Carrier Global Corporation och dess dotterbolag och samarbetsföretag (tillsammans ”Carrier”), har ett åtagande att skydda integriteten för besökare på våra webbplatser (”webbplatser”) och användare av våra mobila applikationer (”appar”). Det är viktigt att våra användare vet hur vi samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter (såsom dessa definieras nedan). Carrier har infört tekniska, administrativa och fysiska åtgärder för att skydda eventuella personuppgifter som vi kan komma att samla in.

I detta integritetsmeddelande beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter som vi samlar in via webbplatserna och apparna, förutom i de fall där det finns ett separat integritetsmeddelande för en viss webbplats eller en viss app.

Carrier har ett separat Allmänt integritetsmeddelande som täcker personuppgifter som Carrier kan komma att samla in och behandla separat och utanför webbplatserna och apparna. Ansöker du om ett jobb via webbplatsen ska Carriers användning av de personuppgifter du tillhandahåller via karriärsavsnittet regleras av Carriers Integritetsmeddelande för jobbansökanden, som finns under avsnittet Careers och som inte ingår i detta integritetsmeddelande. För personer i USA har Carrier ett HIPAA-kompatibelt integritetsmeddelande och en policy för integritetsskydd gällande socialförsäkringsnummer. Carrier kan använda cookies och annan spårningsteknik på webbplatserna och i apparna. Se vår cookiepolicy for mer information.

Vilken typ av personuppgifter samlas in av Carrier? Hur samlar Carrier in sådana personuppgifter?

Personuppgifter” är information som kan användas för att identifiera en fysisk person. Carrier samlar in, använder och behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig tjänster, produkter och information på din begäran.

Du underrättas om insamlingen av personuppgifter och du får möjlighet att välja om du vill eller inte vill tillhandahålla uppgifter. Väljer du att inte tillhandahålla de personuppgifter som efterfrågas kan det hända att Carrier inte kan slutföra din transaktion eller inte kan tillhandahålla information, tjänster eller produkter som du begär.

Carrier samlar in information, vilket omfattar personuppgifter, från dig när du skickar in ett formulär eller en begäran, eller när du registrerar en produkt hos Carrier. Informationen kan bestå av: namn, fysisk adress, företaget du arbetar för, telefonnummer, e-postadress och faxnummer, samt andra personuppgifter som kan tillhandahålla till Carrier. Carrier kan också be dig att tillhandahålla information om produkten du registrerar (såsom en enhetsbeteckning) eller personen/företaget som installerat och underhåller den.

Carrier kan också samla in information när du använder våra webbplatser eller appar, såsom enhetsbeteckningar, IP-adress, loggfiler och platsdata. Se ”Hur använder Carrier cookies och andra spårningstekniker?” nedan för mer information.

Leverantörerna av dina mobila- och internettjänster kan ha integritetshantering eller policyer som inte överensstämmer med våra metoder och som gör det möjligt för dessa leverantörer att registrera, använda och/eller lagra dina personuppgifter när du besöker våra webbplatser eller använder våra appar, men Carrier ansvarar inte för och styr inte över hur andra parter samlar in dina personuppgifter när du använder våra webbplatser eller appar.

Varför samlar Carrier in personuppgifter?

Syftet med vår insamling av informationen är att kunna erbjuda personligt anpassade tjänster och material som är relevant för dina specifika behov och intressen. Carrier kan använda dina uppgifter för att uppfylla våra kontraktsskyldigheter, autentisera dig som en användare och ge dig åtkomst till vissa områden på webbplatsen, i våra appar eller på våra sociala mediesidor eller för att göra det möjligt för att ansöka om ett jobb hos Carrier.

Förutom vid de fall där vi använder dina personuppgifter i samband med ett avtal med dig eller för att uppfylla en juridisk skyldighet ska all vår användning av dina personuppgifter endast ske av legitima verksamhetsskäl i enlighet med vad som anges nedan. Personuppgifter som samlas in via webbplatser och appar kan användas för att

 • utöva grundläggande verksamhetsarbete, som att kommunicera med kunder och göra verksamhetsplaner
 • tillhandahålla investeringstjänster
 • tillhandahålla information, artiklar eller tjänster på begäran
 • svara på en begäran eller behandla inskickade formulär
 • annonsera produkter, tjänster, kampanjer och evenemang som rör Carrier
 • förbättra våra produkter, tjänster, webbplatser och appar
 • bekräfta din identitet och säkerställa säkerheten för ett eller flera av de andra syftena som listas här
 • analysera dina beteenden på webbplatserna och i apparna
 • svara på legitima juridiska förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter eller andra tillsynsmyndigheter
 • erhålla dina platsdata för att kunna erbjuda information eller tjänster du begär
 • skydda mot bedrägerier eller undersöka misstänkta eller faktiska olagliga aktiviteter
 • utveckla nya utbud, förbättra kvaliteten på våra produkter, förbättra och personanpassa användarupplevelsen och på ett bättre sätt förbereda framtida innehåll utifrån dina intressen och den allmänna användarpopulationens intressen
 • utföra undersökningar för att säkerställa efterlevnaden och för att följa juridiska skyldigheten.

Var lagras personuppgifterna?

Carrier är ett globalt företag som arbetar i flera olika länder och därför kan det hända att vi överför din information från en juridisk person till en annan, eller från ett land till ett annat, inom Carrier-koncernen för de syften som angavs ovan. Dessa länder omfattar, som allra minst, USA, medlemsstaterna i Europeiska unionen, Storbritannien, Schweiz, Kanada och andra länder, även länder i Asien. Vi överför dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga juridiska krav och endast i den utsträckning detta krävs för de syften som angavs ovan.

Carrier använder sig av tillgängliga lagliga tekniker för att kunna utföra lagliga överföringar av personuppgifter över gränserna. I de fall där

Carrier använder sig av standardkontraktsklausuler (som även kallas standardklausulerna) eller av bindande företagsbestämmelser för att godkänna en överföring ska Carrier följa sådana krav, även om det skulle finnas en konflikt mellan sådana krav och detta integritetsmeddelande.

Använder Carrier personuppgifter för att kontakta dig?

Carrier kan använda personuppgifter som du tillhandahåller för att kontakta dig angående produkter, tjänster, kampanjer, specialerbjudanden, enkäter och annan information som kan vara av intresse för dig. Föredrar du att inte få sådan kommunikation ska du använda avanmälningsfunktionen inom webbplatserna eller apparna, eller meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Carrier säkerställer att eventuell marknadsförande kommunikation som skickas elektroniskt ska innehålla ett enkelt sätt för dig att avböja eller avanmäla dig. Observera att om du avanmäler dig från marknadsförande kommunikation kan du fortfarande få kommunikation som rör ditt konto hos oss eller dina transaktioner med oss.

Vi använder även dina personuppgifter för att kontakta dig som svar på en direkt förfrågan eller om du registrerar dig för att få kommunikation på någon av webbplatserna, såsom en eventuell investerarsida.

Delar Carrier den insamlade informationen med tredje parter?

Carrier kan dela personuppgifter med samarbetsföretag och dotterbolag samt företag där Carrier har kontroll, genom direkt eller indirekt ägandeskap, för de syften som angavs ovan.

Dessutom ska Carrier ge åtkomst till eller dela personuppgifter när och om det behövs med tredje parter, såsom betrodda tjänsteleverantörer, konsulter och underleverantörer som ges åtkomst till Carriers anläggningar och system eller som tillhandahåller tjänster till Carrier, samt med myndighetsorgan och andra om det krävs enligt lag. Mer specifikt kommer Carrier endast att dela personuppgifter med parter utanför Carrier enligt följande:

 • Information kan delas med tjänsteleverantörer, återförsäljare, distributörer, agenter eller underleverantörer som Carrier har anlitat för att utföra tjänster åt oss. Carrier delar endast personuppgifter med tredje parter som Carrier har ett avtal med som begränsar dessa från att använda eller lämna ut informationen förutom i den utsträckning det krävs för att utföra tjänster åt oss eller för att följa juridiska krav.
 • Information kan delas för att uppfylla juridiska skyldigheter, vilket omfattar, men begränsas inte till, att följa skatteplikter och lagstadgade skyldigheter, att dela data med fack och arbetsråd och som svar på domstolsförfaranden eller legitima lagliga förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter eller andra tillsynsmyndigheter.
 • Information kan delas för att undersöka misstänkta eller faktiska olagliga aktiviteter.
 • Information kan delas för att förhindra fysiska skador eller finansiella förluster.
 • Information kan delas vid försäljning eller överlåtelse av hela eller en del av verksamheten eller dess tillgångar (även i samband med konkurs).

Dina personuppgifter behålls och hanteras dessutom av våra tjänsteleverantörer i USA, medlemsstaterna i Europeiska unionen, Storbritannien, Schweiz, Kanada, Asien och andra jurisdiktioner inom lämpliga juridiska och avtalsmässiga ramar.

Hur säkerställer Carrier säkerheten för personuppgifterna?

Carrier har ett åtagande att säkerställa personuppgifternas säkerhet och integritet. Carrier använder sig av rimliga fysiska, tekniska och administrativa förfaranden för att skydda dina personuppgifter. Men på grund av internetkommunikationens natur kan vi inte garantera eller försäkra att din överföring till oss är säker.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

De personuppgifter du tillhandahåller till Carrier behålls endast så länge som är rimligen nödvändigt för det syfte som de samlades in, med hänsyn till våra behov att följa avtalsskyldigheter, lösa kundtjänstärenden, följa juridiska krav och tillhandahålla nya eller förbättrade produkter och tjänster till användarna. Detta innebär att vi kan komma att behålla dina personuppgifter under en rimlig period efter det att du slutat använda Carriers webbplatser eller appar. Efter denna period raderas dina personuppgifter från alla av Carriers system utan något vidare meddelande.

Hur gör du för att rätta, ändra eller radera information som Carrier har om dig?

Du kan när som helst begära att få åtkomst till, uppdatera, rätta, ändra eller radera dina personuppgifter. Carrier ska med rimliga ansträngningar uppdatera och/eller ta bort dina personuppgifter i god tid. För att skydda användarnas integritet och säkerhet ska Carrier vidta åtgärder för att bekräfta en användares identitet innan någon begärd åtgärd eller ändring utförs. Vill du få åtkomst till, uppdatera, rätta, ändra eller radera dina personuppgifter, ställa frågor eller diskutera något potentiellt problem kring personuppgiftsskydd och integritet kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Det finns vissa webbplatser, appar och sociala mediekonton där du har möjlighet att göra ändringar direkt på webbplatsen utan att behöva kontakta Carrier.

Var uppmärksam på att även om vi hjälper dig med att skydda dina personuppgifter är det ändå ditt ansvar att skydda dina lösenord och andra åtkomstsuppgifter mot andra personer.

Vad behöver du känna till om tredje parts länkar som kan visas på webbplatsen?

I vissa fall kan Carrier tillhandahålla länkar till webbplatser som inte styrs av Carrier och Carrier ska vidta rimliga åtgärder för att identifiera dessa. Carrier styr dock inte över sådana tredje parts webbplatser och kan inte hållas ansvariga för innehållet eller integritetsförfarandena som förekommer på andra webbplatser. Dessutom reglerar inte detta integritetsmeddelande den information om dig som samlas in av tredje parter.

Hur använder Carrier cookies och andra spårningstekniker?

Cookies

Carrier kan använda cookies på webbplatsen. Cookies är små textfiler som skickas till och sparas på användarens dator. Vi använder cookies för att göra det möjligt för webbplatsens att känna igen återkommande användare, för användare att få åtkomst till webbplatsen och för att ta fram sammanställda data som kan användas som grund för innehållsförbättringar. Cookies skadar inte användarens dator eller filer. Vill du inte att denna eller någon annan Carrier-webbplats ska kunna få åtkomst till cookies ska du ändra inställningarna i din webbläsare för att neka eller inaktivera användningen av cookies. Men om du nekar eller inaktiverar cookies eller liknande tekniker kan det innebära att du inte kan få åtkomst till vissa delar av innehållet eller inte kan använda vissa funktioner på webbplatsen. Carrier kan också använda cookies och liknande teknik från någon av våra affärs- eller annonspartners för att göra det möjligt för Carrier att få reda på vilka annonser som leder användare till webbplatsen.

Dessutom övervakar Carrier trafikmönstren på webbplatserna utifrån användarnas domännamn, webbläsartyper, åtkomstdatum och tider och visade sidor. Våra webbservrar samlar in domännamn men inte användarnas e-postadresser. Denna information samlas in för att mäta antalet besökare på webbplatsen och för att fastställa vilka delar av webbplatsen som användarna finner användbara, baserat på mängden trafik i olika områden. Carrier använder denna information för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och som grund för att ta fram framtida innehåll utifrån användarnas intressen.

Webbfyrar

Webbplatsen kan också använda webbfyrar. En webbfyr, eller spårningspixel, brukar bestå av en bildpunkt på en webbplats som kan användas för att spåra om en användare har besökt en viss webbplats och används för att erbjuda riktade annonser. Webbfyrar användas tillsammans med cookies och det innebär att om du inaktiverar webbläsarens cookies kan inte heller webbfyrar spåra din aktivitet. Webbfyren räknas fortfarande som ett besök på webbplatsen, men din unika information registreras inte.

Den information som samlas in med webbfyrar kan omfatta IP-adresser (se nedan). Webbfyrsinformation används också till:

 • granskning av annonsering och e-post samt rapportering
 • anpassning
 • rapportering om webbplatstrafik
 • räkning av unika besökare.

IP-adresser

En internetprotokollsadress (IP-adress) är ett nummer som används av datorer i ett nätverk för att identifiera din dator varje gång du beger dig ut på Internet.

Carrier kan samla in och föra ett register över IP-adresser för bland annat följande:

 • upprätthålla webbplatsens säkerhet
 • begränsa åtkomsten till webbplatsen till vissa användare
 • felsöka tekniska problem
 • få en bättre förståelse för hur Carriers webbplatser används.

Loggfiler

Carrier (eller tredje parter som agerar på uppdrag av Carrier) kan samla in information i form av loggfiler, som registrerar webbplatsaktiviteter och statistik kring webbanvändarnas vanor.

Loggfiler används endast internt. Carrier kan med hjälp av dessa loggfiler kontinuerligt förbättra och anpassa webbplatserna och apparna.

Logginformationen hjälper oss att bland annat samla in
 • interna marknadsförings- och demografistudier
 • användarens webbläsartyp och operativsystem
 • Information om användarens session (som webbadress, datum och tid då webbplatsen besöktes, vilka sidor som visades och hur länge de visades på webbplatsen)
 • andra liknande navigationsrelaterade och klickrelaterade data.

Social nätverksinformation

Social nätverksinformation är sådan information som du tillåter en tredje parts sociala nätverk att dela med tredje parts applikationsutvecklare, som Carrier. Social nätverksinformation omfattar den information som ingår på din profil på en tredje parts sociala nätverk. Sådana sociala nätverk kan omfatta, men begränsas inte till, Twitter, Facebook och google+.

Vill du ta reda på hur vi (eller andra tredje parts applikationsutvecklare) kan erhålla din information på sociala nätverk ska du gå till inställningarna i relevant socialt nätverk. Du bekräftar dessutom att vi kan komma att använda dina personuppgifter för att matcha den till information på ett socialt nätverk för annonssyften.

Carrier kan inte garantera säkerheten för information som du delar med tredje parter, vilket omfattar information som du delar med sociala medier.

Hur kan Carrier använda platsdata?

Carrier är en global leverantör av byggteknik. Våra system och tjänster för brandsäkerhet, säkerhet, automatiserade byggnader, uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och temperaturstyrning främjar integrerade byggnader med hög prestanda som är säkrare, smartare och mer hållbara. Utifrån detta följer här några exempel på fall där vi kan begära platsdata för att kunna erbjuda olika Carrier-tjänster:

 • Förbättra byggproduktens kapacitet, exempelvis genom att använda dina platsdata i någon av våra byggnader för att dynamiskt justera inställningar för ventilation, uppvärmning och temperatur, för att tända och släcka lampor eller låsa upp dörrar.
 • Besöker du eller arbetar på huvudkontoret kan vi använda dina platsdata för att hitta närmaste skrivare eller konferensrum för att kunna erbjuda en bättre upplevelse på kontoret.
 • Platsdata kan användas för att göra det möjligt för mäklare som använder Supra™ att erhålla eller tillhandahålla objektlistor eller visningsinformation med Supra-apparna.
 • Informationen kan användas för att hitta närmaste tekniker efter ett servicesamtal.

Carrier kan dessutom använda platsdata vid lokalisering och tidsregistrering för anställda och underleverantörer.

I alla dessa fall kommer Carrier be om din tillåtelse att samla in platsdata. Du underrättas med andra on om insamlingen av dessa data och du får möjlighet att välja om du vill eller inte vill tillhandahålla dina platsdata. Väljer du att inte tillhandahålla platsdata kan det hända att Carrier inte kan tillhandahålla den begärda tjänsten eller slutföra den begärda transaktionen.

Vilken ytterligare information bör specifika användare känna till?

Föräldrar, förmyndare och barn: Våra appar och webbplatser är avsedda för besökare som är 18 år eller äldre, eller motsvarande myndighetsålder i den jurisdiktion där de är bosatta. Carrier frågar inte medvetet om information från och marknadsför inte medvetet produkter eller tjänster till barn. Om du inte uppfyller ålderskraven ovan ska du inte lämna personuppgifter på denna eller någon annan av Carriers webbplatser eller i någon av Carriers appar.

Användare från Kalifornien:

Bor du i Kalifornien har du, från och med 1 januari 2020, vissa rättigheter under Kaliforniens integritetslag för konsumenter från 2018 (California Consumer Privacy Act, CCPA), bland att rätt att:

 1. få veta vilka kategorier av personuppgifter om dig vi har samlat in och används, samt hur personuppgifterna samlats in och syftena till insamlingen och användningen
 2. få veta vilka kategorier av personuppgifter som säljs eller lämnas ut till tredje parter och, om de säljs eller lämnas ut, vilka kategorier av tredje parter som tar emot uppgifterna
 3. få åtkomst till specifika personuppgifter om dig som samlats in
 4. begära att dina personuppgifter raderas.

En begäran om att utöva dina rättigheter under CCPA måste bekräftas av Carrier och omfattas dessutom av vissa begränsningar som anges i CCPA. Vi diskriminerar inte mot boende i Kalifornien som utövar någon av sina tillämpliga CCPA-rättigheter.  Boende i Kalifornien har rätt under CCPA att avböja att deras personuppgifter säljs, men Carrier säljer inte personuppgifter till tredje parter. Skulle våra förfaranden ändras uppdaterar vi detta integritetsmeddelande och vidtar alla eventuella åtgärder som krävs för att följa tillämpliga lagar.

Boende i Kalifornien som vill utöva sina CCPA-rättigheter kan kontakta Carrier via [email protected] eller använda webbformuläret som finns här. Du kan också kontakta oss på 1-833-617-0050.  Kontaktar du oss för att utöva dina rättigheter ber vi dig ange ”California Privacy Rights” (Kaliforniska personuppgiftsrättigheter) i ämnesraden och meddelandetexten och att beskriva din begäran.

Boende i Kalifornien kan årligen begära och få information som Carrier delat med andra verksamheter för direkt marknadsföring under föregående kalenderår (så som detta definieras i Kaliforniens ”Shine the Light”-lag). Om tillämpligt omfattar denna information en lista över de kategorier av personuppgifter som delats och namn och adress till alla tredje parter som Carrier delat denna information med under det föregående kalenderåret. Vill du få denna information ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till [email protected] och ange ”California Shine the Light Privacy Request” (Begäran gällande Kaliforniens Shine the Light-bestämmelser) i ämnesraden och meddelandetexten.

Användare från Europeiska unionen och andra länder med lagar om personuppgiftsskydd: Du har rätt att lämna in ett klagomål till din nationella eller statliga dataskyddsmyndighet, som också kan kallas för en tillsynsmyndighet. Du har också rätt att: (i) begära att få åtkomst till och rätta eller radera dina personuppgifter, (ii) begränsa eller (iii) invända till behandlingen av vissa personuppgifter och att i vissa omständigheter begära dataportabilitet. Vill du kontakta Carrier med en begäran om att få åtkomst till, rätta, radera, invändningar, begränsningar eller portabilitet ber vi dig att använda någon av kontaktmetoderna som anges i slutet av detta meddelande.

Användare i USA: Carrier samlar inte in sociala försäkringsnummer via webbplatserna.

Hur kan Carrier komma att ändra detta integritetsmeddelande?

I takt med att Carrier utökar och förbättrar sina webbplatser och appar, eller om de juridiska kraven ändras, kan vi behöva uppdatera detta integritetsmeddelande. Detta integritetsmeddelande kan ändras då och då utan tidigare meddelande om detta. Vi vill uppmuntra dig till att granska integritetsmeddelandet regelbundet avseende eventuella ändringar. Den senaste versionens datum anges längst ned i policyn.

Hur kontaktar du Carrier?

Vill du få åtkomst till, rätta, uppdatera eller radera dina personuppgifter, eller om du har frågor om Carriers integritetsförfaranden rent allmänt, eller om du har ett klagomål, kan du skicka ett meddelande till [email protected].

Om du befinner dig i ett land som regleras av Allmänna dataskyddsförordningen och du vill få kontakt med ditt lokala dataskyddsombud ska du ange detta i ditt e-postmeddelande. Vi vidarebefordrar då ditt meddelande till lämplig person. Vill du avanmäla dig från att dina personuppgifter delas med oss eller om du vill att dina personuppgifter ska tas bort ska du följa denna länk.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021