WPROWADZENIE

Niniejsza witryna internetowa, łącznie z podwitrynami dostępnymi za pośrednictwem strony głównej, jest obsługiwana przez spółkę UTC Climate, Controls & Security („CCS”), jej jednostki zależne oraz podmioty stowarzyszone i/lub powiązane (zbiorowo, „Witryna”). CCS udostępnia użytkownikowi niniejszą Witrynę, łącznie z wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi w tej Witrynie, pod warunkiem zaakceptowania określonych tu wszystkich postanowień, warunków, zasad i uwag. KORZYSTAJĄC Z TEJ WITRYNY WYRAŻASZ ZGODĘ NA NINIEJSZE 

ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA; JEŚLI NIE WYRAŻASZ ZGODY, NIE KORZYSTAJ Z TEJ WITRYNY.

CCS zastrzega sobie prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszych Zasad i warunków w dowolnym momencie. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie niniejszych Zasad i warunków korzystania pod kątem wprowadzonych zmian. Jeśli po wprowadzeniu zmian użytkownik będzie nadal korzystał z tej Witryny, będzie to oznaczało, że akceptuje i zgadza się z tymi zmianami. Pod warunkiem przestrzegania niniejszych Zasad i warunków, CCS przyznaje użytkownikowi osoCCSte, niewyłączne, niezbywalne i ograniczone prawo do wchodzenia i korzystania z Witryny.

BEZ ZOBOWIĄZAŃ

CCS nie ponosi odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na niniejszej Witrynie nie są dokładne, pełne lub aktualne. Materiały zamieszczone w niniejszej Witrynie mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie należy na nich polegać ani używać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji, bez uprzedniego skorzystania z głównych, dokładniejszych, bardziej wyczerpujących i bardziej aktualnych źródeł informacji. Polegając na zawartych w tej Witrynie materiałach, użytkownik działa na własne ryzyko. Niniejsza witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne mogą być już nieaktualne i są zamieszczane wyłącznie w celach poglądowych. CCS zastrzega sobie prawo do modyfikacji zawartości niniejszej Witryny w dowolnym momencie, nie ma jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji zamieszczonych w niniejszej Witrynie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że to na nim spoczywa obowiązek monitorowania zmian wprowadzonych w Witrynie.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

Cała zawartość niniejszej Witryny, w tym bez ograniczeń dokumenty, teksty, projekty, grafika, loga, ikony, obrazy, klipy audio, materiały do pobrania, interfejsy, kod i oprogramowanie, jak również ich dobór i ich układ („Zawartość”), stanowi wyłączną własność spółki CCS, jej licencjodawców i/lub jej dostawców treści i jest chroniona przez prawa autorskie, znaki towarowe i inne obowiązujące prawa. Użytkownik może uzyskiwać dostęp, kopiować, pobierać i drukować materiały zamieszczone w Witrynie wyłącznie do użytku osoCCStego i niekomercyjnego pod warunkiem, że nie będzie modyfikować ani usuwać żadnych praw własności, znaków towarowych ani żadnych innych informacji dotyczących praw własności, pojawiających się na materiałach, do których użytkownik uzyskuje dostęp, kopiuje, pobiera lub drukuje. Wszelkie inne wykorzystywanie Zawartości niniejszej Witryny, w tym, lecz nie wyłącznie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, przedstawianie, transmitowanie, publikowanie, udostępnianie, licencjonowanie, odtwarzanie, transferowanie lub sprzedaż, a także wykorzystywanie do tworzenia prac pochodnych z wszelkich materiałów, informacji, programów, produktów lub usług uzyskanych z Witryny bądź wykorzystywanie Witryny do celów konkurencyjnych w stosunku do spółki CCS jest jednoznacznie zabronione. Użytkownik zgadza się przestrzegać dodatkowych ograniczeń wyświetlanych i umieszczanych w Witrynie w związku z jej okresową aktualizacją. CCS zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania rejestracji dowolnej osoby w niniejszej Witrynie, usunięcia dowolnej osoby z niniejszej Witryny lub zabronienia dowolnej osobie korzystania z niniejszej Witryny z jakiejkolwiek przyczyny. CCS lub jej licencjodawcy bądź dostawcy treści zachowują pełny i kompletny tytuł własności do materiałów zamieszczonych w Witrynie, łącznie z wszystkimi powiązanymi prawami własności intelektualnej, i przekazują ten materiał użytkownikowi w ramach pozwolenia, które może zostać cofnięte w dowolnym momencie według własnego uznania CCS. CCS nie gwarantuje ani nie zapewnia, że wykorzystywanie przez użytkownika materiałów zamieszczonych w niniejszej Witrynie nie będzie naruszać praw stron trzecich, które nie są powiązane z CCS.

Użytkownik nie może wykorzystywać urządzeń, programów, algorytmów ani innej metodologii, celem uzyskania dostępu, zdobycia, skopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części Witryny bądź Zawartości, a także w inny sposób powielać lub obchodzić strukturę nawigacyjną lub formę Witryny bądź Zawartości w celu uzyskania lub próby uzyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów czy informacji, za pomocą środków nie udostępnianych celowo za pośrednictwem Witryny. Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji Witryny, ani do żadnych innych systemów lub sieci połączonych z Witryną lub dowolnym serwerem spółki CCS, ani do żadnych usług oferowanych na lub za pośrednictwem Witryny, w drodze hakowania, podkradania haseł lub używania innych nielegalnych sposobów.

Użytkownik nie może sondować, skanować ani testować luk w zabezpieczeniach Witryny lub jakiejkolwiek sieci połączonej z Witryną, ani naruszać środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania w Witrynie lub sieci połączonej z Witryną. Użytkownik nie może wyszukiwać, śledzić ani próbować wyśledzić jakiekolwiek informacje na temat innych użytkowników, gości w Witrynie lub jakiegokolwiek innego klienta spółki CCS, w tym jakiegokolwiek konta spółki CCS nie należącego do użytkownika. Nie wolno w żaden sposób wykorzystywać Witryny ani jakichkolwiek usług bądź informacji udostępnianych lub oferowanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem, jeśli celem jest ujawnienie informacji, w tym między innymi danych lub informacji osobowych, innych niż własne informacje przekazane na stronę Witryny. Użytkownik zgadza się, że nie będzie podejmował żadnych działań nakładających nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę Witryny bądź systemy lub sieci spółki CCS, ewentualnie na systemy lub sieci połączone z Witryną lub spółką CCS. Użytkownik zgadza się nie używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani procedury zakłócającej lub próbującej zakłócić prawidłowe działanie Witryny bądź jakiejkolwiek transakcji przeprowadzanej w Witrynie lub korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek inną osobę. Użytkownik nie może fałszować nagłówków ani w jakikolwiek inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia wiadomości lub transmisji wysyłanej do spółki CCS w ramach lub za pośrednictwem tej Witryny lub jakiejkolwiek usługi oferowanej w ramach lub za pośrednictwem tej Witryny. Użytkownik nie może udawać, że jest kimś innym lub że reprezentuje kogoś innego, ani też podawać się za inną osobę lub podmiot.

Użytkownik nie może używać Witryny ani żadnej jej Zawartości w jakimkolwiek celu, który jest nielegalny lub zabroniony przez niniejsze Zasady i warunki korzystania, ani namawiać do jakiegokolwiek nielegalnego działania lub innych czynności, które naruszają prawa CCS bądź innych podmiotów.

Użytkownik nie może wykorzystywać zamieszczonych w Witrynie informacji kontaktowych do nieuprawnionych celów, w tym do marketingu. Użytkownik nie może używać żadnego sprzętu ani oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub wpływanie na prawidłowe działanie Witryny bądź potajemne przejmowanie jakiegokolwiek systemu, danych lub informacji osobowych z Witryny. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać ani nie podejmować prób zakłócania działania Witryny w jakikolwiek sposób. CCS zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia lub uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu lub korzystania z Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zakończenie dostępu lub korzystania z Witryny nie będzie powodowało uchylenia ani nie będzie miało wpływu na żadne inne prawa, do których spółka CCS może być uprawniona na mocy obowiązujących przepisów lub na zasadzie słuszności wynikającej z prawa zwyczajowego.

ZNAKI TOWAROWE

Znaki towarowe, loga i znaki usługowe wyświetlane w tej Witrynie są zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi znakami towarowymi spółki CCS, jej jednostek zależnych, podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców bądź dostawców treści, a także innych stron trzecich. Wszystkie te znaki towarowe, loga i znaki usługowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Żadne treści zawarte w tej Witrynie nie mogą być interpretowane, w drodze domniemania, estoppelu lub w jakikolwiek inny sposób, jako przyznanie licencji lub praw do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, loga lub znaku usługowego wyświetlanego w tej Witrynie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody ich właściciela, o ile niniejsze zapisy nie stanowią inaczej. CCS zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w odniesieniu do Witryny i jej Zawartości.

MATERIAŁY DOSTARCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za wszystkie materiały przesyłane za pośrednictwem tej Witryny, z uwzględnieniem legalności, rzetelności, stosowności, oryginalności i praw własności wszystkich tego typu materiałów. Użytkownik nie może przesyłać, dystrybuować ani w inny sposób publikować za pośrednictwem niniejszej Witryny żadnej Zawartości, która (i) jest poufna, zastrzeżona, fałszywa, nieuczciwa, oszczercza, zniesławiająca, obsceniczna, stanowiąca groźbę, naruszająca prywatność lub prawa publiczne, naruszająca prawa własności intelektualnej, krzywdząca, niezgodna z prawem lub w inny sposób niedopuszczalna; (ii) może stanowić przestępstwo kryminalne lub namawiać do jego popełnienia, naruszać prawa osób trzecich bądź prowadzić do odpowiedzialności prawnej lub w inny sposób naruszać jakiekolwiek prawo; lub (iii) może zawierać wirusy, materiały związane z kampanią polityczną, listy-łańcuszki, masową korespondencję lub jakiekolwiek inne formy „spamu”. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail ani żadnych innych informacji identyfikacyjnych, podawać się za inną osobę lub podmiot, ani w żaden inny sposób wprowadzać w błąd w odniesieniu do pochodzenia jakiejkolwiek Zawartości. Użytkownik nie może przesyłać żadnych handlowych treści na strony Witryny.

W przypadku przesłania materiałów, o ile nie zostanie to ustalone inaczej, użytkownik przyznaje spółce CCS i jej podmiotom stowarzyszonym nieograniczone, niewyłączne, wolne od opłat, wieczyste, nieodwołalne i w pełni podlegające sublicencji prawo do użytkowania, reprodukcji, modyfikacji, adaptacji, publikacji, tłumaczenia, rozpowszechniania i wyświetlania tych materiałów na całym świecie i na wszystkich nośnikach. Ponadto użytkownik zgadza się, że CCS może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje lub know-how, które użytkownik lub osoby działające w jego imieniu przekażą spółce CCS. Użytkownik przyznaje spółce CCS i jej podmiotom stowarzyszonym prawo do używania nazwy przesłanej w połączeniu z tego typu materiałem, jeśli tak postanowią. Wszelkie informacje osobowe przekazane za pośrednictwem niniejszej Witryny będą przetwarzane zgodnie z „Polityką ochrony prywatności” Witryny. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada lub w jakikolwiek inny sposób kontroluje wszystkie prawa do przesyłanych informacji; że informacje te są dokładne; że używanie przekazywanych informacji nie narusza żadnych zawartych tu postanowień i nie wyrządzi żadnych szkód jakiejkolwiek osobie ani podmiotowi; oraz że użytkownik zrekompensuje spółce CCS wszelkie roszczenia wynikające z dostarczonych informacji.

CCS nie ma obowiązku publikować, przekazywać, przesyłać, dystrybuować ani w żaden inny sposób rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów dostępnych w niniejszej Witrynie, łącznie z materiałami dostarczonymi przez użytkownika. Mamy zatem bezwzględne prawo od usuwania wszelkich materiałów z Witryny według własnego uznania i w dowolnym momencie.

LINKI DO WITRYN PODMIOTÓW TRZECICH

Niniejsza Witryna może zawierać linki do innych witryn, z których część jest obsługiwana przez spółkę CCS lub jej podmioty stowarzyszone, inne zaś przez podmioty trzecie. Łącza te są umieszczone dla wygody użytkownika jako dodatkowa możliwość uzyskania dostępu do zamieszczonych tam informacji. CCS nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych ani żadnych innych witryn, ani za żadne produkty lub usługi, które mogą być oferowane za pośrednictwem tych lub jakichkolwiek innych witryn. Łącza prowadzące z niniejszej Witryny do jakiejkolwiek innej witryny nie oznaczają, że spółka CCS aprobuje, popiera lub poleca tę witrynę. Użytkowanie powiązanych w ten sposób witryn może być obwarowane odmiennymi zasadami i warunkami. CCS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody ani żadne inne zobowiązania wynikłe z korzystania z jakichkolwiek powiązanych witryn.

GWARANCJE / OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z TEJ WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA W POSTACI „TAK, JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. CCS ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO OGRANICZENIA LUB UNIEMOŻLIWIENIA UŻYTKOWNIKOWI DOSTĘPU DO TEJ WITRYNY BĄDŹ JAKIEJKOLWIEK JEJ FUNKCJI LUB CZĘŚCI W DOWOLNYM MOMENCIE. CCS WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ZARÓWNO WYRAŹNE JAK I DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I WSZELKIE GWRANCJE, KTÓRYCH MATERIAŁY ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE NIE NARUSZAJĄ, A TAKŻE WSZELKIE GWARANCJE, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ W TOKU DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ CZY ŚWIADCZENIA USŁUG, ŻE DOSTĘP DO TEJ WITRYNY BĘDZIE NIEPRZERWANY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW, ŻE WITRYNA BĘDZIE BEZPIECZNA, ŻE WITRYNA LUB SERWER UDOSTĘPNIAJĄCY TĘ WITRYNĘ BĘDĄ POZBAWIONE WIRUSÓW ORAZ ŻE INFORMACJE ZAMIESZCZONE W TEJ WITRYNIE BĘDA KOMPLETNE, DOKŁADNE I AKTUALNE. UŻYTKOWNIK POBIERAJĄCY JAKIEKOLWIEK MATERIAŁY Z TEJ WITRYNY ROBI TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE W KOMPUTERZE LUB ZA UTRATĘ DANYCH SPOWODOWANĄ POBRANIEM TEGO TYPU MATERIAŁÓW. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD SPÓŁKI CCS LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, NIE MOGĄ STANOWIĆ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. CCS NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTYWANIA MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH W TEJ WITRYNIE W ODNIESIENIU DO ICH KOMPLETNOŚCI, POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, ADEKWATNOŚCI, UŻYTECZNOŚCI, AKUTALNOŚCI, RZETELNOŚCI ANI ŻADNYCH INNYCH CECH. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA STOSOWANIE KLAUZLULI WYŁĄCZENIA GWARANCJI, ZATEM POWYŻSZA KLAUZULA WYŁĄCZENIA MOŻE NIE DOTYCZYĆ KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT PRZYJĘCIA PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PODCZAS KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE INFORMACJE WYSYŁANE LUB ODBIERANE PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY MOGĄ NIE BYĆ BEZPIECZNE I MOGĄ ZOSTAĆ PRZECHWYCONE PRZEZ OSOBY NIEUPOWAŻNIONE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE KORZYSTA Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE WITRYNA JEST MU UDOSTĘPNIANA NIEODPŁATNIE. MAJĄC NA UWADZE POWYŻSZE, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE — W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRZEPISY PRAWA — ANI SPÓŁKA CCS ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY, LUB ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY TREŚCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, MORALNE, WYMAGAJĄCE NAWIĄZKI, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ WITRYNY LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ WITRYNY, DO KTÓREJ UŻYTKOWNIK UZYSKUJE DOSTĘP ZA POŚREDNICTWEM ŁĄCZA Z NINIEJSZEJ WITRYNY, ANI ZA JAKIEKOLWIEK CZYNNOŚCI, KTÓRE PODEJMIEMY LUB KTÓRYCH ZANIECHAMY W WYNIKU PRZESŁANYCH NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA INFORMACJI, ANI ZA OPÓŹNIENIE LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA Z WITRYY, ANI ZA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE, PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB UZYSKWIANE ZA POŚREDNICWEM NINIEJSZEJ WITRYNY, USUWANIE LUB KASOWANIE MATERIAŁÓW PRZESŁANYCH LUB OPUBLIKOWANYCH W TEJ WITRYNIE, LUB WYNIKAJĄCYCH W INNY SPOSÓB Z KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY, CZY TO NA MOCY PRAWA KONTRAKTOWEGO, DELIKTOWEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CAŁKWITEJ CZY INNEJ, NAWET JEŚLI SPÓŁKA CCS, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB KTÓRYKOLWIEK Z JEJ DOSTAWCÓW ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. NINIEJSZA KLAZULA WYŁĄCZENIA DOTYCZY, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKICH SZKÓD LUB USZCZERBKÓW NA ZDROWIU BĘDĄCYCH WYNIKIEM AWARII, BŁĘDU, BRAKU, PRZERWY, USUNIĘCIA, USTEREK, OPÓŹNIEŃ W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH, USZKODZENIA PLIKÓW, AWARII LINII KOMUNIKACYJNEJ, PRZESTOJU SIECI LUB SYSTEMU, UTRATY ZYSKÓW LUB KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA, UZYSKANIA NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU, ZMIANY, UTRATY LUB KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK REJESTRÓW BĄDŹ DANYCH ORAZ WSZELKICH INNYCH STRAT MATERIALNYCH LUB NIEMATERIALNYCH. UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE ANI SPÓŁKA CCS ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODOPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKALUJĄCE, OBRAŹLIWE LUB NIEZGODNE Z PRAWEM POSTĘPOWANIE JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA NINIEJSZEJ WITRYNY. JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM UŻYTKOWNIKA W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ LUB JAKIEGOKOLWIEK SPORU ZE SPÓŁKĄ CCS JEST ZAPRZESTANIE KORYZSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY. UŻYTKOWNIK I SPÓŁKA CCS ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE WSZELKIE PODSTAWY ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM WITRYNY NALEŻY WNOSIĆ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD MOMENTU POWSTANIA TAKIEJ PODSTAWY ROSZCZENIA, GDYŻ W PRZECIWNYM WYPADKU PODSTAWA ROSZCZENIĄ ULEGNIE TRWAŁEMU PRZEDAWNIENIU.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się zrekompensować straty i zwolnić spółkę CCS oraz jej podmioty stowarzyszone i jej urzędników, dyrektorów, pracowników, zleceniobiorców, przedstawicieli, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców i dostawców z odpowiedzialności za wszelkie straty, roszczenia, wydatki, szkody i koszty, włączając w to uzasadnione opłaty adwokatów i opłaty sądowe, wynikające z korzystania przez użytkownika z niniejszej Witryny i pogwałcenia postanowień niniejszych Zasad i Warunków Użytkowania. W przypadku spowodowania przez użytkownika technicznej awarii Witryny lub systemów przekazujących zawartość Witryny jej użytkownikom, użytkownik zgadza się ponieść odpowiedzialność za wszelkie straty, zobowiązania, szkody i koszty, włączając w to uzasadnione opłaty adwokatów i opłaty sądowe, wynikające z wystąpienia takiej awarii. CCS zastrzega sobie prawo do podjęcia na swój własny koszt wyłącznej obrony i kontroli spraw stanowiących przedmiot odszkodowania leżącego po stronie użytkownika, użytkownik zaś zgadza się, w takim przypadku, współpracować ze spółką CCS w obronie tego typu spraw.

JURYSDYKCJA

Niniejsze Zasady i Warunki Użytkowania oraz sposób korzystania z Witryny przez użytkownika regulują przepisy prawa stanu Connecticut, USA, i użytkownik przyjmuje jurysdykcję sądów mających swoją siedzibę w stanie Connecticut, w odniesieniu do wszelkich działań wynikających lub mających związek z niniejszymi Zasadami i Warunkami Użytkowania. CCS uznaje fakt, że uzyskanie dostępu do niniejszej Witryny jest możliwe z każdej jurysdykcji na świecie, nie ma jednak praktycznej możliwości uniemożliwienia takiego dostępu. Niniejsza Witryna została zaprojektowana w sposób zgodny z przepisami stanu Connecticut oraz Stanów Zjednoczonych. Jeśli jakikolwiek materiał zamieszczony w niniejszej Witrynie lub korzystanie z Witryny przez użytkownika stoi w sprzeczności z prawem w miejscu przebywania użytkownika w chwili uzyskiwania przez niego dostępu, Witryna nie jest przeznaczona dla takiego użytkownika i prosimy o niekorzystanie z tej Witryny. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uzyskanie informacji na temat przepisów obowiązujących w jego jurysdykcji i przestrzeganie tych przepisów.

ZMIANY ZASAD I WARUNKÓW

CCS może uzupełnić, zmienić lub usunąć dowolną część niniejszych Zasad i Warunków Użytkowania w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie zmiany w niniejszych Zasadach i warunkach korzystania lub wszelkie zasady i warunki opublikowane w niniejszej Witrynie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania. Kontynuacja korzystania z niniejszej Witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian świadczy, że użytkownik akceptuje wprowadzone zmiany. CCS może dodać, zmienić, wstrzymać, usunąć lub zawiesić każdą zawartość zamieszczoną w niniejszej Witrynie, w tym cechy użytkowe i specyfikacje produktów opisanych lub zilustrowanych w Witrynie, czasowo lub trwale, w dowolnym momencie bez powiadamiania o tym oraz bez ponoszenia odpowiedzialności.

UMOWA

Niniejsza umowa oraz wszelkie kwestie i zasady postępowania, opublikowane na niniejszej Witrynie, stanowią kompletną umowę i porozumienie między użytkownikiem i spółką CCS w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze lub obecne ustalenia, w postaci ustnej lub pisemnej, pomiędzy stronami odnośnie przedmiotu niniejszej umowy. Drukowana wersja niniejszych Zasad i warunków korzystania jest dopuszczalna w postępowaniu sądowym lub administracyjnym na podstawie lub w odniesieniu do korzystania z Witryny, w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak inne dokumenty i rejestry dotyczące działalności spółki, pierwotnie wytworzone i przechowywane w formie drukowanej. Wszelkie podstawy powództwa, jakie użytkownik może mieć w odniesieniu do jego korzystania z Witryny muszą zostać wniesione w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub podstawy powództwa. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za bezprawne, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy będą nadal obowiązywać.

INNE POSTANOWIENIA

Niektóre funkcje dostępne na niniejszej Witrynie wymagają rejestracji. Dokonując rejestracji i mając na względzie korzystanie z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych danych o sobie. Niektóre funkcje w niniejszej Witrynie wymagają użycia hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swojego hasła. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszystkie złożone oświadczenia oraz za wszystkie działania lub uchybienia, które wystąpią w wyniku użycia hasła użytkownika. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek podstawy lub pewność, że nastąpiła utrata, kradzież lub nieuprawnione użycie hasła, użytkownik powinien natychmiast powiadomić o tym CCS. Jeśli spółka CCS nie otrzyma stosownego powiadomienia, może zakładać, że wszelkie informacje otrzymane przez spółkę CCS z wykorzystaniem hasła użytkownika zostały przekazane przez użytkownika.


Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszych Zasad i Warunków Użytkowania zostaną uznane przez sąd lub trybunał w odpowiedniej jurysdykcji za bezskuteczne lub niewykonalne, takie postanowienia zostaną wyeliminowane lub ograniczone do niezbędnego minimum i zastąpione ważnym postanowieniem, które w najlepszy sposób uwzględni intencję niniejszych Zasad i Warunków Użytkowania, tak aby niniejsze Zasady i Warunki Użytkowania zachowały pełną moc i skuteczność. Niniejsze Zasady i warunki korzystania stanowią całkowitą umowę między użytkownikiem i spółką CCS w odniesieniu do korzystania z Witryny i zastępują oraz anulują wszelkie inne pisemne bądź ustne umowy lub porozumienia istniejące poprzednio między użytkownikiem i spółką CCS w odniesieniu do wyżej wzmiankowanego korzystania. Poza ustaleniami umowy nabycia zawartej między użytkownikiem i spółką CCS, spółka CCS nie akceptuje żadnych kontrofert do niniejszych Zasad i warunków korzystania i wszystkie tego typu oferty zostają niniejszym kategorycznie odrzucone. Zaniechanie przez spółkę CCS nalegania na wykonanie lub ścisłe egzekwowanie wykonania postanowień niniejszych Zasad i warunków korzystania nie będzie interpretowane jako odstąpienie przez spółkę CCS od prawa do egzekwowania tych Zasad i warunków korzystania, ani też żaden sposób postępowania między spółką CCS i użytkownikiem lub jakąkolwiek osobą nie będzie uważany za modyfikację niniejszych Zasad i warunków korzystania. Niniejsze Zasady i warunki korzystania nie mogą być interpretowane ani uznawane za przenoszące jakiekolwiek prawa lub środki prawne na jakiekolwiek strony trzecie.

Thank you for visiting our Site.

Updated by the CCS Intellectual Property Department on February 24, 2017