Niniejsze Ogólne Warunki Umów Spółki Carrier Polska Sp. z o.o. mają zastosowanie do wszystkich umów, w tym sprzedaży towarów, najmu towarów, wykonania usługi serwisu sprzętu zawieranych pomiędzy Spółką a Nabywcą, o ile nie postanowiono inaczej. Jakiekolwiek zastrzeżenia wniesione pisemnie przez Nabywcę lub zgłoszone w inny sposób nie będę wiążące, o ile nie zostaną zaakceptowane przez Spółkę na piśmie. Przyjmuje się, że Nabywca składając Zamówienie na zakup, najem Towarów Spółki, wykonanie serwisu sprzętu akceptuje postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umów Spółki Carrier Polska Sp. z o.o. Jednocześnie niniejsze regulacje stanowią integralną część faktury VAT wystawianej Nabywcy. Spółka nie jest związana warunkami stosowanymi przez Nabywcę, w tym warunkami zakupu, nawet jeśli Spółka nie wyraziła sprzeciwu wobec takich warunków. Ogólne Warunki Umów Spółki Carrier Polska Sp. z o.o. obowiązują również wówczas, gdy Carrier Polska Sp. z o.o. zrealizuje bez zastrzeżeń zamówienie dla Nabywcy pomimo powzięcia informacji o sprzecznych warunkach Nabywcy.

 

I.                 CZĘŚĆ OGÓLNA

 

1. Definicje

Spółka – Carrier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 673) przy ul. Konstruktorskiej 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 33943, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 4.820.780,00 zł, NIP 113-08-88-326, REGON: 012264913

Nabywca – Strona składająca Zamówienie

Zamówienie – Oświadczenie woli złożone w imieniu Nabywcy skierowane do Spółki przez osobę do tego uprawnioną, zawierającą wolę zawarcia umowy określającą wykaz Towarów lub usług zamawianych przez Nabywcę przesłane do Spółki pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia - Oświadczenie Spółki o przyjęciu Zamówienia.

Umowa – jakakolwiek umowa, w tym Umowa Sprzedaży Towarów, Umowa Najmu Towarów, Umowa Serwisu Sprzętu zawarta pomiędzy Spółką a Nabywcą na zasadach określonych w niniejszych Warunkach.

Warunki – Niniejsze Ogólne Warunki Umów Spółki Carrier Polska Sp. z o.o.

Towary – Sprzęt lub usługi objęte Zamówieniem.

Usługi – wszelkie usługi objęte Zamówieniem w szczególności: montaż, instalacja, uruchomienie Towarów, najem Towarów, usługa serwisu sprzętu.

 

2. Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów

Spółka zastrzega sobie prawo zmian niniejszych Warunków. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, wyłączenia w zakresie postanowień niniejszych Warunków dokonane przez Nabywcę będą wiążące dla Stron pod warunkiem ich wprowadzenia lub zaakceptowania przez Spółkę na piśmie. Zawarcie Umowy następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Spółkę do realizacji. Oświadczenie Spółki o przyjęciu Zamówienia wyrażane jest w formie pisemnej tj. listem, faksem lub w drodze elektronicznej (Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia). Do zawarcia Umowy może dojść również w drodze bezwarunkowego potwierdzenia przez Nabywcę przyjęcia oferty złożonej przez Spółkę. Dla ustalanie zakresu świadczeń Spółki miarodajna jest treść Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia lub treść oferty Spółki.

 

3. Ceny

1.  Spółka zastrzega sobie prawo do zmian cen Towarów, które wynikają z konieczności odzwierciedlenia zmian kursów wymiany walut, cen robocizny, materiałów, podatków, ubezpieczenia, kosztów transportu lub innych kosztów niezależnych od Spółki, w okresie po złożeniu przez Nabywcę Zamówienia lecz przed datą przesłania Nabywcy Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. Nowe warunki cenowe zostaną określone w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia i staną się wiążące dla Nabywcę z chwilą dostarczenia Nabywcy Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

2.  Potrącenie wzajemnych wierzytelności Stron wymaga zgody obu Stron w formie pisemnej.

3. Wypełnienie wszystkich zobowiązań Spółki wobec Nabywcy uzależnione jest od dotrzymania przez Spółkę wszystkich uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań Nabywcy wynikających z zawartej Umowy.

 

4. Wycofanie Zamówienia / Rozwiązanie Umowy

1. Nabywca może wycofać złożone Zamówienie po jego akceptacji przez Spółkę w drodze Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, jedynie za zgodą Spółki.

2. Spółka może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Nabywcę postanowień niniejszych Warunków, jeżeli Nabywca pomimo pisemnego wezwania przez Spółkę nie przystąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni do naprawiania skutków naruszenia. Uprawnienie do odstąpienia może być zrealizowane w terminie 30 dni od stwierdzenia podstawy uprawniającej do odstąpienia.

Spółka może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zaistnienia przyczyn uniemożliwiających wykonanie Umowy przez okres dłuższy niż 14 dni. Uprawnienie do odstąpienia może być zrealizowane w terminie 30 dni od stwierdzenia podstawy uprawniającej do odstąpienia.

3. Spółka będzie wykonywać Umowę zgodnie z przepisami BHP. Nabywca dołoży wszelkich starań aby zapewnić Spółce, przy wykonywaniu Umowy, warunki pracy zgodne z przepisami BHP. W przypadku kolizji warunków wykonania prac przez Spółkę w ramach Umowy z tymi przepisami, Spółka zwróci się do Nabywcy o usunięcie niezgodności lub umożliwienie wykonania prac w inny sposób, zgodny z przepisami BHP. W przypadku odmowy Nabywcy lub niemożności zapewnienia warunków pracy zgodnych z przepisami BHP, Spółka będzie uprawniona do wstrzymania realizacji prac na podstawie Umowy, a w przypadku braku możliwości zrealizowania prac z przyczyn dt. BHP do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia podstawy uprawniającej do odstąpienia.

4. W takiej sytuacji Spółka zachowuje prawo do wynagrodzenia za wszelkie świadczenia, usługi i prace (w tym dostawy) faktycznie wykonane do dnia rozwiązania Umowy.

5. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym czasie za pisemnym porozumieniem między Spółką a Nabywcą.

 

5. Dostawa Towarów i Usług

1. Okres realizacji dostawy uzależniony jest od daty wystawienia Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia oraz spełnienia przez Nabywcę wszystkich warunków, w tym technicznych oraz handlowych, uzgodnionych przy przyjęciu Zamówienia.

2.  Daty dostawy określone są przez Spółkę w sposób przybliżony, zgodnie z najlepszą wiedzą i oszacowaniem Spółki i nie mają charakteru wiążącego. Niestosowanie się przez Spółkę do tak wskazanych dat dostaw nie rodzi odpowiedzialności Spółki, niezależnie od przyczyn niezastosowania się. Spółka może, na podstawie warunków indywidualnie uzgodnionych z Nabywcą, przyjąć odpowiedzialność za zwłokę w dostawie Towaru przy zastrzeżeniu, że wartość kar umownych z tytułu zwłoki nie może przekroczyć 0,5% wartości zamawianego Towaru za 7 dni zwłoki a łącznie 5% wartości Towaru objętego Zamówieniem.

3. Spółka nie będzie odpowiedzialna za opóźnienia powstałe bezpośrednio lub pośrednio z przyczyn niezależnych od Spółki, w szczególności z powodu zrządzeń siły wyższej, działań lub zaniechań Nabywcy lub strony trzeciej, zakłóceń w produkcji lub łańcuchów dostaw, przeszkód w transporcie, niedoborów siły roboczej lub materiałów, wadliwych lub niekompletnych dostaw materiałów zamówionych u dostawcy, przerw w dostawie energii elektrycznej lub innych utrudnień w produkcji we własnej fabryce lub u dostawcy Spółki.

4. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć Spółce informacje dotyczące miejsca dostawy i przejazdu samochodów z zamówionym Towarem przed przybliżoną datą dostawy określoną w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia. W braku takiej instrukcji, Nabywca odbierze Towar bezpośrednio z magazynu Spółki lub wskaże miejsce składowania na pierwsze wezwanie Spółki. W przypadku niemożności niezwłocznego odbioru Towaru lub wskazania innego miejsca składowego przez Nabywcę, Spółka może wyrazić zgodę na dalsze składowanie Towarów w magazynach Spółki za dodatkową opłatą. W razie zaistnienia takiej sytuacji uznaje się, że Towary zostały Nabywcy wydane i Nabywca przyjął na siebie ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów. Ponadto, z upływem terminu do odbioru Towarów lub wskazania odpowiedniego miejsca ich składowania Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego uiszczenia na rzecz Spółki wszelkich należności z tego tytułu. Towary mogą być dostarczane partiami.

5. W razie bezzasadnej odmowy przystąpienia do odbioru Towaru lub Usługi przez Nabywcę lub w razie nie przystąpienia do odbioru bez podania przyczyny, Spółka jest uprawniona do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, który będzie wiążący dla Stron.

5. Spółka może przy realizacji Zamówień, Umów korzystać z pomocy swoich podwykonawców bez odrębnej zgody Nabywcy.

6. Ryzyko związane z dostarczanymi Towarami i częściami (w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru, części) przechodzi na Nabywcę z chwilą dostawy lub w chwili, kiedy zostaną one przekazane przewoźnikowi Nabywcy.

 

 

6. Płatność

1. Wszelkie płatności będą dokonywane przez Nabywcę na rzecz Spółki Carrier Polska Sp. z o.o., zgodnie z Ofertą i Potwierdzeniem Przyjęcia Zamówienia w złotych polskich lub innej walucie przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT w wysokości określonej w fakturze VAT, bez żadnych kosztów dla Spółki, opłat za pobranie lub jakichkolwiek innych odliczeń, i w zgodności z warunkami płatności określonymi w Zamówieniu. Jeśli co innego nie wynika z Oferty i Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, płatności będą dokonywane niezwłocznie po wykonaniu przez Spółkę swoich zobowiązań umownych tj. po wykonanej dostawie lub zrealizowanej usłudze.

2. W razie opóźnienia płatności Spółka oprócz uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa jest ponadto uprawniona do wstrzymania i anulowania pozostałych dostaw Towarów do Nabywcę.

Przez dokonanie zapłaty rozumie się zaksięgowanie należności z tytułu Umowy na rachunku bankowym Spółki.

3. Nabywca nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń lub wstrzymywania płatności kwot należnych do zapłaty Spółce bez zgody Spółki.

4. W przypadku opóźnień w terminowej realizacji płatności Spółce przysługuje prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 

7. Cesja

1. Nabywca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z transakcji bez uprzedniej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej.

2. Spółka może dokonać cesji całości lub części praw i obowiązków wynikających z Umowy na dowolny podmiot zależny, podmiot stowarzyszony i podmiot będący jej następcą prawnym. Spółka ma wówczas obowiązek zawiadomienia Nabywcy na piśmie o takiej cesji. Spółka może również przekazać wykonanie dowolnego zobowiązania wynikającego z transakcji podmiotowi zależnemu, podmiotowi stowarzyszonemu, podmiotowi będącemu jej następcą prawnym lub innemu podmiotowi powiązanemu ze Spółką. Niezależnie od powyższego, Spółka zastrzega sobie prawo sprzedaży, cesji bądź innego rozporządzenia wierzytelnościami z tytułu Umowy w Polsce.

 

8. Zamienność

Jeśli, z uwagi na warunki, jakiekolwiek Towary wymienione w Zamówieniu będą niedostępne, zostaną dostarczone zamienniki uznane przez Spółkę za odpowiednie, a w przypadku braku odpowiednich zamienników, po wysłaniu Nabywcy zawiadomienia (niezależnie czy nastąpiło to przed lub po akceptacji Zamówienia), zobowiązania Spółki zostaną zawieszone do czasu gdy niedostępne Towary lub odpowiednie zamienniki będę mogły być dostarczone z uwzględnieniem odpowiedniej zmiany cen.

 

9. Rysunki i teksty

Wszelkie informacje handlowe i/lub techniczne, dane, specyfikacje, rysunki, teksty i inne dokumenty dostarczone przez Spółkę Nabywcy z związku z Umową pozostaną wyłączną własnością Spółki, a Umowa w żadnych okolicznościach nie będzie interpretowana jako przeniesienie obecnych lub przyszłych praw własności intelektualnej lub podobnych praw przez Spółkę na Nabywcę. Klient zobowiązuje się traktować wyżej wymienione informacje jako poufne do wyłącznego korzystania przez Nabywcę jedynie w związku z realizacją Umowy.

 

10. Zmiany

1. W miarę posiadanych możliwości technicznych, Spółka może na wniosek Nabywcy dokonać zmiany zamówionego Towaru lub Usługi. Ewentualne dodatkowe koszty takiej zmiany będzie ponosił Nabywca. Ponadto, w przypadku gdy przedmiotowa zmiana powodować będzie wydłużenie okresu projektowania lub produkcji zamówionego Towaru lub wykonania Usługi, termin dostawy ulegnie stosownemu przesunięciu.

2. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w swoich towarach i usługach bez zawiadomienia, w tym towarów już zamówionych, przy założeniu, że nie zostaną zmienione żadne z uzgodnionych z Nabywcą szczegóły techniczne mające wpływ na funkcjonalność Towaru lub Usługi.

 

11. Gwarancja

1. Spółka udziela Nabywcy gwarancji na Towary i Usługi opisane w Zamówieniu i wytworzone przez Carrier Global Corporation, jego podmioty zależne lub stowarzyszone na okresy wskazane w Częściach Szczególnych niniejszych Warunków, w tym zgodnie z Kartą Gwarancyjną Urządzeń.

2. Spółka gwarantuje, że Towary będą wolne od wad materiałowych i wad w wykonaniu oraz zapewnia ich poprawną pracę przy założeniu ich normalnego użytkowania i obsługi. W przypadku uznania reklamacji, Spółka dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany, wg własnego uznania, tych części Towarów, które na podstawie badania przeprowadzonego przez Spółkę zostały uznane za wadliwe z powodu nieprawidłowej produkcji, projektu i/lub wadliwych materiałów.

3. Jeżeli w okresie trwania gwarancji wystąpią wady, Nabywca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wykrycia wady powiadomi Spółkę o tym fakcie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na ich istnienie. W zależności od instrukcji Spółki wada może zostać zdiagnozowana i usunięta w miejscu instalacji Towaru lub innym wskazanym przez Spółkę. W przypadku przesłania Towaru do miejsca wskazanego przez Spółkę, koszty demontażu, transportu, ubezpieczenia oraz ponownego montażu ponosi Nabywca. W przypadku uznania roszczenia Nabywcy, naprawione lub wymienione Towary zostaną przesłane Nabywcy, a koszt transportu do magazynu Spółki poniesie Spółka.

4. Roszczenia Nabywcy o usunięcie wad ukierunkowane są w pierwszej kolejności na roszczenie o spełnienie Zamówienia tj. naprawę rzeczy wadliwej lub dostawę zastępczą rzeczy wolnej od wad. Nabywca winien jest je niezwłocznie zgłosić do Spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Spółka ma prawo wyboru naprawy lub dostawy zastępczej.

5. Odnośnie Towarów wyprodukowanych i dostarczonych przez inne podmioty niż Carrier Global Corporation, jego podmioty zależne lub stowarzyszone, Spółka przekaże Nabywcy gwarancje producentów (dostawców) tych Towarów, przewidziane umowami kupna zawartymi z tymi producentami (dostawcami), w miarę możliwości udostępniając je przed dostawą Towarów.

6. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do tych Towarów, które zostały zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi, zwłaszcza w zakresie zastosowania i warunków środowiskowych opisanych w dokumentacji Towarów oraz które są właściwie obsługiwane. Nadto gwarancja obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do tych Towarów, które są serwisowane przez serwis fabryczny Spółki  na podstawie odrębnej umowy serwisowej.

7. Odpowiedzialność Spółki wynikająca z niniejszej gwarancji nie dotyczy Towarów:

A/ w stosunku do których nie została uiszczona w całości cena sprzedaży

B/ które zostały naprawione lub zmienione, bez zgody Spółki

C/ które zostały zainstalowane lub używane w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi Spółki lub dla celów niezgodnych z przeznaczeniem.

8. Spółka nie będzie odpowiedzialna za uszkodzenia wynikające z użytkowania Towarów ani za funkcjonowanie systemu lub części systemu, którego elementem mogą być Towary.

9. Gwarancja udzielona przez Spółkę nie obejmuje zobowiązania, że Towary będą przydatne do określonego celu, lub że osiągną określone kryteria funkcjonalności.

10. Odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi jest wyłączona za wyjątkiem sprzedaży z udziałem konsumentów.

11. Zgłoszenie roszczeń z tytułu wad fizycznych Towarów nie uprawnia Nabywcy do wstrzymania zapłaty należności wynikających z wystawionej faktury VAT dotyczącej reklamowanego Towaru.

 

12. Odpowiedzialność

Spółka nie będzie odpowiedzialna za szkody Nabywcy nie uznane w niniejszych Warunkach w sposób wyraźny, niezależnie od podstawy prawnej, wykraczające poza szkodę rzeczywistą, takie jak utrata zysku, roszczenia Klientów Zamawiającego, utrata danych, niezrealizowane oszczędności kosztowe lub za inne następcze bądź pośrednie straty lub szkody Nabywcy. Łączna odpowiedzialność Spółki z jakiegokolwiek tytułu (w granicach dozwolonych przez prawo) ograniczona jest do wysokości Ceny netto za Towary lub Usługi zapłaconej Spółce przez Nabywcę.

 

13. Gwarancje w sprawie zastosowań do celów związanych z techniką nuklearną

Spółka nie ponosi odpowiedzialności jeśli Towary opisane w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia zostaną wykorzystane w jakikolwiek sposób dla celów nuklearnych bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Nabywca poinformuje Spółkę na piśmie w momencie składania Zamówienia o wszelkich znanych lub potencjalnych sposobach wykorzystania Towarów w jakichkolwiek zastosowaniach o naturze nuklearnej bez względu na to, czy mają charakter bezpośredni, czy pośredni.

 

14. Gwarancja patentowa

Spółka zabezpieczy Nabywcę od roszczeń wniesionych przez osoby trzecie przeciwko Nabywcy i opartych na stwierdzeniu, że sprzedaż lub używanie Towarów przez Nabywcę narusza patenty, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich przysługujące w krajach, gdzie dostawa na rzecz Nabywcy jest realizowana, pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia Spółki przez Nabywcę o takim roszczeniu. Prawo do zabezpieczenia jest wyłączone w zakresie, w jakim osoba trzecia dochodzi praw na podstawie modyfikacji/zmian Towarów spowodowanych lub dokonanych przez Nabywcę lub w związku z połączeniem lub przyłączeniem Towarów z produktem lub do produktu nie dostarczonego przez Spółkę lub użyciem Towarów w kombinacji lub procesie naruszającym prawa własności intelektualnej, o ile naruszenie nie powstałoby w wyniku użycia Towarów oddzielnie.

 

15. Licencje

1. Nabywca będzie odpowiadał za uzyskanie i utrzymanie w mocy wszelkich zatwierdzonych licencji importowych oraz dostarczenie wszelkich informacji niezbędnych do uzyskania wymaganych licencji eksportowych. Jednak, w przypadku gdy Spółka nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań lub ich części na mocy Umowy, na skutek nieudzielenia zezwolenia na eksport, licencji lub akceptacji przez Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki lub inny odpowiedni organ lub władze, wówczas Spółka nie będzie traktowana tak, jakby nie wywiązała się ze swoich zobowiązań, a Umowa będzie uważana za nieważną od początku bez zobowiązań dla którejkolwiek ze Stron.

2. Spółka zastrzega sobie wszystkie prawa dotyczące dokumentacji przedłożonej wraz z Ofertą, opracowanego projektu i oprogramowania w szczególności w zakresie praw autorskich. Oferta przedstawiona przez Spółkę, jak również wszystkie dokumenty związane z ofertą (rysunki, szkice, itp.) pozostają wyłączną własnością Spółki i Klient zobowiązany jest do traktowania ich jako tajemnicę przedsiębiorstwa Carrier Polska Sp. z o.o. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowane, jako przyznanie lub przekazanie Klientowi jakiegokolwiek tytułu prawnego, praw autorskich, licencyjnych lub innych praw do jakiejkolwiek dokumentacji przedłożonej przez Spółkę. Nabywca nie jest w żaden sposób uprawniony do przekazywania informacji i danych objętych Ofertą, jak również załączonymi do niej dokumentami jakimkolwiek osobom trzecim.

3. Przejście autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz własności egzemplarzy dokumentacji lub udzielenie licencji na korzystanie z dokumentacji na rzecz Nabywcę może nastąpić wyłącznie po uregulowaniu wszelkich należności przysługujących Spółce z tytułu realizacji prac objętych Ofertą.

 

16. Siła wyższa

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią przejaw działania siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragany, epidemie itd.; b) akty władzy państwowej np. stany wojenne, stany wyjątkowe, stany epidemii,  embarga, blokady; c) działania wojenne, akty sabotażu, d) strajki, lokauty, e) zamieszki, f) działania władz ustawodawczych lub wykonawczych, g) nieprzewidywalna poważna szkoda dotycząca urządzeń lub wyposażenia Spółki, która istotnie wpływa na zdolności produkcyjne Spółki, h) złe warunki atmosferyczne oraz i) zakłócenia telekomunikacyjne itp.

 

17. Rozstrzyganie sporów

W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania Umowy, Strony niezwłocznie podejmą negocjacje mające ma celu polubowne rozwiązanie konfliktu. Jeżeli konflikt nie zostanie rozwiązany w ciągu 30 dni począwszy od daty wezwania do polubownego rozwiązania sporu wydanego na piśmie przez którąkolwiek ze Stron, spór zostaje przedłożony do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy według siedziby Spółki. Sąd przy wykonywaniu orzeczenia i rozstrzyganiu sporu będzie stosował prawo polskie. Wyłącza się stosowanie przepisów konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

18. Dane osobowe

1. Strony przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że w ramach wykonywania Umowy i administrowania nią dane osobowe każdej ze Stron będą gromadzone i przetwarzane przez niezależnych administratorów danych do celów fakturowania oraz realizacji kontraktów i zarządzania nimi, a także że będą przestrzegać wszelkich przepisów o ochronie danych osobowych. Jeśli jedna ze Stron przekazuje drugiej Stronie jakiekolwiek dane osobowe w takim celu, musi upewnić się, że ma do tego prawo, w tym uzyskać zgodę i w razie potrzeby powiadomić osoby, których dane osobowe przekazała drugiej Stronie. Strony zobowiązują się do niesprzedawania i niewymieniania w zamian za jakiekolwiek korzyści danych osobowych przetwarzanych na podstawie Umowy w trakcie jej wykonywania i w późniejszym terminie.

2. Carrier Polska Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe swoim usługodawcom, a także przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych i dostępnych na całym świecie dla podmiotów firmy Carrier i ich usługodawców, ale wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń.  Ochrona danych osobowych ma istotne znaczenie dla firmy Carrier. Więcej informacji można znaleźć w Ogólnej informacji o polityce prywatności (https://eto.carrier.com/litterature/Communication/Carrier-Poland/22_05_25_general-privacy-notice-eng-pl_AW.pdf).

3. Korzystanie z niektórych produktów i usług firmy Carrier może wymagać specjalnego przetwarzania danych, np. w celu uwierzytelnienia użytkownika. W zależności od danego produktu i danych usług użytkownik końcowy może być zobowiązany do zaakceptowania określonej polityki prywatności i warunków użytkowania.

4. Niniejsza klauzula o ochronie danych osobowych będzie obowiązywać po rozwiązaniu Umowy.

 

19. Prawo do danych. Usługi Połączone

1. Nabywca niniejszym udziela i zobowiązuje się udzielić Spółce ogólnoświatowej, niewyłącznej, niepodlegającej unieważnieniu, nieodwołalnej, wieczystej, opłaconej, bezpłatnej licencji na wszelkie Dane Źródłowe, wraz z prawem do udzielania dalszych licencji jego jednostkom powiązanym i dostawcom na (i) świadczenie usług przez Spółkę zgodnie z Warunkami, (ii) doskonalenie usług Spółki oraz Platformy Analitycznej Spółki; (iii) poprawę wydajności, działania, niezawodności i łatwości obsługi Towaru; (iv) tworzenie, kompilowanie i/lub wykorzystywanie zbiorów danych i/lub statystyk do celów analiz porównawczych, opracowywania najlepszych praktyk, ulepszania produktów; (v) świadczenia usług osobom trzecim, (vi) cele badawcze, statystyczne i marketingowe i/lub (vii) obsługi umów Spółki. Dane Źródłowe – oznaczają dane generowane bezpośrednio z systemu lub urządzenia i odbierane w punkcie odbiorczym lub na serwerze centralnym (np. baza danych Spółki, zespół danych lub zewnętrzna usługa w chmurze). Platforma Analityczna – oznacza algorytmy serwerowe lub systemy interfejsów sieciowych wykorzystywane do (i) interpretacji, konwertowania, manipulowania lub obliczania danych, (ii) przetwarzania danych i/lub (iii) dostarczania danych Spółki, jednostkom powiązanym lub dostawcom Spółki i/lub Nabywcy.

2. Usługi połączone i zwrot danych. Nabywca rozumie i przyjmuje do wiadomości, że sprzęt Nabywcy może być wyposażony w urządzenie (Urządzenie Połączone), zgodnie z wykazem funkcji i/lub opcji uwzględnionych w specyfikacji zakupionego sprzętu. Urządzenie Połączone będzie gromadzić Dane Źródłowe, które będą przechowywane i/lub przesyłane na serwery Spółki oraz do dostawców lub jednostek powiązanych, z którymi Spółka zawarła umowę i wykorzystywane do przesyłania, przetwarzania, wydobywania lub przechowywania takich Danych Źródłowych w celach świadczenia przez Spółkę usług zgodnie z Warunkami. Po zapisaniu i/lub przesłaniu takich danych i informacji na serwery Spółki, Nabywca wyraża zgodę na to, aby takie dane i informacje stały się częścią bazy danych Spółki i w związku z tym podlegały warunkom licencji określonym w ust. 1 niniejszego punktu. W przypadku sprzętu wyposażonego w Urządzenie Połączone, Spółka dostarcza Usługi Połączone i aktywuje je podczas uruchamiania sprzętu. Za pośrednictwem Urządzenia Połączonego Spółka zbiera i wykorzystuje informacje, aby pomóc Nabywcy w świadczeniu Usług Połączonych, które zostaną opisane w dodatkowej specyfikacji dostarczanej wraz z zakupionym Towarem. Koszt pierwszych 12 (dwunastu) miesięcy realizacji Usług Połączonych jest bezpłatny przy zakupie sprzętu Nabywcy. W pierwszym roku, Nabywca nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami za korzystanie ze standardowych Usług Połączonych. Może jednak zdecydować się na zakup dodatkowej Umowy o Świadczenie Usług BluEdge w momencie zakupu Towaru lub w dowolnym momencie później, co może podlegać dodatkowym opłatom i odrębnej umowie.

3. Dostawa danych. W okresie obowiązywania Umowy Nabywca ma obowiązek (i) podjąć uzasadnione wysiłki, aby zapewnić, że sprzęt pozostanie włączony, (ii) unikać celowych działań mających na celu utrudnianie, blokowanie lub ograniczanie gromadzenia i przesyłania Danych Źródłowych przez Spółkę oraz (iii) unikać celowego działania mającego na celu wyłączenie, dezaktywację lub usunięcie sprzętu bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, której wydanie nie będzie bezzasadnie wstrzymywane.

4. Inżynieria odwrotna. Nabywca zobowiązuje się nie wyodrębniać, nie dekompilować ani nie odtwarzać kodu źródłowego żadnego oprogramowania dołączonego, włączonego lub w inny sposób powiązanego ze sprzętem, a także nie będzie dokonywał inżynierii wstecznej w zakresie żadnych raportów ani analiz dostarczonych Nabywcy lub otrzymanych przez Nabywcę od Spółki.

5. Prawo do anulowania. Spółka zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług Połączonych przez dowolny okres lub do anulowania wszystkich Usług Połączonych w dowolnym momencie i bez żadnych kar z tego tytułu dla Spółki. Nabywca ma prawo odmówić połączenia w momencie pierwotnego zakupu sprzętu lub anulować je w dowolnym momencie za powiadomieniem Spółki poprzez przedłożenie Spółce pisemnego wniosku o anulowanie. Anulowanie spowoduje wyłączenie Usług Połączonych świadczonych Nabywcy i może uniemożliwić lub ograniczyć możliwość pomocy Spółce przy obsłudze i konserwacji Towaru Nabywcy lub uniemożliwić udostępnianie Nabywcy lub Towarowi Nabywcy innych połączonych danych. Odmowa połączenia Towaru lub jego anulowanie zakończy transmisję Danych Źródłowych z Urządzenia Połączonego lub gromadzenie takich danych przez Spółkę.

 

20. Oświadczenia i gwarancje Nabywcy

1. Nabywca zobowiązuje się przestrzegać pod każdym względem i podejmować wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia przestrzegania przez swoich pracowników, pełnomocników i podwykonawców wszystkich zasad określonych w Kodeksie etyki Carrier Corporation („Carrier”), który może być okresowo aktualizowany według uznania Carrier („Kodeks Etyki”). Kodeks Etyki dostępny jest na stronie https://www.corporate.carrier.com/corporate-responsibility/governance/ethics-compliance/  lub może zostać udostępniony w formie papierowej na życzenie Nabywcy. Kodeks etyki zostaje niniejszym włączony do Umowy i stanowi jej istotną część. Ponadto obie strony zobowiązują się nie oferować ani nie przekazywać niczego wartościowego żadnej osobie, przedsiębiorstwu, instytucji rządowej lub innemu podmiotowi, bezpośrednio lub pośrednio, w celu nakłonienia do działania lub powstrzymania się od działania w związku z obowiązkami służbowymi, aby w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem pozyskać nowego lub utrzymać dotychczasowego klienta lub uzyskać niewłaściwą przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa dla którejkolwiek ze stron.

2. Nabywca jest odpowiedzialny za zapewnienie miejsca pracy zgodnego z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi Nabywcę oraz przepisami BHPiOŚ Spółki, np. w zakresie bezpiecznego dostępu do dachów i środowiska pracy na nich.  Spółka ma prawo do natychmiastowego wstrzymania wszelkich prac i obciążenia Nabywcy dodatkowymi kosztami, jeśli miejsce wykonywania praca nie jest zgodne z w/w przepisami i/lub konieczne jest podjęcie dodatkowych środków bezpieczeństwa.

3. Spółka podlega obowiązującej kontroli eksportu i przepisom okresowo ogłaszanym przez Unię Europejską, rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki i inne rządy. Nabywca swoim działaniem bądź zaniechaniem nie spowoduje naruszenia przez Spółkę tych przepisów i zapewni wszelkie niezbędne gwarancje ich przestrzegania w zakresie wymaganym przez Spółkę. Nie uważa się, że Spółka narusza lub nie wywiązuje się z Umowy z powodu zgodności z jakimikolwiek prawami lub przepisami dotyczącymi kontroli eksportu, którym podlega lub może podlegać. Spółka może odmówić wykonania dowolnego zobowiązania wynikającego z Umowy lub odmówić realizacji dowolnego Zamówienia lub zawiesić lub wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli istnieje lub może istnieć potencjalne naruszenie przepisów prawa, regulacji lub zasad etycznych mających zastosowanie wobec Spółki, w tym między innymi międzynarodowych zasad zgodności handlu zakazujących sprzedaży towarów i usług do niektórych krajów, niektórych osób lub podmiotów prawnych, które podlegają międzynarodowym sankcjom gospodarczym, finansowym lub innym.

4. Nabywca oświadcza i gwarantuje, że nie sprzeda, nie wykorzysta ani w inny sposób nie przekaże Towarów do obiektów jądrowych lub obiektów zajmujących się produkcją lub przechowywaniem broni jądrowej, biologicznej lub chemicznej.

5. Strony uzgadniają, że jakiekolwiek naruszenie przez Nabywcę Kodeksu Etyki, przepisów eksportowych, ograniczeń dotyczących broni w tym jądrowej albo nieusunięte naruszenie zgodności z zasadami BHPiOŚ daje Spółce prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy z ważnych powodów.

6. Zobowiązania Nabywcy określone w niniejszym punkcie „OŚWIADCZENIA I GWARANCJE” pozostają w pełnej mocy i są skuteczne niezależnie od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

7. Nabywca oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszych Ogólnych Warunków Umów Spółki Carrier Polska Sp. z o.o. i je akceptuje.

 

21. Postanowienia dodatkowe

1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach oraz innych materiałach dotyczących Towarów. Propozycje, porady i wskazania, inne niż zawarte w katalogach, prospektach i materiałach Spółki, będą wykorzystywane przez Nabywcę na jego własną odpowiedzialność.

2.  Ogólne warunki zawierania umów Nabywcy, odmienne od niniejszych Warunków, nie są dla Spółki wiążące chyba, że Spółka jednoznacznie w formie pisemnej wyrazi zgodę na ich obowiązywanie.

3. W razie, gdy którekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień Warunków, a takie nieważne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami, które w najbliższy sposób odpowiadają temu samemu zamiarowi.

 

II.               CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA – SPRZEDAŻ TOWARÓW

 

1. Zasady ogólne

Do Umowy Sprzedaży Towarów zastosowanie mają: I. CZĘŚĆ OGÓLNA" oraz uzupełniająco niniejsza  „II.               CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA – SPRZEDAŻ TOWARÓW” niniejszych Warunków.

 

2. Zasady sprzedaży

1. Spółka zobowiązuje się dostarczyć Nabywcy, na podstawie Oferty, Zamówienia, Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia Towary tam wymienione do wskazanego miejsca. Strony mogą też umówić się na dokonanie przez Spółkę instalacji i uruchomienia Towaru.

2. Towary są dostarczane na bazie FCA, włącznie ze standardowym opakowaniem Spółki lub jej dostawców. Na pisemne życzenie Nabywcy Towar może być przez Spółkę dostarczony na wskazany przez Nabywcę adres za naliczeniem dodatkowej opłaty transportowej. Dostawy powinny być natychmiast kontrolowane przez Nabywcę pod kątem zewnętrznych oznak uszkodzeń / niekompletności dostawy, a firma transportowa (w przypadku dostawy „do drzwi”) powinna być informowana na piśmie o wszelkich usterkach i zażaleniach. Po upływie trzech dni od daty odbioru/dostawy uważa się, że Nabywca przyjął dostawę potwierdzając zgodność z Zamówieniem. Złożenie reklamacji nie uprawnia do wstrzymania zapłaty za Towar lub jego część.

3. Prawo własności Towarów przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty na rzecz Spółki pełnej Ceny sprzedaży Towarów oraz wszelkich dodatkowych opłat przewidzianych Umową, w całości. Do tej chwili, Spółce przysługiwać będzie wyłączne i nieograniczone prawo do rozporządzania Towarami. Tak długo jak prawo własności Towarów przysługuje Spółce, Nabywca nie będzie uprawniony do zastawiania lub ustanawiania innych obciążeń w stosunku do Towarów.

 

3. Okres gwarancji

Spółka udziela Nabywcy gwarancji na sprzedane Towary opisane w Zamówieniu i wytworzone przez Carrier Global Corporation, jego podmioty zależne lub stowarzyszone na okres osiemnastu miesięcy od daty wysyłki Towarów z fabryki spółki Carrier Global Corporation, jednakże nie krócej niż na okres dwunastu miesięcy od daty dostawy Towaru zgodnie z zasadami określonymi w Karcie Gwarancyjnej Urządzeń.

 

 

III.             CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA – USŁUGA SERWISU SPRZĘTU

 

1. Zasady ogólne

Do Umowy Serwisu Sprzętu zastosowanie mają: I. CZĘŚĆ OGÓLNA" oraz uzupełniająco niniejsza  „III.               CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA – USŁUGA SERWISU SPRZĘTU” niniejszych Warunków.

 

2. Zasady świadczenia usług serwisowych

1.  Nabywca zleca, a Spółka podejmuje się wykonania, na podstawie Oferty Spółki usług serwisowych zwanych dalej Usługami, we wskazanym obiekcie dla sprzętu wymienionego w Ofercie zwanych dalej Urządzeniami.

2.  Na Usługi mogą składać się następujące czynności wykonywane na Zamówienie Nabywcy:

• przeprowadzenie przeglądu okresowego Urządzeń zwanego dalej Przeglądem,

• przeprowadzenie naprawy serwisowej Urządzeń zwanej dalej Naprawą,

• przeprowadzenie innej usługi serwisowej.

3. Dokładna  data przeprowadzenia Usługi zostanie uzgodniona przez Strony. Przeglądy wykonywane będą w godzinach od 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku; z pominięciem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Nabywca udostępni Spółce wszelkie materiały niezbędne do prawidłowej realizacji Usług, takie jak rysunki, schematy instalacji, specyfikacje części wyrobu, plany sytuacyjne, a także zapewni Spółce swobodny dostęp do Urządzeń i media niezbędne do wykonywania usług, m.in. prąd i bieżącą wodę.

5. Nabywca zobowiązany jest do odebrania Usług wykonanych przez Spółkę poprzez podpisanie protokołu odbioru w dniu wykonania Usługi lub, w przypadku braku takiej możliwości, w terminie 2 dni od daty wykonania Usługi. W przypadku, gdy Nabywca uchyla się od podpisania protokołu odbioru, Spółka uprawniona jest do jednostronnego sporządzenia protokołu, który będzie wiążący dla Stron.

6. Odpowiedzialność Spółki jest wyłączona w przypadku, gdy prace zostały wykonane w oparciu o dokumenty lub informacje techniczne przekazane przez Nabywcę, które były niezgodne z faktycznym stanem rzeczy lub z przepisami prawa.

 

3. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie zawiera koszty i czas przejazdów oraz stawki dzienne osób wykonujących Usługę.

2. Jeśli inaczej nie uzgodniono, Wynagrodzenie nie zawiera kosztów części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych wykorzystanych do wykonania Usługi.

 

4. Gwarancja

1. Termin gwarancji wynosi 6 miesięcy na wykonane Usługi oraz 12 miesięcy na dostarczone przez Spółkę części zamienne licząc od daty ich dostawy.

2. Jeżeli Spółka montuje, na specjalne życzenie Nabywcy, dostarczone przez Nabywcę części, to nie udziela on na te części gwarancji. Spółka nie ma też obowiązku sprawdzenia, wyjaśnienia i doradztwa w związku z takimi częściami. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w związku z dostarczonymi przez Nabywcę częściami.

 

 

 

IV.              CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA – USŁUGA NAJMU TOWARU

 

1. Zasady ogólne

Do Umowy Najmu Towarów zastosowanie mają: I. CZĘŚĆ OGÓLNA" oraz uzupełniająco niniejsza  „IV.               CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA – USŁUGA NAJMU TOWARU” niniejszych Warunków.

 

2. Warunki najmu

1.  Spółka oddaje w najem, a Nabywca bierze do używania Towar (zwany też Przedmiotem Najmu) wymieniony w Ofercie, Zamówieniu, Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia na okres tam wskazany. Po upływie tego okresu, okres najmu ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Strona poinformuję drugą Stronę o braku woli przedłużenia najmu najpóźniej do dnia upływu okresu najmu.

2. Nabywca zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania miejsca, w którym posadowiony zostanie Towar, zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od Spółki. Towar będzie użytkowany wyłącznie w miejscu umówionym przez Strony.

3. Odbiór i zwrot Towaru dokonywany jest na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i protokołu zwrotu Przedmiotu Najmu. Po zakończeniu najmu, Nabywca zobowiązany jest zwrócić Towar w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem normalnego zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji.

4. Nabywca zobowiązany jest zwrócić Towar nie później niż w dniu następującym po zakończeniu okresu najmu (niezależnie od sposobu jego rozwiązania). W przypadku opóźniania się przez Nabywcę ze zwrotem Urządzeń, Spółka nałoży na Nabywcę karę umowną w wysokości 100% stawki dziennej aktualnego miesięcznego Czynszu Najmu za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Towaru. Spółka jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych.

5. Koszty paliwa i oleju, filtrów oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych pokrywa Nabywca.

6. Nabywca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania otrzymanej przy odbiorze Towaru instrukcji obsługi codziennej i eksploatacji.

7. Wszelkie dodatkowe oprzyrządowanie może zostać udostępnione Nabywcy przez Spółkę w trakcie trwania niniejszej Umowy za odpłatnością. W takim przypadku stawka czynszu może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu w zależności od wprowadzonych zmian.

8. W razie konieczności dokonania przeglądu lub serwisu Towaru w trakcie trwania Umowy, Nabywca udostępni Towar w miejscu, w którym się znajduje celem dokonania oględzin i wydania opinii czy przegląd lub serwis jest możliwy do wykonania przez Spółkę w miejscu używania, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia terminu z Nabywcą. Dalsze czynności związane z przeprowadzeniem przeglądu lub serwisem będą ustalane indywidualnie pomiędzy Stronami.

9. W przypadku jakiejkolwiek awarii Nabywca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od wykrycia awarii, powiadomi Spółkę o tym fakcie. Nabywca nie jest uprawniony do samodzielnej naprawy Towaru bez formalnego, pisemnego upoważnienia ze strony Spółki. W przypadku gdy awaria nie została spowodowana z przyczyn zależnych od Spółki lub w wyniku wad tkwiących w Towarze, koszty usunięcia awarii przez Spółkę pokrywa Nabywca.

10. Czas przeglądu lub awarii, które nie zostały spowodowane przez Nabywcę lub uprawnionych użytkowników Towaru nie jest wliczany do okresu najmu.

11. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Nabywca zostanie obciążony kosztami przyjazdu serwisu Spółki według rzeczywiście poniesionych przez Spółkę kosztów.

12. Nabywca nie jest uprawniony do zmiany przeznaczenia Towarów oraz do dokonywania w nich jakichkolwiek zmian bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki.

13. W przypadku braku zwrotu Towaru pomimo upływu okresu najmu lub rozwiązania Umowy w inny sposób, Nabywca zobowiązany jest do wypełniania wszystkich obowiązków Nabywcy wynikających z Umowy do czasu zwrotu Towaru, w tym do zapłaty na rzecz Spółki kar umownych z tytułu bezprawnego korzystania z Przedmiotu Najmu.

 

3. Czynsz najmu

1. Wynagrodzenie za wynajem Towaru zwane jest dalej: „Czynszem Najmu”.

2. Spółka w pierwszej fakturze VAT za okres najmu uwzględni następujące koszty:

a. z tytułu dostawy Towaru do Nabywcy (o ile dostawa będzie realizowana przez Spółkę).

b. koszt instalacji Towaru.

3. Spółka w końcowej fakturze VAT za okres najmu uwzględni następujące koszty:

a. z tytułu odbioru Towaru po zakończeniu okresu Najmu (o ile transport będzie realizowany przez Spółkę).

b. koszt deinstalacji Towaru.

4. Czynsz Najmu płatny będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur VAT wystawianych przez Spółkę.

5. Czynsz Najmu za pierwszy i ostatni miesiąc obowiązywania Umowy zostanie rozliczony proporcjonalnie do liczby dni najmu odpowiednio w pierwszym i ostatnim miesiącu najmu.

6. Czynsz Najmu płatny jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty dzień najmu, w każdym przypadku nie mniej jednak niż za minimalny okres najmu. Jeżeli okres najmu jest dłuższy niż 7 (siedem) dni, to dzień odbioru Towaru nie jest wliczany do okresu Najmu, natomiast każdy inny rozpoczęty dzień Najmu uważa się przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za cały.

7. W przypadku opóźnienia w płatnościach powyżej 7 (siedmiu) dni Spółka jest uprawniona do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy. W takim przypadku Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni od daty otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu do zwrotu i dostarczenia na własny koszt wynajmowanego Towaru do miejsca wskazanego przez Spółkę. W przypadku, gdy Nabywca nie dokona zwrotu Towaru w wyżej wskazanym terminie, Spółce przysługuje prawo do naliczenia kary umownej za bezumowne korzystanie z Przedmiotu Najmu w wysokości 100% stawki dziennej aktualnego miesięcznego Czynszu Najmu za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Towaru. Powyższa kara umowna nie wyklucza żądania zapłaty odszkodowania przewyższającego jego wartość.

 

4. Zabezpieczenie

1. Z tytułu najmu Towaru, Spółka może zobowiązać Nabywcę do wpłaty kaucji we wskazanej wysokości. Kaucja zostanie wpłacona przez Nabywcę na rachunek bankowy Spółki. Spółka powinna otrzymać kaucję nie później niż w dniu wydania Towaru. Warunkiem koniecznym do wydania Przedmiotu Umowy jest wpłata kaucji, o ile została ona ustanowiona.

2. Spółka może wykorzystać kaucję do pokrycia kwot należnych od Nabywcy, a niezapłaconych w terminie (w tym jakiekolwiek koszty, które na podstawie Umowy Nabywca jest zobowiązany zwrócić lub pokryć), w każdym momencie obowiązywania Umowy, a także po jej wygaśnięciu (w tym rozwiązaniu lub wypowiedzeniu), jeśli przewiduje to Umowa.

3. W przypadku wypłaty przez Spółkę jakiejkolwiek kwoty z kaucji w celu zaspokojenia żądania zapłaty, Nabywca zobowiązany będzie w ciągu 7 (siedmiu) dni od wypłaty tej kwoty i otrzymania wezwania Spółki, do uzupełnienia kaucji, która będzie odpowiadała poprzedniej wartości.

4. W przypadku bezusterkowego zwrotu Towaru oraz po uregulowaniu przez Nabywcę wszystkich należności wynikających z Umowy, Spółka zwróci w całości kaucję bez potrąceń (bez odsetek kapitałowych), lub w części jaka pozostała po potrąceniu wszelkich należności od Nabywcy w terminie 14 (czternastu) dni po upływie okresu najmu i spełnieniu wyżej określonych warunków.

 

5. Odpowiedzialność

1. Spółka ma prawo do kontroli w dowolnym terminie sposobu wykorzystywania Towaru, w miejscu gdzie on się znajduje.

2. Nabywca nie jest uprawniony do cesji, podnajmowania, udostępniania lub użyczania Towaru osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

3. Najemcy nie wolno przemieszczać Towaru z miejsca, do którego został  pierwotnie dostarczony bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

4. Nabywca zobowiązany jest do zabezpieczenia Towaru przed kradzieżą lub zniszczeniem.

5. Za utratę lub zniszczenie Towaru Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę.

6. Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Spółkę o wszelkich szkodach powstałych w Przedmiocie Najmu.

7.  Za szkody wyrządzone obsłudze Towaru lub osobom trzecim w związku z jego użytkowaniem odpowiada wyłącznie Nabywca i zobowiązuje się zwolnić w tym zakresie od wszelkiej odpowiedzialności Spółkę.

8.  Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, a w szczególności zasad bezpieczeństwa.

9.  Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami bezpiecznej pracy Towaru.

10. Montaż, demontaż, eksploatacja i obsługa Towaru powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii z  uwzględnieniem instrukcji zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej Towaru przekazanej Nabywcy.

11. Nabywca korzystający z obsługi pracowników Spółki (dostawa, instalacja Towaru, instruktaż obsługi, itp.) zobowiązany jest zapewnić tym osobom właściwe warunki bezpiecznej pracy. Nabywca zobowiązany jest przeprowadzić instruktaż stanowiskowy BHP, zapoznać z oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy oraz wypełnić inne wymogi BHP określone w odpowiednich przepisach prawa.

12. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Spółka nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody i straty Nabywcy powstałe z tytułu użytkowania Towaru bez względu na to czy są to straty bezpośrednie czy pośrednie i w jakich okolicznościach powstały.

13. W przypadku utraty lub zniszczenia Towaru w trakcie trwania okresu najmu, Nabywca zapłaci Spółce odszkodowanie w  wysokości 100% wartości Towaru. W przypadku uszkodzenia Towaru, które Spółka uzna za możliwe do naprawy, Nabywca poniesie koszty naprawy i przywrócenia Towaru do stanu poprzedniego.

14. Strony ustalają, że w każdym przypadku, gdy Nabywca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów prawa, Spółka może ,zachowując roszczenie o naprawienie szkody wykonać bez upoważnienia sądu czynność na koszt Nabywcy lub usunąć na jego koszt to, co Nabywca wbrew zobowiązaniu uczynił (wykonanie zastępcze).

15. Strony postanawiają, że Nabywca jest posiadaczem odpadów powstających w związku z eksploatacją, w tym serwisowaniem, konserwacją i naprawami wynajmowanego Towaru, poza przypadkami przeglądów, napraw i serwisu odbywającego się w siedzibach oddziałów Spółki oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za ich zbieranie, magazynowanie, transport i dalsze postępowanie z nimi zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach, jak również zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku, nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami).

z eksploatacją, w tym serwisowaniem, konserwacją i naprawami wynajmowanych Towarów, zgodnie z art. 28 Ustawy o odpadach, a Nabywca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z niniejszą ustawą. Strony potwierdzają, że przeniesienie odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym punkcie, oznacza przeniesienie na Nabywcę wszelkich obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów. 16. Strony niniejszym przenoszą na Nabywcę pełną odpowiedzialność za odpady wytworzone w związku

 

6. Wypowiedzenie umowy, zwrot przedmiotu najmu

1. Strony mogą wypowiedzieć Umowę na piśmie z okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc liczonym na koniec następnego miesiąca, nie mogą jednak skrócić minimalnego okresu najmu.

2. Spółka może wypowiedzieć Umowę  bez zachowania terminów wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Nabywca:

a. używa Przedmiot Umowy w sposób sprzeczny z Umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki wynikające z Umowy, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy Towar.

b. opóźnia się z zapłatą czynszu przez 14 (czternaście) dni.

c. wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania Towar bez wymaganej pisemnej zgody Spółki.

d. nie wykonuje lub wykonuje nienależycie swoje obowiązki wynikające z Umowy.

e. nie dokonuje dostarczenia lub uzupełnienia kaucji w terminach określonych w Umowie.

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, w szczególności w wyniku zaistnienia jednego z przypadków określonych w ust. 2 powyżej, Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty Spółce kary umownej, o ile taką ustalono. Kara Umowna zostanie zapłacona w terminie 7 (siedmiu) dni od doręczenia do Nabywcy wezwania do jej zapłaty na rzecz Spółki. Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonej Kary Umownej na zasadach ogólnych.

4. Nabywca ma prawo wypowiedzieć Umowę w części tj. dotyczącej poszczególnych Towarów lub w całości bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kar jeżeli wystąpi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

a. Towar nie spełnia wymogów określonych w Umowie lub nie osiąga parametrów technicznych wynikających ze specyfikacji Towaru, pomimo prawidłowego podłączenia i używania, przez co Nabywca nie jest w stanie zrealizować celu, dla którego zawarł Umowę.

b. w trakcie realizacji Umowy okaże się, że wskazane przez Nabywcę miejsce, w którym posadowiony zostanie Towar nie spełnia warunków do realizacji Umowy.

c. Spółka wyrazi na to zgodę.

5. Do daty rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy Najmu Nabywca, na swój własny koszt przywróci Przedmiot Najmu do stanu istniejącego w dacie jego przekazania, z zastrzeżeniem normalnego zużycia.

6. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym przez którąkolwiek ze Stron, Nabywca zobowiązany jest do wykonania obowiązku, o którym mowa w ustępie 5 powyżej, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozwiązania Umowy (za który to okres Nabywca będzie obowiązany uiścić kwotę odpowiadającą wartości Czynszu Najmu, który to obowiązek będzie trwał do dnia dopóki Nabywca, jego użytkownicy lub podnajemcy, będą faktycznie w posiadaniu Przedmiotu Najmu.

7.  Pisemny protokół zwrotu Przedmiotu Najmu, zawierający szczegółowy opis stanu Przedmiotu Najmu w chwili zwrotu Przedmiotu Najmu, zostanie sporządzony i podpisany przez obie Strony w przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek upływu całego Okresu Najmu lub okresu wypowiedzenia albo do 2 (dwóch) dni po upływie 7 (siedmiu)  dni od daty rozwiązania Umowy w przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Spółka zawiadomi Nabywcę o dacie sporządzenia protokołu. W przypadku niestawienia się Nabywcy do podpisania protokołu zwrotu Przedmiotu Najmu, w terminie wyznaczonym przez Spółkę lub bezzasadnej odmowy podpisania protokołu, Spółka będzie miała uprawnienie do podpisania takiego dokumentu jednostronnie, który będzie uznawany przez Strony za wiążący protokół zwrotu Przedmiotu Najmu.

 

 

 

Aktualizacja dokumentu 10.2023 r.