Skip to main content
people-discussing-business-lunch

TRUNG TÂM XỬ LÝ KHÔNG KHÍ

CHO DÙ ỨNG DỤNG NÀO, CARRIER CŨNG CÓ THỂ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC.

Carrier cung cấp một loạt các thiết bị xử lý không khí để đáp ứng nhu cầu của môi trường trong nhà chính xác.

Cho dù bạn cần một sản phẩm được chế tạo riêng hoặc định cấu hình sẵn, các bộ xử lý khí Carrier luôn có sẵn với phạm vi lưu lượng gió rộng, thiết kế linh hoạt và các tùy chọn lọc tiên tiến để mang lại không khí sạch và thoải mái cho nhiều không gian khác nhau.

 

 
Filters
Type
Construction
Max Airflow (m³/h)

No Results Found

carrier-39cqm-air-handler

Type: Custom-built

Construction: Double-wall

Airflow Range (m3/h): 200~100000

39CQM https://www.carrier.com/commercial/en/vn/products/commercial-products/air-side/air-handlers/39cqm/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1548598491/carrier/commercial-hvac-asia/products/air-handlers/carrier-39cqm-air-handler.jpg
Carrier-39TD-Air-Handler

Type: Floor mounted

Construction: Double Wall

Airflow Range (m3/h): 2000~50000

39TD https://www.carrier.com/commercial/en/vn/products/commercial-products/air-side/air-handlers/39td/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1595917877/carrier/commercial-hvac-asia/products/air-handlers/Carrier-39TD-Air-Handler.jpg
OptiClean_Square
<div style="font-family: Arial; font-size: 20pt;"><span style="color: rgb(21, 44, 115);">Carrier</span> <span style="color: rgb(21, 44, 115);">OptiClean</span><span style="color: rgb(21, 44, 115); vertical-align: super;">™</span><span style="color: rgb(21, 44, 115);"> Dual-Mode Air Scrubber &amp; Negative Air Machine FN1SXF00500G</span></div> OptiClean https://www.carrier.com/commercial/en/vn/products/commercial-products/air-side/air-handlers/opticlean-vn/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1622542748/carrier/commercial-hvac-asia/products/air-handlers/OptiClean_Square.png
carrier-39xt-air-handler-B

Type: Custom-built

Construction: Double-wall

Airflow Range (m3/h): 2000~200000

39XT https://www.carrier.com/commercial/en/vn/products/commercial-products/air-side/air-handlers/39xt/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1548598489/carrier/commercial-hvac-asia/products/air-handlers/carrier-39xt-air-handler-B.jpg
carrier-dfp-dbf-air-handler

Type: Suspended packaged

Construction: Single-wall

Airflow Range (m3/h): 1000~15000

DBFP https://www.carrier.com/commercial/en/vn/products/commercial-products/air-side/air-handlers/dbfp/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547990049/carrier/commercial-hvac-asia/products/air-handlers/carrier-dfp-dbf-air-handler.jpg