Společnost Carrier Global Corporation a její dceřiné společnosti a přidružené společnosti (souhrnně „Carrier“) se zavazují chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek (dále jen „webové stránky“) a uživatelů našich mobilních aplikací („Aplikace“). Je důležité, aby naši uživatelé rozuměli, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme osobní údaje (jak je definováno níže). Společnost Carrier zavedla technická, administrativní a fyzická opatření k ochraně veškerých osobních údajů, které může shromažďovat.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje naše postupy týkající se osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek a aplikací, pokud pro konkrétní web nebo mobilní aplikaci neexistuje samostatné, zvláštní oznámení o ochraně osobních údajů.

Společnost Carrier má samostatné, zvláštní obecné oznámení o ochraně osobních údajů,které se vztahuje na osobní údaje, které může společnost Carrier shromažďovat a zpracovávat odděleně od svých webových stránek a aplikací. Pokud se ucházíte o zaměstnání prostřednictvím těchto webových stránek, používání osobních údajů, které poskytnete prostřednictvím sekce Kariéra, se řídí oznámením o ochraně osobních údajů uchazeče o zaměstnání společnosti Carrier, které najdete v této sekci Kariéra, a nikoli tímto Oznámením o ochraně osobních údajů.

Jaké osobní údaje společnost Carrier shromažďuje prostřednictvím svých webových stránek a aplikací? Jak společnost Carrier shromažďuje takové osobní údaje?

„Osobní údaje“ jsou informace, pomocí kterých je fyzická osoba identifikovatelná nebo může být identifikována. Společnost Carrier shromažďuje, používá a zpracovává vaše osobní údaje za účelem poskytování služeb, produktů nebo informací, které požadujete prostřednictvím našich webových stránek a aplikací.

Shromažďování osobních údajů bude pro vás transparentní a budete mít možnost rozhodnout se, zda je poskytnete nebo ne. Pokud se rozhodnete neposkytnout žádné z požadovaných osobních údajů, společnost Carrier nemusí být schopna dokončit vaši transakci nebo poskytnout informace, služby nebo produkty, které jste požadovali.

Společnost Carrier od vás shromažďuje informace, včetně osobních údajů, když odešlete formulář nebo žádost, zaregistrujete produkt u společnosti Carrier nebo používáte naše aplikace, jako jsou: jméno, adresa, společnost, pro kterou pracujete, telefonní číslo, e-mailovou adresu a faxové číslo, odvětví, ve kterém pracujete, vaše zájmy a veškeré další osobní údaje, které poskytnete společnosti Carrier. Společnost Carrier vás také může požádat o poskytnutí informací o produktu, který registrujete nebo pro který chcete podporu (např. identifikátor zařízení), nebo o osobě/společnosti, která jej nainstalovala nebo která ji poskytuje servisní služby.

Společnost Carrier může také shromažďovat informace prostřednictvím vašeho používání našich webových stránek nebo aplikací, jako je uživatelské jméno, identifikátory zařízení, IP adresa, soubory protokolu a údaje o poloze. Podrobnější informace naleznete v Zásadách používání souborů cookie společnosti Carrier. .

Vaši poskytovatelé mobilních nebo internetových služeb mohou mít konfliktní postavení nebo zásady ochrany osobních údajů, které jim umožňují zachytit, používat a/nebo uchovávat vaše osobní údaje, když navštívíte webové stránky nebo používáte aplikace. Společnost Carrier v tomto ohledu nenese odpovědnost za to, jak mohou ostatní strany shromažďovat vaše osobní údaje, když využíváte tyto webové stránky nebo aplikace.

Proč společnost Carrier shromažďuje vaše osobní údaje?

Naším cílem při shromažďování těchto informací je poskytovat služby a obsah odpovídající vašim konkrétním potřebám a zájmům. Vaše informace může společnost Carrier použít k plnění našich smluvních závazků, k odpovědi na vaši žádost, k ověření vaší totožnosti jako uživatele a umožnění přístupu do určitých oblastí našich webových stránek, aplikací nebo stránek sociálních médií nebo vám umožní požádat o pracovní příležitost ve společnosti Carrier.

S výjimkou případů, kdy jsou osobní údaje použity v rámci plnění smlouvy s vámi nebo ke splnění zákonné povinnosti, naše použití vašich osobních údajů bude pouze pro oprávněné obchodní zájmy, jak je uvedeno níže.

Osobní údaje shromážděné na webových stránkách nebo v aplikacích mohou být použity k:
 • Poskytování požadovaných informací, položek nebo služeb;
 • Interakci na váš požadavek nebo další zpracovávaní vámi odeslanéhoformuláře;
 • inzerování produktů, služeb, propagačníchakcí, školení a akcítýkajících se společnosti Carrier;
 • Provádění základních obchodních operací, jako je komunikace se zákazníky a k obchodnímu plánování;
 • Rozvíjení nových nabídek, k zlepšování kvality našich produktů, služeb, webových stránek a aplikací, k zlepšování a přizpůsobování uživatelského prostředí a k zdokonalování budoucího obsahu na základě vašich zájmů a zájmů naší běžné uživatelské komunity;
 • Ověření vaši totožnosti, za účelem zajištění bezpečnosti pro jeden z dalších zde uvedených účelů;
 • vypracování analýzy vašeho chování na našich webových stránkách a v aplikacích; Získání údajů o poloze za účelem poskytování požadovaných informací nebo služeb; Poskytování službeb investorům;
 • ochraně před podvody nebo k šetření podezření nebo nezákonné činnosti;
 • reakci na legitimní právní žádost orgánů činných v trestním řízení nebo jiných vládních regulačních orgánů; nebo
 • Provádění šetření , aby bylo zajištěno dodržování a dodržování zákonných povinností.

Ked jsou osobní údaje uloženy?

Vzhledem k tomu, že společnost Carrier je globální společnost se sídlem v mnoha různých zemích, můžeme přenášet vaše údaje z jedné právnické osoby do druhé nebo z jedné země do druhé v rámci společnosti Carrier za účelem splnění výše uvedených účelů. Mezi tyto země patří kromě jiného Spojené státy, Mexiko, členské státy Evropské unie, Spojené království, Švýcarsko, Indie, Čína a další země. Vaše osobní údaje předáme v souladu s platnými právními požadavky a pouze v rozsahu nezbytném pro výše uvedené účely.

Společnost Carrier se spoléhá na dostupné právní mechanismy umožňující legální přenos osobních údajů přes hranice. V rozsahu, v jakém se Carrier při autorizaci převodu spoléhá na standardní smluvní doložky (nazývané také vzorové doložky) nebo závazná podniková pravidla, bude společnost Carrier tyto požadavky dodržovat, včetně případů, kdy může dojít ke konfliktu mezi těmito požadavky a tímto Oznámením o ochraně osobních údajů.

Používá společnost Carrier vaše osobní údaje k tomu, aby vás kontaktovala?

Společnost Carrier může použít osobní údaje, které poskytnete, aby vás kontaktovala ohledně produktů, služeb, propagačních akcí, speciálních nabídek, průzkumů a dalších informací, které by vás mohly zajímat. Pokud nechcete dostávat taková sdělení, použijte prosím funkci „odhlášení“ v rámci komunikace, webových stránek nebo aplikací, nebo odešlete svůj požadavek prostřednictvím webového formuláře společnosti Carrier, který je k dispozici na webových stránkách zde.

Společnost Carrier zajistí, aby jakákoli marketingová sdělení zasílaná elektronickými prostředky poskytovala způsob, jak se odhlásit. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se odhlásíte z odběru marketingových sdělení, můžete i nadále dostávat nezbytná sdělení o vašem účtu nebo transakcích s námi.

Vaše osobní údaje použijeme také k tomu, abychom vás kontaktovali v reakci na přímý dotaz nebo pokud se zaregistrujete k zasílání sdělení na kterékoli z webových stránek, například v sekci Investoři, pokud je k dispozici.

Sdílí společnost Carrier informace, které shromažďuje, s třetími stranami?

Společnost Carrier může sdílet vaše osobní údaje se svými přidruženými společnostmi a dceřinými společnostmi, jako společnostmi, ve kterých má společnost Carrier kontrolu, a to buď přímým nebo nepřímým vlastnictvím pro výše uvedené účely.

Kromě toho bude společnost Carrier poskytovat přístup k osobním údajům nebo je sdílet podle potřeby s třetími stranami, jako jsou důvěryhodní poskytovatelé služeb, konzultanti a dodavatelé, kterým byl udělen přístup k zařízením a systémům společnosti Carrier nebo kteří poskytují služby společnosti Carrier, a s vládními agenturami a dalšími, jak to vyžaduje zákon. Společnost Carrier bude zejména sdílet vaše osobní údaje mimo společnost Carrier pouze v následujících případech :

 • Pro poskytovatelé služeb, prodejce, distributori, zástupce nebo dodavatelé, se kterými má společnost Carrier právní vztah pro poskytování služeb naším jménem. Společnost Carrier bude sdílet vaše osobní údaje pouze s třetími stranami, kterým společnost Carrier smluvně omezila používání nebo zveřejnění informací, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro poskytování služeb naším jménem nebo pro splnění zákonných požadavků;
 • Dodržování zákonných povinností, mimo jiné včetně dodržování daňových a regulačních povinností, sdílení údajů s pracovními/odborovými organizacemi a radami zaměstnanců a reakce na soudní řízení nebo na legitimní právní žádost orgánů činných v trestním řízení nebo jiných vládních regulačních orgánů;
 • Šetřit podezření nebo nezákonnou činnost.

Vaše osobní údaje budou také uchovávány a zpracovávány našimi poskytovateli služeb ve Spojených státech, Mexiku, členských státech Evropské unie, Spojeném království, Švýcarsku, Indii, Číně a v dalších jurisdikcích v rámci příslušného právního a smluvního rámce.

Jak společnost Carrier zabezpečuje osobní údaje?

Společnost Carrier se zavazuje zajistit bezpečnost a integritu osobních údajů. Společnost Carrier přijala přiměřené fyzické, technické, organizační a administrativní postupy k ochraně vašich osobních údajů. Vzhledem k povaze internetové komunikace však nemůžeme zaručit, že váš přenos k nám je bezpečný.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje, které poskytnete společnosti Carrier, jsou uchovávány pouze tak dlouho, jak je to přiměřeně nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, s přihlédnutím k naší potřebě dodržovat smluvní závazky, řešit problémy se zákaznickým servisem, dodržovat zákonné požadavky a poskytovat uživatelům nové nebo vylepšené produkty a služby. To znamená, že vaše osobní údaje můžeme uchovávat po přiměřenou dobu poté, co přestanete používat webové stránky nebo aplikace společnosti Carrier. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje vymazány ze všech systémů společnosti Carrier bez předchozího upozornění.

Jak můžete opravit, změnit nebo smazat své údaje uchovávané společností Carrier?

Můžete kdykoli požádat o přístup, aktualizaci, opravu, změnu nebo odstranění vašich osobních údajů. Společnost Carrier vynaloží přiměřené úsilí k včasné aktualizaci a/nebo odstranění vašich osobních údajů. V zájmu ochrany soukromí a bezpečnosti uživatele podnikne společnost Carrier kroky k ověření totožnosti uživatele před provedením jakéhokoli požadovaného přístupu nebo změny. Chcete-li získat přístup, aktualizovat, opravit, změnit nebo smazat vaše osobní údaje, klást otázky nebo vznášet obavy týkající se ochrany údajů a soukromí, nebo odeslat svou žádost prostřednictvím webového formuláře společnosti Carrier,přístup je dostupný na webových stránkách zde. Některé z našich webových stránek, aplikací a účtů sociálních médií vám umožňují provádět opravy přímo na webu, aniž byste museli dále kontaktovat společnost Carrier.

Vezměte prosím na vědomí, že i když vám pomůžeme s ochranou vašich osobních údajů, je vaší odpovědností chránit vaše hesla a další přístupové údaje.

Co byste měli vědět o odkazech třetích stran, které se mohou objevit na těchto webových stránkách?

V některých případech může společnost Carrier poskytovat odkazy na webové stránky, které nejsou řízeny společností Carrier. U těchto společnost Carrier vynaloží přiměřené úsilí, aby je správně identifikovala. Společnost Carrier však tyto webové stránky třetích stran nekontroluje a nemůže být odpovědná za obsah nebo postupy ochrany osobních údajů používané jinými webovými stránkami. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů dále neupravuje informace, které o vás shromažďují třetí strany.

Jak může společnost Carrier používat údaje o poloze?

Carrier je globálním poskytovatelem stavebních technologií. Naše systémy a služby požární bezpečnosti, zabezpečení, automatizace budov, vytápění, větrání, klimatizace a chlazení podporují integrované, vysoce výkonné budovy, které jsou bezpečnější, chytřejší a udržitelnější. Níže uvádíme několik příkladů, kdy mohou být požadovány údaje o poloze k poskytování některých služeb, které společnost Carrier nabízí:

 • Zlepšit schopnost stavebních produktů, například použít údaje o poloze v jedné z našich budov k dynamickému přizpůsobení nastavení větrání, vytápění a chlazení, zapnutí nebo vypnutí světel nebo odemykání dveří;
 • Pokud jste návštěvníkem nebo zaměstnancem našich kanceláří, použijte údaje o poloze, které vám pomohou najít nejbližší tiskárnu nebo konferenční místnost, abyste mohli prožít lepší zážitek v našich kancelářích;
 • Chcete-li zjistit, který servisní technik je nejblíže servisnímu zásahu.

Ve všech těchto případech společnost Carrier požádá o svolení ke shromažďování údajů o vaší poloze, takže shromažďování těchto údajů bude pro vás transparentní — budete mít možnost se rozhodnout, zda údaje o poloze poskytnete či nikoliv. Pokud se rozhodnete neposkytnout své údaje o poloze, společnost Carrier nemusí být schopna poskytnout požadovanou službu nebo dokončit požadovanou transakci.

Jaké další informace by měli uživatelé vědět?

Rodiče, opatrovníci, a děti: Naše aplikace a webové stránky jsou určeny návštěvníkům, kterým je alespoň 18 let, nebo věk plnoletosti v jejich jurisdikci bydliště. Společnost Carrier vědomě nepožaduje informace od dětí ani neprodává produkty nebo služby dětem. Pokud výše uvedené věkové požadavky nesplňujete, nezadávejte prosím své osobní údaje na těchto nebo jiných webových stránkách nebo v aplikacích společnosti Carrier.

Uživatelé z Kalifornie: Pokud jste rezidentem Kalifornie, máte s účinností od 1. ledna 2020 určitá práva podle kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 (ve znění zákona o právech na ochranu soukromí spotřebitelů v Kalifornii) (dále jen „CCPA“), včetně práva na:

 1. Znát kategorie a/nebo konkrétní části osobních údajů, které společnost Carrier shromažďuje, účely, pro které společnost Carrier tyto informace používá, a kategorie informací, které společnost Carrier sděluje třetím stranám.
 2. Přístup ke kategoriím osobních údajů o vás, které společnost Carrier shromažďuje, používá, zveřejňuje a sdílí.
 3. Smazat osobní údaje, které od vás společnost Carrier shromáždila, a požaduje od poskytovatelů služeb, aby udělali totéž, s výhradou určitých výjimek.
 4. Odhlásit se z prodeje nebo sdílení vašich osobních údajů společností Carrier.
 5. Uvézt do souladu jakékoli nepřesné informace, které o vás společnost Carrier shromáždila.
 6. Omezit používání nebo zveřejňování citlivých informací, jako je vaše číslo sociálního zabezpečení, informace o finančním účtu, geolokace.
 7. Odstranění obsahu, pokud jste mladší 18 let. Kalifornský zákon o podnikání a profesích Oddíl 22581 vám umožňuje požádat a získat odstranění obsahu nebo informací, které jste veřejně zveřejnili.
 8. Uplatnit svá práva na soukromí bez obav z diskriminačního jednání.

Žádosti o výkon práv podle CCPA podléhají ověření ze strany společnosti Carrier a podléhají rovněž určitým omezením stanoveným CCPA. Společnost Carrier nebude diskriminovat obyvatele Kalifornie za výkon kteréhokoli z jejich příslušných práv CCPA. Zatímco obyvatelé Kalifornie mají právo odhlásit se od sdílení svých osobních údajů podle CCPA, společnost Carrier ujišťuje, že neprodává osobní údaje třetím stranám. Pokud se změní postupy společnosti Carrier, toto Oznámení o ochraně osobních údajů bude následně aktualizováno a společnost Carrier dále přistoupí k výkonu veškerýchnezbytných opatření za účelemdodržení platných zákonů.

Obyvatelé Kalifornie, kteří chtějí uplatnit svá práva CCPA, mohou kontaktovat společnost Carrier prostřednictvím webového formuláře společnosti Carrier dostupného na webových stránkách zde. Můžete nás také kontaktovat na tomto telefonním spojení: 1-833- 617-0050.

Kalifornský občanský zákoník Oddíl 1798.83, známý také jako zákon „Shine The Light“, umožňuje obyvatelům Kalifornie každoročně požadovat a získávat informace, které společnost Carrier sdílela s jinými podniky pro vlastní použití přímého marketingu v předchozím kalendářním roce. Tyto informace by případně obsahovaly seznam kategorií osobních údajů, které byly sdíleny, a jména a adresy všech třetích stran, s nimiž společnost Carrier tyto informace sdílela v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Chcete-li získat tyto informace, kontaktujte společnost Carrier prostřednictvím webového formuláře společnosti Carrier, který je k dispozici na webových stránkách zde.

Uživatelé z Evropské unie a dalších zemí se zákony na ochranu osobních údajů: Máte právo podat stížnost u svého národního nebo státního orgánu pro ochranu údajů, který může být také známý jako dozorový úřad. Máte také právo: (i) požadovat přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz; (ii) usilovat o omezení; nebo (iii) vznést námitku proti zpracování určitých osobních údajů a za určitých okolností požadovat přenositelnost údajů. Chcete-li kontaktovat společnost Carrier ohledně žádosti o přístup, opravu, vymazání, námitku nebo omezení či přenositelnost osobních údajů, kontaktujte společnost Carrier prostřednictvím webového formuláře společnosti Carrier, který je k dispozici na webových stránkách zde.

Uživatelé z pevninské Číny: Máte právo (1) být informován, proč a jak společnost Carrier zpracovává vaše osobní údaje, (2) požadovat omezení nebo námitku proti zpracování vašich osobních údajů, (3) mít přístup nebo mít kopii vašich osobních údajů, (4) opravit a aktualizovat vaše osobní údaje, (5) usilovat o přenositelnost údajů, (6) vymazat vaše osobní údaje, pokud to není v rozporu se zákonnými požadavky; (7) odvolat souhlas s dalším zpracováním vašich osobních údajů a (8) zrušit váš účet, který jste zaregistrovali. Společnost Carrier bude neprodleně reagovat na vaše práva přiměřeným způsobem. Kontaktujte společnost Carrier prostřednictvím webového formuláře společnosti Carrier, který je k dispozici na webových stránkách zde.

Uživatelé z USA: Společnost Carrier neshromažďuje čísla sociálního zabezpečení prostřednictvím svých webových stránek.

Jak může společnost Carrier změnit toto Oznámení o ochraně osobních údajů?

Vzhledem k tomu, že společnost Carrier rozšiřuje a vylepšuje své webové stránky a své aplikace nebo se mění zákonné požadavky, společnost Carrier si vyhrazuje právo toto Oznámení o ochraně osobních údajů aktualizovat. Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být čas od času upraveno bez předchozího upozornění. Doporučujeme proto, abyste si toto Oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovali kvůli případným změnám. Datum nejnovější verze bude uveden v dolní části zásad.

Jak můžete kontaktovat společnost Carrier?

Pokud si přejete získat přístup, opravit, aktualizovat nebo vymazat své Osobní údaje, nebo máte-li dotazy týkající se postupů ochrany osobních údajů společnosti Carrier obecně nebo chcete-li podat stížnost, odešlete svůj požadavek prostřednictvím webového formuláře společnosti Carrier, který je k dispozici na webových stránkách zde. V případě, že se nacházíte v zemi, která se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů a chcete se obrátit na místního pověřence pro ochranu osobních údajů, uveďte to ve formuláři a váš dotaz bude směrován na příslušnou osobu.

Poslední aktualizace: říjen 2023