Niniejsze Warunki Sprzedaży Spółki CARRIER Polska Sp. z o.o. mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów pomiędzy Spółką a Kupującym, o ile nie postanowiono inaczej. Jakiekolwiek zastrzeżenia wniesione pisemnie przez Kupującego lub zgłoszone w inny sposób nie będę wiążące, o ile nie zostaną zaakceptowane przez Spółkę na piśmie. Przyjmuje się, że Kupujący składając Zamówienie na zakup Towarów Spółki akceptuje postanowienia niniejszych Warunków Sprzedaży Spółki CARRIER Polska Sp. z o.o. Jednocześnie niniejsze regulacje stanowią integralną część faktury VAT wystawianej Kupującemu. Sprzedający nie jest związany warunkami stosowanymi przez Kupującego, w tym warunkami zakupu, nawet jeśli Sprzedający nie wyraził sprzeciwu wobec takich warunków. Ogólne warunki sprzedaży Spółki CARRIER Polska Sp. z o.o. obowiązują również wówczas, gdy CARRIER Polska Sp. z o.o. zrealizuje bez zastrzeżeń zamówienie dla Kupującego pomimo powzięcia informacji o sprzecznych warunkach Kupującego.

1. Definicje

Sprzedający/Spółka – CARRIER Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 673) przy ul. Konstruktorskiej 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 33943, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 4.820.780,00 zł, NIP 113-08-88-326, REGON: 012264913

Kupujący – Strona składająca Zamówienie

Zamówienie – Oświadczenie woli złożone w imieniu Kupującego skierowane do Sprzedającego przez osobę do tego uprawnioną, zawierającą wolę zawarcia umowy określającą wykaz Towarów zamawianych przez Kupującego przesłane do Spółki pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia - Oświadczenie Spółki o przyjęciu Zamówienia.

Umowa – Umowa Sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Spółką a Kupującym na zasadach określonych w niniejszych Warunkach.

Warunki – Niniejsze Warunki Sprzedaży Spółki CARRIER Polska Sp. z o.o.

Towary – Sprzęt lub usługi objęte Zamówieniem.

2. Uwagi ogólne

Spółka zastrzega sobie prawo zmian Warunków. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, wyłączenia w zakresie postanowień niniejszych Warunków dokonane przez Kupującego będą wiążące dla Stron pod warunkiem ich wprowadzenia lub zaakceptowania przez Spółkę na piśmie. Zawarcie Umowy następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Spółkę do realizacji. Oświadczenie Spółki o przyjęciu Zamówienia wyrażane jest w formie pisemnej tj. listem, faksem lub w drodze elektronicznej (Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia). Do zawarcia Umowy może dojść również w drodze bezwarunkowego potwierdzenia przez Kupującego przyjęcia oferty złożonej przez Spółkę. Dla ustalanie zakresu świadczeń Spółki miarodajna jest treść Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia lub treść oferty Spółki.

3. Zasady sprzedaży

Towary są dostarczane na bazie FCA, włącznie ze standardowym opakowaniem Spółki lub jej dostawców. Na pisemne życzenie Kupującego Towar może być przez Spółkę dostarczony na wskazany przez Kupującego adres za naliczeniem dodatkowej opłaty transportowej. Dostawy powinny być natychmiast kontrolowane przez Kupującego pod kątem zewnętrznych oznak uszkodzeń / niekompletności dostawy, a firma transportowa (w przypadku dostawy „do drzwi”) powinna być informowana na piśmie o wszelkich usterkach i zażaleniach. Po upływie trzech dni od daty odbioru/dostawy uważa się, że Kupujący przyjął dostawę potwierdzając zgodność z Zamówieniem. Złożenie reklamacji nie uprawnia do wstrzymania zapłaty za Towar lub jego część. 

Ryzyko związane z Towarami (w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru) przechodzi na Kupującego z chwilą dostawy lub w chwili, kiedy zostaną one przekazane przewoźnikowi Kupującego. 

Prawo własności Towarów przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty na rzecz Spółki pełnej ceny sprzedaży Towarów oraz wszelkich dodatkowych opłat przewidzianych Umową, w całości. Do tej chwili, Spółce przysługiwać będzie wyłączne i nieograniczone prawo do rozporządzania Towarami. Tak długo jak prawo własności Towarów przysługuje Spółce, Kupujący nie będzie uprawniony do zastawiania lub ustanawiania innych obciążeń w stosunku do Towarów. 

4. Ceny

Spółka zastrzega sobie prawo do zmian cen Towarów, które wynikają z konieczności odzwierciedlenia zmian kursów wymiany walut, cen robocizny, materiałów, podatków, ubezpieczenia, kosztów transportu lub innych kosztów niezależnych od Spółki, w okresie po złożeniu przez Kupującego Zamówienia lecz przed datą przesłania Kupującemu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. Nowe warunki cenowe zostaną określone w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia i staną się wiążące dla Kupującego z chwilą dostarczenia Kupującemu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. Potrącenie wzajemnych wierzytelności Stron wymaga szczegółowych uregulować w formie pisemnej. Wypełnienie wszystkich zobowiązań Spółki wobec Kupującego uzależnione jest od dotrzymania przez Spółkę wszystkich uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań Kupującego wynikających z zawartej Umowy.

5. Wycofanie Zamówienia / Rozwiązanie Umowy

Kupujący może wycofać złożone Zamówienie po jego akceptacji przez Spółkę w drodze Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, jedynie za zgodą Spółki. Spółka może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszych Warunków, jeżeli Kupujący pomimo pisemnego wezwania przez Spółkę nie przystąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni do naprawiania skutków naruszenia. Uprawnienie do odstąpienia może być zrealizowane w terminie 30 dni od stwierdzenia podstawy uprawniającej do odstąpienia. 

Spółka może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zaistnienia przyczyn uniemożliwiających wykonanie Umowy przez okres dłuższy niż 14 dni. Uprawnienie do odstąpienia może być zrealizowane w terminie 30 dni od stwierdzenia podstawy uprawniającej do odstąpienia. 

Spółka będzie wykonywać Umowę zgodnie z przepisami BHP. Kupujący dołoży wszelkich starań aby zapewnić Spółce, przy wykonywaniu Umowy, warunki pracy zgodne z przepisami BHP. W przypadku kolizji warunków wykonania prac przez Spółkę w ramach Umowy z tymi przepisami, Spółka zwróci się do Kupującego o usunięcie niezgodności lub umożliwienie wykonania prac w inny sposób, zgodny z przepisami BHP. W przypadku odmowy Kupującego lub niemożności zapewnienia warunków pracy zgodnych z przepisami BHP, Spółka będzie uprawniona do wstrzymania realizacji prac na podstawie Umowy, a w przypadku braku możliwości zrealizowania prac z przyczyn dt. BHP do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia podstawy uprawniającej do odstąpienia. W takiej sytuacji Spółka zachowuje prawo do wynagrodzenia za wszelkie świadczenia i prace (w tym dostawy) faktycznie wykonane do dnia rozwiązania Umowy. 

Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym czasie za pisemnym porozumieniem między Spółką a Kupującym.

6. Dostawa

a) Okres realizacji dostawy uzależniony jest od daty wystawienia Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia oraz spełnienia przez Kupującego wszystkich warunków, w tym technicznych oraz handlowych, uzgodnionych przy przyjęciu Zamówienia. 

b) Daty dostawy określone są przez Spółkę w sposób przybliżony, zgodnie z najlepszą wiedzą i oszacowaniem Sprzedającego i nie mają charakteru wiążącego. Niestosowanie się przez Spółkę do tak wskazanych dat dostaw nie rodzi odpowiedzialności Spółki, niezależnie od przyczyn niezastosowania się. Spółka może, na podstawie warunków indywidualnie uzgodnionych z Kupującym, przyjąć odpowiedzialność za zwłokę w dostawie Towaru przy zastrzeżeniu, że wartość kar umownych z tytułu zwłoki nie może przekroczyć 0,5% wartości zamawianego Towaru za 7 dni zwłoki a łącznie 3% wartości Towaru objętego Zamówieniem. 

c) Spółka nie będzie odpowiedzialna za opóźnienia powstałe bezpośrednio lub pośrednio z przyczyn niezależnych od Spółki lub jej dostawców, w szczególności z powodu zrządzeń siły wyższej, działań lub zaniechań Kupującego lub strony trzeciej, przeszkód w transporcie, niedoborów siły roboczej lub materiałów, wadliwych lub niekompletnych dostaw materiałów zamówionych u dostawcy, przerw w dostawie energii elektrycznej lub innych utrudnień w produkcji we własnej fabryce lub u dostawcy Spółki. 

d) Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Spółce informacje dotyczące miejsca dostawy i przejazdu samochodów z zamówionym Towarem przed przybliżoną datą dostawy określoną w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia. W braku takiej instrukcji, Kupujący odbierze Towar bezpośrednio z magazynu Spółki lub wskaże miejsce składowania na pierwsze wezwanie Spółki. W przypadku niemożności niezwłocznego odbioru Towaru lub wskazania innego miejsca składowego przez Kupującego, Spółka może wyrazić zgodę na dalsze składowanie Towarów w magazynach Spółki za dodatkową opłatą. W razie zaistnienia takiej sytuacji uznaje się, że Towary zostały Kupującemu wydane i Kupujący przyjął na siebie ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów. Ponadto, z upływem terminu do odbioru Towarów lub wskazania odpowiedniego miejsca ich składowania Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego uiszczenia na rzecz Spółki wszelkich należności z tego tytułu. Towary mogą być dostarczane partiami.

7. Płatność

Wszelkie płatności będą dokonywane przez Kupującego na rzecz Spółki CARRIER Polska Sp. z o.o., zgodnie z Potwierdzeniem Przyjęcia Zamówienia w złotych polskich przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT w wysokości określonej w fakturze VAT, bez żadnych kosztów dla Spółki, opłat za pobranie lub jakichkolwiek innych odliczeń, i w zgodności z warunkami płatności określonymi w Zamówieniu. 

W razie opóźnienia płatności Spółka oprócz uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa jest ponadto uprawniona do wstrzymania i anulowania pozostałych dostaw Towarów do Kupującego.

Przez dokonanie zapłaty rozumie się zaksięgowanie należności z tytułu Umowy na rachunku bankowym Spółki. Kupujący nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń lub wstrzymywania płatności kwot należnych do zapłaty Spółce bez zgody Spółki.

8. Cesja

Kupujący nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z transakcji bez uprzedniej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej. 

Spółka może dokonać cesji całości lub części praw i obowiązków wynikających z Umowy na dowolny podmiot zależny, podmiot stowarzyszony i podmiot będący jej następcą prawnym. Spółka ma wówczas obowiązek zawiadomienia Kupującego na piśmie o takiej cesji. Spółka może również przekazać wykonanie dowolnego zobowiązania wynikającego z transakcji podmiotowi zależnemu, podmiotowi stowarzyszonemu, podmiotowi będącemu jej następcą prawnym lub innemu podmiotowi powiązanemu ze Spółką. Niezależnie od powyższego, Spółka zastrzega sobie prawo sprzedaży, cesji bądź innego rozporządzenia wierzytelnościami z tytułu sprzedaży Towaru do Kupującego w Polsce.

9. Zamienność

Jeśli, z uwagi na warunki, jakiekolwiek Towary wymienione w Zamówieniu będą niedostępne, zostaną dostarczone zamienniki uznane przez Spółkę za odpowiednie, a w przypadku braku odpowiednich zamienników, po wysłaniu Kupującemu zawiadomienia (niezależnie czy nastąpiło to przed lub po akceptacji Zamówienia), zobowiązania Spółki zostaną zawieszone do czasu gdy niedostępne Towary lub odpowiednie zamienniki będę mogły być dostarczone z uwzględnieniem odpowiedniej zmiany cen. 

10. Rysunki i teksty

Wszelkie informacje handlowe i/lub techniczne, dane, specyfikacje, rysunki, teksty i inne dokumenty dostarczone przez Spółkę Kupującemu z związku z Umową pozostaną wyłączną własnością Spółki, a Umowa w żadnych okolicznościach nie będzie interpretowana jako przeniesienie obecnych lub przyszłych praw własności intelektualnej lub podobnych praw przez Spółkę na Kupującego. Klient zobowiązuje się traktować wyżej wymienione informacje jako poufne do wyłącznego korzystania przez Kupującego jedynie w związku z realizacją Umowy.

11. Zmiany

W miarę posiadanych możliwości technicznych, Spółka może na wniosek Kupującego dokonać zmiany zamówionego Towaru. Ewentualne dodatkowe koszty takiej zmiany będzie ponosił Kupujący. Ponadto, w przypadku gdy przedmiotowa zmiana powodować będzie wydłużenie okresu projektowania lub produkcji zamówionego Towaru, termin jego dostawy ulegnie stosownemu przesunięciu. 

Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w swoich towarach bez zawiadomienia, w tym towarów już zamówionych, przy założeniu, że nie zostaną zmienione żadne z uzgodnionych z Kupującym szczegóły techniczne mające wpływ na funkcjonalność Towaru.

12. Gwarancja

Spółka udziela Kupującemu gwarancji na Towary opisane w Zamówieniu i wytworzone przez Carrier Corporation, jego podmioty zależne lub stowarzyszone na okres osiemnastu miesięcy od daty wysyłki Towarów z fabryki spółki Carrier Corporation, jednakże nie krócej niż na okres dwunastu miesięcy od daty dostawy Towaru zgodnie z Kartą Gwarancyjną Urządzeń. Spółka gwarantuje, że Towary będą wolne od wad materiałowych i wad w wykonaniu oraz zapewnia ich poprawną pracę przy założeniu ich normalnego użytkowania i obsługi. W przypadku uznania reklamacji, Spółka dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany, wg własnego uznania, tych części Towarów, które na podstawie badania przeprowadzonego przez Spółkę zostały uznane za wadliwe z powodu nieprawidłowej produkcji, projektu i/lub wadliwych materiałów. 

Jeżeli w okresie trwania gwarancji wystąpią wady, Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wykrycia wady powiadomi Spółkę o tym fakcie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na ich istnienie. W zależności od instrukcji Spółki wada może zostać zdiagnozowana i usunięta w miejscu instalacji Towaru lub innym wskazanym przez Spółkę. W przypadku przesłania Towaru do miejsca wskazanego przez Spółkę, koszty demontażu, transportu, ubezpieczenia oraz ponownego montażu ponosi Kupujący. W przypadku uznania roszczenia Kupującego, naprawione lub wymienione Towary zostaną przesłane Kupującemu, a koszt transportu do magazynu Spółki poniesie Spółka. 

Roszczenia Kupującego o usunięcie wad ukierunkowane są w pierwszej kolejności na roszczenie o spełnienie Zamówienia tj. naprawę rzeczy wadliwej lub dostawę zastępczą rzeczy wolnej od wad. Kupujący winien jest je niezwłocznie zgłosić do Spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedający ma prawo wyboru naprawy lub dostawy zastępczej. 

Odnośnie Towarów wyprodukowanych i dostarczonych przez inne podmioty niż Carrier Corporation, jego podmioty zależne lub stowarzyszone, Spółka przekaże Kupującemu gwarancje producentów (dostawców) tych Towarów, przewidziane umowami kupna zawartymi z tymi producentami (dostawcami), w miarę możliwości udostępniając je przed dostawą Towarów. 

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do tych Towarów, które zostały zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi, zwłaszcza w zakresie zastosowania i warunków środowiskowych opisanych w dokumentacji Towarów oraz które są właściwie obsługiwane. Nadto gwarancja obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do tych Towarów, które są serwisowane przez serwis fabryczny Spółki  na podstawie odrębnej umowy serwisowej. Odpowiedzialność Spółki wynikająca z niniejszej gwarancji nie dotyczy Towarów: 

A/ w stosunku do których nie została uiszczona w całości cena sprzedaży 

B/ które zostały naprawione lub zmienione, bez zgody Spółki 

C/ które zostały zainstalowane lub używane w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi Spółki lub dla celów niezgodnych z przeznaczeniem. 

Spółka nie będzie odpowiedzialna za uszkodzenia wynikające z użytkowania Towarów ani za funkcjonowanie systemu lub części systemu, którego elementem mogą być Towary. 

Gwarancja udzielona przez Spółkę nie obejmuje zobowiązania, że Towary będą przydatne do określonego celu, lub że osiągną określone kryteria funkcjonalności. 

Odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi jest wyłączona za wyjątkiem sprzedaży z udziałem konsumentów. 

Zgłoszenie roszczeń z tytułu wad fizycznych Towarów nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty należności wynikających z wystawionej faktury VAT dotyczącej reklamowanego Towaru.

13. Odpowiedzialność

Spółka nie będzie odpowiedzialna za szkody Kupującego nie uznane w niniejszych Warunkach w sposób wyraźny – niezależnie od podstawy prawnej wykraczające poza szkodę rzeczywistą, takie jak utrata zysku, roszczenia Klientów Zamawiającego, utrata danych, niezrealizowane oszczędności kosztowe lub za inne następcze bądź pośrednie straty lub szkody Kupującego. Łączna odpowiedzialność Spółki z jakiegokolwiek tytułu (w granicach dozwolonych przez prawo) ograniczona jest do wysokości ceny netto za Towary zapłaconej Spółce przez Kupującego.

14. Gwarancje w sprawie zastosowań do celów związanych z techniką nuklearną

Spółka nie ponosi odpowiedzialności jeśli Towary opisane w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia zostaną wykorzystane w jakikolwiek sposób dla celów nuklearnych bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Kupujący poinformuje Spółkę na piśmie w momencie składania Zamówienia o wszelkich znanych lub potencjalnych sposobach wykorzystania Towarów w jakichkolwiek zastosowaniach o naturze nuklearnej bez względu na to, czy mają charakter bezpośredni, czy pośredni. 

15. Gwarancja patentowa

Spółka zabezpieczy Kupującego od roszczeń wniesionych przez osoby trzecie przeciwko Kupującemu i opartych na stwierdzeniu, że sprzedaż lub używanie Towarów przez Kupującego narusza patenty, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich przysługujące w krajach, gdzie dostawa na rzecz Kupującego jest realizowana, pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia Spółki przez Kupującego o takim roszczeniu. Prawo do zabezpieczenia jest wyłączone w zakresie, w jakim osoba trzecia dochodzi praw na podstawie modyfikacji/zmian Towarów spowodowanych lub dokonanych przez Kupującego lub w związku z połączeniem lub przyłączeniem Towarów z produktem lub do produktu nie dostarczonego przez Spółkę lub użyciem Towarów w kombinacji lub procesie naruszającym prawa własności intelektualnej, o ile naruszenie nie powstałoby w wyniku użycia Towarów oddzielnie. 

16. Licencje

Kupujący będzie odpowiadał za uzyskanie i utrzymanie w mocy wszelkich zatwierdzonych licencji importowych oraz dostarczenie wszelkich informacji niezbędnych do uzyskania wymaganych licencji eksportowych. Jednak, w przypadku gdy Spółka nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań lub ich części na mocy Umowy, na skutek nieudzielenia zezwolenia na eksport, licencji lub akceptacji przez Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki lub inny odpowiedni organ lub władze, wówczas Spółka nie będzie traktowana tak, jakby nie wywiązała się ze swoich zobowiązań, a Umowa będzie uważana za nieważną od początku bez zobowiązań dla którejkolwiek ze Stron. 

Spółka zastrzega sobie wszystkie prawa dotyczące dokumentacji przedłożonej wraz z Ofertą, opracowanego projektu i oprogramowania w szczególności w zakresie praw autorskich. Oferta przedstawiona przez Spółkę, jak również wszystkie dokumenty związane z ofertą (rysunki, szkice, itp.) pozostają wyłączną własnością Spółki i Klient zobowiązany jest do traktowania ich jako tajemnicę przedsiębiorstwa CARRIER Polska Sp. z o.o. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowane, jako przyznanie lub przekazanie Klientowi jakiegokolwiek tytułu prawnego, praw autorskich, licencyjnych lub innych praw do jakiejkolwiek dokumentacji przedłożonej przez Spółkę. Kupujący nie jest w żaden sposób uprawniony do przekazywania informacji i danych objętych Ofertą, jak również załączonymi do niej dokumentami jakimkolwiek osobom trzecim.

Przejście autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz własności egzemplarzy dokumentacji lub udzielenie licencji na korzystanie z dokumentacji na rzecz Kupującego może nastąpić wyłącznie po uregulowaniu wszelkich należności przysługujących Spółce z tytułu realizacji prac objętych Ofertą.

17. Siła wyższa

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią przejaw działania siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragany, epidemie itd.; b) akty władzy państwowej np. stany wojenne, stany wyjątkowe, stany epidemii,  embarga, blokady; c) działania wojenne, akty sabotażu, d) strajki, lokauty, e) zamieszki, f) działania władz ustawodawczych lub wykonawczych, g) nieprzewidywalna poważna szkoda dotycząca urządzeń lub wyposażenia Spółki, która istotnie wpływa na zdolności produkcyjne Spółki, h) złe warunki atmosferyczne oraz i) zakłócenia telekomunikacyjne itp.

18. Rozstrzyganie sporów

W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania Umowy, Strony niezwłocznie podejmą negocjacje mające ma celu polubowne rozwiązanie konfliktu. Jeżeli konflikt nie zostanie rozwiązany w ciągu 30 dni począwszy od daty wezwania do polubownego rozwiązania sporu wydanego na piśmie przez którąkolwiek ze Stron, spór zostaje przedłożony do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy według siedziby Spółki. Sąd przy wykonywaniu orzeczenia i rozstrzyganiu sporu będzie stosował prawo polskie. Wyłącza się stosowanie przepisów konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów.

19. Dane osobowe

Następujące definicje mają zastosowanie do niniejszego artykułu:

A/ „Administrator danych” oznacza Stronę, która określa cele i sposoby Przetwarzania Danych osobowych.  Jeśli obydwie Strony pełnią funkcję Administratora danych, określa się je mianem „Współadministratorów danych”.

B/ „Incydent naruszenia ochrony danych” to wszelkie okoliczności obejmujących rzeczywistą lub uzasadnioną możliwość uzyskania dostępu do Danych osobowych przez osoby nieupoważnione, wejścia przez nie w posiadanie takich Danych, ich utratę lub zniszczenie.  Do Incydentu naruszenia ochrony danych może dojść umyślnie, nieumyślnie lub przypadkowo, a uzyskanie dostępu do Danych, ich utrata lub zniszczenie mogą być potwierdzone lub tylko podejrzewane.

C/ „Przepisy o ochronie danych osobowych” oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze związane z Ochroną danych osobowych w dowolnym kraju, stanie lub jednostce administracyjnej, których jurysdykcji podlega niniejsza Umowa.

D/ „Zmodyfikowane dane osobowe” oznaczają Dane osobowe, które Kupujący łączy z innymi danymi lub informacjami, w tym m.in. dane geolokalizacyjne, numery identyfikacyjne osób fizycznych niebędące w posiadaniu Sprzedającego lub dane ogólnodostępne.  Celem wyjaśnienia: Zmodyfikowane dane osobowe to podgrupa Danych osobowych. 

E/ „Dane osobowe” oznaczają informacje i dane objęte wymianą przez Strony w związku z niniejszą Umową, które są powiązane z jakąkolwiek zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną lub, w zakresie sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, które podlegają Przepisom o ochronie danych osobowych w szczególności mogące dotyczyć pracowników Stron oraz innych osób fizycznych, których Dane osobowe są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, a dla których Strony są Administratorami danych osobowych lub upoważnionymi do przekazania ich danych. 

F/ „Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zbiorach Danych osobowych za pomocą środków zautomatyzowanych lub innych, jak np.: gromadzenie, rejestrowanie, porządkowanie, nadawanie struktury, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnienie przez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wymiana, wyrównywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dostarczane produkty i/lub usługi wymagają gromadzenia Danych osobowych.  Obydwie Strony będą przestrzegać obowiązujących Przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących Danych osobowych Przetwarzanych w związku z niniejszą Umowy.  W zakresie, w jakim jest to konieczne, Strony będą współpracowały i w dobrej wierze dokonywały wszelkich zmian lub zawierały wszelkie dodatkowe umowy, jakie mogą być konieczne na podstawie zmiany w Przepisach o ochronie danych osobowych.

Wszelkie Dane osobowe zawarte w produktach lub usługach Sprzedającego stanowią własność Sprzedającego.

Przed przekazaniem Danych osobowych Sprzedającemu Administratorem Danych osobowych jest Kupujący i jest on odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania dotyczące takich danych, w tym bez ograniczeń dotyczące powiadamiania osób, których dane osobowe Nabywca dostarcza Sprzedającemu.  Z chwilą przekazania przez Nabywcę Danych osobowych Sprzedającemu Sprzedający i Nabywca stają się współadministratorami danych.  

Wspólne prawa i obowiązki: (a) W przypadku Przetwarzania Danych osobowych przez Strony do celów wykraczających poza zakres niniejszej Umowy obowiązki powiadamiania przejmuje Strona przetwarzająca dane. (b) Jeśli Dane osobowe są związane z Incydentem naruszenia ochrony danych, Strona, w której systemie dane były przechowywane, ponosi odpowiedzialność za wszelkie powiadomienia i koszty z tym związane.  O ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa lub zakazane przez właściwy dla jednej ze Stron organy państwowe, Strona powiadamiająca dołoży racjonalnie uzasadnionych starań w celu dokonania uzgodnień z drugą stroną, by umożliwić jej wpływ na treść powiadomienia przed jego sporządzeniem. (c) Jeśli podczas wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy jedna ze Stron uzyska informacje o:  (i) skardze lub zarzucie wskazujących na naruszenie Przepisów o ochronie danych osobowych; (ii) wniosku co najmniej jednej osoby ubiegającej się o dostęp do Danych osobowych, wprowadzenie do nich poprawek lub ich usunięcie lub (iii) zapytaniu lub skardze co najmniej jednej osoby w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych, wówczas ta Strona podejmie wszelkie uzasadnione starania w celu niezwłocznego powiadomienia drugiej ze Stron na piśmie o wyżej wskazanych okolicznościach, z wyjątkiem przypadków, w których jest to niedopuszczalne na mocy prawa, zakazane przez organy ścigania lub przez właściwy organ regulacyjny.  Strony zapewnią sobie wzajemne, uzasadnione z handlowego punktu widzenia wsparcie w zakresie weryfikacji powyższych informacji, identyfikacji istotnych informacji, przygotowywania odpowiedzi, wdrażania działań naprawczych i/lub współpracy w prowadzeniu wszelkich roszczeń oraz postępowań sądowych lub regulacyjnych i obrony przed takimi roszczeniami oraz postępowaniami.  Strony podejmą wszelkie kroki uzasadnione z handlowego punktu widzenia i prawne w celu ochrony Danych osobowych przed niepożądanym ujawnieniem.

Prawa i obowiązki Kupującego: (a) Jeśli Kupujący dostarcza Sprzedającemu Dane osobowe, wówczas Kupujący zapewnia, że jest do tego uprawnionym.  Kupujący zawiadomi osoby, których Dane osobowe dostarczył Sprzedającemu, przed ich przekazaniem Sprzedającemu. Sprzedający ma możliwość przekazania Kupującemu zawiadomienia do rozpowszechnianiu w tym celu, przy czym treść zawiadomienia będzie dotyczyła produktów i usług, które Sprzedający dostarcza na mocy niniejszej Umowy. (b) W przypadku korzystania przez Kupującego z innych źródeł danych, w tym bez ograniczeń z danych geolokalizacyjnych, w celu łączenia Danych osobowych przetwarzanych w Produktach lub Usługach na mocy niniejszej Umowy, Kupujący przejmuje wszelką odpowiedzialność i wszelkie obowiązki wynikające z Przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do tak Zmodyfikowanych danych osobowych.  Tworzenie i Przetwarzanie Zmodyfikowanych danych osobowych będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym bez ograniczeń z Przepisami o ochronie danych osobowych. (c) W przypadku wykorzystywania przez Kupującego Danych osobowych lub Zmodyfikowanych danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania i będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie Przepisów o ochronie danych osobowych, w tym wszelkich zobowiązań do prowadzenia marketingu bezpośredniego wyłącznie po wyraźnym i zgodnym z przepisami uzyskaniu uprzedniej zgody osób, których Dane osobowe będą przetwarzane.

Prawa i obowiązki Sprzedającego: (a) Sprzedający może udostępniać Dane osobowe swoim dostawcom usług, ale wyłącznie zgodnie z obowiązującymi Przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiednimi wdrożonymi zabezpieczeniami. (b) Sprzedający może przechowywać Dane osobowe na odpowiednio zabezpieczonych serwerach dostępnych na całym świecie dla podmiotów CARRIER i ich dostawców usług. (c) W zakresie, w jakim Sprzedający Przetwarza Dane osobowe w ramach niniejszej Umowy, Sprzedający jest uprawniony do przechowywania Danych osobowych na czas obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie późniejszym, zgodnie z wymaganiami Umowy, w celu ochrony praw Sprzedającego lub spełnienia wymogów prawa i sprawozdawczości.  W zakresie, w jakim Sprzedający Przetwarza Dane osobowe do celów odrębnych i niezależnych od niniejszej Umowy, Sprzedający występuje w charakterze Administratora danych i przejmuje obowiązki prawne Administratora danych, w tym w zakresie określenia odpowiedniego okresu przechowywania danych.

20. Postanowienia dodatkowe

Kupujący deklaruje i gwarantuje Spółce, że ani on ani żaden z jego dyrektorów, pracowników lub agentów nie dostarczył lub obiecał jakichkolwiek pieniędzy, upominków lub rekompensaty jakiegokolwiek rodzaju bezpośrednio lub pośrednio Spółce lub jakimkolwiek jego pracownikom celem niedozwolonego uzyskania przychylnego traktowania w związku z Umową oraz, że ani on ani żaden z jego dyrektorów, pracowników lub agentów niezgodnie nie przyjął jakiejkolwiek korzyści majątkowej od ich podwykonawców lub poddostawców w związku z niniejszą Umową. Natomiast Spółka oświadcza, że nie ubiegał się i nie akceptuje bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek nienależnych gratyfikacji pieniężnych lub innych korzyści majątkowych mających na celu nakłonienie Kupującego do działań sprzecznych z zakresem powierzonych Spółce obowiązków.

Spółka zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy realizacja Umowy związana byłaby ze złamaniem przepisów, prawa lub zasad etycznych obowiązujących w Spółce, w tym między innymi zasad zgodności dotyczących handlu międzynarodowego i zakazujących sprzedaży towarów i usług do określonych krajów, określonym osobom lub podmiotom prawnym, które objęte są sankcjami międzynarodowymi, ekonomicznymi, finansowymi lub innymi. W razie gdyby określono w późniejszym terminie, że Kupujący podlega sankcjom międzynarodowym, ekonomicznym, finansowym lub innym, w tym zakazem sprzedaży towarów i usług, Spółka zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym.

Strony zobowiązują się do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami Kodeksu Etycznego Carrier, który stanowi jej integralną część. Kodeks dostępny jest pod wskazanym linkiem: Nasz kodeks etyki

Spółka współpracuje z projektantami/technologami opracowującymi szczegółowe wymagania techniczne i wynagradza ich bez udzielania im praw wyłączności. Ich zadaniem jest promocja i sprzedaż produktów Spółki, w tym również rekomendowanie szczegółowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb konkretnego klienta. Projektanci/technolodzy opracowujący szczegółowe wymagania techniczne mają pełną niezależność w zakresie doboru optymalnego sprzętu dla potrzeb danego przetargu, projektu czy umowy. 

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach oraz innych materiałach dotyczących Towarów. Propozycje, porady i wskazania, inne niż zawarte w katalogach, prospektach i materiałach Spółki, będą wykorzystywane przez Kupującego na jego własną odpowiedzialność. 

Ogólne warunki zawierania umów Kupującego, odmienne od niniejszych Warunków, nie są dla Spółki wiążące chyba, że Spółka jednoznacznie w formie pisemnej wyrazi zgodę na ich obowiązywanie. 

W razie, gdy którekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień Warunków, a takie nieważne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami, które w najbliższy sposób odpowiadają temu samemu zamiarowi. 

Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z treścią Warunków Sprzedaży Spółki CARRIER Polska Sp. z o.o.

Ważne od: 23/11/2020