ÚVOD

Tyto webové stránky, včetně všech podřízených stránek přístupných prostřednictvím úvodní stránky, jsou provozovány společností UTC Climate, Controls & Security (dále jen "CCS"), jejími pobočkami, přidruženými společnostmi nebo souvisejícími subjekty (souhrnně dále jen "stránky"). Společnost CCS nabízí tyto stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných provozuschopné stránek vám, uživateli, za podmínky, že přijmete všechny smluvní podmínky, zásady a upozornění zde uvedená. POUŽITÍM TĚCHTO STRÁNEK SOUHLASÍTE S TĚMITO

POKUD NESOUHLASÍTE SE SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI POUŽITÍ, NEPOUŽÍVEJTE TYTO STRÁNKY

Společnost CCS si vyhrazuje právo kdykoliv na základě svého výhradního rozhodnutí změnit, modifikovat, přidat nebo odebrat části těchto smluvních podmínek používání. Ve vaší odpovědnosti je prostudovat si tyto podmínky použití pravidelně, zda nedošlo ke změnám. Vaše pokračující používání stránek i po zveřejnění změn znamená, že přijímáte provedené změny a souhlasíte s nimi. Pokud budete dodržovat tyto podmínky použití, společnost CCS vám zaručuje osobní, nevýhradní, nepřenosné, omezené oprávnění ke vstupu na tyto stránky a jejich použití.

ŽÁDNÉ ZÁVAZKY

Společnost CCS není odpovědná v případě, že informace přístupné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál uvedený na těchto stránkách je poskytován pouze jako obecné informace a neměli byste se na něj spoléhat nebo jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez dalšího konzultování primárních, přesnějších nebo kompletnějších a aktuálnějších zdrojů informací. Jakékoliv spoléhání se na materiál uvedený na stránkách je pouze na vaše vlastní riziko. Stránky mohou obsahovat některé historické informace. Historické informace nemusí být nutně aktuální a jsou uváděny pouze pro vaši referenci. Společnost CCS si vyhrazuje právo kdykoliv modifikovat obsah těchto stránek, nemá však žádný závazek aktualizovat jakékoliv informace na těchto stránkách. Souhlasíte s tím, že ve vaší odpovědnosti je sledovat změny na stránkách.

POUŽITÍ STRÁNEK

Veškerý obsah stránek, včetně, mimo jiné, dokumentů, textu, designu, grafiky, log, ikon, obrázků, zvukových klipů, stahovaného obsahu, rozhraní, kódů a softwaru a také jejich výběr a uspořádání (dále jen "obsah") je výhradním vlastnictvím společnosti CCS, jejích poskytovatelů licencí nebo obsahu a je chráněn autorským právem, ochrannými známkami nebo dalšími platnými zákony. Můžete přistupovat k, kopírovat, stahovat a tisknout materiály obsažené na stránkách pro své osobní a nekomerční používání za předpokladu, že nezměníte ani neodstraníte žádnou informaci o autorském právu, ochranné známce nebo další informace o vlastnictví, které jsou uváděny na materiálu, ke kterému přistupujete, stahujete nebo tisknete. Jakékoliv jiné používání obsahu stránek, kromě jiného včetně modifikování, distribuce, přenosu, provádění, vysílání, publikování, nahrávání, poskytování licencí, zpětné analýzy, přenosu nebo prodeje, nebo vytváření děl odvozených od libovolného materiálu, informací, softwaru, produktů nebo služeb získaných ze stránek, nebo použití stránek pro účely konkurenční vůči společnosti CCS, je výslovně zakázáno. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechna další omezení zobrazení na stránkách, která mohou být čas od času aktualizována. Společnost CCS si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit všechny osobní registrace na těchto stránkách, odebrat jakoukoliv osobu ze stránek nebo z libovolného důvodu. zakázat jakékoliv osobě stránky používat. Společnost CCS, nebo její poskytovatelé licencí či obsahu, si uchovávají úplné a nedílné nároky na materiál poskytnutý na stránkách, včetně všech souvisejících práv duševního vlastnictví a poskytují vám tento materiál na základě licence, která je kdykoliv odvolatelná podle výhradního rozhodnutí společnosti CCS. Společnost CCS nezaručuje ani netvrdí, že vaše používání materiálů z těchto stránek neporušuje práva třetích stran, které nejsou nijak partnersky spojeny se společností CCS.

Nesmíte používat jakékoliv zařízení, program, algoritmus, metodologii nebo některý podobný či srovnatelný manuální proces pro přístup, získání, kopírování nebo monitorování jakékoliv části stránek nebo jejich obsahu, nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat nebo obcházet navigační strukturu nebo prezentaci stránek nebo jejich obsahu s cílem získat nebo se pokusit získat jakékoliv materiály, dokumentaci nebo informace prostřednictvím jakýchkoliv prostředků, které nejsou záměrně zpřístupněny prostřednictvím stránek. Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu k žádné části nebo funkci stránek, nebo žádnému jinému systému nebo síti připojené k stránkám nebo jakémukoliv serveru společnosti CCS, ani k žádné službě nabízené na nebo prostřednictvím stránek a to průnikem, "těžbou" hesel nebo jiným nezákonným způsobem.

Nesmíte zkoušet, skenovat ani testovat zranitelnost stránek nebo jakékoliv sítě připojené ke stránkám, ani narušovat zabezpečení nebo funkce ověřování na stránkách nebo v jakékoliv síti ke stránkám připojené. Nesmíte zpětně analyzovat, vyhledávat, sledovat nebo pokoušet se sledovat informace jiného uživatele nebo návštěvníka stránek, ani žádného jiného zákazníka společnosti CCS, včetně libovolných účtů CCS, které nejsou ve vašem držení, až k jeho zdroji, nebo využívat stránky a jejich služby nebo informace zde zpřístupněné nebo nabízené i jejich prostřednictvím žádným způsobem, jehož účelem je odhalit jakékoliv informace, kromě jiného včetně osobní identifikace nebo informací jiných, než vašich vlastních informací, které jsou poskytovány stránkami. Souhlasíte s tím, že nepodniknete žádnou akci, která by způsobila nepřiměřeně nebo disproporčně velké zatížení infrastruktury stránek nebo systému společnosti CCS či sítí, nebo jakýchkoliv systému či sítí připojených ke stránkám nebo společnosti CCS. Nesouhlasíte s používáním žádného zařízení, softwaru nebo procedury k narušení nebo pokusu o narušení správné funkce stránek nebo jakékoliv transakce, která je prováděna na stránkách, nebo o narušení použití stránek jinou osobou. Nesmíte falšovat záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikátory a skrývat tak původ jakýchkoliv zpráv nebo přenosu, který odešlete společnosti CCS nebo prostřednictvím stránek nebo jakékoliv služby nabízené prostřednictvím stránek. Nesmíte předstírat, že jste nebo že zastupujete někoho jiného nebo se vydávat za jinou osobu nebo subjekt.

Nesmíte používat stránky nebo jakýkoliv obsah pro žádný účel, který by byl nezákonný nebo zakázaný těmito smluvními podmínkami, ani nabízet provádění nezákonných aktivit nebo jiných aktivit, které narušují práva společnosti CCS nebo jiných.

Nesmíte používat kontaktní informace poskytované na stránkách pro neoprávněné účely, včetně marketingu. Nesmíte používat žádný hardware nebo software určený pro poškození nebo narušení správné činnosti stránek nebo tajně odposlouchávat jakýkoliv systém, data nebo osobní informace ze stránek. Souhlasíte s tím, že nebudete žádným způsobem přerušovat nebo se pokoušet o přerušení provozu stránek. Společnost CCS si vyhrazuje právo podle svého výhradního rozhodnutí kdykoliv omezit nebo ukončit váš přístup nebo používání stránek, bez předchozího oznámení. Ukončení vašeho přístupu nebo používání nijak neovlivní nebo neruší ostatní práva, ke kterým může být společnost CCS oprávněna podle zákona nebo podle spravedlnosti.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Ochranné známky, loga a servisní známky zobrazené na těchto stránkách jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky společnosti CCS, jejích poboček, přidružených společností, poskytovatelů licencí nebo obsahu nebo jiných třetích stran. Všechny tyto ochranné známky, loga a servisní známky jsou vlastnictvím svých odpovídajících vlastníků. Nic na těchto stránkách nesmí být vykládáno, na základě odvození, zákonné překážky nebo jinak, tak, že je poskytována licence nebo právo používat jakoukoliv ochrannou známku, logo nebo servisní známku zobrazebou na stránkách bez předchozího písemného svolení vlastníků, kromě toho, jak je uvedeno jinak v tomto dokumentu. Společnost CCS si vyhrazuje všechna práva ke stránkám a jejich obsahu, která nejsou výslovně poskytována.

MATERIÁL DODANÝ UŽIVATELEM

Potvrzujete, že jste odpovědní za veškerý materiál, který předložíte prostřednictvím stránek, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti, vhodnosti, původnosti a autorských práv k takovému materiálu. Nesmíte nahrávat, distribuovat nebo jinak prostřednictvím stránek publikovat žádný obsah, který je (i) důvěrný, ve vlastnictví, lživý, podvodný, urážlivý, pomlouvačný, obscénní, výhružný, útočící na soukromí nebo veřejná práva, porušující práva na duševní vlastnictví, zneužívající, nelegální nebo jinak problematický; (ii) který může vytvářet nebo podporovat trestní přestupky, narušovat práva jiné strany nebo jinak umožňovat vznik odpovědnosti neb porušovat jakékoliv zákony; nebo (iii) který může obsahovat softwarové viry, politické kampaně, řetězcové dopisy, masové zprávy nebo jakoukoliv formu "spamu". Nesmíte používat falešné e-mailové adresy nebo jiné identifikační informace, vydávat se za jinou osobu nebo subjekt, nebo jinak klamat s ohledem na původ jakéhokoliv obsahu. Nesmíte na stránky nahrávat žádný komerční obsah.

Nesmíte předložit žádný materiál a pokud neuvedeme jinak, poskytujete společnosti CCS a jejím přidruženým společnostem neomezené, nevýhradní, bezplatné, trvalé, neodvolatelné a plně sublicencovatelné právo na používání, reprodukování, modifikování, přizpůsobení, publikování, překládání, vytváření jeho odvozenin, distribuování a zobrazování takového materiálu na celém světě v jakémkoliv médiu. Dále souhlasíte s tím, že společnost CCS může volně používat všechny nápady, koncepty, nebo know-how, které vy nebo jednotlivci jednající vaším jménem poskytnou společnosti CCS. Zaručujete společnosti CCS a jejím přidruženým společnostem právo používat vaše jméno, které jste odeslali ve spojení s takovým materiálem, pokud se tak rozhodnou. Všechny osobní informace poskytnuté prostřednictvím stránek budou zpracovány v souladu se zásadami na ochranu soukromí online stránek. Tvrdíte a zaručujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete všechna práva ke zveřejněnému obsahu; dále že tento obsah je přesný, že použití předaného obsahu neporušuje žádné ustanovení tohoto dokumentu a nezpůsobí zranění žádné osobě nebo subjektu a že odškodníte společnost CCS vůči všem nárokům, které poplynou z vámi předaného obsahu.

Společnost CCS za žádných okolností nemá žádné závazky zveřejnit, předat, přenést, distribuovat nebo jinak poskytovat jakýkoliv materiál dostupný na těchto stránkách, včetně materiálu poskytnutého nám a proto máme absolutní právo kdykoliv odebrat veškerý materiál ze stránek na základě našeho výhradního rozhodnutí.

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, z nichž některé jsou provozovány společností CCS nebo jejími přidruženými společnostmi a jiné jsou provozované třetími stranami. Tyto odkazy jsou poskytovány jako referenční a další možnost přístupu k informacím zde obsaženým. Společnost CCS není odpovědná za obsah těchto nebo jiných webových stránek nebo za jakékoliv produkty nebo služby, které mohou být nabízeny prostřednictvím těchto nebo jiných webových stránek. Odkazy z těchto stránek na jiné webové stránky neznamenají, že společnost CCS tyto webové stránky schvaluje, uznává nebo doporučuje. Při používání jakýchkoliv odkazovaných webových stránek mohou platit odlišné smluvní podmínky. Společnost CCS není odpovědná za žádné ztráty, škody nebo jiné odpovědnosti, které vzniknou v důsledku používání jakýchkoliv odkazovaných webových stránek.

ZÁRUKY/OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VAŠE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK JE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO. STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU" A "JAK JSOU DOSTUPNÉ". SPOLEČNOST CCS SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLIV OMEZIT NEBO UKONČIT VÁŠ PŘÍSTUP NA STRÁNKY NEBO K JAKÉKOLIV JEJICH FUNKCI. SPOLEČNOST CCS VÝSLOVNĚ ODVOLÁVÁ VŠECHNY ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÍ, KROMĚ JINÉHO ODVOZENÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL A JAKÉKOLIV ZÁRUKY, ŽE MATERIÁLY NA STRÁNKÁCH NIC NENARUŠUJÍ, A TAKÉ ZÁRUKY ODVOZENÉ Z PROVÁDĚNÍ NEBO JEDNÁNÍ, DÁLE ŽE PŘÍSTUP NA STRÁNKY BUDE NEPŘERUŠOVANÝ NEBO BEZCHYBNÝ, ŽE STRÁNKY BUDOU ZABEZPEČENÉ, DÁLE ŽE STRÁNKY NEBO SERVER ZPŘÍSTUPŇUJÍCÍ STRÁNKY BUDOU NEZAVIROVANÉ NEBO ŽE INFORMACE NA STRÁNKÁCH BUDOU ÚPLNÉ, PŘESNÉ NEBO VČASNÉ. POKUD SI STÁHNETE JAKÝKOLIV MATERIÁL Z TĚCHTO STRÁNEK, ČINÍTE TAK NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST A RIZIKO. BUDETE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA VŠECHNY ŠKODY NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU NEBO ZA ZTRÁTU DAT, KTERÁ BUDE VÝSLEDKEM STAHOVÁNÍ JAKÝCHKOLIV TAKOVÝCHTO MATERIÁLŮ. ŽÁDNÁ RADA NEBO INFORMACE, ZÍSKANÁ ÚSTNĚ NEBO PÍSEMNĚ VÁMI OD SPOLEČNOSTI CCS NEBO PROSTŘEDNICTVÍM ČI ZE STRÁNEK, NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU JAKÉHOKOLIV DRUHU. SPOLEČNOST CCS NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI VYJÁDŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, POKUD JDE O JEJICH ÚPLNOST, SPRÁVNOST, PŘESNOST, PŘIMĚŘENOST, UŽITEČNOST, VČASNOST, SPOLEHLIVOST NEBO JINAK. V JISTÝCH JURISDIKCÍCH NEMUSÍ ZÁKON POVOLOVAT ODVOLÁNÍ ZÁRUK, PROTO SE VÝŠE UVEDENÉ ODVOLÁNÍ NEMUSÍTE VZTAHOVAT NA VÁS.

POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘEBÍRÁTE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK. POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VŠECHNY INFORMACE, KTERÉ ODEŠLETE NEBO PŘIJMETE BĚHEM POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, NEMUSÍ BÝT ZABEZPEČENÉ A MOHOU BÝT ODPOSLOUCHÁVÁNY TŘETÍMI STRANAMI. POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A ŽE STRÁNKY JSOU VÁM ZPŘÍSTUPNĚNY ZDARMA. UZNÁNÍM VÝŠE UVEDENÉHO POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE SPOLEČNOST CCS ANI JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ NEBO NEZÁVISLÍ POSKYTOVATELÉ OBSAHU ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ, PŘÍKLADNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM VE SPOJENÍ SE STRÁNKAMI NEBO LIBOVOLNÝMI JINÝMI STRÁNKAMI, KE KTERÝM PŘISTUPUJETE PROSTŘEDNICTVÍM ODKAZU NEBO VE SPOJENÍ S LIBOVOLNÝM KROKEM, KTERÝ PROVEDEME NEBO NEPROVEDEME V DŮSLEDKU KOMUNIKACE, KTEROU NÁM ZAŠLETE, NEBO PRODLEVY ČI NESCHOPNOSTI POUŽÍT STRÁNKY, NEBO V DŮSLEDKU LIBOVOLNÉ INFORMACE, PRODUKTU NEBO SLUŽBY INZEROVANÉ NEBO ZPŘÍSTUPNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK, V DŮSLEDKU ODEBRÁNÍ NEBO ODSTRANĚNÍ JAKÉHOKOLIV MATERIÁLU PŘEDANÉHO NEBO ZVEŘEJNĚNÉHO NA STRÁNKÁCH, NEBO KTERÉ VZNIKNOU JINAK V DŮSLEDKU POUŽITÍ STRÁNEK, NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘEČINU, ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST CCS, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO JEJÍ DODAVATELÉ BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD. TOTO ODVOLÁNÍ PLATÍ BEZ OMEZENÍ PRO VŠECHNY ŠKODY NEBO ZRANĚNÍ, KTERÉ JSOU VÝSLEDKEM NEPROVEDENÍ, CHYBY, OPOMINUTÍ, PŘERUŠENÍ, ODSTRANĚNÍ, VADY, PRODLEVY PŘI VYKONÁVÁNÍ NEBO PŘENOSU, POČÍTAČOVÝCH VIRŮ, POŠKOZENÝCH SOUBORŮ, PORUCHY KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ, SÍTĚ NEBO VÝPADKU SYSTÉMU, DÁLE VAŠÍ ZTRÁTY ZISKU NEBO KRÁDEŽE, ZNIČENÍ, NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU NEBO ZMĚNY, ZTRÁTY NEBO POUŽITÍ LIBOVOLNÝCH ZÁZNAMŮ NEBO DAT, A JAKÉKOLIV JINÉ HMOTNÉ NEBO NEHMOTNÉ ZTRÁTY. SPECIFICKY POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST CCS ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU ODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÉ HANLIVÉ, URÁŽLIVÉ NEBO NEZÁKONNÉ JEDNÁNÍ JAKÉHOKOLIV UŽIVATELE STRÁNEK. VAŠE VÝHRADNÍ A JEDINÁ NÁHRADA ZA VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ NÁROKY NEBO SPORY SE SPOLEČNOSTÍ CCS SPOČÍVÁ V UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK Z VAŠÍ STRANY. VY A SPOLEČNOST CCS SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÝKOLIV SPORNÝ BOD, KTERÝ JE DŮSLEDKEM NEBO SOUVISÍ SE STRÁNKAMI, MUSÍ ZAČÍT DO JEDNOHO (1) ROKU PO VZNIKU SPORNÉHO BODU, JINAK JE SPORNÝ BOD TRVALE ZAKÁZÁN.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a zajistíte bezúhonnost společnosti CCS a jejích přidružených společností a jejích úředníků, ředitelů, zaměstnanců, smluvních dodavatelů, zástupců, poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, subdodavatelů a dodavatelů s ohledem na všechny ztráty, odpovědnosti, náklady, škody a ceny, včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení a nákladů soudních jednání, které vzniknou nebo vyplynou z vašeho používání stránek a porušení těchto smluvních podmínek používání. Pokud způsobíte technické narušení stránek nebo systémů přenášejících stránky k vám a jiným, souhlasíte s tím, že budete odpovědná za všechny ztráty, odpovědnosti, náklady, škody a ceny, včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení a nákladů soudních jednání, které jsou důsledkem tohoto narušení. Společnost CCS si vyhrazuje právo na své vlastní náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoliv záležitostí, která by jinak byla předmětem odškodnění z vaší strany a v takovém případě souhlasíte s tím, že budete se společností CCS spolupracovat na obraně takové záležitosti.

JURISDIKCE

Tyto smluvní podmínky používání a vaše používání stránek se řídí zákony státu Connecticut v USA, a vy neodvolatelně souhlasíte s jurisdikcí soudů ve státě Connecticut ve spojení s jakýmkoliv jednáním, které vznikne na základě těchto podmínek používání nebo s nimi souvisí. Společnost CCS uznává, že je možné, abyste získali přístup k těmto stránkám z libovolné jurisdikce na světě, a nemá žádnou praktickou možnost takovému přístupu zabránit. Tyto stránky byly navrženy tak, aby splňovaly zákony státu Connecticut a USA. Pokud jakýkoliv materiál na stránkách nebo vaše použití stránek bude v rozporu se zákony místa, kde se nacházíte při přístupu ke stránkám, nejsou stránky určeny pro vás a proto vás žádáme, abyste je nepoužívali. Jste odpovědni za to, abyste se informovali o zákonech vaší jurisdikce a dodržovali je.

ZMĚNA SMLUVNÍCH PODMÍNEK

Společnost CCS může přidat, změnit nebo odebrat jakoukoliv část těchto podmínek používání a to kdykoliv bez předchozího upozornění. Všechny změny těchto podmínek použití nebo jakýchkoliv podmínek uvedených na těchto stránkách platí ihned po jejich zveřejnění. Pokračujícím použitím stránek po zveřejnění libovolné změny tímto dáváte najevo, že přijímáte tyto změny. Společnost CCS může přidat, změnit, zrušit používání, odebrat nebo pozastavit jakoukoliv jinou část obsahu zveřejněnou na těchto stránkách, včetně funkcí a specifikací produktů popsaných nebo znázorněných na stránkách, dočasně nebo trvale a to kdykoliv bez předchozího upozornění a bez odpovědnosti.

CELÁ SMLOUVA

Tato smlouva a všechny zásady nebo provozní pravidla zveřejněná na těchto stránkách představují celou smlouvu mezi vámi a společností CCS s ohledem na předmětnou záležitost a nahrazují všechny předchozí nebo současné komunikace a návrhy, ústní nebo písemné, mezi stranami, které se předmětné záležitosti týkají. Tištěná verze těchto podmínek použití musí být přístupná v soudním nebo správním jednání týkající se používání stránek nebo s tím související a to ve stejném rozsahu a na základě stejných podmínek, jako ostatní obchodní dokumenty nebo záznamy původně generované a udržované v tištěné formě. Jakýkoliv sporný bod, který můžete mít s ohledem na používání těchto stránek, musí být započat do jednoho (1) roku od vzniku nároku nebo sporného bodu. Pokud některé ustanovené této smlouvy bude shledáno nezákonným, neplatným nebo nevynutitelným, zbývající ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Některé funkce přístupné na těchto stránkách vyžadují registraci. Registrováním a zvážením vašeho používání stránek souhlasíte s tím, že poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o sobě samých. Některé funkce přístupné na těchto stránkách vyžadují použití hesla. Jste odpovědní za ochranu svého hesla. Souhlasíte s tím, že budete odpovědní za všechna poskytnutá prohlášení a jednání nebo opomenutí ke kterým dojde prostřednictvím použití vašeho hesla. Pokud máte důvod se domnívat nebo si jste vědomi ztráty, odcizení nebo neoprávněného použití svého hesla, ihned informujte společnost CCS. Společnost CCS může předpokládat, že jakákoliv komunikace obdržená společností CCS pod vaším hesla byla provedena vámi, pokud není společnost CCS informována jinak.

Pokud některé z ustanovení těchto podmínek používání bude soudem nebo jiným tribunálem kompetentní jurisdikce shledáno neplatným nebo nevynutitelným, bude takové ustanovení omezeno nebo eliminováno na minimální potřebný rozsah a nahrazeno platným ustanovením, které nejlépe vyjadřuje záměr těchto podmínek používání, takže tyto podmínky používání zůstanou platné a účinné jako celek. Tyto podmínky použití ustanovují celou smlouvu mezi vámi a společností CCS s ohledem na vaše používání stránek, a všechny ostatní smlouvy písemné nebo ústní, či jiné dohody dříve existující mezi vámi a společností CCS s ohledem na takové používání jsou tímto nahrazeny a zrušeny. Kromě případů popsaných v kupní smlouvě, kterou uzavřete se společností CCS, nebude společnost CCS přijímat žádné protinávrhy k těmto podmínkám používání a všechny takové nabídky jsou tímto kategoricky odmítnuty. Pokud společnost CCS nebude důrazně trvat nebo si nevynutí dodržování těchto podmínek použití, nesmí to být vykládáno jako zřeknutí se jakéhokoliv ustanovení nebo práv dle těchto podmínek použití ze strany společnosti CCS, které by jinak musela vynucovat, ani žádné jednání mezi společností CCS a vámi nebo jinou stranou nesmí být považováno za měnící jakékoliv ustanovení těchto podmínek použití. Tyto podmínky použití nesmí být interpretovány ani vykládány tak, že propůjčují jakákoliv práva libovolné třetí straně.

Děkujeme vám, že jste navštívili naše stránky.

Aktualizováno 24.2.2017 CCS oddělením pro duševní vlastnictví.