1. Määritelmät

Toimittaja Carrier Oy

Tilaaja Taho, joka tilaa tai ostaa tuotteita tai palveluita Toimittajalta

Ehdot Nämä myynti- ja toimitusehdot

Sopimus Toimittajan myymiä ja toimittamia tuotteita ja palveluita koskeva Toimittajan ja Tilaajan välinen kirjallinen sopimus, tai mikäli sellaista ei ole, Toimittajan tarjous ja vahvistus.

2. Soveltuvuus

Näitä Ehtoja sovelletaan kaikkiin Toimittajan myymiin ja toimittamiin tuotteisiin ja sen tarjoamiin palveluihin, ellei Toimittaja nimenomaisesti laillisen edustajansa allekirjoituksin ole hyväksynyt niistä poikkeamista. Mikäli Ehdot ovat ristiriidassa jonkin muun sopimusasiakirjan kanssa, Ehdot ovat etusijalla.

3. Tarjous, Tilaus ja Vahvistus

Toimittajan antama tarjous on voimassa 30 päivää sen päiväyksestä, ellei tarjouksesta johdu muuta. Tarjouksessa ilmoitetut hinnat tulevat sitoviksi vasta, kun Toimittaja on vahvistanut ne tilausvahvistuksessa. 

Tilaus sitoo Toimittajaa vasta, kun Tilaaja on vahvistanut tilausvahvistuksen.

Mikäli Tilaaja ei hyväksy tilausvahvistuksen sisältöä, Tilaajan tulee välittömästi reklamoida siitä Toimittajalle, kuitenkin viimeistään viiden päivän sisällä.

4. Hinnat

Ellei muuta erikseen ilmoiteta, kaikki hinnat ovat ilman  toimituskuluja, arvonlisäveroa ja muita kustannuksia. Toimittajan hinnastoissa ilmoitetut hinnat ovat vain viitteellisiä.

5. Maksuehdot

Maksun tulee tapahtua 30 päivän sisällä laskun päivämäärästä, ellei laskusta toisin ilmene. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

Tilaajalla ei ole oikeutta pidättää maksua tai kuitata maksusuoritusta tai sen osaa ilman Toimittajan kirjallista hyväksyntää.

6. Omistuksenpidätys

Omistusoikeus myytyihin tuotteisiin on Toimittajalla, kunnes kauppahinta, mukaan lukien arvonlisävero, mahdolliset viivästyskorot sekä muut maksut, on kokonaisuudessaan maksettu.

7. Piirustukset ja tekniset dokumentit

Piirustukset ja tekniset dokumentit ovat Toimittajan omaisuutta, eikä niitä ilman Toimittajan kirjallista suostumusta saa saattaa kolmannen osapuolen tietoon.

Toimittaja pidättää oikeuden muuttaa piirustuksia ja teknisiä dokumentteja ennen lopullisen version toimittamista Tilaajalle.

8. Toimitusehto

Toimitusehto on Ex Works Toimittajan toimipisteessä (Incoterms 2000), ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

9. Toimitusaika

Osapuolet sopivat toimitusajasta Sopimuksessa. Toimittajan ilmoittama toimitusaika on viitteellinen eikä sido Toimittajaa, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.

Jos toimitus, jonka osalta Toimittaja on nimenomaisesti sitoutunut tiettyyn toimitusaikaan, viivästyy Toimittajasta johtuvasta syystä, Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon, jonka määrä on 0,5% viivästyneen toimituksen osan hinnasta jokaiselta täydeltä viivästysviikolta kuitenkin enintään 7,5% viivästyneen toimituksen osan hinnasta.

Mikäli viivästys on niin pitkä, että Tilaajalla on oikeus yllä sanotun viivästyssakon enimmäismäärään, eikä toimitus vieläkään ole tapahtunut, Tilaajalla on oikeus kirjallisesti vaatia Toimittajalta toimitusta lopullisen, vähintään 14 päivää pitkän määräajan kuluessa. Ellei toimitus tapahdu tuon Tilaajan ilmoittaman määräajan kuluessa, Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimus kyseisen toimituksen osalta.

Tilaajalla ei ole viivästyksen johdosta oikeutta muuhun korvaukseen tai hyvitykseen kuin mitä yllä tässä kohdassa "Toimitusaika" on sanottu.

10. Viranomaisluvat

Tilaaja on omalla kustannuksellaan velvollinen hankkimaan kaikki toimitukseen ja asentamiseen tarvittavat luvat. Tilaaja ei ole oikeutettu irtisanomaan Sopimusta sillä perusteella, ettei tarvittavia lupia ole myönnetty.

11. Asennus

Tilaajan vastuulla on varmistaa, että laitos tai rakennus, johon toimitus on tarkoitettu asennettavaksi, soveltuu tarkoitukseen sekä informoida Toimittajaa laitoksen tai rakennuksen ominaisuuksista, joilla voi olla vaikutusta asennukseen. Mikäli laitoksessa tai rakennuksessa tehdään muutoksia tilausvahvistuksen jälkeen, siitä aiheutuvat lisäkustannukset ja materiaalit laskutetaan erikseen.

12. Reklamaatio

Tilaaja on velvollinen tarkastamaan toimituksen heti vastaanotettuaan sen sekä tarkastamaan mahdolliset virheet, puutteet ja poikkeavuudet.

Tilaajan tulee kirjallisesti reklamoida mahdollisista virheistä viimeistään 14 päivän kuluessa toimituksesta tai siitä hetkestä, kun Tilaaja havaitsi virheen tai Tilaajan olisi pitänyt havaita se, ja kaikissa tapauksissa viimeistään 14 päivän kuluessa takuuajan päättymisestä.


Tilaaja menettää oikeuden vedota tuotteen virheeseen, jos se laiminlyö reklamoida virheestä tässä kohdassa "Reklamaatio" sanotun mukaisesti.

13. Takuu

Toimittaja antaa yhden vuoden takuun toimittamilleen tuotteille ja laitteille edellyttäen, että toimitettu tuote tai laite on asennettu oikein ja sitä on käytetty Toimittajan ohjeiden mukaisesti.

Yksikkömyynnissä takuuaika lasketaan toimituspäivästä, ja mikäli toimitukseen sisältyy asennus, siitä päivästä, jolloin toimitus on asennettu, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään siitä päivästä, jolloin Tilaaja on ottanut sen käyttöön.

Takuun voimassaolon edellytyksenä on, että tuotetta on huollettu normaalilla tavalla ja että Toimittaja on suorittanut mahdolliset korjaustyöt takuuaikana. Takuu ei kata eristyksiä, suodattimia, sulakkeita, laseja tai muita kuluvia osia.

14. Virheet ja puutteet

Mikäli toimitus on virheellinen tai puutteellinen, Toimittajalla on oikeus uusia toimitus tai korjata viat tai puutteet.

Mikäli Toimittaja ei kohtuullisessa ajassa Tilaajan reklamaation jälkeen korjaa virhettä tai toimita uutta tuotetta, Tilaaja voi

a) teettää tarvittavat korjaukset Toimittajan kustannuksella edellyttäen, että Tilaaja menettelee järkevästi ja kohtuullisesti ja että korjauskustannusten määrä on enintään 15% virheellisen tuotteen verottomasta hinnasta; tai

b) vaatia kauppahinnan alentamista enintään 15 %:lla

Jos virhe on olennainen eikä Toimittaja ole kohtuullisessa ajassa Tilaajan reklamaation jälkeen korjannut virhettä tai toimittanut uutta tuotetta eikä Tilaaja ole menetellyt yllä tämän kohdan "Virheet ja puutteet" alakohdissa a) tai b) tarkoitetulla tavalla, Tilaaja voi purkaa sopimuksen virheellisen toimituksen osalta. Jos Tilaaja purkaa sopimuksen, Tilaajalla on oikeus korvaukseen virheen johdosta kärsimästään välittömästä vahingosta. Korvauksen enimmäismäärä on 15% virheellisen tuotteen verottomasta hinnasta.

Toimittaja ei vastaa virheen korjauskustannuksista siltä osin kuin ne ovat aiheutuneet siitä, että korjauksessa on jouduttu puuttumaan muuhun kuin Toimittajan toimittamaan tuotteeseen.

Toimittajan vastuu puutteista edellyttää, että Tilaaja osoittaa, että toimitus on viallinen tai puutteellinen ja että toimitettua tuotetta on säilytetty, käytetty ja ylläpidetty oikein. Toimittaja ei ole vastuussa vioista tai puutteista, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä säilytyksestä, käytöstä tai ylläpidosta tai siitä, että tuotteeseen on tehty muutoksia ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää, tuotetta ei ole huollettu Toimittajan antamien ohjeiden mukaan tai tuotetta on korjattu vastoin Toimittajan antamia ohjeita.

Tilaajalla ei ole virheen seurauksena oikeutta vaatia muuta hyvitystä tai korvausta kuin mitä tässä kohdassa "Virheet ja puutteet" on määrätty.


15. Vastuunrajoitus

Toimittaja vastaa ainoastaan Toimittajan tuottamuksen seurauksena aiheutuneista välittömistä vahingoista. Toimittajan vastuu ei missään tapauksessa ylitä kokonaiskauppasummaa. Toimittaja ei missään tilanteessa ole vastuussa tulonmenetyksestä, tuotteesta muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta tai muusta välillisestä vahingosta.

Toimittajan vastuu viivästyksestä rajoittuu viivästyssakkoon, joka on korkeintaan 7,5 % kokonaiskauppasummasta.

Tilaajalla ei ole oikeutta muihin seuraamuksiin, kuin mitä näissä Ehdoissa on nimenomaisesti määritelty.

16. Force Majeure ja vastaavat tilanteet

Toimittaja ei ole vastuussa mahdollisista viivästyksistä tai vahingoista siltä osin kuin ne johtuvat Toimittajan kohtuullisen kontrollin ulkopuolella olevasta seikasta, joka estää sopimusvelvoitteiden täyttämisen tai tekee sen suhteettoman vaikeaksi. Tällaisia seikkoja voivat olla esimerkiksi sota, terrorismi, tulipalo, maanjäristys, tulva, mellakka, kansalaislevottomuus, valtiollinen sekaantuminen tai viranomaisten sekaantuminen, työtaistelutoimenpide tai muu työnseisaus, vienti- tai tuontikielto, Tilaajan tilausmuutokset tai työntekijäpula.

17. Tuotevastuu

Toimittajan tuotevastuu rajoittuu pakottavaan lainsäädäntöön. Toimittajalla on tuotevastuu vain niissä tilanteissa, joissa pakottava lainsäädäntö niin nimenomaisesti vaatii, eikä siitä voida sopimuksin poiketa.

Toimittaja ei ole vastuussa, mikäli vahingon aiheuttanut virhe on syntynyt vasta toimituksen jälkeen tai vahinko johtuu Tilaajan tai myöhemmän portaan väärästä käytöstä tai ohjeesta. Toimittaja ei myöskään ole vastuussa, jos vika tuotteessa johtuu jostakin sellaisesta seikasta, jota ei toimitusajankohdan tieteellisen ja teknisen tietämyksen valossa voitu huomata.

18. Salassapito

Sopijapuolet ovat velvollisia pitämään salassa kaikki liike- ja yrityssalaisuutena pidettävät asiat, jotka ne ovat saaneet tietoonsa tarjousmenettelyssä ja sopimuksen voimassaoloaikana, sekä olemaan käyttämättä tietoja hyväkseen elinkeinotoiminnassaan muutoin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

19. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen ei kuitenkaan sovelleta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä tai YK:n kansainvälistä kauppalakia (CISG).

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on Suomi.

 

Carrier Oy, All Rights Reserved