Tento web, včetně veškerých dílčích webů přístupných z domovské stránky (dále jen souhrnně „web“), je provozován společností Carrier Global Corporation, jejími dceřinými společnostmi, přidruženými společnostmi anebo souvisejícími subjekty (dále jen souhrnně „ společnost Carrier“). Tento web vám a subjektu, který jste oprávněni zastupovat (dále jen „vy“ nebo „vaše“), společnost Carrier poskytuje, aby vám online poskytla přístup k informacím o společnosti Carrier a jejích produktech, službách a příležitostech. Tyto podmínky použití upravují vaše prohlížení a používání webu. POUŽITÍM TOHOTO WEBU UDĚLUJETE SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ. POKUD NESOUHLASÍTE, WEB NEPOUŽÍVEJTE.

Omezená licence

V souladu se zde uvedenými podmínkami a všemi příslušnými místními právními předpisy a nařízeními vám společnost Carrier uděluje nevýhradní, nepřevoditelné, osobní, omezené právo na prohlížení, používání a zobrazení tohoto webu a souvisejících materiálů anebo získávání informací o produktech, službách a příležitostech společnosti Carrier. Toto udělení oprávnění nepředstavuje nárok na web ani materiály zde obsažené a vztahují se na něj následující omezení: (1) Na všech kopiích webu a materiálů musíte ponechat veškerá upozornění na autorská a jiná vlastnická práva a (2) není-li to v tomto dokumentu výslovně povoleno, nesmíte žádným způsobem upravovat web a materiály, ani reprodukovat či veřejně zobrazovat, prezentovat, distribuovat nebo jiným způsobem používat web a materiály pro jakýkoli veřejný účel. Společnost Carrier neručí, ani neprohlašuje, že vaše použití materiálů na tomto webu nebude porušovat práva třetích stran, které nejsou společnosti Carrier přidruženy.

Vyhrazení práv a vlastnictví

Ochranné známky, loga a servisní značky zobrazené na tomto webu jsou registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami společnosti Carrier, jejích poskytovatelů licencí nebo obsahu nebo dalších třetích stran. Všechny tyto ochranné známky, loga a servisní značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, nic na tomto webu nesmí být odvozením, zásadou estoppel nebo jiným způsobem vykládáno jako jakákoli licence nebo právo na používání jakékoli ochranné známky, loga nebo servisní značky zobrazených na webové stránce bez předchozího písemného svolení vlastníka. Společnost Carrier si vyhrazuje všechna práva na web, jeho obsah a na ostatní práva, která nejsou výslovně udělena.

Vyloučení odpovědnosti

Informace uvedené na tomto webu slouží pouze k informačním účelům a jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Nemělo by se na ně spoléhat, ani je používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Přestože společnost Carrier vynakládá velké úsilí, aby informace a dokumenty na tomto webu byly přesné, úplné a aktuální, pokud jde o tento web nebo jeho obsah, společnost Carrier nečiní žádné prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu. Budete-li se jakkoli spoléhat na materiál obsažený na tomto webu, činíte tak své vlastní riziko. Tento web může obsahovat určité zastaralé informace. Ty nemusí být nutně aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci.

Změny

Společnost Carrier může tyto podmínky použití občas pozměnit. Změny nebudou mít zpětnou účinnost a vztah mezi vámi a společností Carrier bude upravovat nejnovější verze podmínek použití, která bude vždy umístěna na webu. Na podstatné změny se vás společnost Carrier pokusí upozornit, například servisním oznámením zveřejněným na webu. Pokud budete v používání webu pokračovat, znamená to, že s jakýmikoli takovými změnami souhlasíte. Tento web byste měli navštěvovat pravidelně, abyste zkontrolovali aktuální znění podmínek použití.

Omezení používání webu

Při prohlížení a použití tohoto webu nesmíte:

 1. používat jakékoli zařízení, program, algoritmus či metodu, nebo jakýkoli podobný či odpovídající manuální postup k prohlížení, získání, kopírování nebo sledování jakékoli části webu nebo jakéhokoli obsahu, nebo jakýmkoli způsobem reprodukovat nebo obcházet strukturu navigace nebo prezentaci webu nebo jakéhokoli obsahu, abyste získali nebo se pokusili získat jakékoli materiály, dokumenty nebo informace jakýmikoli prostředky, které nejsou prostřednictvím webu záměrně zpřístupněny;
 2. se pokusit hackováním, „dolováním“ hesel nebo jakýmikoli nezákonnými prostředky získat neoprávněný přístup k jakékoli části nebo funkci tohoto webu nebo k jakýmkoli jiným systémům či sítím připojených k webu nebo k jakémukoli serveru společnosti Carrier, nebo k jakékoli ze služeb nabízených na webu nebo prostřednictvím webu;
 3. zkoušet, prohledávat nebo testovat zranitelnost webu nebo jakékoli sítě připojené k webu, ani porušovat bezpečnostní nebo ověřovací opatření na webu či u jakékoli sítě připojené k webu;
 4. podle ustanovení na webu zpětně vyhledávat, vysledovat nebo snažit se vysledovat až ke kořenům jakékoli informace o jakémkoli jiném uživateli nebo návštěvníkovi webu nebo o jakémkoli jiném zákazníkovi společnosti Carrier, včetně jakéhokoli účtu společnosti Carrier, jehož nejste vlastníkem, ani nesmíte žádným způsobem zneužívat web, jakékoli služby nebo informace zpřístupněné nebo nabízené webem nebo jeho prostřednictvím, jehož účelem by bylo odhalit jakékoli informace, mimo jiné identitu osoby nebo její údaje, než jsou vaše osobní údaje. Souhlasíte s tím, že nebudete podnikat žádné kroky, které by představovaly nepřiměřenou zátěž pro infrastrukturu webu nebo systémů či sítí společnosti Carrier nebo jakýchkoli systémů nebo sítí připojených k webu nebo společnosti Carrier;
 5. používat žádné zařízení, software ani postupu k narušení nebo pokusu o narušení řádného fungování webu nebo jakékoli na webu prováděné transakce, ani k narušení používání webu ostatních osob;
 6. falšovat záhlaví ani jinak manipulovat s identifikátory, abyste zamaskovali původ jakéhokoli sdělení nebo přenosu, který odesíláte společnosti Carrier prostřednictvím webu nebo jakékoli služby nabízené na webu;
 7. předstírat, že jste jiná osoba nebo že jinou osobu zastupujete, ani se za jinou osobu nebo subjekt nesmíte vydávat;
 8. používat web nebo jakýkoli obsah k jakémukoli účelu, který je nezákonný nebo ho zakazují tyto podmínky použití, nebo vyžadovat provedení jakékoli nezákonné činnosti nebo jiné činnosti, která porušuje práva společnosti Carrier nebo jiných;
 9. používat kontaktní informace poskytnuté na webu k neoprávněným účelům včetně marketingu;
 10. používat jakýkoli hardware nebo software, jehož účelem je poškodit, narušit nebo pokusit se poškodit či narušit řádné fungování webu nebo z webu tajně zachytit jakýkoli systém, data nebo osobní údaje;
 11. jakýmkoli způsobem narušit nebo se pokusit narušit provoz webu.

Společnost Carrier si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení vám kdykoli bez předchozího upozornění omezit nebo ukončit přístup na web nebo jeho používání. Ukončení vašeho přístupu nebo použití nezbavuje práv, ani nemá vliv na ostatní práva nebo úlevy, na které může mít společnost Carrier ze zákona nebo na základě ekvity nárok.

Příspěvky uživatelů

Berete na vědomí, že odpovídáte za veškerý materiál, který můžete prostřednictvím webu odeslat, včetně zákonnosti, spolehlivosti, vhodnosti, originality a autorských práv jakéhokoli takového materiálu. Na tento web nesmíte nahrávat, distribuovat ani jinak publikovat žádný obsah, který:

 1. je důvěrný, obsahuje vlastnická práva, je nepravdivý, podvodný, urážlivý, hanlivý, obscénní, vyhrožující, narušuje soukromí nebo práva na publicitu, porušuje práva duševního vlastnictví, je hrubý, nezákonný nebo jinak nevhodný;
 2. může představovat nebo podněcovat trestný čin, porušovat práva kterékoli strany nebo jinak ustavovat odpovědnost nebo porušovat jakýkoli zákon;
 3. může obsahovat softwarové viry, politické kampaně, řetězové dopisy, hromadnou poštu nebo jakoukoli formu nevyžádané pošty.

Pokud materiál odešlete, a neuvedeme-li jinak, udělujete společnosti Carrier neomezené, nevýhradní, bezplatné, trvalé, neodvolatelné a plně sublicencovatelné právo takový materiál celosvětově v jakémkoli médiu používat, reprodukovat, upravovat, adaptovat, publikovat, překládat, vytvářet odvozená díla, distribuovat a zobrazovat. Dále souhlasíte, že společnost Carrier je oprávněna používat jakékoli myšlenky, koncepty nebo poznatky, které jste vy nebo osoby jednající vaším jménem poskytli společnosti Carrier. Udělujete společnosti Carrier právo používat jméno, které v souvislosti s takovým materiálem uvedete, pokud se společnost tak rozhodne.

Některé funkce, které mohou být na tomto webu dostupné, vyžadují registraci anebo použití hesla. Za ochranu svého hesla odpovídáte vy. Souhlasíte s tím, že budete odpovídat za veškerá učiněná prohlášení a jednání nebo opomenutí, ke kterým při použití vašeho hesla dojde. Pokud máte jakýkoli důvod se domnívat nebo zjistíte, že jste ztratili, bylo vám odcizeno nebo neoprávněně použito vaše heslo, neprodleně to společnosti Carrier oznamte.

Hypertextové odkazy a weby třetích stran

Některé webové odkazy poskytované na tomto webu otevřou weby, které nejsou pod kontrolou společnosti Carrier. Společnost Carrier poskytuje tyto odkazy na další weby pouze pro vaše pohodlí a poskytnutí jakéhokoli takového odkazu nepředstavuje ze strany společnosti Carrier schválení takového webu nebo jakéhokoli obsahu, produktů nebo služeb, které tento web obsahuje nebo nabízí. Společnost Carrier proto neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se dostupnosti nebo obsahu, včetně dílčích odkazů na těchto webech.

Při registraci, objednání nebo nákupu produktů nebo služeb od kterékoli strany, jejíž webový odkaz je uveden na tomto webu, uzavíráte smlouvu s dotčenou třetí stranou. V takových případech byste si měli před registrací, objednáním nebo nákupem u takové třetí strany přečíst a porozumět jejím smluvním podmínkám, zásadám ochrany osobních údajů a zásadám používání souborů cookie. S výjimkou rozsahu výslovně uvedeného v tomto dokumentu nebude v takových případech platit dohoda se společností Carrier uvedená v tomto dokumentu. Společnost Carrier se zavázala spolupracovat se společnostmi, které mají stejný názor na zásady ochrany osobních údajů se společností Carrier. Společnost Carrier však nemůže a nedokáže kontrolovat, jakým způsobem tyto strany používají nebo shromažďují údaje nebo provozují svou obchodní činnost.

Vyloučení záruk a omezení odpovědnosti

V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SPOLEČNOST CARRIER VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL A VEŠKERÝCH ZÁRUK, ŽE MATERIÁLY NA WEBU JSOU ÚPLNÉ, SPRÁVNÉ, PŘESNÉ, UŽITEČNÉ, SPOLEHLIVÉ ANI NIC NEPORUŠUJÍ, JAKOŽ I ZÁRUK PLYNOUCÍCH Z PLNĚNÍ NEBO JEDNÁNÍ, ŽE PŘÍSTUP NA WEB BUDE NEPŘETRŽITÝ NEBO BEZ CHYB, ŽE WEB BUDE ZABEZPEČENÝ, ŽE WEB NEBO SERVER, KTERÝ WEB ZPŘÍSTUPŇUJE, NEBUDE OBSAHOVAT VIRY NEBO ŽE INFORMACE NA WEBU BUDOU ÚPLNÉ, PŘESNÉ NEBO AKTUÁLNÍ.

POKUD SI Z TOHOTO WEBU STÁHNETE JAKÝKOLI MATERIÁL, ČINÍTE TAK DLE SVÉHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO. NESETE VÝLUČNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU NEBO ZTRÁTU DAT, KE KTERÉ DOJDE V DŮSLEDKU STAŽENÍ TAKOVÉHO MATERIÁLU.

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ZA POUŽÍVÁNÍ WEBU PŘEBÍRÁTE PLNOU ODPOVĚDNOST. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÉKOLI INFORMACE, KTERÉ ODEŠLETE NEBO OBDRŽÍTE PŘI POUŽÍVÁNÍ WEBU, NEMUSÍ BÝT ZABEZPEČENÉ A MOHOU BÝT ZACHYCENY NEOPRÁVNĚNÝMI STRANAMI. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ WEBU JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A ŽE WEB JE VÁM BEZPLATNĚ K DISPOZICI. UZNÁVÁTE, BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, ANI SPOLEČNOSTI CARRIER, ANI JEJÍ DODAVATELÉ ČI POSKYTOVATELÉ OBSAHU TŘETÍCH STRAN NEPONESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ (MIMO JINÉ VÝPADKU VÝKONU, POČÍTAČOVÝCH VIRŮ, POŠKOZENÍ SOUBORŮ, SELHÁNÍ KOMUNIKAČNÍHO KANÁLU, VÝPADKU SÍTĚ NEBO SYSTÉMU, VAŠEHO UŠLÉHO ZISKU NEBO KRÁDEŽE, ZNIČENÍ, NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU, ZMĚNY, ZTRÁTY NEBO POUŽITÍ JAKÉHOKOLI ZÁZNAMU NEBO ÚDAJŮ), REPRESIVNÍ, PŘÍKLADNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÝ NEBO JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S WEBEM NEBO JAKÝMKOLI JINÝM WEBEM, KE KTERÉMU JSTE ZÍSKALI PŘÍSTUP PROSTŘEDNICTVÍM ODKAZU Z TOHOTO WEBU NEBO Z JAKÝCHKOLI ČINNOSTÍ, KTERÉ SPOLEČNOST CARRIER PODNIKNE NEBO NEPODNIKNE V DŮSLEDKU KOMUNIKACE POSLANÉ SPOLEČNOSTI CARRIER, ZPOŽDĚNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT WEB, ANI ZA JAKÉKOLI INFORMACE, PRODUKTY NEBO SLUŽBY INZEROVANÉ NEBO ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBU, ZA ODSTRANĚNÍ NEBO VYMAZÁNÍ VEŠKERÝCH MATERIÁLŮ ODESLANÝCH NEBO ZVEŘEJNĚNÝCH NA WEBU ČI JINAK ODVOZENÝCH Z POUŽITÍ TOHOTO WEBU, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, I KDYŽ BYLI SPOLEČNOST CARRIER NEBO NĚKTERÝ Z JEJÍCH DODAVATELŮ O MOŽNOSTI POŠKOZENÍ INFORMOVÁNI.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že společnost Carrier a její úředníky, ředitele, akcionáře, zaměstnance, smluvní partnery, zástupce, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, dodavatele a poskytovatele odškodníte a budete je hájit před jakýmikoli požadavky, ztrátami, odpovědností, nároky nebo výdaji (včetně poplatků za právní zastoupení), které vůči společnosti Carrier vznikly u jakékoli třetí strany v důsledku nebo v souvislosti s vaším používáním webu a obsahu, který poskytujete, a jakéhokoli porušení těchto podmínek použití.

Pokud způsobíte technické narušení webu nebo systémů zprostředkovávajících web vám nebo ostatním, souhlasíte s tím, že odpovídáte za veškeré ztráty, závazky, výdaje, škody a náklady, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a soudních výloh, které z takového narušení vznikly nebo vyplývají. Společnost Carrier si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní ochranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by se jinak vztahovala na odškodnění vaší osobou. V takovém případě souhlasíte, že společností Carrier při obhajobě takové záležitosti budete spolupracovat.

Rozhodné právo a jurisdikce

Tento web je udržován a kontrolován společností Carrier ve státě Florida ve Spojených státech amerických. Společnost Carrier neprohlašuje, že materiály na tomto webu jsou vhodné či dostupné k použití na jiných místech mimo USA a je zakázáno prohlížet tento web z území, kde je obsah tohoto webu nezákonný. Pokud si prohlížíte tento web z míst mimo USA, nesete odpovědnost za dodržování všech místních právních předpisů. Obsah a použití tohoto webu se řídí právními předpisy státu Florida, aniž to mělo účinek na jakékoli zásady nebo pravidla kolizních norem.

Poslední aktualizace: 25. března 2020