1 – GENERELT

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er salg af produkter (enheder og reservedele) ("Produkter") og/eller serviceydelser ("Serviceydelser) (“Aftalen”) alene reguleret af disse vilkår ("Aftalen"). Alle andre vilkår og betingelser, herunder betingelser indeholdt i KØBERs ordre, er ikke gældende. Denne Aftale og SÆLGERs ordrebekræftelse udgør det fuldstændige aftalegrundlag mellem SÆLGER og KØBER, og samtlige mundtlige såvel som forudgående skriftlige erklæringer eller garantier bortfalder hermed. KØBERs afgivelse af en ordre, eller accept af Produkter og/eller Serviceydelser anses for at være accept af Aftalen. Ingen specifik vedtaget fravigelse af en bestemmelse i denne Aftale kan anses for at være en fravigelse af andre bestemmelser. Ingen ændring, tilpasning, tilføjelse eller fravigelse fra de heri indeholdte vilkår er bindende, medmindre den er skriftligt accepteret af parterne.

SÆLGER forbeholder sig ret til ensidigt at tilpasse og ændre Aftalen, hvorefter disse ændringer vil være gældende i forbindelse med en hver ordre afgivet eller indkøb registreret efter ændringsdatoen.

Såfremt KØBER ikke gør Aftalens bestemmelser gældende i en given periode, skal dette ikke fortolkes som, at KØBER giver afkald på retten til at benytte sig af nævnte bestemmelser eller generelt af rettigheder under Aftalen fremover.

KØBER anerkender, at Produkterne og/eller Serviceydelserne (samt alle relaterede data) leveret i henhold til denne Aftale, er underlagt love og reguleringer i EU og/eller USA, der regulerer eksport og andre internationale handelskontroller, som kan begrænse overførslen af sådanne varer til andre lande og parter. KØBER og dennes medarbejdere og agenter må ikke eksportere, reeksportere, levere eller frigive sådanne varer i strid med relevante love og reguleringer i USA og andre lande i relation til eksporthandel eller til lande eller andre parter, som ikke er berettiget til at modtage sådanne varer i henhold til amerikanske love og reguleringer, herunder regulering fra det amerikanske handelsministerium eller finansministerium.

KØBER indestår for, at Aftalen kan gøres gældende over for (i) KØBERs forsikringsselskab og/eller (ii) personer, som KØBER sælger Produkterne til og/eller (iii) personer, der anvender Produkterne og/eller (iv) personer, på hvis vegne KØBER transporterer varerne ("Transporterede Produkter") og/eller (v) de under punkt (ii) til (iv) nævnte personers forsikringsselskaber (samlet benævnt "Tilknyttede Personer") ved, at de har underskrevet en aftale svarende til denne Aftale og ved mindst at have overført forpligtelserne til disse Tilknyttede Personer.

KØBER indestår for, at KØBER og alle Tilknyttede Personer (i) nøje efterkommer SÆLGERs vejledning om bedste metode for lastning og transport, og (ii) udarbejde og opbevare tilstrækkelig dokumentation for at dokumentere overholdelse af denne vejledning.

2 – TILBUD, ORDRER FOR PRODUKTER OG/ELLER SERVICEYDELSER

På baggrund af KØBERs ordre, kan SÆLGER afgive et foreløbigt tilbud.

Medmindre andet er aftalt, er tilbuddet gældende i en måned fra afgivelse, hvorefter tilbuddet automatisk bortfalder, medmindre det er accepteret.

Alle ordrer skal være skriftlige, underskrives af KØBER og indeholde beskrivelse af de ønskede Produkter og/eller Serviceydelser eller en henvisning dertil. Det er KØBERs ansvar, at de bestilte Produkter har de ønskede egenskaber. KØBER har alene ansvaret for at installere, bruge og anvende de leverede Varer, selvom det er SÆLGER, der har givet KØBER oplysninger, rådgivning eller oversigter vedrørende dette.

SÆLGER accepterer ordren ved at give sin udtrykkelige samtykke i form af en ordrebekræftelse, som kan være betinget af KØBERs betaling af et depositum. Ordrebekræftelsen skal sendes til KØBER enten via fax, email eller med almindelig post. SÆLGER kan frit vælge anden fremsendelsesmetode.

KØBER skal give meddelelse om eventuelle fejl eller manglende oplysninger på ordrebekræftelsen inden for otteogfyrre timer efter modtagelse heraf. Herefter betragtes ordren som endelig og bindende.

Det er KØBERs ansvar at sikre opfyldelse af alle formaliteter og krav fra offentlige myndigheder.

Hastigheden af den teknologiske udvikling, ændringer i standarder samt forbedringer, der sandsynligvis skal foretages, særligt af hensyn til sikkerheden, eller af andre mere overordnede hensyn, kan resultere i ændringer til Produkterne og/eller Serviceydelserne, som SÆLGER altid har ret til at foretage, herunder vedrørende opstilling, ydelse, former, farver, dimensioner, vægt og materialer. SÆLGER er ikke forpligtet til at foretage sådanne ændringer til allerede leverede Produkter og/eller udførte Serviceydelser eller allerede accepterede ordrer.

Alle ordrer, der er accepteret af SÆLGER, kan annulleres af SÆLGER uden betaling af kompensation, såfremt en af følgende omstændigheder opstår: force majeure (se afsnit 11-6), hvis producenten eller underleverandøren stopper produktionen, ændringer i import- og/eller eksportbestemmelserne eller ændringer i KØBERs økonomiske eller juridiske forhold (særligt hvis KØBERs kreditværdigheden forringes, SÆLGERs vurdering af KØBER forringes, afvisning af kreditforsikringen til dækning af ordrebeløbet, registrering af pant i KØBERs aktiver). Såfremt ordren annulleres vil gennemførte betalinger blive refunderet.

3 – LEVERINGSTID

Medmindre der foreligger en særlig skriftlig aftale, er forsendelsesdatoerne foreløbige og SÆLGER garanterer ikke for en specifik forsendelses- eller leveringsdato. SÆLGER anses ikke for at være i misligholdelse, og kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tab, skader eller ekstra omkostninger som følge af for sen levering, eller for afvigelser i ydelsen som følge af eller på grund af forsinket levering eller udførelsen af en anden handling, der skal foretages af SÆLGER i medfør af ordren, når dette skyldes forhold, der ligger uden for SÆLGERs rimelige kontrol og ikke er opstået som følge af en fejl fra SÆLGERs side, herunder men ikke begrænset til leverandørens forsinkelser, strejke, brand, oversvømmelse, force majeure, krig, oprør, vandalisme, sabotage, uroligheder, national krise, pirateri, kapring, terrorhandlinger, embargo eller tilbageholdelser, ekstreme vejr- eller trafikale forhold, midlertidig lukning af veje, epidemier, lovgivning, bestemmelser, kendelser eller andre handlinger fra myndighedernes side. I tilfælde af sådanne forsinkelser skal leveringerne genoptages, når forholdet, der medførte forsinkelsen, er ophørt.

SÆLGER forbeholder sig retten til at gennemføre delleveringer.

Uanset om SÆLGER udfører Serviceydelserne på KØBERs eller SÆLGERs lokation, er SÆLGER helt uafhængig af KØBER og kan frit vælge personale og materialer, herunder eventuel software. SÆLGER kan benytte sig af underleverandører. I det omfang KØBER afbryder arbejdet, og alt efter hvor lang tid dette varer, har SÆLGER ret til at fakturere de yderligere omkostninger opstået som følge heraf, herunder rejse- og hotelomkostninger for medarbejderne, samt at kræve kompensation for afbrydelsen af arbejdet og eventuelt tab, der måtte være lidt.

KØBER kan kun udsætte leveringen med SÆLGERs forudgående skriftlige samtykke og ved betaling af et rimeligt gebyr. I sådanne gebyrer skal der tages højde for afholdte ekstra omkostninger og udgifter samt de købsog aftaleforpligtelser SÆLGER har indgået og alle andre tab som følge af udsættelsen, herunder manglende rimelig fortjeneste.

4 – PRISER

Medmindre andet er aftalt, angives priserne i danske kroner og er eksklusive skatter, moms eller afgifter. Priserne forudsætter levering ab fabrik. Priserne kan ændres af SÆLGER uden varsel (alle prisændringer skal være gældende på den af SÆLGER angivne dato). Priserne er baseret på gældende prissatser på ordre- eller købstidspunktet eller på tidspunktet for levering, hvis en sådan levering er blevet urimeligt udskudt fra KØBERs side.

5 – BETALINGSBETINGELSER

Betaling skal ske netto på fakturadatoen. Hvis SÆLGER har angivet andre betalingsbetingelser, forbeholder SÆLGER sig ret til at kræve kontant betaling eller andre betalingsmåder forud for afsendelse af Produkter eller udførelse af arbejdet, hvis SÆLGER efter eget skøn beslutter, at KØBERs økonomiske situation fordrer alternativ betalingsbetingelse. Hvis KØBER afviser dette, kan SÆLGER ophæve ordren(ordrerne) samt afvise at levere Produkterne eller udføre den pågældende Serviceydelse, uden at KØBER kan kræve kompensation. Ved for sen betaling vil KØBER blive pålagt at betale minimum 40 euro til dækning af omkostninger forbundet med inddrivelse af gælden i henhold til gældende lov eller et sådant andet beløb som fastsat ved lov. Dette gebyr afskærer ikke SÆLGER fra at kræve erstatning som følge af forsinket betaling.

6 – FOR SEN BETALING OG MANGLENDE BETALING

Hvis betaling ikke gennemføres i tide, har SÆLGER ret til at opkræve renter af den ubetalte saldo, som beregnes fra forfaldsdato, svarende til det laveste af 5 % pr. måned eller den ved lov fastsatte maksimumsats for morarenter. KØBER skal friholde SÆLGER for alle omkostninger som følger af KØBERs manglende betaling.

I tilfælde af at køb af Produkter eller Serviceydelser skal betales i rater, har SÆLGER ret til, hvis en enkelt rate ikke betales rettidigt, at stoppe alle igangværende leverancer midlertidigt, indtil den fulde betaling er modtaget. SÆLGER forbeholder sig endvidere retten til at lade sagen overgå til indenretlig behandling.

Hvis betaling ikke sker inden for otteogfyrre timer efter modtagelse af rykkerskrivelse, er SÆLGER berettiget til at annullere ordren og/eller anmode retten om fogedsag med henblik på tilbageholdelse og returnering af Produkterne uden præjudice for eventuel anden erstatning.

KØBER skal refundere alle omkostninger som følge af manglende betaling og som er påløbet ved inddrivelse af de manglende beløb (herunder afgifter og rimelige omkostninger som følge af manglende betaling, herunder omkostninger til udenretlig og/eller indenretlig inddrivelse).

Betalinger må under ingen omstændigheder tilbageholdes, ligesom enkelte beløb ikke må udskydes uden SÆLGERs forudgående skriftlige samtykke.

7 – TRANSPORT

Transport af Produkterne sker på KØBERs risiko. Medmindre andet er angivet, sælges og leveres Produkterne ex works. Ejendomsret til og risiko for Produkternes hændelige undergang overgår til KØBER efter SÆLGERs overdragelse af Produkterne til fragtmanden på SÆLGERs adresse. Hvis KØBER undlader at afvise Produkter skriftligt inden for fem (5) dage efter modtagelsen, betragtes KØBER uigenkaldeligt som om han har beset og accepteret Produkterne. SÆLGER har ret til at foretage delleverancer.

KØBER, eller en transportør valgt af KØBER, skal forud for overtagelse af leverancen sikre sig, at forsendelsen ikke er mangelfuld. I tilfælde af at der er mangler eller beskadigede Produkter, skal han meddele SÆLGER eller andre parter forbehold herfor på leveringstidspunktet, og generelt tage alle nødvendige skridt og loyalt samarbejde for at få sagen mindeligt afsluttet.

I tilfælde af internationalt salg anses KØBER for værende importør i henhold til gældende lovgivning. Alle toldafgifter og andre afgifter er alene KØBERs ansvar, herunder i forhold til deklarationer og betalinger til relevante myndigheder i det pågældende land.

8 – RISIKOENS OVERGANG FOR MATERIALER

Risiko for tyveri, tab eller forringelse af materialer såvel som risici forbundet med materialerne og eller brug overgår til KØBER ved levering ab SÆLGERs fabrikker eller lagre. KØBER skal tegne de nødvendige forsikringer for at dække de risici, der kan opstå fra det tidspunkt hvor materialet leveres.

9 – EJENDOMSFORBEHOLD

Ejendomsretten til Produkter overgår først til KØBER ved dennes fuldstændige betaling af prisen for Produktet samt andre omkostninger, selvom der er ydet henstand med betaling.

Intet i ovennævnte bestemmelse forhindrer, at risikoen for tab eller forringelse af Produkterne underlagt ejendomsforbeholdet overgår til KØBER, såvel som skader opstået på tidspunktet for levering, samt de skader, som de kunne medføre under forhold beskrevet i afsnit 7 og 8 ovenfor.

KØBER skal straks give meddelelse til SÆLGER om beslaglæggelse eller indgriben fra tredjepart i forhold til Produkterne, eller om konkursbehandling eller insolvens, så SÆLGER har mulighed for at sikre sine rettigheder.

Endvidere må KØBER hverken pantsætte eller stille Produkterne som garanti eller til sikkerhed.

SÆLGERs tilbagetagelse af Produkter som følge af ejendomsforbeholdet anses ikke i sig selv som en ophævelse af ordren og udelukker ikke andre krav fra SÆLGER.

10 – GARANTI OG VEDLIGEHOLDELSE

KØBER har forud for afgivelse af ordren undersøgt eller foranlediget undersøgelse af Produkternes specifikationer og funktion, og at han anser dem for egnede til det formål, som han har påtænkt, hvorfor han følgelig vil afstå fra at gøre krav gældende i denne henseende.

Før KØBER tager de erhvervede Produkter i brug, skal han træffe de nødvendige forholdsregler, gennemføre test og gøre hvad han anser for nødvendigt og passende under omstændighederne for at kontrollere Produkterne. KØBER er ansvarlig for at indhente information og dokumentation om de mulige følger ved brugen af Produkterne, ligesom han er ansvarlig for, at de førnævnte Produkter kan virke sammen med andre komponenter samt virke under alle driftsprocesser, som de påtænkes anvendt under.

Alle reklamationer vedrørende fejl og mangler, eller at de leverede Produkter ikke stemmer overens med ordren skal ske senest otte (8) dage fra levering af Produkterne, hvorefter de leverede Produkter anses som værende i overensstemmelse med ordren og mangelfrie og leveringen betragtes som endelig.

I en periode på et år fra leveringstidspunktet garanterer SÆLGER, at Produkterne er fri for fejl i originalmaterialer og udførelse. Omfanget af SÆLGERs ansvar i den forbindelse er begrænset til afhjælpning eller omlevering af det defekte Produkt med et tilsvarende Produkt eller, alene efter SÆLGERs valg, refundering af KØBERs indkøbspris. De defekte Produkter skal omgående returneres af KØBER for SÆLGERs regning. SÆLGER kan på ingen måde holdes ansvarlig for: (i.) fejl eller skader som følge af forkert installation, forkert anvendelse, misbrug, ingen eller forkert vedligeholdelse, uautoriseret ændring eller reparation eller forkert betjening eller anden brug end som anført i den relevante betjeningsmanual, (ii.) fejl eller skader som følge af tyveri, vandalisme, storm, regn, flodbølge, vand, lynnedslag, jordskælv eller anden naturkatastrofe, brand, korrosive miljøer, angreb fra insekter eller gnavere eller andre uheld, hændelser eller omstændigheder, der ligger uden for SÆLGERs rimelige kontrol, (iii.) el- og brændstofudgifter eller stigninger i el- og brændstofudgifter, (iv.) skader som følge af korrosion, fysiske eller kemiske virkninger fra væsker, gasser eller andre materialer anvendt sammen med Produkterne, (v.) skader, som følge af brug af andet kølemiddel end specificeret til Produkterne samt enhver udgift forbundet med udskiftning, påfyldning eller bortskaffelse af kølemidlet, herunder udgiften til kølemidlet, (vi.) handlinger eller udeladelser fra KØBERs eller tredjeparts side, eller (vii.) arbejde eller andre omkostninger afholdt til diagnosticering, reparation, fjernelse, installation, afsendelse, servicering eller håndtering af defekte Produkter eller erstatningsprodukter. DE GARANTIER, DER ER FASTSAT I DETTE AFSNIT, SAMT KØBERs RETTIGHEDER, ER EKSKLUSIVE OG UDTØMMENDE ANGIVET, HVORFOR KØBER HERMED GIVER AFKALD PÅ ALLE ANDRE RETTIGHEDER, HERUNDER KRÆVE ANDRE DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB ERSTATTET.

KØBER skal etablere processer og back-up procedurer for at sikre, at Transporterede Produkter bliver opbevaret forsvarligt og ikke forgår, såfremt der måtte opstå en tvist. KØBER skal eksempelvis udvise omhu og i tide sikre, at have brugbare back-up løsninger såsom, men ikke begrænset til, aftaler med kølehuse, såfremt et Produkt svigter. I så henseende bekræfter KØBER hermed, at SÆLGER har informeret KØBER om, at Produkterne ikke i sig selv garanterer for de Transporterede Produkters tilstand, og at der er behov for en komplet løsning for at sikre Produkternes beskaffenhed. For at fungere optimalt skal løsningen være skaleret til at kunne håndtere et kapacitetsberegnet overskud.

Forsendelse af Produkter omfattet af SÆLGERs garanti skal ske til den sædvanlige sats og med sædvanlig transport efter SÆLGERs valg.

Det er udtrykkeligt fastsat, at SÆLGERs garanti kun omfatter nye Produkter solgt af SÆLGER til en første køber. Garantien er ikke gældende i forbindelse med salg til udlandet eller brugte produkter.

I tilfælde af fejl og mangler bærer KØBER altid bevisbyrden for, at SÆLGER kan gøres ansvarlig for sådanne fejl og mangler.

For at imødekomme sine forpligtelser omfattet af denne garanti, forbeholder SÆLGER sig ret til at forsyne KØBER med tilsvarende produkter.

De produkter, som er erstattet af SÆLGER i henhold til denne garanti, er SÆLGERs ejendom.

Ombytning af produkter medfører ikke, at garantiperioden forlænges.

Uanset at KØBER gør krav gældende under Aftalen, kan KØBER ikke tilbageholde betaling og manglende betaling vil blive anset for væsentlig misligholdelse.

KØBER kan ikke returnere Produkter uden SÆLGERs udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke. Udgifter forbundet med transport samt eventuel returnering af Produkter til lager påhviler KØBER.

Det påhviler KØBER at opbevare Produkterne på en passende, relevant og tilfredsstillende måde. KØBER påtager sig at indgå vedligeholdelsesaftaler for alle Produkterne og sikre, at der foretages forbyggende periodevise besøg minimum to gange om året. Forebyggende vedligeholdelse er blandt andet krævet i forhold til Transporten (som beskrevet i afsnit 19).

KØBER garanterer, at KØBER recertificerer Produkterne i tilfælde af, at vedligeholdelsen har påvirket Produkterne eller kassen.

11 – ANSVARSBEGRÆNSNING – FORCE MAJEURE.

UANSET HVAD DER I ØVRIGT MÅTTE FREMGÅ AF AFTALEN, ER SÆLGERS ANSVAR OG KØBERS RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DENNE AFTALE BEGRÆNSET TIL REPARATION ELLER ERSTATNING (EFTER SÆLGERS VALG OG REGNING) AF DEFEKTE ELLER MANGELFULDE PRODUKTER ELLER DELE HERAF. SÆLGERS MAKSIMALE ANSVAR KAN ALDRIG OVERSTIGE DET SAMLEDE BELØB BETALT AF KØBER TIL SÆLGER FOR DE PRODUKTER ELLER SERVICEYDELSER, SOM ER MANGELFULDE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER SÆLGER ANSVARLIG FOR DRIFTSTAB, AVANCETAB, OMKOSTNINGSTAB, FØLGESKADER ELLER ANDRE INDIREKTE TAB SÅSOM MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF INDTÆGTER, TAB AF FORVENTET INDTÆGT ELLER TABT FORTJENESTE, TILBAGEKALDELSER, SKADE AF FORRETNINGEN ELLER DÅRLIG OMTALE, UANSET OM DET VAR FORUDSET OG UANSET OM DET ER OPSTÅET GENNEM KONTRAKTEN (HERUNDER GARANTI), SKADEVOLDENDE HANDLING, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE, DESUAGTET SKADELØSHOLDELSE ELLER ANDRE BESTEMMELSER OM DET MODSATTE OG UDEN HENSYN TIL OM KØBER VAR BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN ERSTATNING.

Når KØBER afgiver sin ordre, tilkendegiver han, at SÆLGER har stillet den nødvendige information til rådighed til at vurdere Produkterne eller egnethed, og til at KØBER kan tage sine forbehold for at begrænse følgerne af Produkternes fejl eller en dårligt udført Serviceydelse. SÆLGER er ikke erstatningsansvarlig som følge af videregivelse af ukorrekte oplysninger fra KØBERs side. SÆLGER kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for at kontrollere om oplysningerne er korrekte.

KØBER skal tegne de nødvendige forsikringer for at dække de risici, der kan opstå fra Produkterne er leveret. KØBER er bekendt med, at forsikringsomfanget af KØBERs forsikringsdækning afhænger af de Transporterede Produkter, og at KØBER følgelig, fra sag til sag, skal verificere om KØBER overholder sin forpligtelse.

KØBER forpligter sig til på egne og sine forsikringsselskabers vegne, ikke at fremsætte krav, der er afskåret under Aftalen. KØBER skal indhente erklæring fra Tilknyttede Personer, hvorefter de tilsvarende fraskriver sig at gøre et ansvar gældende overfor SÆLGER, og KØBER skal holde SÆLGER skadesløs, som beskrevet nedenfor.

KØBER er ansvarlig for og skal til enhver tid beskytte, samt holde SÆLGER skadesløs for eventuelle krav fremsat af tredjepart (herunder krav fra Tilknyttede Personer), opstået i forhold til Produkterne ("Tredjepartskrav"). KØBER skal styre processen i forhold til Tredjepartskrav og skal løbende holde SÆLGER orienteret om status og give SÆLGER alle oplysninger og dokumenter i relation til Tredjemandskravet.

KØBER kan ikke fremsætte krav eller indsigelser mod SÆLGER i tilfælde af en Force Majeure begivenhed, som forsinker, vanskeliggøre eller forhindrer udførelsen af de forpligtelser, der påhviler SÆLGER. Nedenstående ikke-udtømmende liste af hændelser anses altid for tilfælde af force majeure og dermed fritage SÆLGER for ansvar: alle begivenheder uden for SÆLGERs kontrol og navnlig alle handlinger fra myndighedernes side eller ved lov, som f.eks. strejker eller andre koordinerede personaleaktioner, brand, oversvømmelser, maskinnedbrud eller deraf følgende manglende drift, eksplosioner, uroligheder, krig eller væbnede konflikter, oprør eller sabotage, transportstrejker, import- eller eksportrestriktioner. SÆLGER vil uden ugrundet ophold orientere KØBER, såfremt der opstår en force majeure situation. I sådanne tilfælde vil Aftalen blive suspenderet og perioden, hvor ordren har været sat i bero, bliver tillagt den oprindeligt fastsatte leveringstid.

12 – OVERDRAGELSE

KØBER må ikke overdrage, videregive eller på anden måde afhænde sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale uden SÆLGERs skriftlige samtykke, som kan tilbageholdes af SÆLGER efter dennes skøn. SÆLGER kan overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne Aftale til et hvert koncernforbundet selskabet eller til United Technologies Corporation.

13 – ÆNDRINGER

Varer i tillæg til eller forskellige fra Produkterne omfattet heri, og KØBERs anmodning om ændringer i tegninger og specifikationer kræver skriftlig samtykke fra SÆLGER og er omfattet af betingelserne i denne Aftale, og vil give SÆLGER ret til en justering af Aftalens priser og tidsplan.

14 – ANNULLERING, OPSIGELSE & RETURNERINGER

KØBER kan kun annullere denne Aftale med SÆLGERs forudgående skriftlige samtykke og efter betaling af et rimeligt gebyr. I sådanne gebyrer skal der tages højde for afholdte omkostninger og udgifter, samt købs- eller kontraktforpligtelser indgået af SÆLGER, herunder alle øvrige tab som følge af annullering herunder en rimelig mistet fortjeneste. Produkter kan ikke returneres uden SÆLGERs forudgående skriftlige samtykke. Returnerede Produkter kan blive pålagt et gebyr for oplagring. Specialordrer og Produkter, der ikke er lagervarer, kan ikke returneres.

15 – FORTROLIGHED

KØBER skal holde denne Aftale, samt alle aktuelle prislister og rabatter, reparations- og installationsmanualer, materialer og dokumenter samt alle andre data eller oplysninger leveret af SÆLGER fortroligt.

16 – OVERHOLDELSE AF LOVE

Parterne skal overholde gældende love, bestemmelser, regler og retningslinjer, herunder men ikke begrænset til de love, der vedrører antikorruption/bestikkelse, handelsrestriktioner, eksport, reeksport eller overførsel af varer, software og teknologi. En parts misligholdelse af denne bestemmelse vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse, hvilket giver den anden part ret til øjeblikkeligt at ophæve Aftalen ved skriftligt at meddele dette til den misligholdende part.

17 – IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Undersøgelser, planer, tegninger, dokumenter, kataloger, tekniske optegnelser, specifikationer og andre dokumenter leveret til KØBER er og forbliver SÆLGERs eksklusive ejendom og skal returneres til SÆLGER på dennes anmodning. KØBER indvilliger i ikke at bruge disse dokumenter, hvis det kan skade SÆLGER eller være krænkende over for SÆLGERs immaterielle rettigheder, samt ikke at udlevere disse oplysninger til tredjeparter.

Hvis KØBER modtager software fra SÆLGER sammen med eller integreret i et Produkt ("Software"), er denne Software licenseret, ikke solgt, og brugen af Softwaren er underlagt den slutbruger licensaftale, der er leveret sammen med Produktet eller Softwaren ("EULA"). Hvis der ikke leveres en EULA sammen med Produktet eller Softwaren, giver SÆLGER, betinget af KØBERs overholdelse af denne Aftale (herunder de nedenfor fastsatte begrænsninger), KØBER en ikke-personlig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, begrænset licens, i henhold til instruktioner og dokumentation leveret af SÆLGER til brug for: (i) Software, der er integreret i Produktet og alene til dette Produkt; og (ii) installation af Software, der er leveret med (men ikke integreret i) Produktet på en enkelt computer eller server til brug alene for dette Produkt. KØBER anerkender, at Softwaren er, og kan indeholde SÆLGERs immaterielle rettigheder, og at SÆLGER ejer alle rettigheder, ejendomsretten og interesser i Softwaren. SÆLGER forbeholder sig alle rettigheder til Softwaren undtagen rettigheder givet i EULA'en eller denne bestemmelse.

KØBER må ikke give tredjepart mulighed for eller adgang til at: (i) foretage reverse engineering, dekompilere eller på anden måde forsøge at få adgang til Softwarens kildekode, undtagen når det er udtrykkeligt tilladt ved gældende lov; (ii) kopiere, reproducere, ændre eller udlede andet arbejde med Softwaren; (iii) fjerne integreret software fra Produktet eller fjerne tekniske begrænsninger i Softwaren; (iv) fjerne ejendomsmæssige meddelelser eller mærkater forbundet med Softwaren, som sidder på Softwaren eller på Produktet eller emballagen; samt (v) uddele, udleje, lease, låne, overføre, underlicensere, videregive eller på anden måde overdrage Softwaren til en tredjepart, undtagen som anført i følgende sætning. Hvis en KØBER i medfør af denne Aftale har fået tilladelse til at videresælge et Produkt, der indeholder integreret Software, kan KØBER overføre den i Produktet integrerede Software til tredjepart, forudsat, at tredjeparten forud for overførslen af Produktet indvilliger skriftligt i at overholde alle betingelser i denne bestemmelse.

Medmindre andet er anført i en EULA eller anden aftale mellem parterne, leverer SÆLGER Softwaren som den er og forefindes og uden garanti.

18 – PERSONDATA

Under dette punkt 18 henviser begreber med stort forbogstav - som ikke er defineret andre steder i Aftalen - til de definitioner, der fremgår af lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer ("Persondataloven").

KØBER anerkender og indvilliger i, at SÆLGER undervejs i leveringsprocessen af Produkterne/Serviceydelserne behandler Personoplysninger om KØBER og/eller dennes medarbejdere samt agenter eller repræsentanter udnævnt af KØBER til at forhandle med SÆLGER.

En sådan indsamling og bearbejdning vil blive gennemført til følgende formål:

  • (1) til udførelsen af SÆLGERs forpligtelser i henhold til Aftalen;
  • (2) til eventuelle erhvervsmæssige aktiviteter efter KØBERs ønske
  • (3) til håndtering og forbedring af SÆLGERs og dennes forbindelsers forretninger, produkter og ydelser (herunder at overvåge kvaliteten af produkterne og ydelserne, implementere en standardmæssig salgsstrategi, konsolidere oplysninger og levere markedsinformation, måle effektiviteten af sælgerstaben, udvikle rapporter og statistikker, ansøge om undersøgelsesoplysninger og øge produktiviteten eller med henblik på uddannelse eller risk-management);
  • (4) til - i overensstemmelse med gældende markedsføringsret - at gennemføre salgsfremmende foranstaltninger, markedsføring og fremskaffelse af oplysninger angående produkter og ydelser givet af SÆLGER eller nogle af dennes forbindelser;
  • (5) med henblik på overholdelse af retlige forpligtelser.

SÆLGER må dele Personoplysninger med sine associerede selskaber, herunder sådanne selskabers agenter og medarbejdere, der har en grund til at have adgang til og behandle sådanne Personoplysninger samt underleverandører, agenter eller tredjeparter anvendt af SÆLGER med det formål at levere produkter/serviceydelser (inklusive Produkter og Serviceydelserne), som SÆLGER eller dennes associerede selskaber leverer til KØBER.

I forbindelse med udlevering af Personoplysninger, kan SÆLGER overdrage og/eller gemme Personoplysninger uden for EØS samt skal sikre det fornødne kontraktgrundlag herfor. Før Personoplysninger deles med SÆLGER, skal KØBER sikre, at der indhentes Samtykke fra dataemne til denne Behandling.

19 – APOTEK

Uden at begrænse Aftalens bestemmelser skal følgende bestemmelser gælde i forbindelse med salg af Produkter og/eller Serviceydelser, der skal bruges, fuldt eller delvist, til transport af farmaceutiske og/eller medicinske og/eller sundhedsfaglige og/eller blodprodukter og/eller produkter i forbindelse med sundhed eller velvære ("Medicinalvarerne" og transporten af Medicinalvarer er benævnt "Transporten").

KØBER garanterer, at ved afgivelse af ordren, har han skriftligt givet SÆLGER alle nødvendige oplysninger i forhold til den tilsigtede brug af Produkterne ("Brugen") således at SÆLGER kan rådgive KØBER bedst muligt om passende løsninger, navnlig hvilken type Produkter som skal transporteres, benyttede Transportruter m.v. SÆLGER er ikke erstatningsansvarlig for ukorrekte eller ukomplette oplysninger fra KØBER. Under ingen omstændigheder skal SÆLGER være ansvarlig for at kontrollere hverken relevansen eller nøjagtigheden af disse oplysninger. Det påhviler KØBER, at overholde og ikke afvige fra Brugen medmindre SÆLGER udtrykkeligt har givet sit skriftlige samtykke efter skriftligt at have modtaget alle oplysninger fra KØBER vedrørende den nye tilsigtede Brug.

KØBER garanterer, at han og Tilknyttede Personer er opmærksomme på principperne og retningslinjerne for God Distributionspraksis (GDP) så vel som anden lovgivning, regler og bestemmelser, der gælder for fremstilling, distribution, transport og/eller salg af Medicinalvarer, og det påhviler KØBER at overholde sådanne love, regler og bestemmelser og at få Tilknyttede Personer til at overholde sådanne love, regler og bestemmelser der gælder for dem.

KØBER er bekendt med, at købet af Produkter ikke i sig selv er nok til at sikre overholdelse af de regler og restriktioner, der er for denne sektor. KØBER garanterer, at KØBER har implementeret hele løsningen som sikrer vedligeholdelsen og ens temperaturer under Transporten, og at Produkternes eventuelle funktionsfejl bliver rettet.

Produkterne er designet og tilpasset til Transport af let fordærvelige varer. Da der ikke eksisterer en standard, som ATP, i forhold til Transporten, kan SÆLGER ikke garantere for Produkternes egnethed alene for en sådan transport, hvorfor en kølekædeløsning til Transporten er påkrævet, herunder en teknisk mulig back-up. Følgelig er det KØBERs ansvar såfremt en sådan løsning fravælges.

KØBER tilkendegiver, at SÆLGER har oplyst KØBER at når det er teknisk muligt, er den mest egnede løsning til at sikre integriteten af Medicinalvarerne redundans, hvilket betyder at der er to enheder, hvoraf den ene er back-up.

KØBER anerkender, at køb af en farmaceutisk TRANSPORTØR løsning, herunder redundans, ikke frigør KØBER fra hans forpligtelser til at (i) uddanne dem, der skal bruge det, (ii) overvåge at Produkterne fungerer korrekt, (iii) gøre en indsats for at redde Transporterede Produkter, (iv) implementere sine egne back-up løsninger og (v) meddele SÆLGER enhver tvivl om Produkternes funktion og/eller implementeringen af løsningen.

20 - TVISTER OG VÆRNETING

Denne Aftale og alle salg, transaktioner og ydelser, der opstår eller leveres i medfør heraf eller relation hertil, skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, idet de danske regler om lovvalg og bestemmelserne i FN konventionen om Kontrakter for International Salg af Varer (CISG) ikke finder anvendelse. En beslutning om, at en bestemmelse i denne Aftale er ugyldig og ikke kan håndhæves, vil ikke forringe håndhævelsen af andre bestemmelser indeholdt heri.

Enhver tvist opstået som følge af implementering af denne Aftale, som ikke kan løses ved et udenretligt forlig, skal indbringes for SÆLGERs hjemting.

Alle søgsmål, der måtte opstå som følge af opfyldelse eller ikke-opfyldelse af denne Aftale, hvad enten de er baseret på kontrakten, uagtsomhed, objektivt ansvar eller lignende skal indbringes for retten inden et år fra den dato, hvor kravet er opstået.

NB: EN KOPI AF DENNE AFTALE I STOR UDSKRIFT KAN LEVERES PÅ FORLANGENDE, OG KAN OVERSÆTTES.