Přeskočit na hlavní obsah
grass_leaves-banner_2000x550

Evropská nařízení o EcoDesignu a energetických štítcích

Přirozený lídr v oblasti udržitelnosti a energetické efektivnosti

Carrier se zaměřuje na Vaše potřeby.

Implementace EcoDesign směrnice pro “distribučního chladicího nábytku s přímou prodejní funkcí”, kterou Evropská unie přijala v říjnu 2019, vstupuje v platnost od 1. března 2021. Carrier Vám ukáže přehled všeho, co potřebujete o nařízení vědět.

EcoDesign: Iniciativa vedená Evropskou unií

Implementace EcoDesign směrnice, kterou Evropská unie přijala v říjnu 2019, vstupuje v platnost 1. března 2021. Směrnice se vztahuje pouze na nově vyrobený chladicí nábytek – na systémy, kompresorové a kondenzační jednotky se vztahují jiná nařízení. Shoda je doložena výrobcem v Prohlášení o shodě, v poskytnutí technických dat do Evropské databáze EPREL a v označení značkou CE. Tento postup ověření bude použit členskými státy.

eu-flag-grass

Jasný cíl

Cílem směrnice EcoDesign je přimět výrobce navrhovat takové energeticky účinné výrobky, jejichž dopad na životní prostředí se sníží po celou dobu jejich životnosti.
Tato EU směrnice (Směrnice 2009/125/EC) je rámec pro definování požadavků týkajících se životního cyklu u produktů uvedených na trh. Zahrnuje všechny energetické produkty (ErP) v domácím, obchodním a průmyslovém sektoru.
Průběžně se vyvíjí přidáváním nových produktových kategorií s cílem podpořit udržitelná řešení od designu po služby a recyklovatelnost.

Požadavky

Na dalších kartách/záložkách najdete podrobnosti o pokynech stanovených směrnicí:
  • Energetické štítky
  • Design produktu
  • Životní cyklus produktu
  • Informace pro uživatele

Energetické štítky

Cíl Energetických štítků je dvojí: poskytnout jasné a snadno srozumitelné informace o energetické účinnosti produktu a roztřídit produkty dle úrovně jejich účinnosti (od G po A) s cílem směrovat trh k energeticky efektivnějším produktům.

Všechny produkty Carrier budou v souladu s EcoDesign, jakmile vstoupí nařízení v březnu 2021 v platnost.

Nařízení o energetických štítcích vchází v platnost počátkem března 2021. Výrobků uvedených na trh před tímto datem se to netýká. Další aktualizace nařízení proběhne v roce 2023.

ecodesign-energy-label-detail

Štítek

Každý nový chladicí spotřebič bude dodáván s tištěným štítkem obsahující informace o energii:

EcoDesign-energy-label-EN

Index energetické účinnosti

Aby bylo možné vypočítat úroveň energetické účinnosti různých výrobků, byl zaveden Index energetické účinnosti (EEI), v originále Energy Efficiency Index.

Tento Index energetické účinnosti ukazuje poměr mezi naměřenou hodnotou laboratorní spotřeby energie1 a standardní spotřebou energie pro danou kategorii nábytku2.

1 Měřeno za podmínek hodnocení ISO 23953
2 Tato standardní spotřeba energie je založena na sběru dat z různých zdrojů (údaje výrobce, Top 10 seznam, katalogy…) a ne všechny vycházejí z testovací normy ISO.

Jsou stanoveny minimální hraniční hodnoty výkonosti a produkty, které tyto hraniční hodnoty EEI nesplňují, nelze již uvést na trh.

Index energetické účinnosti byl definován do dvou kroků, aby bylo možné naplánovat další zlepšení energetické náročnosti:


Od 01.03.2021: EEI ≤ 100%
Od 01.09.2023: EEI ≤ 80%

Vzorec Indexu energetické účinnosti je stanoven takto:

energy-efficiency-index

AE je roční spotřeba energie Edaily/denní je změřená spotřeba energie za 24 hodin
SAE je standardní roční spotřeba energie určena srovnávacím testem stávajícího zařízení a definována kategorií, typem, teplotní třídou, velikostí výstavní plochy

energy-effiency-categories

Sledujte životnost výrobků

Kromě požadavků určených na úrovni návrhu výrobku, směrnice stanovuje také požadavky na sledování životnosti výrobků po uvedení do provozu:
  • Dostupnost náhradních dílů po dobu 8 let po uvedení poslední jednotky do provozu se seznamem dostupným na stránkách výrobce
  • Dodací lhůta kritických náhradních dílů maximálně do 15 dnů
  • Přístup k informacím o opravách a údržbě na stránkách výrobce maximálně do 2 let po uvedení první jednotky do provozu
  • Požadavky na demontáž za účelem recyklace a zpětného získání materiálu pro menší znečištění a zátěž životního prostředí (návrh zařízení podle WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment / Odpad z elektrických a elektronických zařízení)

Zaručený volný přístup k informacím

Toto nařízení uvádí řadu dokumentů, které by měly být snadno přístupné uživatelům výrobků uvedených do provozu.

Návody k použití a stránky s volným přístupem by měly obsahovat tyto informace:

    (a) Doporučené nastavení teplot pro optimální uchování potravin;
    (b) Odhad dopadu nastavení teploty na plýtvání potravinami;
    (…)
    (e) Pokyny pro správnou instalaci a uživatelskou údržbu včetně čištění
    (f) U nábytků se zabudovaným agregátem: ‘Pokud plocha výměníku kondenzátoru není vyčištěna [doporučená frekvence čištění výměníku vyjádřena v počtu za rok], účinnost zařízení se výrazně sníží.’
    (g) Přístup k profesionálním opravám – internetové stránky, adresy, kontaktní údaje
    (h) Příslušné informace k objednávání náhradních dílů – internetové stránky, adresy, kontaktní údaje
    (i) Minimální doba, po kterou jsou náhradní díly nezbytné pro opravu dostupné
    (j) Minimální záruční lhůta poskytována výrobcem
    (k) Postup, jak najít informace o modelu v databázi výrobku, buď prostřednictvím webového odkazu, který odkazuje na informace o modelu v databázi produktů, nebo pomocí odkazu na databázi produktů a návodem jak najít identifikátor modelu na výrobku, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2019/XXX

PRAVDA NEBO LEŽ
Zkontrolujte své znalosti!


Vztahují se tato nařízení na kondenzační jednotky a chladicí systémy (potrubí, kondenzátor…)?
Kondenzační jednotky a chladicí systémy jsou zahrnuty v jiných fázích EcoDesign regulace a nevztahuje se na ně označení štítkem.

Musí být energetický štítek viditelný pro spotřebitele v obchodě?
Chladicí vitríny musí být dodány s energetickým štítkem již od dodavatele. Nařízení v směrnici nezmiňuje nutnost viditelnosti či nalepení štítku na výrobku pro obchody.

Co se stane s výrobky s EEI > 100%?
Pokud výrobky mají EEI > 100%, nemohou být po 1.3.2021 v EU uvedeny na trh, výrobky s označením G (EEI ≥ 80%) nebudou moci být uvedeny na trh v EU po 1.9.2023.

Jsou již instalované vitríny pod vlivem těchto nových nařízení?
Ne, tato opatření se vztahují pouze na vitríny dodané po datu, kdy nová nařízení vešla v platnost, tedy po 1.3.2021. Vitrín uvedených na trh před 1.3.2021 se tato nařízení netýkají.

Lze energetický štítek vylepšit jakýmkoli způsobem (dveře, poklop, osvětlení, ventilátory…) po uvedení do provozu?
Ne, energetický štítek musí odpovídat stavu vitrín dodaných dodavatelem přímo z výroby. Jakákoli další informace nezlepší klasifikaci a energetické značení vitrín.

Existují vitríny, kterých se tato nařízení netýkají?
Ano, rohové nábytky, salátové pulty, obslužné pulty pro prodej ryb na šupinovém ledu, nábytky pro živé živočichy (živé ryby a korýše) jsou z těchto nařízení vyloučeny.

Budou všechny chladicí vitríny dostupné v třídě A, jako je to u domácích spotřebičů?
V době sběru srovnávacích dat (2014). bylo nařízení definováno tak, že žádný produkt by neměl být ohodnocen jako třída A nebo B – podle definice seznamu Top 10.

Budou muset státy podniknout další kroky k zavedení těchto předpisů?
Ne, tato nařízení jsou okamžitě zákonně vyžadována ve všech členských státech EU současně. A ano, členské státy musí založit organizaci pro dohled nad trhem.

Máte další otázky nebo Vás něco zajímá?
Kontaktujte nás.
Learn more about the EcoDesign regulation
Introduction to the EcoDesign Directive
Energy Labelling, the Key Principle
Energy Efficiency Index, the Basis for Comparison
Energy Labelling, Where and How to Read It?
Follow the Life of Products
Energy Labelling versus Type Plate
Guarantee free access to information
Excellence in Tests & Cabinets Qualification
The Right Choice of Refrigerant
Improved Energy Efficiency of Products
Long-lasting Equipment
Green factories & Recycling
Products excluded from the regulation