INTRODUKTION

Dette websted, herunder underordnede websteder, som er tilgængelige via hjemmesiden, drives af UTC Climate, Controls & Security ("CCS"), dets datterselskaber, tilknyttede selskaber og/eller relaterede enheder (samlet "webstedet"). CCS tilbyder dette websted, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester tilgængelige via dette websted, til dig, brugeren, betinget af din accept af alle de her angivne vilkår, betingelser, politikker og bekendtgørelser. VED AT BRUGE DETTE WEBSTED, ACCEPTERER DU DISSE

VILKÅR FOR BRUG. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE, BØR DU IKKE BRUGE DETTE WEBSTED.

CCS forbeholder sig retten til når som helst efter eget skøn at ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af disse vilkår for brug. Det er dit ansvar at tjekke disse vilkår for brug regelmæssigt for ændringer. Din fortsatte brug af webstedet efter offentliggørelse af ændringer vil betyde, at du accepterer og indvilliger i ændringerne. Så længe du overholder disse vilkår for brug, giver CCS dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset tilladelse til at få adgang til og bruge webstedet.

INGEN FORPLIGTELSE

CCS er ikke ansvarlig, hvis oplysninger, der stilles til rådighed på dette websted ikke er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Materialet på dette websted gives kun til generel information og bør ikke påberåbes eller anvendes som det eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere primære, mere præcise, mere fuldstændige eller mere aktuelle informationskilder. Enhver anvendelse af materialet på dette websted er på egen risiko. Dette websted kan indeholde visse historiske oplysninger. Historiske oplysninger er ikke nødvendigvis aktuelle og stilles kun til rådighed som reference. CCS forbeholder sig retten til at ændre indholdet af dette websted til enhver tid, men er ikke forpligtet til at opdatere nogen oplysninger på webstedet. Du accepterer, at det er dit ansvar at holde øje med ændringer på webstedet.

BRUG AF WEBSTEDET

Alt indhold på dette websted, herunder, uden begrænsning, dokumenter, tekst, design, grafik, logoer, ikoner, billeder, lydklip, downloads, grænseflader, kode og software, samt udvælgelse og formidling heraf ("indholdet") tilhører og ejes udelukkende af CCS, dennes licensgivere eller indholdsleverandører og er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre gældende love. Du må få adgang til, kopiere, downloade og udskrive materialet på webstedet til personlig og ikke-kommerciel brug, forudsat at du ikke ændrer eller sletter nogen/noget copyright, varemærke eller anden relateret meddelelse, der vises på det materiale, du åbner, kopierer, downloader eller udskriver. Enhver anden brug af indhold på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, ændring, distribution, overførsel, udøvelse, broadcast, offentliggørelse, upload, licensgivning, reverse engineering, overførsel eller salg af, eller oprettelse af afledte værker fra enhver form for materiale, information, software, produkter eller tjenester, der oprinder fra webstedet, eller brug af webstedet til formål, der er i konkurrence med CCS, er udtrykkeligt forbudt. Du accepterer at overholde alle yderligere restriktioner, der vises på webstedet, da det kan blive opdateret fra tid til anden. CCS forbeholder sig ret til at afvise eller annullere enhver persons registrering på dette websted, fjerne enhver person fra dette websted eller forhindre enhver person i at bruge dette websted af en hvilken som helst årsag. CCS, eller dennes licensgivere eller indholdsleverandører, bevarer fuldt og helt ejendomsretten til materialet på webstedet, herunder alle tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder, og giver dette materiale til dig under en licens, der er genkaldelig til enhver tid efter CCS' eget skøn. CCS garanterer ikke for og hævder ikke, at din brug af materialer på dette websted ikke vil krænke rettigheder tilhørende tredjeparter, som ikke er tilknyttet CCS.
Du må ikke bruge nogen anordning, program, algoritme eller metode, eller en lignende eller tilsvarende manuel proces, til at få adgang til, erhverve, kopiere eller overvåge nogen del af webstedet eller noget indhold, eller på nogen måde gengive eller omgå navigationsstrukturen eller præsentation af webstedet eller noget indhold, for at erhverve eller forsøge på at erhverve nogen materialer, dokumenter eller oplysninger på nogen måde, der ikke med vilje er gjort tilgængeligt via webstedet. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til nogen del eller funktion på webstedet eller nogen andre systemer eller netværk forbundet til webstedet eller til nogen CCS-server, eller til nogen af de tjenester, der tilbydes på eller via webstedet, ved at hacke, udføre "password mining" eller vha. andre ulovlige metoder.

Du må ikke undersøge, scanne eller teste sårbarheden af webstedet eller noget netværk tilsluttet webstedet, og du må heller ikke overtræde sikkerheds- eller autorisationsforanstaltninger på webstedet eller noget netværk tilsluttet webstedet. Du må ikke foretage reverse look-up, spore eller forsøge at spore nogen oplysninger om nogen anden bruger af eller besøgende på webstedet, eller nogen anden kunde hos CCS, herunder nogen CCS-konto, som ikke ejes af dig, til dens kilde, eller udnytte webstedet eller nogen tjeneste eller oplysninger, som udbydes af eller via webstedet, på nogen måde, som har til formål at afsløre oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, personlig identifikation eller oplysninger, som ikke er dine egne oplysninger, som de fremstår på webstedet. Du accepterer at du ikke vil træffe nogen foranstaltninger, der medfører en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på webstedets infrastruktur eller CCS' systemer eller netværk, eller eventuelle systemer eller netværk forbundet til hjemmesiden eller til CCS. Du accepterer ikke at bruge nogen anordning, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre den normale drift af webstedet eller nogen transaktion, der gennemføres på webstedet, eller forstyrre en anden persons brug af webstedet. Du må ikke forfalske headere eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af et budskab eller en overførsel, du sender til CCS på eller via webstedet eller enhver tjeneste, der tilbydes på eller via webstedet. Du må ikke foregive, at du er eller at du repræsenterer en anden, eller udgive dig for en anden person eller enhed.
Du må ikke bruge webstedet eller noget indhold til formål, der er ulovlige eller overtræder disse vilkår for brug, eller til at udbyde udførelsen af en ulovlig aktivitet eller anden aktivitet, der krænker CCS' eller andres rettigheder.
Du må ikke bruge kontaktoplysningerne på webstedet til uautoriserede formål, herunder markedsføring. Du må ikke bruge nogen hardware eller software beregnet til at skade eller forstyrre den normale drift af webstedet eller til skjult at opfange eventuelle system-, data- eller personrelaterede oplysninger fra webstedet. Du accepterer ikke at forstyrre eller forsøge at forstyrre driften af webstedet på nogen måde. CCS forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at begrænse eller afslutte din adgang til eller brug af webstedet til enhver tid uden varsel. Afslutning af din adgang eller brug vil ikke annullere eller påvirke andre rettigheder eller krav, som CCS kan være berettiget til ifølge lov eller rimelighed.

VAREMÆRKER

Varemærker, logoer og servicemærker, der vises på dette websted, er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende CCS, dets datterselskaber, tilknyttede selskaber, licensgivere eller indholdsleverandører eller andre tredjeparter. Alle disse varemærker, logoer og servicemærker tilhører deres respektive ejere. Intet på dette websted skal fortolkes som tildeling, hverken stiltiende, via standsning eller på anden måde, af tilladelse eller ret til at bruge noget varemærke, logo eller servicemærke, der vises på webstedet, uden ejerens forudgående skriftlige tilladelse, medmindre andet er beskrevet heri. CCS forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet, på og til webstedet og dets indhold.

MATERIALE LEVERET AF BRUGERE

Du anerkender, at du er ansvarlig for ethvert materiale, du måtte indsende via webstedet, herunder lovlighed, pålidelighed, hensigtsmæssighed, originalitet og ophavsret til sådant materiale. Du må ikke uploade til, distribuere eller på anden måde offentliggøre indhold via dette websted, der (i) er fortroligt, beskyttet, falsk, bedragerisk, injurierende, ærekrænkende, obskønt, truende, krænkende for privatlivets fred eller rettigheder til offentliggørelse, krænkende for intellektuelle ejendomsrettigheder, groft, ulovligt eller på anden måde stødende; (ii) kan udgøre eller opfordre til en strafbar handling, krænker rettighederne for en part eller på anden måde giver anledning til erstatningsansvar eller overtræder nogen lov; eller (iii) kan indeholde softwarevirus, politisk propaganda, kædebreve, masse-e-mails eller nogen form for "spam". Du må ikke bruge falsk e-mail-adresse eller andre identificerende oplysninger, foregive at være en person eller enhed eller på anden måde vildlede med hensyn til oprindelsen af noget indhold. Du må ikke uploade kommercielt indhold på webstedet.

Hvis du indsender materiale, og medmindre vi angiver andet, giver du CCS og dennes partnere en ubegrænset, ikke-eksklusiv, royalty-fri, vedvarende, uopsigelig og fuld sublicenserbar ret til at bruge, gengive, ændre, tilføje, offentliggøre, oversætte, skabe afledte værker fra, distribuere og vise dette materiale i hele verden i et vilkårligt medie. Du accepterer endvidere, at CCS har ret til at bruge alle ideer, koncepter eller knowhow, som du eller personer, der handler på dine vegne, giver til CCS. Du giver CCS og dennes partnere retten at bruge det navn, du indsender i forbindelse med sådant materiale, hvis de ønsker det. Alle personlige oplysninger via dette websted vil blive behandlet i overensstemmelse med webstedets online-privatlivspolitik. Du erklærer og garanterer, at du ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettighederne til det indhold, du videregiver, at indholdet er korrekt, at brugen af indholdet fra dig ikke overtræder nogen bestemmelse heri og ikke vil forvolde skade på nogen person eller enhed, og at du vil fritage CCS for alle krav som måtte opstå pga. indhold indsendt af dig. CCS er ikke forpligtet til at offentliggøre, videresende, overføre, distribuere eller på anden måde stille noget materiale til rådighed på dette websted, herunder materiale, du giver os, og følgelig har vi en absolut ret til at fjerne ethvert materiale fra webstedet efter eget skøn til enhver tid.

LINKS TIL TREDJEPARTER

Dette websted kan indeholde links til andre websteder, hvoraf nogle drives af CCS eller dets datterselskaber, og andre, der drives af tredjeparter. Disse links leveres som en service til dig, og som en ekstra mulighed for adgang til oplysningerne heri. CCS er ikke ansvarlig for indholdet af disse eller andre websteder eller for produkter eller tjenester, der muligvis tilbydes gennem disse eller andre websteder. Links fra dette websted til et andet websted betyder ikke, at CCS godkender, støtter eller anbefaler dette websted. Forskellige vilkår og betingelser kan gælde for din brug af hjemmesider, der linkes til. CCS er ikke ansvarlig for eventuelle tab, skader eller andre forpligtelser, der opstår som følge af din brug af andre hjemmesider, der linkes til.

ANSVAR/BEGRÆNSNING AF ANSVAR

DIN BRUG AF DETTE WEBSTED ER PÅ EGEN RISIKO. WEBSTEDET LEVERES "SOM DET ER" OG "SOM DET FREMSTÅR". CCS FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT BEGRÆNSE ELLER OPSIGE DIN ADGANG TIL WEBSTEDET ELLER EN FUNKTION ELLER DEL DERAF TIL ENHVER TID. CCS FRASKRIVER UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER AF NOGEN ART, BÅDE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG ENHVER GARANTI FOR, AT MATERIALE PÅ DETTE WEBSTED IKKE BRYDER NOGEN RETTIGHEDER, SAMT GARANTIER, DER ANTYDES AF ET PRÆSTATIONS- ELLER HANDELSRELATERET FORLØB, AD ADGANGEN TIL WEBSTEDET VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, AT WEBSTEDET VIL VÆRE SIKKERT, AT WEBSTEDET ELLER SERVEREN, SOM GØR WEBSTEDET TILGÆNGELIGT, VIL VÆRE VIRUSFRIT, ELLER AT OPLYSNINGER PÅ WEBSTEDET VIL VÆRE KOMPLETTE, KORREKTE ELLER AKTUELLE. HVIS DU DOWNLOADER MATERIALE FRA DETTE WEBSTED, SKER DET EFTER EGET SKØN OG PÅ EGEN RISIKO. DU ER ENEANSVARLIG FOR SKADER PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE AF DOWNLOAD AF SÅDANT MATERIALE. INGEN RÅD ELLER INFORMATION, HVERKEN MUNDLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FRA CCS ELLER VIA WEBSTEDET, UDGØR EN GARANTI AF NOGEN ART. CCS STILLER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER VEDRØRENDE BRUG AF MATERIALER PÅ DETTE WEBSTED MHT. DERES FULDSTÆNDIGHED, KORREKTHED, NØJAGTIGHED, TILSTRÆKKELIGHED, ANVENDELIGHED, TILGÆNGELIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER PÅ ANDEN MÅDE. I VISSE JURISDIKTIONER TILLADER LOVEN MULIGVIS IKKE ANSVARSFRASKRIVELSER, SÅ OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT DU BÆRER DET FULDE ANSVAR FOR DIN BRUG AF WEBSTEDET. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT ALLE OPLYSNINGER DU SENDER ELLER MODTAGER UNDER DIN BRUG AF WEBSTEDET MULIGVIS IKKE ER SIKRE OG KAN OPFANGES AF UVEDKOMMENDE. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF WEBSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO OG AT WEBSTEDET STILLES TIL RÅDIGHED FOR DIG UDEN BEREGNING. VED AT ANERKENDE DETTE, ANERKENDER OG ACCEPTERER DU, AT I DET OMFANG DEN GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER, VIL HVERKEN CCS ELLER DENNES TILKNYTTEDE SELSKABER, LEVERANDØRER ELLER TREDJEPARDSLEVARANDØRER AF INDHOLD VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, PØNALE, EKSEMPLARISKE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER SOM PÅ NOGEN MÅDE VEDRØRER WEBSTEDET ELLER ANDRE WEBSTEDER, DU MÅTTE FÅ ADGANG TIL VIA ET LINK FRA DETTE WEBSTED, ELLER FRA NOGEN FORANSTALTNINGER, VI TRÆFFER ELLER UNDLADER AT TRÆFFE SOM FØLGE AF MEDDELELSER, DU SENDER TIL OS, ELLER FORSINKELSE ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE WEBSTEDET, ELLER FOR OPLYSNINGER, PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER, DER ANNONCERES PÅ ELLER OPNÅS VIA WEBSTEDET, FJERNELSE ELLER SLETNING AF MATERIALE, DER INDSENDES ELLER LÆGGES UD PÅ WEBSTEDET, ELLER SOM PÅ ANDEN MÅDE FOREKOMMER SOM FØLGE AF BRUG AF WEBSTEDET, HVADENTEN DETTE ER BASERET PÅ KONTRAKT, TORT, DIREKTE ANSVAR ELLER ANDET, SELV HVIS CCS, DENNES DATTERSELSKABER ELLER NOGEN AF DENNES LEVERANDØRER ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SKADER. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER, UDEN BEGRÆNSNING, FOR EVENTUELLE SKADER ELLER PERSONSKADER, DER SKYLDES FUNKTIONSSVIGT, FEJL, UDELADELSER, AFBRYDELSER, SLETNING, DEFEKTER, DRIFTS- ELLER TRANSMISIONSFORSINKELSER, COMPUTERVIRUS, KORRUPTE FILER, KOMMUNIKATIONSLINJESVIGT, NETVÆRKS- ELLER SYSTEMNEDBRUD, DIT TAB AF FORTJENESTE ELLER TYVERI, ØDELÆGGELSE, UAUTORISERET ADGANG TIL, ÆNDRING AF, TAB ELLER BRUG AF NOGET REGISTER ELLER NOGEN DATA, OG ALLE ANDRE MATERIELLE ELLER IMATERIELLE TAB. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER SPECIFIKT, AT HVERKEN CCS ELLER DENNES LEVERANDØRER ER ANSVARLIGE FOR NOGEN ÆREKRÆNKENDE, STØDENDE ELLER ULOVLIG OPFØRSEL AF NOGEN BRUGER AF WEBSTEDET. DIN ENESTE OG UDELUKKENDE LØSNING FOR NOGEN AF DE OVENNÆVNTE KRAV ELLER EVENTUELLE TVISTER MED CCS ER AT OPHØRE DIN BRUG AF WEBSTEDET. DIG OG CCS ACCEPTERER, AT ENHVER SØGSMÅLSGRUND FØLGE AF ELLER TILKNYTTET WEBSTEDET SKAL BEGYNDE SENEST ET (1) ÅR EFTER SØGSMÅLSGRUNDEN TILFALDER, OG ELLERS ET SØGSMÅLSGRUNDEN PERMANENT FORÆLDET.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og fritage CCS og dennes tilknyttede selskaber og deres funktionærer, direktører, medarbejdere, kontraktparter, agenter, licensgivere, serviceudbydere, underleverandører og leverandører fra og mod enhver form for tab, forpligtelser, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer og sagsomkostninger, som opstår pga. eller skyldes din brug af webstedet og enhver overtrædelse af disse vilkår for brug. Hvis du forårsager en teknisk afbrydelse af webstedet eller de systemer, der overfører webstedet til dig selv eller andre, accepterer du at være ansvarlig for alle former for tab, erstatningspligt, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer og sagsomkostninger, som opstår pga. eller skyldes denne afbrydelse. CCS forbeholder sig retten til for egen regning at påtage sig eksklusivt forsvar og kontrol over enhver sag, der ellers er underlagt skadesløsholdelse af dig, og i så fald accepterer du at samarbejde med CCS i forsvaret af en sådan sag.

JURISDIKTION

Lovgivningen i staten Connecticut, USA, regulerer disse vilkår for brug og din brug af webstedet, og du samtykker uigenkaldeligt i, at jurisdiktionen ligger i retsvæsenet i staten Connecticut for enhver handling, der udspringer af eller opstår i forbindelse med disse vilkår for brug. CCS erkender, at det er muligt for dig at få adgang til dette websted fra enhver jurisdiktion i verden, men vi har ingen praktisk mulighed for at forhindre en sådan adgang. Dette websted er designet til at overholde lovgivningen i staten Connecticut og i USA. Hvis nogen materiale på dette websted, eller din brug af webstedet, er i strid med lovgivningen det sted, hvor du opholder dig når du får adgang til det, er webstedet ikke beregnet til dig, og vi beder dig om ikke at bruge webstedet. Du er selv ansvarlig for at opnå kendskab til lovgivningen i din jurisdiktion og overholde den.

ÆNDRINGER I VILKÅRENE

CCS kan føje til, ændre eller fjerne dele af disse vilkår for brug til enhver tid uden varsel. Eventuelle ændringer i disse vilkår for brug eller eventuelle vilkår, som er slået op på dette websted, gælder så snart de er slået op. Ved fortsat at bruge dette websted, efter eventuelle ændringer er slået op, angiver du din accept af disse ændringer. CCS kan tilføje, ændre, afbryde, fjerne eller suspendere andet indhold på dette websted, herunder funktioner og specifikationer for produkter, der er beskrevet eller afbildet på webstedet, midlertidigt eller permanent, når som helst uden varsel og uden hæftelse.

HELE AFTALEN

Denne aftale og eventuelle politikker eller regler for drift, som er slået op på dette websted, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og CCS i forhold til dette anliggende, og erstatter alle tidligere eller samtidige kommunikationer og forslag, hvad enten disse er mundtlige eller skriftlige, mellem parterne med hensyn til dette anliggende. En trykt udgave af disse vilkår for brug vil være tilladt i retslige eller administrative procedurer baseret på eller i forbindelse med brug af webstedet i samme omfang og på de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og optegnelser, der oprindeligt genereres og føres i trykt form. Enhver søgsmålsgrund du måtte have i forbindelse med din brug af dette websted, skal indledes inden et (1) år efter kravet eller årsagen opstår. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, vil de resterende bestemmelser i aftalen fortsat gælde.

ANDET

Nogle funktioner, der kan være til rådighed på dette websted, kræver registrering. Ved at registrere dig på og i betragtning af din brug af webstedet accepterer du at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv. Nogle funktioner på dette websted kræver brug af en adgangskode. Du er ansvarlig for at beskytte din adgangskode. Du accepterer, at du vil være ansvarlig for samtlige erklæringer og handlinger eller undladelser, der opstår vha. brugen af din adgangskode. Hvis du har nogen grund til at formode eller bliver opmærksom på eventuelt tab, tyveri eller uautoriseret brug af din adgangskode, skal du underrette CCS straks. CCS må antage, at enhver kommunikation CCS modtager, som er forbundet til din adgangskode, er blevet foretaget af dig, medmindre CCS modtager meddelelse om andet.

Hvis en domstol eller en lignende instans i en kompetent jurisdiktion anser nogen af bestemmelserne i disse vilkår for brug for at være ugyldige eller uden retskraft, skal sådanne bestemmelser begrænses eller elimineres i det mindst nødvendige omfang og erstattes med en gyldig bestemmelse, der bedst udtrykker hensigten af disse vilkår for brug, således at disse vilkår for brug skal forblive fuldgyldige og effektuerbare. Disse vilkår for brug udgør hele aftalen mellem dig og CCS med hensyn til din brug af webstedet, og samtlige andre skriftlige eller mundtlige aftaler eller forudgående forståelser mellem dig og CCS med hensyn til en sådan anvendelse, bortfalder herved og annulleres. Bortset fra forholdene i en købsaftale, du indgår med CCS, vil CCS ikke acceptere nogen modtilbud til disse vilkår for brug, og alle sådanne tilbud afvises hermed kategorisk. CCS' manglende insisteren på eller manglende håndhævelse af streng opfyldelse af disse vilkår for brug skal ikke fortolkes som et afkald af CCS på nogen bestemmelse eller nogen ret CCS har til at håndhæve disse vilkår for brug, og intet hændelsesforløb mellem CCS og dig eller nogen anden part skal anses for at ændre nogen bestemmelse i disse vilkår for brug. Disse vilkår for brug skal ikke fortolkes eller udlægges således, at de overdrager nogen rettigheder eller retsmidler til nogen tredjeparter.

Opdateret den 24. februar 2017 af CCS, afdelingen for immaterielle rettigheder.