Společnost Carrier Global Corporation a její dceřiné společnosti a pobočky (dále souhrnně jako „společnost Carrier“), se zavázaly chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek („webové stránky“) a uživatelů našich mobilních aplikací („aplikace“). Je důležité, aby naši uživatelé byli obeznámeni s tím, jakým způsobem osobní údaje (dle níže uvedené definice) shromažďujeme, používáme a zpřístupňujeme. Společnost Carrier zavedla technická, administrativní a fyzická opatření k ochraně všech osobních údajů, které případně shromáždí.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje naše postupy týkající se osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek a aplikací, pokud se na konkrétní webové stránky nebo mobilní aplikaci nevztahuje samostatné oznámení o ochraně osobních údajů.

Společnost Carrier má samostatné všeobecné oznámení o ochraně osobních údajů, které se vztahuje na osobní údaje, které společnost Carrier může shromažďovat a zpracovávat samostatně a odděleně od svých webových stránek a aplikací. Pokud požádáte prostřednictvím těchto webových stránek o pracovní místo, řídí se použití osobních informací, které poskytnete prostřednictvím sekce Pracovní příležitosti, oznámením o ochraně osobních údajů žadatelů o práci, které najdete v dané sekci Pracovní příležitosti, nikoli tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Pro jednotlivce ve Spojených státech má společnost Carrier oznámení o ochraně osobních údajů HIPAA a zásadami ochrany osobních údajů pro čísla sociálního zabezpečení. Společnost Carrier může na svých webových stránkách a v aplikacích používat soubory cookie a sledovací technologie; přečtěte si, prosím, naše zásady pro soubory cookie.

Jaké osobní údaje společnost Carrier shromažďuje? Jak společnost Carrier tyto osobní údaje shromažďuje?

„Osobní údaje“ jsou informace, jejichž prostřednictvím je fyzická osoba identifikovatelná nebo by mohla být identifikována. Společnost Carrier shromažďuje, používá a zpracovává vaše osobní údaje, aby vám mohla poskytovat vámi požadované služby, produkty nebo informace.

Shromažďování osobních údajů pro vás bude transparentní a budete mít možnost se rozhodnout, zda je chcete poskytnout, či nikoli. Pokud se rozhodnete požadované osobní údaje neposkytnout, může se stát, že společnost Carrier nebude moci dokončit vaši transakci nebo poskytnout vámi požadované informace, služby či produkty.

Společnost Carrier od vás shromažďuje údaje včetně osobních údajů, když odešlete formulář nebo žádost nebo si u společnosti Carrier zaregistrujete produkt, například: jméno, fyzickou adresu, společnost, pro kterou pracujete, telefonní číslo, e-mailovou adresu a faxové číslo, a také všechny ostatní osobní údaje, které společnosti Carrier poskytnete. Společnost Carrier vás může požádat také o poskytnutí informací o produktu, který registrujete (např. identifikátor zařízení), nebo o osobě/společnosti, která jej nainstalovala nebo jej udržuje.

Společnost Carrier může také shromažďovat údaje prostřednictvím vašeho používání našich webových stránek nebo aplikací, např. prostřednictvím identifikátorů zařízení, IP adres, souborů protokolu a údajů o poloze. Další informace najdete v části „Jak společnost Carrier používá soubory cookie a ostatní sledovací technologie?“ níže.

Vaši poskytovatelé mobilních nebo internetových služeb mohou mít rozdílný postoj nebo zásady týkající se ochran osobních údajů, které jim umožňují získat, používat anebo uchovávat vaše osobní údaje, když navštívíte webové stránky nebo používáte aplikace, avšak společnost Carrier není odpovědná za způsob, jakým jiné strany případně shromažďují vaše osobní údaje během vašeho přístupu k webovým stránkám nebo aplikacím, a nemá nad tím žádnou kontrolu.

Proč společnost Carrier shromažďuje vaše osobní údaje?

Účelem našeho shromažďování těchto údajů je poskytovat vám přizpůsobené služby a obsah odpovídající vašim specifickým potřebám a zájmům. Společnost Carrier může použít vaše údaje k plnění svých smluvních povinností, k ověření vaší osoby jako uživatele a umožnění vašeho přístupu k určitým oblastem našich webových stránek, aplikací nebo stránek sociálních médií či k tomu, abyste mohli zažádat o pracovní místo u společnosti Carrier.

S výjimkou použití pro podporu s vámi uzavřené smlouvy nebo splnění zákonné povinnosti budeme vaše osobní údaje používat pouze pro oprávněné obchodní zájmy, které jsou uvedeny níže. Osobní údaje shromážděné na webových stránkách nebo v aplikacích mohou být použity k:

 • provádění základních obchodních operací, jako je komunikace se zákazníky a obchodní plánování,
 • poskytování investorských služeb,
 • poskytování požadovaných informací, zboží nebo služeb,
 • odpovědím na vaše žádosti nebo dalšímu zpracování vámi zaslaného formuláře,
 • inzerci produktů, služeb, propagačních událostí a akcí týkajících se společnosti Carrier,
 • zlepšování našich produktů, služeb, webových stránek a aplikací,
 • ověření vaší totožnosti k zajištění bezpečnosti pro některý jiný níže uvedený účel,
 • analýze vašeho chování na našich webových stránkách a aplikacích,
 • odpovědi na oprávněnou zákonnou žádost od úřadů zajišťujících výkon práva nebo jiných státních regulátorů,
 • získání údajů o vaší poloze za účelem poskytnutí požadovaných informací nebo služeb,
 • ochraně před podvody nebo k vyšetřování domnělé nebo skutečné nezákonné činnosti,
 • vypracování nových nabídek, zlepšování kvality našich produktů, zlepšování a personalizaci uživatelských zkušeností a lepší přípravě budoucího obsahu na základě vašich zájmů a zájmů naší celkové skupiny uživatelů, nebo
 • provádění šetření za účelem zajištění dodržování a plnění zákonných povinností.

Kde jsou osobní údaje uloženy?

Protože společnost Carrier je globální společností se sídly v mnoha různých zemích, můžeme přenášet vaše údaje z jedné právnické osoby na jinou nebo z jedné země do jiné v rámci společnosti Carrier za účelem dosažení výše uvedených záměrů. Tyto země zahrnují minimálně USA, členské státy Evropské unie, Velkou Británii, Švýcarsko, Kanadu a další země včetně některých zemí v Asii. Vaše osobní údaje budeme přenášet v souladu s příslušnými zákonnými požadavky, a to pouze v rozsahu nezbytném pro výše stanovené účely.

Společnost Carrier se opírá o dostupné právní mechanismy, které jí umožňují legální předání osobních údajů do zahraničí. Protože společnost Carrier vychází při schvalování předání ze standardních smluvních ustanovení (také nazývána jako vzorová ustanovení) nebo Závazných podnikových pravidel, bude dodržovat tyto požadavky včetně případů, kdy může nastat konflikt mezi danými požadavky a tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Používá společnost Carrier vaše údaje k tomu, aby vás kontaktovala?

Společnost Carrier může využít osobní údaje, které jste poskytli, aby vás kontaktovala ohledně produktů, služeb, reklamních akcí, zvláštních nabídek, průzkumů a dalších informací, které by vás mohly zajímat. Pokud upřednostňujete, abyste nedostávali takováto sdělení, využijte prosím funkci „odhlásit odběr“ na webové stránce nebo v aplikaci, nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected].

Společnost Carrier zajistí, aby veškerá reklamní sdělení, která vám budou elektronicky zaslána, poskytovala jednoduchý způsob, jak odstoupit nebo odhlásit odběr. Upozorňujeme, že pokud odhlásíte odběr reklamních sdělení, můžete i nadále dostávat sdělení ohledně našeho účtu nebo transakcí s námi.

Také budeme používat vaše osobní údaje k tomu, abychom vás kontaktovali při odpovědi na přímý dotaz nebo v případě, že se přihlásíte k doručování sdělení na libovolných webových stránkách, např. v sekci Investoři, pokud je k dispozici.

Sdílí společnost Carrier získané údaje s třetí stranou?

Společnost Carrier může sdílet vaše osobní údaje se svými pobočkami a dceřinými společnostmi, například se společnostmi, nad kterými má společnost Carrier kontrolu prostřednictvím přímého nebo nepřímého vlastnictví, a to pro výše uvedené účely.

Kromě toho společnost Carrier poskytne přístup k osobním údajům třetím stranám nebo je s nimi bude sdílet v případech, kdy to bude nutné, např. důvěryhodným poskytovatelům služeb, poradcům a dodavatelům, kterým byl udělen přístup k zařízením a systémům společnosti Carrier nebo kteří společnosti Carrier poskytují služby, a dále státním úřadům a ostatním dle zákonných požadavků. Společnost Carrier zejména zpřístupní vaše osobní údaje mimo společnost Carrier:

 • poskytovatelům služeb, obchodníkům, distributorům, zástupcům nebo dodavatelům, které si společnost Carrier sjednala na provádění služeb vaším jménem. Společnost Carrier bude sdílet vaše osobní údaje pouze s třetími stranou, které smluvně zakázala tyto údaje používat nebo zpřístupňovat s výjimkou případu, kdy je to nezbytné k provedení služeb vaším jménem nebo dodržení zákonných požadavků,
 • za účelem dodržení zákonných požadavků, mimo jiné včetně dodržení daňových a regulačních povinností, sdílení údajů s pracovními/odborovými svazy a závodními výbory a reagování na soudní řízení nebo oprávněné zákonné žádosti od úřadů zajišťujících výkon práva nebo jiných státních regulátorů,
 • za účelem vyšetřování domnělé nebo skutečné nezákonné činnosti,
 • za účelem zabránění fyzické škodě nebo finanční ztrátě, nebo
 • za účelem podpory prodeje nebo převodu celého podniku nebo jmění nebo jejich části (včetně konkurzu).

Vaše osobní údaje budou také uchovávány a zpracovávány našimi poskytovateli služeb v USA, členských státech Evropské unie, Velké Británii, Švýcarsku, Kanadě, Asii a v dalších jurisdikcích v mezích příslušného právního a smluvního rámce.

Jak společnost Carrier osobní údaje zabezpečuje?

Společnost Carrier se zavázala zajistit bezpečnost a integritu osobních údajů. Společnost Carrier přijala přiměřené fyzické, technické a administrativní postupy k ochraně vašich osobních údajů. Avšak kvůli povaze Internetových komunikací nemůžeme zajistit nebo zaručit, že váš přenos k nám bude bezpečný.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje, které poskytnete společnosti Carrier, jsou uchovávány pouze tak dlouho, jak je to přiměřeně nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, s ohledem na naši potřebu dodržovat smluvní závazky, řešit problémy v rámci zákaznických služeb, dodržovat právní požadavky a poskytovat nové nebo vylepšené produkty a služby uživatelům. To znamená, že můžeme uchovávat vaše osobní údaje po přiměřenou dobu poté, co jste přestali používat webové stránky nebo aplikace společnosti Carrier. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje bez upozornění vymazány ze všech systémů společnosti Carrier.

Jak můžete opravit, změnit nebo vymazat vaše údaje uchovávané společností Carrier?

Kdykoliv si můžete zažádat o přístup, aktualizaci, opravu, změnu nebo smazání vašich osobních údajů. Společnost Carrier vynaloží přiměřené úsilí na včasnou aktualizaci a/nebo odstranění vašich osobních údajů. K ochraně uživatelových osobních údajů a bezpečí podnikne společnost Carrier před provedením jakékoliv požadované změny kroky za účelem ověření totožnosti uživatele. Za účelem přístupu, změny nebo vymazání vašich osobních údajů, nahlášení problémů s webovými stránkami, vznesení dotazu nebo oznámení problému zašlete email na adresu [email protected]. Některé z našich webových stránek, aplikací a účtů sociálních médií vám umožňují provést opravy přímo na místě bez další potřeby kontaktovat společnost Carrier.

Upozorňujeme, že i když vám budeme při ochraně vašich osobních údajů nápomocní, je vaší povinností chránit svá hesla a další přístupové údaje před jinými osobami.

Co byste měli vědět o odkazech třetí strany, které se mohou objevit na těchto webových stránkách?

V některých případech může společnost Carrier poskytnout odkazy na webové stránky, které nejsou spravovány společností Carrier a u kterých společnost Carrier vynaloží přiměřené úsilí, aby je takto identifikovala. Společnost Carrier však nemá nad těmito webovými stránkami třetí strany kontrolu a nemůže být odpovědná za obsah nebo postupy ochrany osobních údajů používané jinými webovými stránkami. Navíc toto oznámení o ochraně osobních údajů nereguluje údaje, které o vás shromažďují třetí strany.

Jak společnost Carrier používá soubory cookie nebo jiné sledovací technologie?

Soubory cookie

Společnost Carrier může na těchto webových stránkách používat soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory odeslané a uložené v počítačích uživatelů. Soubory cookie používáme, abychom webovým stránkám umožnili rozpoznat opakované uživatele, usnadnili uživatelům přístup na webové stránky a umožnili webovým stránkám shromažďovat souhrnné údaje, které umožní vylepšení obsahu. Soubory cookie nepoškozují počítače ani soubory uživatelů. Pokud si nepřejete, aby byly soubory cookie přístupné této nebo jakékoli jiné webové stránce společnosti Carrier, měli byste si upravit nastavení vašeho prohlížeče tak, aby odmítl nebo zakázal používání souborů cookie. Odmítnutí nebo zakázání souborů cookie nebo podobných technologií vám však může zamezit v přístupu k některému našemu obsahu nebo používání některých funkcí na webových stránkách. Společnost Carrier může také používat soubory cookie a podobné technologie umístěné jedním z našich obchodních nebo reklamních partnerů, což společnosti Carrier umožňuje zjistit, které reklamy přivádějí uživatele na naše webové stránky.

Navíc společnost Carrier monitoruje vzorce uživatelského provozu napříč jejími webovými stránkami podle názvu domény uživatele, typu prohlížeče, data a času přístupu a zhlédnutých stránek. Naše webové servery shromažďují názvy domén, nikoli však e-mailové adresy návštěvníků. Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem měření počtu návštěvníků našich webových stránek a za účelem určení, které oblasti webových stránek jsou pro uživatele užitečné na základě objemu provozu do konkrétních oblastí. Společnost Carrier používá tyto informace ke zlepšení uživatelské zkušenosti na webových stránkách a lepší přípravě budoucího obsahu na základě zájmů uživatelů.

Webové majáky

Tyto webové stránky mohou také používat webové majáky. Webový maják je obvykle pixel na webové stránce, který může být využit ke sledování, zda uživatel navštívil konkrétní webovou stránku pro poskytování cílené reklamy. Webové majáky jsou použity společně se soubory cookie, což znamená, že pokud vypnete soubory cookie ve vašem prohlížeči, webové majáky nebudou schopny sledovat vaši aktivitu. Webový maják stále započítává návštěvu webové stránky, ale vaše specifické údaje nebudou zaznamenány.

Informace shromážděné webovými majáky mohou zahrnovat informace o IP adrese (viz níže). Informace z webových majáků se také používají pro:

 • reklamu a emailový audit a hlášení,
 • personalizaci,
 • hlášení o provozu na stránce a
 • počty jedinečných návštěvníků.

IP adresy

Adresa internetového protokolu (IP) je číslo, které je používáno počítači na sítí k identifikaci vašeho počítače pokaždé, když se přihlásíte na internet.

Společnost Carrier může shromažďovat a sledovat IP adresy mimo jiné za účelem:

 • zachování bezpečnosti a zabezpečení webových stránek,
 • omezení přístupu konkrétních uživatelů na naše webové stránky,
 • řešení technických problémů a
 • lepšímu pochopení, jak jsou webové stránky společnosti Carrier používány.

Soubory protokolu

Společnost Carrier (nebo třetí strany jménem společnosti Carrier) může shromažďovat údaje ve formě souborů protokolu, které zaznamenávají aktivity a statistiky webových stránek týkající se zvyklostí uživatelů webu.

Soubory protokolu jsou používány pouze pro interní účely. Používáním souborů protokolu může společnost Carrier neustále zlepšovat a přizpůsobovat své webové stránky a aplikace.

Tyto údaje nám napomáhají shromažďovat mimo jiné:

 • interní marketingové a demografické studie,
 • typ prohlížeče a operační systém,
 • informace o uživatelově relaci (jako je URL, datum a čas, kdy byla naše webová stránka navštívena, a které stránky a na jak dlouho byly na našich webových stránkách zobrazeny), a
 • další podobná navigační nebo prokliková data.

Informace ze sociálních sítí

Informace ze sociálních sítí jsou jakékoliv informace, které dovolíte sociálním sítím třetích stran sdílet s vývojáři aplikací třetích stran, jako např. společnost Carrier. Informace ze sociálních sítí zahrnují jakékoliv informace, které jsou součástí vašeho profilu na sociálních sítích třetí strany. Takové sociální sítě mohou zahrnovat mimo jiné Twitter, Facebook nebo google+.

Abyste zjistili, jak můžeme (nebo jiní vývojáři aplikací třetí strany) získat vaše informace ze sociálních sítí, navštivte prosím stránku nastavení příslušné sociální sítě. Navíc berete na vědomí, že můžeme použít vaše osobní údaje ke sladění s informacemi ze sociálních sítí pro reklamní účely.

Společnost Carrier nemůže zaručit bezpečnost informací, které sdílíte se třetími stranami, včetně informací, které sdílíte se stránkami sociálních médií.

Jak může Carrier použít údaje o poloze?

Společnost Carrier je globální poskytovatel stavebních technologií. Naše systémy a služby požární bezpečnosti, zabezpečení, automatizace budov, topení, ventilace, klimatizace a chlazení podporují integrované budovy s vysokou výkonností, které jsou bezpečnější, chytřejší a udržitelné. Proto jsou následující případy jedněmi z příkladů, kdy mohou být vyžádány údaje o poloze za účelem poskytnutí služeb, které společnost Carrier nabízí:

 • ke zlepšení vlastností produktu budovy, jako je použití vašich údajů o poloze v jedné z našich budov k dynamickému upravení nastavení ventilace, topení a chlazení, k zapnutí nebo vypnutí světel nebo odemknutí dveří,
 • pokud jste návštěvníkem nebo zaměstnancem naší centrály, použití vašich údajů o poloze vám pomůže najít nejbližší tiskárnu nebo konferenční místnost za účelem poskytnutí lepšího zážitku v naší centrále,
 • k umožnění realitním makléřům používajícím naše služby Supra™, aby získali nebo poskytli soupisy nebo zobrazili informace, když používají aplikace Supra, nebo
 • k určení, který servisní technik je nejblíže k servisnímu volání.

Kromě toho může společnost Carrier použít údaje o poloze pro účely zjištění polohy a/nebo sledování pracovní doby u zaměstnanců nebo smluvních partnerů.

Ve všech těchto případech společnost Carrier požádá o povolení ke shromažďování vašich údajů o poloze, takže shromažďování těchto údajů bude pro vás transparentní – budete mít možnost se rozhodnout, zda vaše údaje o poloze poskytnete či nikoli. Pokud se rozhodnete vaše údaje o poloze neposkytnout, společnost Carrier nemusí být schopna poskytnout požadovanou službu nebo dokončit požadovanou transakci.

Jaké další informace by měli konkrétní uživatelé vědět?

Rodiče, opatrovníci a děti: Naše aplikace a webové stránky jsou zamýšleny pro návštěvníky, kterým je alespoň 18 let, nebo jsou zletilí v jurisdikci, kde se nachází jejich místo pobytu. Společnost Carrier vědomě nevyžaduje informace od dětí ani jim neprodává produkty nebo služby. Pokud nesplňujete výše stanovené věkové požadavky, nezadávejte, prosím,vaše osobní informace na tyto nebo jakékoli jiné webové stránky nebo do aplikací společnosti Carrier.

Uživatelé z Kalifornie:

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, s účinností od 1. ledna 2020 máte určitá práva vyplývající z kalifornského zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů z roku 2018 (California Consumer Privacy Act, „CCPA“), včetně práva:

 1. dozvědět se, jaké kategorie osobních údajů jsme o vás shromáždili a používali, včetně způsobu, jakým byly tyto osobní údaje shromážděny a jaký byl účel jejich shromažďování a použití,
 2. dozvědět se, jaké kategorie osobních údajů jsou prodávány nebo zpřístupňovány třetím stranám, a pokud jsou prodávány nebo zpřístupňovány, jaké kategorie třetích stran je získávají,
 3. získat přístup ke konkrétním osobním údajům, které o vás byly shromážděny,
 4. požádat, aby vaše osobní údaje byly vymazány.

Žádosti o uplatnění práv vyplývajících ze zákona CCPA podléhají ověření ze strany společnosti Carrier a vztahují se na ně také určitá omezení stanovená zákonem CCPA. Nebudeme diskriminovat obyvatele Kalifornie za uplatnění jejich případných práv vyplývajících ze zákona CCPA.  I když obyvatelé Kalifornie mají právo se odhlásit z prodeje svých osobních údajů podle zákona CCPA, společnost Carrier osobní údaje třetím stranám neprodává. Pokud se tato praxe změní, budeme toto oznámení o ochraně osobních údajů aktualizovat a podnikneme veškeré kroky, abychom dodrželi platné zákony.

Obyvatelé Kalifornie, kteří chtějí uplatnit svá práva vyplývající ze zákona CCPA, mohou společnost Carrier kontaktovat na adrese[email protected] nebo použít webový formulář, který se nachází zde. Můžete nás také kontaktovat na telefonním čísle 1-833-617-0050.  Pokud nás budete kontaktovat za účelem uplatnění svých práv, v řádku předmětu i v textu žádosti uveďte „California Privacy Rights“ a popište povahu vaší žádosti.

Každý rok si obyvatelé Kalifornie mohou vyžádat a obdržet informace, které společnost Carrier sdílela s jinými podniky pro účely vlastního přímého marketingu během předchozího kalendářního roku (jak je definováno kalifornským zákonem „Shine the Light”). Tyto informace by případně zahrnovaly seznam kategorií osobních údajů, které byly sdíleny, a jména a adresy všech třetích stran, se kterými společnost Carrier tyto údaje v předchozím kalendářním roce sdílela. Chcete-li tyto informace získat, pošlete e-mail na adresu [email protected] a v řádku předmětu i v textu sdělení uveďte „California Shine the Light Privacy Request“.

Uživatelé z Evropské unie a dalších zemí se zákony na ochranu osobních údajů: Máte právo podat stížnost u svého národního nebo státního úřadu pro ochranu osobních údajů, který může být známý také jako dozorový úřad. Máte také právo: (i) požadovat přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, (ii) domáhat se omezení nebo (iii) podat námitku proti zpracování určitých osobních údajů a požádat za určitých okolností o přenositelnost osobních údajů. Chcete-li kontaktovat společnost Carrier kvůli žádosti o získání přístupu, opravu, výmaz, podání námitky nebo žádosti o omezení nebo přenositelnost, použijte způsoby kontaktování uvedené na konci tohoto oznámení.

Uživatelé z USA: Společnost Carrier neshromažďuje prostřednictvím svých webových stránek čísla sociálního zabezpečení.

Jak může společnost Carrier toto oznámení o ochraně osobních údajů změnit?

Jak se společnost Carrier rozšiřuje a vylepšuje své webové stránky a aplikace, nebo pokud se změní zákonné požadavky, může nastat nutnost, aby své oznámení o ochraně osobních údajů aktualizovala. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se může příležitostně bez předchozího oznámení změnit. Doporučujeme, abyste toto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda v něm nenastaly nějaké změny. Datum poslední verze bude uvedeno ve spodní části zásad.

Jak můžete společnost Carrier kontaktovat?

Pokud chcete získat přístup ke svým osobním údajům, opravit je, aktualizovat nebo vymazat, nebo pokud máte obecné otázky nebo stížnost týkající se praktik společnosti Carrier v oblasti ochrany osobních údajů, napište e-mail na adresu [email protected].

Pokud se nacházíte v zemi, která se řídí všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů a chcete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů, uveďte tuto skutečnost ve svém e-mailu a váš dotaz bude směřován k příslušné osobě. Pokud se chcete odhlásit z poskytování vašich osobních údajů naší společnosti nebo chcete, aby vaše údaje byly odstraněny, použijte tento odkaz.

Poslední aktualizace: 26. říjen 2021