Oznámení o ochraně osobních údajů

Společnost UTC Climate, Controls & Security a její dceřiné a sesterské společnosti (společně, „CCS”) kladou důraz na ochranu osobních údajů návštěvníků této webové stránky („Webová stránka”) a uživatelů jejich mobilních aplikací („Aplikace”). Je důležité, aby naši uživatelé chápali, jak shromažďujeme, používáme a sdělujeme Osobní informace (jak jsou definovány níže).

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů popisuje naše postupy týkající se Osobních informací shromážděných prostřednictvím webových stránek CCS a mobilních aplikací, pokud pro konkrétní webovou stránku nebo mobilní aplikaci neexistuje samostatné oznámení o ochraně osobních údajů.

Jaké Osobní informace CCS shromažďuje? Jak takovéto Informace shromažďuje?

„Osobní informace” jsou informace, kterými je fyzická osoba identifikovatelná nebo kterými může být identifikována. CCS může shromažďovat, používat a zpracovávat vaše Osobní informace, aby vám poskytla služby, produkty nebo informace, které požadujete.

Shromažďování informací bude pro vás transparentní a budete mít příležitost se rozhodnout, zda je poskytnete či nikoliv. Pokud si zvolíte neposkytnout žádné z požadovaných Osobních informací, CCS nemusí být schopna dokončit vaši transakci nebo poskytnout informace, služby nebo produkty, o které jste požádali.

CCS může od vás shromažďovat informace, včetně Osobních informací, když odešlete formulář nebo požadavek nebo si registrujete produkt u CCS, jako jsou: jméno, fyzická adresa, společnost, pro kterou pracujete, telefonní číslo, emailová adresa a faxové číslo. CCS vás také může požádat o poskytnutí informací ohledně produktu, který si registrujete, nebo osoby/společnosti, která jej nainstalovala nebo jej udržuje.

CCS může také shromažďovat informace prostřednictvím vašeho používání našich Webových stránek nebo Aplikací, jako jsou identifikátory zařízení, IP adresy, log soubory a údaje o poloze. Další informace naleznete v části „Jak CCS používá cookies nebo jiné sledovací technologie?“ níže.

Možná bude zapotřebí shromáždit další informace pro konkrétní formulář, funkci nebo jinou službu, kterou můžete využít nebo zažádat. Obsah těchto informací se bude lišit v závislosti na způsobu shromažďování a konkrétním účelu (účelech), pro který jsou tyto informace shromažďovány.

Proč CCS shromažďuje vaše Osobní informace?

Naším záměrem pro shromažďování těchto informací je poskytnout služby a obsah přizpůsobený vašim konkrétním potřebám a zájmům. Vaše informace mohou být využity CCS k uskutečnění našich smluvních závazků, k ověření vás jako uživatele a umožnění přístupu do určitých oblastí naší Webové stránky, Aplikací nebo stránek sociálních médií nebo umožnění zažádat o pozici v CCS.

Osobní informace shromážděné na Webové stránce nebo Aplikaci mohou být použity k:

 • Poskytnutí požadovaných informací, položek nebo služeb;
 • Inzerování produktů, služeb, propagací a událostí týkajících se CCS;
 • Zlepšení našich produktů, služeb, průzkumů, Webových stránek a Aplikací
 • Analýze vašeho chování na naší Webové stránce a Aplikacích;
 • Poskytování investičních služeb;
 • Pokud žádáte o práci, posouzení vašeho zájmu a/nebo umožnění pořádat o zaměstnání v CCS;
 • Získání vašich údajů o poloze za účelem poskytnutí požadovaných informací nebo služeb;
 • Ochraně proti podvodu nebo šetření domnělé nebo skutečné nezákonné činnosti;
 • Kontrole se seznamy sankcí a teroristů, jak je to vyžadováno zákonem;
 • Reakci na legitimní právní požadavek od orgánů činných v trestním řízení nebo jiných státních regulačních orgánů;
 • Vývoji nových nabídek, zlepšení kvality našich produktů, zlepšení a přizpůsobení uživatelského prožitku a lepší přípravě budoucího obsahu na základě vašich zájmů a zájmů naší obecné populace uživatelů; nebo
 • Provádění šetření k zajištění dodržování zákonných povinností a k jejich dodržování.

S výjimkou případů, kde budou použity jako podklad pro smlouvu s vámi nebo ke splnění zákonné povinnosti, použití vašich Osobních informací bude pouze pro oprávněné obchodní zájmy, jak byly stanoveny výše.

Kde jsou uloženy Osobní informace?

Jelikož jsou CCS a její mateřská společnost, United Technologies Corporation („UTC”), globálními společnostmi se sídly v mnoha různých zemích, můžeme přenášet vaše informace z jedné právnické osoby do jiné nebo z jedné země do jiné v rámci skupiny společností CCS a UTC za účelem naplnění výše uvedených záměrů. Tyto země zahrnují minimálně Spojené státy, členské státy Evropské unie, Kanadu a další země včetně některých v Asii. Budeme přenášet vaše Osobní informace v souladu s příslušnými zákonnými požadavky, a to pouze v rozsahu nezbytném pro výše stanovené záměry. V rámci skupiny společností UTC a CCS podléhá přenos informací Závazným podnikovým pravidlům.

CCS se opírá o dostupné právní mechanismy k umožnění legálního přesunu osobních informací přes hranice. CCS se opírá o standardní smluvní ustanovení (také nazývána jako vzorová ustanovení) nebo Závazná podniková pravidla k autorizaci přenosu do takového rozsahu, že CCS bude dodržovat tyto požadavky včetně případů, kdy zde může být konflikt mezi těmito požadavky a tímto Oznámením o ochraně osobních údajů

Využívá CCS vaše Osobní informace k tomu, aby vás kontaktovala?

CCS může využít Osobní informace, které jste poskytli, aby vás kontaktovala ohledně produktů, služeb, propagací, zvláštních nabídek, průzkumů a dalších informací, které by vás mohly zajímat. Pokud upřednostňujete, abyste nedostávali takováto sdělení, využijte prosím funkci “odhlásit odběr” na Webové stránce nebo v Aplikaci, nebo nás kontaktujte prostřednictvím emailu na [email protected]. CCS také zajistí, že jakákoliv reklamní sdělení odeslaná elektronicky vám poskytnou jednoduchý způsob jak odstoupit nebo odhlásit odběr. Vezměte prosím na vědomí, že pokud odhlásíte odběr reklamních sdělení, můžete i nadále dostávat sdělení ohledně našeho účtu nebo transakcí s námi.

Sdílí CCS informace, které shromáždí?

CCS může sdílet vaše Osobní informace s našimi sesterskými společnostmi, jako jsou společnosti ve skupině společností UTC, a/nebo společnostmi, ve kterých má CCS kontrolu skrze buď přímé, nebo nepřímé vlastnictví pro výše stanovené záměry.

CCS nebude prodávat nebo jinak přenášet nebo sdílet vaše Osobní informace vně výše uvedené společnosti až na:

 • Poskytovatele služeb, dealery, distributory, zástupce nebo smluvní partnery, které si CCS najala k provozování služeb naším jménem. CCS bude pouze sdílet vaše Osobní informace se třetími stranami, kterým CCS smluvně omezila používání a sdělování informací až na případy, kdy je to nezbytné k provozování služeb naším jménem nebo k dodržování právních požadavků;
 • Dodržování právních povinností, jako je mimo jiné reakce na legitimní právní požadavek od orgánů činných v trestním řízení, soudů nebo jiných státních regulačních činitelů nebo orgánů;
 • Šetření domnělé nebo skutečné nezákonné činnosti;
 • Předcházení fyzické újmě nebo finanční ztrátě; nebo
 • Podporu prodeje nebo přenosu veškerých nebo části našich obchodních aktiv (včetně prostřednictvím bankrotu).

Vaše osobní informace také mohou být udržovány a zpracovávány našimi poskytovateli služeb ve Spojených státech, členských státech Evropské unie, Kanadě, Asii a v jiných jurisdikcích.

Jak CCS zabezpečuje Osobní informace?

CCS klade důraz na zajištění bezpečnosti a integrity Osobních informací. CCS přijala přiměřené fyzické, elektronické a manažerské postupy k ochraně vašich Osobních informací. Avšak díky povaze Internetových komunikací nemůžeme zajistit nebo zaručit, že váš přenos k nám bude bezpečný.

Jak můžete opravit, změnit nebo vymazat vaše informace držené CCS?

Kdykoliv si můžete zažádat o přístup, aktualizaci, opravu, změnu nebo smazání vašich Osobních informací. CCS vynaloží přiměřené úsilí na včasnou aktualizaci a/nebo odstranění informací. K ochraně uživatelových osobních údajů a bezpečí podnikne CCS kroky k ověření uživatelovy identity před provedením jakékoliv požadované změny. Pro přístup, změnu nebo vymazání vašich Osobních informací, pro nahlášení problémů s Webovou stránkou, pro kladení dotazů nebo pro vyjádření znepokojení pošlete email na [email protected]. Některé z našich Webových stránek, Aplikací a účtů sociálních médií vám umožňují provézt opravy přímo na místě bez další potřeby kontaktovat CCS.

Vezměte prosím na vědomí, že i když vám budeme napomáhat při ochraně vašich Osobních informací, je vaší odpovědností chránit vaše hesla a další přístupové údaje před ostatními.

Co byste měli vědět o odkazech třetích stran, které se mohou objevit na této Webové stránce?

V některých případech může CCS poskytnout odkazy na webové stránky, které nejsou zpravovány CCS, u kterých CCS vynaloží přiměřené úsilí, aby je takto identifikovala. CCS však nezpravuje takovéto webové stránky třetích stran a nemůže být odpovědná za obsah nebo postupy ochrany osobních údajů používané jinými webovými stránkami. Navíc toto Oznámení o ochraně osobních údajů nereguluje informace o vás shromážděné třetími stranami.

Jak CCS používá cookies nebo jiné sledovací technologie?

Cookies

CCS může používat cookies na této Webové stránce. Cookies jsou malé textové soubory odeslané a uložené na počítačích uživatelů. Cookies používáme, abychom Webové stránce umožnili rozpoznat opakované uživatele, usnadnili uživatelům přístup na Webovou stránku a umožnili Webové stránce shromažďovat agregovaná data, která umožní zlepšení obsahu. Cookies nepoškozují počítače nebo soubory uživatelů. Pokud si nepřejete, aby byly cookies přístupné této nebo jakékoliv jiné Webové stránce CCS, měli byste si upravit nastavení vašeho prohlížecího programu, aby zabránilo nebo zakázalo používání cookies. Zabránění nebo zakázání cookies nebo podobné technologie vám však muže zamezit v přístupu k některému našemu obsahu nebo v používání některých funkcí na Webové stránce. CCS může také používat cookies a podobnou technologii umístěnou jedním z našich obchodních nebo reklamních partnerů, aby se CCS umožnilo zjistit, které reklamy přinášejí uživatele na naši Webovou stránku.

Navíc CCS monitoruje uživatelský provoz napříč jejími Webovými stránkami podle uživatelova doménového jména, typu prohlížeče, data a času přístupu a shlédnutých stránek. Naše webové servery shromažďují doménová jména, ale nikoliv emailové adresy návštěvníků. Tyto informace jsou shromažďovány za účelem měření počtu návštěvníků naší Webové stránky a k určení, které oblasti Webové stránky jsou pro uživatele užitečné na základě množství provozu do konkrétních oblastí. CCS používá tyto informace ke zlepšení uživatelského prožitku na Webové stránce a k lepší přípravě budoucího obsahu na základě zájmů uživatelů.

Webové majáky

Tato Webová stránka může také požívat webové majáky. Webový maják je obvykle pixel na webové stránce, který může být využit ke sledování, zda uživatel navštívil konkrétní webovou stránku pro poskytování cílené reklamy. Webové majáky jsou použity společně s cookies, což znamená, že pokud vypnete cookies na vašem prohlížeči, webové majáky nebudou schopny sledovat vaši aktivitu. Webový maják stále započítá návštěvu webové stránky, ale vaše specifické informace nebudou zaznamenány.

Informace shromážděné webovými majáky mohou zahrnovat informace o IP adrese (viz níže). Informace z webových majáků jsou také použity pro:

 • Reklamu a emailový audit a hlášení;
 • Personalizaci;
 • Hlášení o provozu na stránce; a
 • Počty jedinečných návštěvníků.

IP adresy

Adresa internetového protokolu (IP) je číslo, které je používáno počítači na sítí k identifikaci vašeho počítače pokaždé, když se přihlásíte na Internet.

CCS může shromažďovat a sledovat IP adresy mimo jiné k:

 • Udržování bezpečnosti a zabezpečení Webové stránky;
 • Omezení přístupu konkrétním uživatelům na naše Webové stránky;
 • Řešení technických problémů; a
 • Lepšímu pochopení, jak jsou Webové stránky CCS používány.

Log soubory

CCS (nebo třetí strany jménem CCS) může shromažďovat informace ve formě log souborů, které zaznamenávají aktivity a statistiky Webové stránky o zvyklostech uživatelů webu.

Log soubory jsou používány pouze pro interní účely. Používáním log souborů může CCS neustále zlepšovat a přizpůsobovat jejich Webové stránky a aplikace.

Tyto údaje nám napomáhají shromažďovat mimo jiné:

 • Interní marketingové a demografické studie;
 • Typ prohlížeče a operační systém uživatele;
 • Informace o uživatelově relaci (jako je URL, datum a čas, kdy byla naše Webová stránka navštívena, a které stránky a na jak dlouho byly na naší Webové stránce zobrazeny); a
 • Další podobná navigační nebo prokliková data.

Informace ze sociálních sítí

Informace ze sociálních sítí jsou jakékoliv informace, které dovolíte sociálním sítím třetích stran, aby sdílely s vývojáři aplikací třetích stran, jako je CCS. Informace ze sociálních sítí zahrnují jakékoliv informace, které jsou součástí vašeho profilu na sociálních sítích třetích stran. Takové sociální sítě mohou zahrnovat, mimo jiné, Twitter, Facebook, google+.

Abyste zjistili, jak můžeme (nebo jiní vývojáři aplikací třetích stran) získat vaše informace ze sociálních sítí, navštivte prosím stránku nastavení příslušné sociální sítě. Navíc souhlasíte s tím, že můžeme použít vaše Osobní informace pro sladění s informacemi ze sociálních sítí pro reklamní účely.

CCS nemůže zaručit bezpečnost informací, které sdílíte se třetími stranami, včetně informací, které sdílíte se stránkami sociálních médií.

Pro více informací ohledně cookies a jiných sledovacích technologiích klikněte zde.

Jak může CCS použít údaje o poloze?

CCS je globální poskytovatel stavebních technologií. Naše systémy a služby požární bezpečnosti, zabezpečení, automatizace budov, topení, ventilace, klimatizace a chlazení podporují integrované budovy s vysokou výkonností, které jsou bezpečnější, chytřejší a udržitelné. Proto jsou následující případy jedněmi z příkladů, kdy mohou být vyžádány údaje o poloze k poskytnutí služeb, které CCS nabízí:

 • Ke zlepšení vlastností produktu budovy, jako je použití vašich údajů o poloze v jedné z našich budov k dynamickému upravení nastavení ventilace, topení a chlazení, k zapnutí nebo vypnutí světel nebo k odemknutí dveří;
 • Pokud jste návštěvníkem nebo zaměstnancem naší centrály, použití vašich údajů o poloze vám pomůže najít nejbližší tiskárnu nebo konferenční místnost za účelem poskytnutí lepšího zážitku v naší centrále;
 • Umožnit realitním makléřům používajícím naše služby Supra™ k získání nebo poskytnutí soupisů nebo k zobrazení informací, když používají Aplikace Supra; nebo
 • K určení, který servisní technik je nejblíže k servisnímu volání.

Kromě toho může CCS použít údaje o poloze pro účely polohování a/nebo sledování pracovní doby pro zaměstnance nebo smluvní partnery.

Ve všech těchto případech CCS požádá o povolení k shromažďování vašich údajů o poloze, a tak bude pro vás shromažďování těchto údajů transparentní – budete mít příležitost se rozhodnout, zda poskytnete vaše údaje o poloze či nikoliv. Pokud se rozhodnete neposkytnout vaše údaje o poloze, CCS nemusí být schopna poskytnout požadovanou službu nebo dokončit požadovanou transakci.

Jak dlouho schraňujeme vaše osobní informace?

Osobní informace, které poskytnete CCS, jsou uchovávány pouze tak dlouho, jak je to přiměřeně nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, s ohledem na naši potřebu dodržovat smluvní závazky, řešit problémy se zákaznickými službami, dodržovat právní požadavky a poskytovat nové nebo vylepšené služby uživatelům. To znamená, že můžeme zadržovat vaše Osobní informace po přiměřenou dobu poté, co jste přestali používat Webovou stránku nebo Aplikaci CCS. Po této době budou vaše Osobní informace bez upozornění vymazány ze všech systémů CCS.

Jaké dodatečné informace by měli konkrétní uživatelé znát?

Rodiče, opatrovníci a děti: Naše Aplikace a Webové stránky jsou zamýšleny pro návštěvníky, kterým je alespoň 18 let, nebo jsou zletilí v jejich jurisdikci, kde jsou residenty. CCS vědomě nevyžaduje informace od dětí ani jim nenabízí produkty nebo služby. Pokud nesplňujete výše stanovené věkové požadavky, nezadávejte prosím vaše Osobní informace na tuto nebo jakoukoliv jinou Webovou stránku nebo Aplikaci CCS.

Uživatelé z Kalifornie: Každý rok si rezidenti z Kalifornie mohou vyžádat a obdržet informace, které CCS sdílela s jinými podniky pro vlastní účely přímého marketingu během předchozího kalendářního roku (jak je definováno Kalifornským zákonem „Shine the Light”). Tyto informace by případně zahrnovaly seznam kategorií Osobních informací, které byly sdíleny a jména a adresy všech třetích stran, se kterými CCS sdílela tyto informace v předchozím kalendářním roce. K získání těchto informací pošlete prosím emailovou zprávu na [email protected] s „California Shine the Light Privacy Request” v předmětu a také v těle vaší zprávy.

Uživatelé z EU: Máte právo podat stížnost u vašeho celostátního nebo vnitrostátního orgánu pro ochranu údajů, který může být také znám jako dozorčí orgán. Máta také právo: (i) požádat o přístup k vašim Osobním informacím a jejich opravu a smazání; (ii) žádat o omezení; nebo (iii) nesouhlasit se zpracování určitých Osobních informací a žádat o přenositelnost údajů za určitých okolností. Pro kontaktování CCS ohledně požadavku k přístupu, opravě, smazání, nesouhlasu nebo žádosti o omezení nebo přenositelnosti použijte prosím způsoby kontaktování uvedené na konci tohoto oznámení.

Uživatelé z USA: CCS neshromažďuje Čísla sociálního pojištění prostřednictvím jejích webových stránek. CCS však shromažďuje Čísla sociálního pojištění tam, kde je to vyžadováno zákonem, jako je pro daňové a mzdové účely pro její zaměstnance. Když CCS shromažďuje a/nebo používá Čísla sociálního pojištění, CCS bude pečlivě dohlížet ochranou důvěrnosti, omezením přístupu jen v nutných případech a zavedením vhodných technických zabezpečení a plánů uchovávání.

Jak může CCS změnit toto Oznámení o ochraně osobních údajů?

Jak CCS rozšiřuje a vylepšuje její Webové stránky a Aplikace, bude nutné aktualizovat toto Oznámení o ochraně osobních údajů. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů může být čas od času modifikováno bez předchozího oznámení. Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali toto Oznámení o ochraně osobních údajů z důvodu jakýchkoliv změn. Podstatné změny budou uvedeny v horní části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Jak můžete kontaktovat CCS?

Pokud máte jakékoliv poznámky nebo dotazy ohledně tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo abyste získali informace ohledně způsobu, jak my nebo naši poskytovatelé služeb zacházíme s vašimi osobními informacemi, nebo pokud existují jiné věci, které můžeme uskutečnit, abychom pro vás maximalizovali hodnotu této Webové stránky nebo Aplikace, pošlete prosím email na [email protected]. Pokud máte obecné dotazy ohledně postupů CCS pro ochranu osobních údajů, pošlete prosím email na [email protected].

V případě, že se nacházíte v zemi, ve které bude platit Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a chtěli byste kontaktovat místního Inspektora ochrany údajů, vezměte prosím na vědomí, že budete ve vašem emailu a vašem dotazu nasměrováni na příslušnou osobu. Pokud si přejete odstoupit od sdílení vašich Osobních informací s námi nebo aby byly vaše Osobní informace odstraněny, měli byste následovat tento odkaz.

Naposledy aktualizováno 28. srpna 2017