Skip to main content
woman-using-tablet

控制系統

運用開利創新控制系統, 開立舒適空調

使用開利技術, 彈指間讓您的空調系統運轉在最佳效率

藉由創新的WebCTRL 及 i-Vu控制系統, 開利提供操作簡便的軟硬體, 即使您在千里之外, 也能讓您的空調系統持續地運轉在最佳效率. 開利監控系統也能與其它系統整合, 包含照明, 保全及其他更多的系統.

Filters
種類

No Results Found

ivu-logo_c

種類: 冰機房控制系統

i-Vu https://www.carrier.com/commercial/zh/tw/products/commercial-products/controls/i-vu/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1558027768/carrier/commercial-hvac-asia/logos/ivu-logo_c.png
carrier-35e-air-terminal
VAV

種類: 變風量控制系統

VAV https://www.carrier.com/commercial/zh/tw/products/commercial-products/controls/vav/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547990122/carrier/commercial-hvac-asia/products/air-terminals/carrier-35e-air-terminal.jpg
webctrl-logo_c

種類: 樓宇自動化監控系統/智能建築管理系統

WebCTRL https://www.carrier.com/commercial/zh/tw/products/commercial-products/controls/webctrl/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1558027769/carrier/commercial-hvac-asia/logos/webctrl-logo_c.png