142/EC

Luftfiltrering + droppeliminator

 • Olika filterkombinationer: G4-lågtrycksfall, dubbelstegskombinationer med G4 + M6; eller andra som M6+F7 eller F7+F9
 • Droppeliminator efter inomhusluftsbatteriet

Utomhusfläkt

 • Axiellt driven fläkt med två varvtal

Isolering

 • Värmeisolering och akustisk isolering har dubbelskikt (tjocklek 50mm) i alla inomhussektioner som kommer i kontakt med luftflödet, brandklass Euroclass A2-s1, d0 (M0)

Inomhusenhet

 • Dropplåt för kondensvatten av rostfritt stål för korrosionsskydd
 • Hantering av övertryck i rum (tillgänglig i enheterna BP, BT och BW)
 • Avkänning av igensatta filter med differentialtryckspressostat

Utomhusenhet

 • Skyddsnät för utomhusbatterier
 • Droppeliminator vid friskluftsintaget
 • Vibrationsdämpare av gummi

Extra värme

 • Batteri för värmeåtervinning (HRC) för förvärmning av luften som kommer att passera genom huvudinomhusbatteriet. Det använder temperaturen från en vatteninstallation utomhus för detta.

Speciella applikationer

 • Zonuppdelning av luftflödet i upp till fyra olika zoner
 • Applikation för låg returtemperatur i kylläge

Elförsörjning

 • Elektrisk kraftförsörjning utan neutralledare

Givare

 • Omgivningstemperaturgivare - upp till fyra givare
 • Dubbla omgivningstemperatur- och luftfuktighetsgivare - upp till fyra givare
 • CO2-givare för luftkvalitetskontroll
 • Styrenhet för brandvarnare i överensstämmelse med standarden NFS 61-961

Ekonomiser-hantering + luftfuktighet utomhus

 • Med ekonomisern går det att använda luftförhållandena utomhus på bästa sätt när dessa är mer fördelaktiga än returluften
 • Andelen utomhusluft kan variera mellan 0 % till 100 %
 • Ekonomiser-hantering kan vara: termisk, entalpisk, termoentalpisk
 • Temperaturgivare för utomhusluftfuktighet

Terminal + enhetskommunikation

 • Olika kombinationer för terminaler (i elcentraler och/eller för fjärrkontroll)
  • Grafisk terminal, användarterminal, pekskärm
  • Styrenhet utan terminal (för enheter med delad terminal i ett Plan NETWORK)
 • Kort för BMS-kommunikation med olika protokoll
 • Som förval, är den elektroniska kontrollen konfigurerad för ett aggregat, men det är också möjligt att placera den i ett LAN nätverk (Local Area Network) som För tidig, För sen eller Back-up.

Övrigt

 • Hantering av befuktare med On-off-styrning eller proportionell kontroll
 • Elenergimätare för övervakning av installationens strömförbrukning
 • Mätare för kyleffekt och elenergi
 • Mjukstartenhet för kompressor
 • Sekvensrelä för högprestandafas som gör det möjligt att justera skyddsinställningarna
 • Högklassiga omkopplingsenheter
 • Skyddslackerade komponenter i elcentralen: styrkort, kort och terminaler
50FC serien, storlekar 100 till 280: reversibel värmepump

Allmän beskrivning

 • Optimerad dellasthantering
 • Hög säsongsverkningsgrad
 • Självstöttande ram
 • Optimerad design
 • Låg ljudnivå
 • Multiscrollkompressorer
 • Elektroniska expansionsventiler
 • EC-fläktar med variabelt varvtal
 • Auto-adaptativ mikroprocessorstyrning
 • Aluminiumpaneler
 • Option med dubbelskikt (tjocklek 50mm) i alla inomhussektioner som kommer i kontakt med luftflödet (brandklass A2-s1 d0 (M0))

Flexibel konstruktion

 • Brett val av konfigurering av luftflöden och options
 • Vertikala tillufts-/returenheter är optimala för nybyggnationer eller ROT-applikationer i befintliga installationer
 • Horisontala enheter är optimala för att ersätta andra enheter eller för applikationer som går genom väggen, där ljudet måste dämpas innan kanalen går igenom taket

Snabb och enkel installation

 • Ansluten direkt till ett kanalsystem för luftfördelning utan ytterligare element eller utrustning, rör, kablar med mera, vilket gör att den inte tar upp något utrymme på golvet
 • Reducerar installationskostnaderna, underlättar upprättandet av en snabb anslutning och säkerställer en tillförlitlig drift

Överlägsen tillförlitlighet

 • Optimal verkningsgrad vid full- och dellast
 • Komponenter av hög kvalitet
 • Alla enheter är testade i olika steg i produktionskedjan för att kontrollera elen, köldmedietryck och eventuellt kretsläckage

Avancerad teknik och prestanda

 • Elektroniska pluggfläktar i inomhuskretsen med direktdrivning och variabelt varvtal ger följande fördelar:
  • Eliminering av friktionsförlust vid överföring tack vare direktdrivningen
  • Bättre aerodynamisk motorverkningsgrad (reaktiva blad med optimerad profil), körs med högt driftstryck
  • Tydligt förbättrad motorverkningsgrad. Permanentmagnetiserade likströmsmotorer som aktiveras med elmanöverbrytare som är integrerade i motorn
  • Variabelt varvtal säkerställer ett konstant tilluftsflöde, oberoende av hur igensatta filtren är
  • Flödesmätning
 • Elektroniska axialfläktar i utomhuskretsen som anpassar varvtalet efter installationens behov, minskar elförbrukningen, ljudnivån vid dellast och förbättrar enhetens genomsnittliga säsongsverkningsgrad
 • Elektroniska expansionsventiler
 • Multi-scroll tandem kompressorer

Miljöhänsyn

 • Genom att använda R-410A-köldmedium går det att fatta miljöanpassade beslut
 • Inga trälastpallar krävs för hanteringen, vilket inte bara minskar avfallet utan även bidrar till att färre träd avverkas

Hölje

 • Chassit är gjort av galvaniserat stål. Paneler av aluminum. med polyesterfärg, vit RAL 7035
 • Ny självstöttande ram
 • Löstagbara paneler för enkel åtkomst till alla komponenter: elcentral, kompressorer, fläktar, filter, etc.
 • Underredet underlättar transport i en container. Dimensionerna för dessa storlekar, medger att alla modeller med tillbehör kan transporteras i container, så att det inte erfordras någon speciell marinpacketering typ SEI4C vid något tillfälle.

Inomhusenhet

 • Värmeisolering och akustisk isolering i paneler, är utfört i brandklass M1
 • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller
 • EC-elpluggfläktar som är direktkopplade med en styrenhet för reglering av varvtal och flöde
 • Återanvändbara gravimetriska luftfilter G4
 • Isolerat kondensvattentråg med fall mot dräneringsanslutning. Tråget är lätt demonterbart för rengöring i storlekar 100 till 170

Utomhusenhet

 • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller
 • 2 aggregatutförande i utomhusdelen för att optimera prestanda (V-ställt batteri i storlekar 180-280)
 • Elektroniska EC-axialfläktar som anpassar varvtalet efter installationens behov, minskar elförbrukningen, ljudnivån vid dellast och förbättrar enhetens genomsnittliga säsongsverkningsgrad
 • Höljet med motorfläktar kan lyftas för att komma åt insidan av utomhusenheten

Kylkrets

 • Hermetisk scrollkompressor i tandemutförande, monterad på vibrationsdämpare. Styrning av fasjämvikt och rotationsriktning
 • Vevhusvärmare
 • Elektronisk expansionsventil
 • Fyrvägsväxelventil (värmepumpar)
 • Torkfilter mot syrabildning
 • Kyldriftskonstruktion med dubbel luftvolym

Skydd

 • Pressostater för hög- och lågtryck
 • Tryckomvandlare för hög- och lågtryck
 • Styrenhet för hetgasrörtemperatur
 • Manöverbrytare för huvuddörr
 • Magnettermiska skyddsmanöverbrytare för kompressorns kraftledning och fläktarnas motor
 • Automatisk manöverbrytare i manöverkretsen

Elcentral

 • Komplett och fullständig kabeldragen elcentral. Isolerad åtkomstdörr för att förhindra kondensering. Tvingad ventilation för elcentralen. Kapslingsklass IP54.
 • Numrerade kablar
 • Kraftmatning med nolledare
 • Huvudjordanslutning
 • Kompressor och fläktmotorkontakter
 • Maskindirektiv 2006/42/EG (MD)
 • Direktiv avseende elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU (EMC)
 • Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU (LVD)
 • Tryckutrustningsdirektivet (PED) 2014/68/EU (kategori 2) (PED)
 • RoHS-direktivet 2011/65/EU (RoHS)
 • Ekodesign-direktivet 2009/125/EC (ECO-DESIGN)
 • Energimärkningsdirektivet 2017/1369/EU (ECO-LABELLING)
 • Harmoniserad standard: SS-EN 378-2:2012 (Kylanläggningar och värmepumpar - säkerhets- och miljökrav)

"50FC"-styrenhet

Fabriksinstallerad "50FC"-styrenhet som möjliggör både fristående drift och anslutning till ett större system. 50FC-serien kan även konfigureras så att den kommunicerar via LonWorks®-, BACnetTM- och Konnex-protokoll om det krävs i applikationen. Denna styrenhet hanterar dessutom en lokal anslutning mellan enheter genom ett pLAN-nätverk (Local Area Network), vilket gör det möjligt att överföra data och information mellan enheter. Maximalt 15 enheter.

Funktioner
 • Högre verkningsgrad vid dellast
 • Förbättrad temperaturstyrning
 • Överlägsen tillförlitlighet
 • Hög omgivningskyldrift vid 48 ºC 
 • Låg omgivningskyldrift vid -15 ºC, våt temperatur
Huvudfunktioner
 • Val av börvärde och driftläge: värmedrift, kyldrift, auto, ventilation
 • Kontinuerlig kontroll av driftparametrarna
 • Visning av värden uppmätta av givarna
 • Kompressorcykler
 • Avfrostningshantering
 • Styrning av tilluftstemperatur
 • Åretruntdrift med styrning av kondenserings- och förångningstryck
 • Börvärdeskompensering baserat på utomhustemperaturen
 • Schema, timvis och veckovis
 • Brandskydd
 • Felsökning efter fel och summalarm
 • Hantering av alla tillgängliga tillbehörsfunktioner för enheten: ekonomiser, tilläggsvärmedrift, CO2-luftkvalitetsgivare, energiåtervinning, med mera

Operatörspaneler

Manöverskärm

Denna terminal, som monteras som standard i elcentralen, används för att:

 • Genomföra initial programmering av enheten
 • Ändra driftparametrar
 • Slå PÅ/AV enheten
 • Välja driftläge och justera börvärden
 • Visa kontrollerade variabler och uppmätta givarvärden
 • Visa aktuella larm och deras historik
carrier manöverskärm
Användarterminal (tillbehör)

Denna terminal kan installeras på elskåpetc i stället för manöverskärmen. Den används för att:

 • Slå PÅ/AV enheten
 • Välja driftläge och justera börvärden
 • Visa installationens temperaturer och luftfuktighet, utomhustemperatur, tilluftstemperatur, CO2-givare och öppning av utomhusspjäll
 • Visa larmkoder
carrier användarterminal
Pekskärm (tillbehör)
 • 4,3 tums pekskärm
 • Förenklad navigering mellan de olika skärmbilderna
carrier-pekskärm-styrning

Övervakningslösningar

pCO webb
 • Lösning för hantering och övervakning av en enskild enhet om det innefattar Ethernet pCO-webbkort
Boss och Boss mini
 • Lösning för hantering och övervakning av luftkonditioneringsinstallationer med upp till 300 enheter (Boss) och 50-aggregat (Boss mini)
 • Integrerat wi-fi
 • Avancerade funktioner för övervakning och underhåll
 • Skapa zoner och grupper
 • Energimätare kan anslutas för att övervaka installationens energiförbrukning

Tillbehör för energibesparing/-återvinning

 • Aktiv återvinning (BA- och BB-enheter). Termodynamisk krets för återvinning av energi från avluftflödet.
 • Passiv återvinning genom användning av värmeåtervinningsväxlare för att överföra energi från avluftflödet till den friska luften. Hjulet monteras i en modul som placeras på enhetens ena sida (BW- enhet)

Utomhusklimat

 • Temperatur
  • Värmeisolering och akustisk isolering har dubbelskikt (tjocklek 50mm) i alla inomhussektioner som kommer i kontakt med luftflödet, med brandklass Euroclass A2-s1, d0 (M0)
  • Frysskydd för låga utomhustemperaturer
 • Korrosion
  • Batterier (utomhus, inomhus och/eller extra) med kopparrör och -lameller
  • INERA®-batterier (utomhus, inomhus och/eller extra) med aluminiumlegeringslameller med hög prestanda och hög korrosionsbeständighet, med kopparrör
  • Batterier (utomhus, inomhus och/eller extra) med aluminiumlameller med polyuretanunderlagsskikt och kopparrör
  • Blygold®-beläggning
 • Luftfuktighet
  • Droppskydd vid friskluftsintaget
  • Tropiksäkrade komponenter på elcentralen med skyddslack: styrkort, kort och terminaler
  • Tropiksäkrade motorer och fläktar (rådgivning rekommenderas)
  • Grundläggande avfuktning (standardfunktion). Avfuktningen utförs genom att aggregaten startar i Kyldrift och option värme erfordras för att eftervärma luften efter förångaren.

Tillbehör för komfort/värmedrift

 • Hjälpbatteri för hetvatten med 3-vägsventil. Detta alternativ innefattar alltid en frysskyddstermostat som säkerhetssystem
 • Extra elvärmare, med två effektlägen och på/av-styrning, för montering och anslutning på enhetens insida
 • Luftvärmarmodul med gasbrännare med modulerande ställdon, i överensstämmelse med gasdirektivet 2009/142/EC

Luftfiltrering + droppeliminator

 • Olika filterkombinationer: G4-lågtrycksfall, dubbelstegskombinationer med G4 + M6; eller andra som M6+F7 eller F7+F9
 • Droppeliminator efter inomhusluftsbatteriet

Utomhusfläkt

 • Axiellt driven fläkt med två varvtal

Isolering

 • Värmeisolering och akustisk isolering har dubbelskikt (tjocklek 50mm) i alla inomhussektioner som kommer i kontakt med luftflödet, brandklass Euroclass A2-s1, d0 (M0)

Inomhusenhet

 • Dropplåt för kondensvatten av rostfritt stål för korrosionsskydd
 • Hantering av övertryck i rum (tillgänglig i enheterna BP, BT och BW)
 • Avkänning av igensatta filter med differentialtryckspressostat

Utomhusenhet

 • Skyddsnät för utomhusbatterier
 • Droppeliminator vid friskluftsintaget
 • Vibrationsdämpare av gummi

Extra värme

 • Batteri för värmeåtervinning (HRC) för förvärmning av luften som kommer att passera genom huvudinomhusbatteriet. Det använder temperaturen från en vatteninstallation utomhus för detta.

Speciella applikationer

 • Zonuppdelning av luftflödet i upp till fyra olika zoner
 • Applikation för låg returtemperatur i kylläge

Elförsörjning

 • Elektrisk kraftförsörjning utan neutralledare

Givare

 • Omgivningstemperaturgivare - upp till fyra givare
 • Dubbla omgivningstemperatur- och luftfuktighetsgivare - upp till fyra givare
 • CO2-givare för luftkvalitetskontroll
 • Styrenhet för brandvarnare i överensstämmelse med standarden NFS 61-961

Ekonomiser-hantering + luftfuktighet utomhus

 • Med ekonomisern går det att använda luftförhållandena utomhus på bästa sätt när dessa är mer fördelaktiga än returluften
 • Andelen utomhusluft kan variera mellan 0 % till 100 %
 • Ekonomiser-hantering kan vara: termisk, entalpisk, termoentalpisk
 • Temperaturgivare för utomhusluftfuktighet

Terminal + enhetskommunikation

 • Olika kombinationer för terminaler (i elcentraler och/eller för fjärrkontroll)
  • Grafisk terminal, användarterminal, pekskärm
  • Styrenhet utan terminal (för enheter med delad terminal i ett Plan NETWORK)
 • Kort för BMS-kommunikation med olika protokoll
 • Som förval, är den elektroniska kontrollen konfigurerad för ett aggregat, men det är också möjligt att placera den i ett LAN nätverk (Local Area Network) som För tidig, För sen eller Back-up.

Övrigt

 • Hantering av befuktare med On-off-styrning eller proportionell kontroll
 • Elenergimätare för övervakning av installationens strömförbrukning
 • Mätare för kyleffekt och elenergi
 • Mjukstartenhet för kompressor
 • Sekvensrelä för högprestandafas som gör det möjligt att justera skyddsinställningarna
 • Högklassiga omkopplingsenheter
 • Skyddslackerade komponenter i elcentralen: styrkort, kort och terminaler

Kan kanske intressera