cool-by-carrier-girl-eating-watermelon

Cool By Carrier

Din vän I kylkedjan

Respekt för kylkedjan är kritisk för att kunna garantera att varor levereras i god kondition till kund. Det kräver kunnande som bara specialister kan leverera. Carrier Transicolds uppgift är att hålla din kylkedja obruten och maximera din lönsamhet, samtidigt som miljöpåverkan begränsas.

Nytänkande vid utveckling av kylkedjelösningar finns inbyggt i Carrier Transicolds kultur, där respekt för kylkedjan är avgörande för att trygga att känsliga, färsk- och frysvaror levereras i optimal kondition till kunderna.

E-DRIVE™

beprövad teknik sedan 1999

TMed E-drive®s helelektriska teknik omvandlas motoreffekten till elektricitet och det krävs inga mekaniska transmissioner som vid remdrift.

Denna unika och patenterade lösning ger högre kylkedjeprestanda samtidigt som CO2-utsläppen och den totala ägarkostnaden minskas:

 • Upp till 99,4% drifttid
 • +/- 0,8°C noggrannhet i kylkedjan
 • Minskade koldioxidutsläpp
carrier-edrive-flow

Före lastning

Clean the Equipment

Rengör utrustningen

 • Especially the inner side: walls, roof and floor

Förkyl skåpet

 • Värme kommer in i släpvagnsskåpet med produkter, öppna dörrar och skåpets golv, sidor och tak.
 • Försök att parkera i skuggan när skåpet inte används.

kontrollera plastdraperiernas kondition

 • För att begränsa utflödet av kalluft får dessa:
  • Inte vara för gamla
  • ha fel längd mot golvet
clean-the-body-sv-se

UNDER LASTNING

Se till att hålla rätt temperatur

 • Produkterna ska alltid lastas vid rätt temperatur och från en kyld lastkaj.

Hindra inte luftflödet

 • Täck inte för förångaren med lastat gods. Se till att inte luftcirkulationen hindras.
 • Ställ pallarna så att luften kan strömma bakåt i skåpet, genom och under lasten.
 • Lasta inte upp till taket så att lasten stänger av flödet.

respect-airflow-sv-se

Separera godset

 • Do not mix refrigerated and dry goods in the same compartment.
 • The second compartment cannot be cooled by a fan from the first compartment for hygiene reason

 

EFTER LASTNING

Stäng av anläggningen när dörrarna öppnas

 • Kall luft är tyngre än varm. Öppnas dörrarna utan att det finns plastdraperier byts kallare luft ut mot varm.
 • Om anläggningen är igång när dörrarna är öppna kan det orsaka nedisning och öka energiförbrukningen

shut-down-sv-se

Rätt inställning av transporttemperaturen

 • Kontrollera under lastningen temperaturen i lasten som ska transporteras.
 • Nedan finns information ur ATP-handboken 2011. Den är enbart referensinformation och annan kan gälla på inrådan av transportören eller beställaren. Utförlig information kan fås från närmaste Carrier Transicold-återförsäljare.

Frysta livsmedel

-20°C
Glass
-18°C
Fryst och djupfryst fisk, fiskprodukter, skaldjur och alla övriga djupfrysta livsmedel
-12°C
Alla frysta livsmedel (utom smör)
-10°C
Smör

Kylda livsmedel

På smältande is eller vid temperaturen för smältande is
Obehandlad fisk och skaldjur (utom levande fisk och levande skaldjur)
Endera vid +2°C eller vid en temperatur som anges på etiketten och/eller transportdokumentet
Köttfärs (och köttfärsprodukter)
+3°C
Färska slaktbiprodukter (och produkter av dessa)
+4°C
Vilt (annat än storvilt), fjäderfä (och produkter av fjäderfä) och kanin
Endera vid +6°C eller vid en temperatur som anges på etiketten och/eller transportdokumentet
Köttprodukter (utom färdigbehandlat genom saltning, rökning, torkning eller sterilisering)
+6°C
Pastöriserad mjölk, färska mejeriprodukter (yoghurt, kefir, grädde och färskost*)
Färdigmat (kött, fisk, grönsaker)
Preparerade grönsaker färdiga för konsumtion (tärnade, skivade eller på andra sätt reducerats i storlek, men inte sådana som bara tvättats, skalats eller delade) och grönsaksprodukter
Fiskprodukter (utom färdigbehandlat genom saltning, rökning, torkning eller sterilisering), som inte finns i listan ovan
Rå mjölk (när mjölk hämtas hos mjölkbonden för omedelbar behandling kan temperaturen höjas +10°C under transporten)
+7°C
Färskt kött (och köttprodukter) och storvilt (annat än slaktbiprodukter)

En stor utmaning är att hålla sin kylkedja kostnadseffektiv. Det är viktigt att under transporten minimera energianvändningen samtidigt som man bibehåller prestanda.

Förbereda transporten

 • Kontrollera att skåpen är oskadade så att inte kall luft läcker ut snabbt och orsakar att motorn körs oftare.
 • Dela av med mellanväggar vid individuell kylning av laster och så att returemballage kan hållas för sig.

Utnyttja din kylanläggning på bästa sätt

 • Använd den inbyggda eldriften för att minska energianvändningen vid parkering och under lastning och lossning.
 • Använd styrsystemet och ställ in anläggningen efter lasten som transporteras.
carrier-transicold-logicold

Underhåll anläggningen

 • Utför förebyggande underhåll före hektiska perioder och intensiv användning så att anläggningen är redo.
 • Underhåll din kylanläggning regelbundet efter antalet drifttimmar för att undvika haverier och för att göra justeringar.

Carrier Transicold är din partner genom hela kylkedjan

carrier-farm-to-fork

Hålla bananer kalla

ATP-REGLER

(Utdrag ur A.T.P.:s europeiska regelverk, mars 1974)

 • ATP säkerställer utrustningarnas minimispecifikationer för internationella transporter
 • Tryggar kvaliteten på känsliga varor under transporten
 • Revideras årligen av en arbetsgrupp inom Förenta Nationerna

Godkännande av fordon avsedda för transport av färskvaror:

Innan ett kylfordon får tas i bruk, måste det godkännas av lokala hälsomyndigheter.

Egenskaper för fordon som används för transport av färskvaror:

Kylenheten är en isolerad enhet med ett kylsystem som möjliggör att vid en genomsnittlig utetemperatur på +30°C, sänka temperaturen inuti det tomma utrymmet och att bibehålla denna låga temperatur enligt nedan:

 • Klass A:
  • Kylenhet med ett kylsystem där temperaturen kan väljas mellan +12°C och 0°C.
 • Klass B:
  • Kylenhet med ett kylsystem där temperaturen kan väljas mellan +12°C och -10°C.
 • Klass C:
  • Kylenhet med ett kylsystem där temperaturen kan väljas mellan +12°C och -20°C.

Kylkapaciteten för en enhet bestäms med ett prov som genomförs i ett registrerat provningscenter och certifieras i en officiell rapport.

Provningsresultaten är giltiga i sex år.

Märkningar, identifiering

Referensen måste åtföljas av lämpliga märkningar enligt listan nedan:

Standard kylenhet i klass A FNA
Förstärkt kylenhet i klass A FRA
Förstärkt kylenhet i klass B FRB
Förstärkt kylenhet i klass C FRC

Förutom ovanstående märkningar måste datum (månad och år) och utgångsdatum för godkännandet anges.

Exempel: MODELL FRC
  6 - 2010 (6 = juni, 2010 = år)

Viktigt:

 • Kontrollera regelbundet utgångsdatumet för godkännandet. Certifikatet, eller motsvarande tillfälliga godkännandedokument måste uppvisas på anmodan av behörig person.
 • En begäran om ändring av certifikatet måste sökas hos berörd myndighet om fordonet ska byggas om.

Anm :

 • Det finns andra regelverk gällande transport av temperaturkänsliga produkter (ARI i USA – JIS i Japan). Vänd dig till vår tekniska avdelning om du söker ytterligare information om dessa regelverk.

Regler för bullernivåer

DIN 8958

 • Mät ljudnivån med fem mikrofoner för att få ett ljudtrycksvärde.
 • Beräkna ett värde i dB anpassat till hur den uppfattas av det mänskliga örat
 • "Ljudtrycket" är subjektivt eftersom det beror av avståndet (7m, 1,2m), omgivning, temperatur, vind...

trailer-in-1973

CE 2000-14 (NFR10-304)

 • Stäng in källan i ett skenbart halvklot skapat av sex mikrofoner
 • Beräkna ljudeffekten som ljudkällan avger
 • Oavsett yttre betingelser och mottagarens avstånd så är alltid "ljudeffekten" densamma.

95-db-lwa-sticker

 

TNO-Piek

 • Detta är inte ett regelverk, utan en holländsk beteckning

piek-numbers

MAKE THE BEST USAGE OF OUR UNITS
Discover our cool compliance guide