Skip to main content
carrier-case-study-industry-es-h

Minskning Av Koldioxidutsläppen Hos Anläggning

carrier-mapa-casos-practicos-espana-madrid
account_circleCliente Minskning Av Koldioxidutsläppen Hos Anläggning
roomUbicación Madrid
todayFecha 2023

carrier-case-study-industry-es-1

Projektbeskrivning: Traditionellt köldbärarsystem byttes ut mot värmepumpar

Den rådande situationen och åtagandet att minska växthusgaserna för att mildra klimatförändringens effekter är en av de största utmaningarna som industrisektorn ställs inför i Spanien. Att öka energiverkningsgraden inom generering av värme och kyla, integrera förnybara energier och minska användningen av fossila bränslen kommer att hjälpa till att minska miljöpåverkan från de här systemen och göra våra industrier mer konkurrenskraftiga.

I den här fallstudien lyckades en utrustningstillverkare minska koldioxidutsläppen från värme- och kylsystemen vid sin anläggning i Madrid genom att införa luft/vattenvärmepumpar.

Projektet syftade till att minska installationens miljöpåverkan och de därmed sammanhängande kostnaderna och att eliminera behovet av fossila bränslen.

Den här åtgärden minskade systemets energiförbrukning och CO2 -utsläpp (både direkta och indirekta) och minimerade anläggningens driftskostnader.

En studie av det befintliga systemet

Den ursprungliga installationen hade två vätskekylare med luftkylda kondensorer och skruvkompressorer för kyldrift och tre naturgaspannor för värmedrift. Dessa enheter matade varmoch kallvatten till luftbehandlingsaggregaten och de avslutande fläktkonvektorerna som används för att luftkonditionera företagets anläggnings- och kontorsbyggnader.

Ett övervakningssystem ger också information om energibehovet och energiförbrukningen hos båda systemen. På så sätt kommer man att kunna anpassa värmeeffekten hos det föreslagna systemet och beräkna den uppnådda energibesparingen.

Föreslagen lösning

Den föreslagna lösningen inbegriper fyra AquaSnap®-värmepumpar med lyftkylda kondensorer och skruvkompressorer, med R32-köldmedium. Dessa enheter täcker varm- och kallvattensystemets behov under hela dess driftperiod.

carrier-case-study-industry-es

VIKTIGA KONSTRUKTIONSFAKTORER
  • Karakterisera efterfrågan på värme och kyla
  • Definiera nödvändiga temperaturer
  • Analysera det tillgängliga området och andra begränsningar hos installationen
  • Upprätta en kontrollstrategi
FÖRDELAR MED DEN FÖRESLAGNA LÖSNINGEN

HÅLLBAR: värmepumparna gör det möjligt att minimera bränsleförbrukningen.

INTEGRERBAR: införandet av värmepumpar är beroende av rätt konstruktion, där varje detalj uppmärksammas.

SKALBAR: enheter kan läggas till efter behov.

TILLFÖRLITLIG: tekniken som används i dessa enheter är resultatet av många års erfarenhet.

Elektrifiering av värme- och kyldriften

Tillsammans med ökad energiverkningsgrad och nya köldmedier är elektrifieringen av värme och kyla en viktig faktor när det gäller att minska miljöpåverkan från industrin. Värmepumpar gör det möjligt att byta ut utrustning som drivs med fossila bränslen mot enheter som använder el som energikälla. Det är viktigt att se till att välja rätt teknik för att uppfylla installationens behov genom att granska de viktigaste faktorerna:

  • Karta över driften: för det första behöver man kontrollera inom vilka utomhustemperaturområden som enheten kan användas, för det andra måste man se till att det går att generera de varm- och kallvattentemperaturer som installationen kräver.
  • Anpassningsbarhet: värmepumparna kan konfigureras med fabriks- och fältinstallerade tillbehör för att öka deras energiverkningsgrad eller för att förenkla installationen eller underhållet.
  • Tillförlitlighet: optimal tillförlitlighet garanteras tack vare att vi har erfarenhet av att tillverka den här tekniken, använder specialiserade laboratorier och genomför leveranstest innan utrustningen levereras för installation på platsen.
carrier-case-study-industry-es-4
carrier-case-study-industry-es-5
carrier-case-study-industry-es-6