ALLMÄNNA VILKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH SERVICE

1 - ALLMÄNNA ÖVERVÄGANDEN

Om inte annat har överenskommits skriftligt, underskrivet av auktoriserad representant för både KÖPARE och SÄLJARE, skall de häri angivna försäljningsvillkoren vara de enda försäljningsvillkor som gäller för de varor som beskrivs häri, och alla eventuella andra eller ytterligare av KÖPAREN föreslagna villkor (inklusive de som ingår i KÖPARENS inköpsorder) är uteslutna, alla tidigare eller nu gällande muntliga eller skriftliga yttranden ersätts (även de som tidigare utfärdats och distribuerats av SÄLJAREN eller av annan juridisk enhet vilken SÄLJAREN har efterträtt, oavsett om detta skett genom fusion, överföring av alla tillgångar och skulder eller på annat vis, såväl som andra dokument innehållande kontraktsgarantier) och KÖPARENS order eller bekräftelse av vara och/eller tjänst skall anses utgöra ett godkännande av SÄLJARENS försäljningsvillkor ("Avtalet"). Ingen eftergift av ett villkor i försäljningsvillkoren, vid någon tidpunkt, skall anses vara en eftergift av ett annat villkor vid denna eller någon annan tidpunkt. Ingen ändring eller modifiering, och inget tillägg eller upphävande, av något av försäljningsvillkoren skall vara bindande för parterna om så inte gjorts skriftligt och korrekt utförts av båda parter.

SÄLJAREN förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa allmänna villkor för försäljning och service när som helst, och om detta görs skall ändringarna gälla alla beställningar eller inköp utförda efter datumet för ändringen.

Det faktum att KÖPAREN inte utnyttjar sina rättigheter enligt dessa villkor under en given period skall inte ses som att KÖPAREN avsäger sig rätten att utnyttja sina rättigheter enligt villkoren eller, i allmänhet, av andra villkor gällande vid ett senare datum.

KÖPAREN är införstådd med att de varor och/eller tjänster (och tillhörande data) som tillhandahålls enligt dessa villkor är föremål för USA:s lagar och föreskrifter som reglerar export och andra internationella handelskontroller som kan begränsa överföringen av sådana enheter till andra länder och parter. KÖPAREN och dess anställda och företrädare skall inte exportera, återexportera, förse eller släppa sådana enheter i strid mot USA:s och andra länders lagar och föreskrifter rörande exporthandel, eller till något annat land, någon annan entitet eller andra parter som inte har tillåtelse att mottaga sådana enheter enligt USA:s lagar och föreskrifter, inklusive föreskrifter från U.S. Department of Commerce (den amerikanska handelskammaren) eller U.S. Department of the Treasury (det amerikanska finansministeriet).

KÖPAREN garanterar att KÖPAREN har tillsett att villkoren i detta Avtal är bindande för (i) KÖPARENS försäkringsgivare och/eller (ii) personer som KÖPAREN säljer varorna till och/eller (iii) personer som använder varorna och/eller (iv) personer för vilka KÖPAREN transporterar varorna (de ”Transporterade Varorna”) och/eller (v) personer som anges i underavdelning (ii) till (iv):s försäkringsgivare (tillsammans, de ”Närstående Personerna”), genom att dessa ingår liknande avtal som detta Avtal och åtminstone ha presenterat de flesta åtagandena till sådana Närstående Personer.

KÖPAREN garanterar att KÖPAREN och alla Närstående Personer ska (i) strikt följa SÄLJARENS råd vad gäller bästa lastningsprocedur och användning och vägrekommendationer, och (ii) inneha tillfredställande dokumentation (såsom exempelvis en underhållsanteckningsbok) för att bevisa efterlevnad med dessa procedurer och kvalifikationer.

2 - OFFERTER, BESTÄLLNINGAR AV UTRUSTNING OCH/ELLER SERVICE

På KÖPARENS förfrågan kan beställningar leda till att SÄLJAREN utställer ett preliminärt anbud eller en preliminär offert.

Om inget annat överenskommits är offerter och anbud giltiga endast under en period aven månad. Alla beställningar skall utföras skriftligen, skrivas under av KÖPAREN och innehålla anbudets eller offertens referens. Det är KÖPARENS ansvar att se till, antingen själv eller med konsulthjälp och på egen kostnad, att beställda varors egenskaper passar dennes behov. KÖPAREN förblir ensam ansvarig för installation, användning och bearbetning av föreslagen eller levererad vara även om information, råd eller ritningar har kommunicerats till KÖPAREN av SÄLJAREN i detta avseende.

Ordern är genomförd först efter att SÄLJAREN har givit sin uttryckliga accept i form av en orderbekräftelse för ordern, och, om SÄLJAREN så kräver, efter att handpenning har erlagts. Orderbekräftelsen skall sändas till KÖPAREN via fax, med e-post eller fysisk post. SÄLJAREN kan upphäva detta senare nämnda krav enligt eget gottfinnande.

KÖPAREN måste rapportera fel eller utelämnanden i orderbekräftelsen inom fyrtioåtta timmar efter mottagandet av densamma. När denna period har löpt ut skall alla krav gentemot SÄLJAREN anses ogiltiga och ordern skall anses definitiv.

KÖPAREN har ansvar för alla formaliteter som kan krävas för officiellauktorisering.

Den snabba utvecklingen av teknik, ändringar i standard och förbättringar som med sannolikhet kommer att utföras, särskilt för säkerhetsändamål, och mer generellt i andra avseenden, kan ge upphov till förändringar som SÄLJAREN alltid förbehåller sig rätten att utföra på varor och tjänster som ingår i ordern, och särskilt vad gäller arrangemang, prestanda, former, färger, mått, vikt och material, utan att SÄLJAREN är tvungen att utföra dessa förändringar på varor som redan är levererade eller på beställningar som redan ärbehandlade. En order som är accepterad av SÄLJAREN eller detta Avtal kan fortfarande upphävas av SÄLJAREN utan kompensation om något av följande förhållanden skulle uppstå: force majeure (som definierats i paragraf 11- 5), att tillverkaren eller underleverantören av vilken anledning som helst upphör med tillverkningen, en förändring i import- och/eller exportreglerna eller ändringar i KÖPARENS finansiella eller juridiska situation (särskilt försämring av kreditsituation, försämring av gradering tillhandahållen av SÄLJARENS informationsavdelning, vägran till kreditförsäkring för att täcka försäljningssumman, registrering av förmånsrätt gentemot KÖPARENS företag). Under dessa förhållanden skall eventuellt erlagd betalning återbetalas.

3 - LEDTID FÖR LEVERANS AV VAROR ELLER UTFÖRANDE AV TJÄNSTER

Om inte särskilt överenskommits skriftligen, är leveransdatum angivna som uppskattningar, och SÄLJAREN garanterar inte ett visst avsändnings- eller leveransdatum avseende varan. SÄLJAREN skall inte anses ha begått avtalsbrott och inte heller skall SÄLJAREN vara ansvarig för eventuella förluster, skador eller straffavgifter orsakade av en försening, och inte heller för eventuella prestandaavvikelser på grund av eller som beror på förseningar av leverans av vara eller i utföranden av någon annan åtgärd som skall utföras av SÄLJAREN under denna order på grund av någon orsak som ligger utanför SÄLJARENS rimliga kontroll och inte är orsakad av SÄLJARENS felaktiga agerande, inklusive men inte begränsat till leverantörsförseningar, strejk, lockout, arbetskonflikter, brand, översvämning, Guds ingripande, krig, uppror, vandalism, sabotage, invasion, upplopp, nationella nödlägen, sjöröveri, kapning, terroristhandlingar, embargos eller restriktioner, extrema väder eller trafikförhållanden, tillfälligt avstängda vägar, epidemier, lagstiftning, förordningar, statlig order eller annan åtgärd av någon regering eller ämbetsverk. I händelse av sådan försening skall leveranserna återupptas när förseningarna har upphört att existera.

SÄLJAREN förbehåller sig rätten att utföra delleveranser.

Om SÄLJAREN utför professionella tjänster antingen i KÖPARENS faciliteter eller i SÄLJARENS anläggning, skall SÄLJAREN agera helt oberoende, och använda personal och material efter eget val, inklusive programvara om tillämpligt. SÄLJAREN kan anlita underleverantörer efter eget gottfinnande. Skulle KÖPAREN vara ansvarig för att avbryta arbetet, och med hänsyn till dess tidsåtgång, skall SÄLJAREN ha rätt att fakturera de ytterligare kostnader som har uppstått, särskilt utgifter för resor och/eller logi för dess personal, och kräva kompensation för avbrutet arbete och eventuella generella skador som haruppstått.

KÖPAREN kan senarelägga leveransen endast en gång om SÄLJAREN i förväg givit sitt samtycke och mot betalning av rimliga senareläggningsavgifter. Vid bestämmande av sådana avgifter skall hänsyn tas till kostnader och utgifter orsakade, och köp och kontraktuella åtaganden företagna av SÄLJAREN och alla andra förluster på grund av senareläggningen inklusive en rimlig vinst.

4 - PRISER

Om inte annat anges, är priserna angivna i Svenska Kronor. Vidare kan priserna, om inte annat anges, ändras utan förvarning innan accept av KÖPAREN (förändringar av belopp skall automatiskt gälla det datum som anges av SÄLJAREN), och de inbegriper inte några som helst skatter eller avgifter och avser leverans fritt fabrik (ex works). De är baserade på de prissatser som gäller vid tidpunkten för beställningen eller köpet, eller leveransen, om leveransen har blivit orimligt senarelagd av KÖPAREN.

5 - BETALNINGSVILLKOR

Betalning skall erläggas netto på förfallodatumet. Om SÄLJAREN har beviljat särskilda eller alternativa betalningsvillkor förbehåller sig SÄLJAREN rätten att kräva betalning kontant eller genom annan alternativ betalningsmetod före leverans eller färdigställande av arbetet om SÄLJAREN enligt gottfinnande beslutar att KÖPARENS finansiella villkor vid en given tidpunkt inte kan motivera att de särskilda eller alternativa villkoren fortsatt skall gälla. Om KÖPAREN vägrar, kan SÄLJAREN vägra att acceptera placerad beställning eller placerade beställningar och vägra att leverera varor eller utföra aktuella tjänster, utan att KÖPAREN kan kräva kompensation. Varje försenad betalning utlöser ett betalningskrav gentemot KÖPAREN på ett minsta belopp om 40 euro för att täcka de kostnader som uppstår i samband med inkassering av skulden, på så sätt som följer av lag. Denna avgift hindrar inte SÄLJAREN från att kräva skadestånd på grund av försenad betalning.

6 - FÖRSENAD BETALNING ELLER UTEBLIVEN BETALNING

Om betalning inte görs inom föreskriven tid har SÄLJAREN rätt till ränta på det obetalda saldot, vilket växer från förfallodatumet med en sats som är det mindre av 5 % per månad eller den högsta tillåtna räntesatsen enligt lag. KÖPAREN skall hålla SÄLJAREN skadeslös för alla eventuella kostnader för inkassering av KÖPARENS uteblivna betalning.

SÄLJAREN förbehåller sig rätten att, för det fall att en försäljning av varor eller ett utförande av tjänster skall delbetalas och en enda delbetalning inte utförs på förfallodatumet, upphäva eventuella pågående leveranser tills full betalning har mottagits. Dessutom förbehåller sig SÄLJAREN rätten att hänvisa saken till behörig domstol med avsikten att få sistnämnda att få slut på denna icke-efterlevnad genom en straffavgift för varje dag förseningen kvarstår.

Skulle full eller delvis betalning inte utföras inom fyrtioåtta timmar efter ett icke framgångsrikt krav på betalning, skall SÄLJAREN ha rätt att, efter eget val, annullera köpet, och att ansöka om ett domstolsföreläggande om att returnera produkterna utan hänsyn till andraskador.

KÖPAREN skall återgälda alla kostnader orsakade av icke utförd betalning och vid inkassering av obetalda summor (inklusive avgifter och kostnader som orsakats av den icke utförda betalningen) inklusive avgifter till rättstillämpande myndigheter och inkassoföretag.

Betalningar får inte under några omständigheter innehållas eller några summor kvittas mot dem utan SÄLJARENS föregående skriftliga samtycke.

7 - TRANSPORT

Varorna försänds på KÖPARENS risk. Om inte annat anges säljs varorna fritt fabrik (ex works). Rätten till och risken för förlust av varorna skall överföras till KÖPAREN vid SÄLJARENS överlämnande av varorna till transportören på SÄLJARENS anläggning. Om KÖPAREN inte reklamerar varorna skriftligt inom fem (5) dagar efter mottagandet av sagda varor, skall KÖPAREN oåterkalleligt anses ha inspekterat och godkänt varorna. SÄLJAREN skall ha rätt att sända vilken del som helst av de varor som inbegrips av detta Avtal som en delförsändelse.

KÖPAREN, eller eventuell mellanhand eller speditör som KÖPAREN har valt ut, måste säkerställa skicket på de paket som lämnats till denne av transportören innan leveransen utförs eller klareras. Skulle det föreligga en för liten mängd varor eller skadade varor, skall denne kommunicera eventuella reservationer med SÄLJAREN eller eventuell annan part involverad vid tidpunkten för leverans, bekräfta dem om så krävs enligt tillämplig lag och, mer generellt, utföra alla åtgärder som krävs för att uppnå ett lyckatresultat.

Vid internationell försäljning anses KÖPAREN vara importör med hänsyn till tillämplig lag. Det är importören som är ansvarig för alla tullavgifter och andra skatter, och som skall ha hela ansvaret i detta avseende, särskilt med hänsyn till deklarationer och betalningar till relevanta organ i landet ifråga.

8 - ÖVERFÖRING AV RISKER

Risk för stöld, förlust eller försämring av material, samt de risker som är relaterade till dess existens eller användning, övergår till KÖPAREN vid leveranstidpunkten i SÄLJARENS fabrik eller lagerlokaler. KÖPAREN skall teckna nödvändig försäkring som täcker de risker som finns från den tidpunkt då materialet levereras.

9 - ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Försäljningen av varor täcks av en paragraf som uttryckligen gör äganderättsöverföringen beroende av den fullständiga betalningen av kapitalbeloppet och oförutsedda kostnader, även om en förlängning av villkoren för betalning har beviljats. Det är dock underförstått att enbart remitteringen av ett dokument som skapar en skyldighet att betala, vare sig det är en växel eller annat dokument, inte utgör en betalning enligt denna klausul, och att det ursprungliga belopp SÄLJAREN skall mottaga från KÖPAREN skall fortsätta vara förfallet till betalning med alla tillhörande garantier, inklusive äganderättsförbehåll, tills sagda växel faktiskt har betalats.

Bestämmelserna ovan är inte ett hinder för överförandet av risk för förlust eller försämring av varor som är föremål för äganderättsförbehållet till KÖPAREN. Detsamma gäller skador vid leveranstidpunkten och sådana skador de kan leda till under förhållanden förutsedda i paragraf 7 och 8ovan.

KÖPAREN måste omedelbart underrätta SÄLJAREN om beslag av någon art, eller om andra ingripanden från tredje part avseende varorna, eller om konkurs eller andra insolvensförhandlingar, så att SÄLJAREN kan försvara sig mot detta och säkra sina rättigheter.

Dessutom skall KÖPAREN avhålla sig från att pantsätta eller ställa varorna som en garanti eller säkerhet.

Äganderättsförbehåll utgör inte en upphävning av ordern och utesluter inte andra krav från SÄLJAREN.

10 - GARANTI

KÖPAREN, som en upplyst expert, konstaterar, efter råd från advokat efter eget val och på egen bekostnad, att denne innan ordern placerades har undersökt eller fått undersökt varornas specifikationer och prestanda och att denne anser dem vara lämpliga till sitt behov och därför skall avhålla sig från att framlägga klagomål i detta avseende.

Innan de varor KÖPAREN har köpt används skall KÖPAREN vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder och utföra tester och vidta andra åtgärder denne anser nödvändiga och lämpliga med hänsyn till omständigheterna. KÖPAREN har ansvar för att inhämta information och dokumentation såväl angående möjliga konsekvenser, som kan uppstå som en följd av användningen av inköpta varor som angående sagda varors kompatibilitet med andra komponenter och i alla driftsprocedurer.

Klagomål med hänsyn till uppenbara defekter eller varornas brist på överensstämmelse med ordern måste framläggas senast åtta (8) dagar från leverans av varorna. Efter denna tidsrymd skall levererad produkt anses överensstämma med ordern och leveransen skall anses för definitiv.

SÄLJAREN framställer och garanterar för en period av ett år från den dag då varorna skickats att de nya varorna inte har några fel i de ursprungliga materialen eller tillverkningsfel. Omfattningen av SÄLJARENS ansvar i detta avseende är begränsad till reparation eller utbyte av defekt ny vara till liknande enhet utan defekter eller att SÄLJAREN efter eget gottfinnande återbetalar köpesumman till KÖPAREN. De defekta nya varorna skall snarast returneras av KÖPAREN på SÄLJARENS bekostnad. Under inga omständigheter skall SÄLJAREN vara ansvarig för några: (i) fel, skador eller reparationer orsakade av felaktig installation, felanvändning, missbruk, ingen eller felaktig service, obehörig förändring eller olämplig drift eller användning på annat sätt än indikerat i relevant bruksanvisning, (ii) fel, skador eller reparationer orsakade av stöld, vandalism, vind, regn, översvämning, vatten, blixtar, jordbävning eller andra naturkatastrofer, brand, frätande omgivningar, insektseller gnagarangrepp eller andra olycksfall, olyckor eller förhållanden bortom SÄLJARENS rimliga kontroll, (iii) elektricitets- eller bränslekostnader, eller ökade elektricitets- eller bränslekostnader oavsett orsak, (iv) skador orsakade av korrosion, fysiska eller kemiska effekter från vätskor, gaser eller andra material som använts tillsammans med varorna, (v) skador orsakade av bruk av annat kylmedel än det som har specificerats för varorna samt de kostnader som uppstår för att byta ut, fylla på eller kassera kylmedel, inklusive kostnaden för kylmedlet, (vi) handlingar eller försummelser av KÖPAREN eller tredje part, eller (vii) arbete eller andra kostnader som uppstått i samband med diagnostisering, reparation, avlägsnande, installation, försändelse, servicearbete eller hantering av defekta varor eller utbyte av varor. GARANTIERNA I DETTA AVSNITT, SÄLJARENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR OCH KÖPARENS RÄTTIGHETER OCH RÄTT TILL ÅTGÄRDER SOM ANGES HÄRI ÄR EXKLUSIVA OCH ERSÄTTER, OCH KÖPAREN AVSÄGER SIG HÄRMED, ALLA ANDRA GARANTIER, ALLA SKYLDIGHETER, ALLT ANSVAR, ALLA RÄTTIGHETER OCH RÄTTIGHETER ATT VIDTA ÅTGÄRDER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ANGIVNA I LAG ELLER PÅ ANNAT VIS, INNEFATTANDE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR SÄLJBARHET, ALLA ANDRA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM UPPKOMMER GENOM AGERANDE ELLER AFFÄRSHÄNDELSER OCH ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR LÄMPLIGHET.

KÖPAREN garanterar och åtar sig att implementera processer och backup procedurer för att säkerställa att, i händelse av problem, de Transporterade Varorna säkras. Till exempel, KÖPAREN åtar sig att agera omsorgsfullt och utan dröjsmål för att säkerställa, i händelse att varorna är bristfälliga, att det finns fungerande backup lösningar såsom, men inte begränsat till, avtal med kylhus. I detta hänseende accepterar KÖPAREN att SÄLJAREN omsorgsfullt har informerat KÖPAREN om att varorna i sig inte kommer garantera de Transporterade Varornas integritet och att en totallösning kommer att krävas för att försäkra sådan integritet. Lösningen ska för att vara optimal inkludera kapacitetsberäknat överskott när så är tekniskt möjligt.

Försändelse av varor eller delar under SÄLJARENS garanti skall ske till normal kostnad och genom normal transport enligt SÄLJARENS gottfinnande. Det är uttryckligen stipulerat att SÄLJARENS garanti endast gäller nya varor och reservdelar sålda av SÄLJAREN till den första köparen. Den gäller varken vid försäljning utomlands eller av begagnad vara.

Vid defekter eller fel är det alltid KÖPAREN som har bevisbördan.

För att kunna bemöta sina skyldigheter under denna garanti förbehåller sig SÄLJAREN rätten att tillhandahålla KÖPAREN liknande reservdelar.

De delar som byts ut under denna garanti skall bli SÄLJARENS egendom.

Delar utbytta under denna kontraktuella garanti förlänger integarantin.

Den kontraktuella garantin kan inte utgöra grund för försenade inbetalningar. I händelse av utebliven betalning skall denna garanti upphöra att vara juridiskt bindande.

KÖPAREN har inte rätt att returnera någon i ordern angiven vara utan SÄLJARENS föregående, uttryckliga skriftliga samtycke. Alla kostnader relaterade till transport och eventuella återföringar av varor till lager skall bäras av KÖPAREN.

KÖPAREN åtar sig att förvara varorna på ett lämpligt, lägligt och fullgott sätt. KÖPAREN åtar sig att ingå lämpliga underhållsavtal för varorna och att tillse att preventiva besök görs på en regelbunden basis och minst två gånger per år. Proaktiv preventivt underhåll krävs, bland annat, för Transport (såsom det definieras i paragraf 19).

KÖPAREN garanterar att KÖPAREN kommer tillse att varorna blir omcertifierade i händelse av service som kan ha påverkat varorna eller förpackningen.

11 - ANSVAR - FORCE MAJEURE

UTAN BEGRÄNSNING AV VAD SOM I ÖVRIGT ANGES I DETTA AVTAL, ÄR SÄLJARENS ANSVAR UNDER DETTA AVTAL BEGRÄNSAT TILL, OCH KÖPARENS ENDA RÄTT TILL ÅTGÄRD UNDER DETTA AVTAL ÄR BEGRÄNSAD TILL, REPARATION ELLER UTBYTE (PÅ SÄLJARENS VAL OCH KOSTNAD) AV DEFEKT ELLER EJ FUNGERANDE VARA ELLER DEL DÄRAV. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL SÄLJARENS ANSVAR UNDER DETTA AVTAL, OAVSETT ORSAK, ÖVERSKRIDA DEN TOTALA SUMMAN KÖPAREN HAR BETALAT SÄLJAREN FÖR VAROR ELLER TJÄNSTER ENLIGT DETTA AVTAL. SÄLJAREN SKALL INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIG FÖR NÅGRA SOM HELST INDIREKTA, ANKNUTNA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, SKADESTÅNDSRÄTTSLIGA ELLER FÖLJDSKADOR ELLER FÖRLUSTER SÅSOM, INBEGRIPANDE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST AV INTÄKTER, FÖRLUST AV FÖRVÄNTADE BESPARINGAR ELLER UTEBLIVEN VINST, ÅTERKALLELSER, SKADA PÅ VERKSAMHETEN ELLER VERKSAMHETENS RYKTE, VARE SIG FÖRUTSEBAR ELLER EJ, OCH OAVSETT OM DET SKETT GENOM KONTRAKT (INKLUSIVE GARANTIER), SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING (INKLUSIVE AKTIV, PASSIV ELLER HÄNFÖRLIG FÖRSUMMELSE), STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT, TROTS ERSÄTTNINGS- ELLER ANDRA BESTÄMMELSER TILL MOTSATSEN, OCH OAVSETT OM KÖPAREN HAR BLIVIT UPPLYST OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Genom att placera ordern har KÖPAREN godtagit att SÄLJAREN har givit nödvändig information för att kunna bedöma lämpligheten av varan eller tjänsten, och för att ta de försiktighetsåtgärder som behövs för att begränsa orsaker och verkan av ett funktionsfel i utrustningen eller en dåligt utförd tjänst. SÄLJAREN skall inte vara ansvarig i händelse av skador orsakade av överföring av oriktig information från KÖPAREN. Under inga omständigheter skall SÄLJAREN vara ansvarig för att kontrollera denna informations relevans eller riktighet.

KÖPAREN ska teckna alla nödvändiga försäkringar för att täcka de risker som uppstår från den tidpunkt varorna har levererats. Det antecknas att KÖPAREN är fullt införstådd med att försäkringstäckningen från KÖPARENS försäkringsskydd kommer bero på de Transporterade Varorna och att KÖPAREN, till följd därav, ska bekräfta för varje enskilt fall att KÖPAREN följer detta åtagande.

KÖPAREN, åtar sig uttryckligen, som upplyst expert, för egen del och på vägnar av sina försäkringsgivare, att inte framställa krav avseende, bland annat (men inte begränsat till): direkta eller indirekta skador, materiella skador eller följande förluster, som t.ex. drifts- och produktionsförluster, förlust av kontrakt, vinst, data eller åtnjutande, på grund av eller inte på grund av leveransen, funktionaliteten hos och användningen av varan, eller på grund av att det är omöjligt för KÖPAREN att använda varan, eller utförande av tjänster oavsett identiteten av den part som utsattes för skadorna eller orsakat dem.

KÖPAREN förbinder sig till att se till att dess försäkringsgivare och egna KÖPARE och deras försäkringsgivare blir bundna av ansvarsbegränsningarna definierade i dettakontrakt.

KÖPAREN ska alltid vara ansvarig för och försvara, befria från ansvar och hålla SÄLJAREN skadeslös från och mot alla typer av tredje mans krav (inklusive krav från Närstående Personer) som uppstår i anslutning till varorna (”Tredje Mans Kraven”). KÖPAREN ska vara ansvarig för alla processer relaterade till Tredje Mans Krav och ska, i god tid, hålla SÄLJAREN fullt informerad om dessa processer och fullt ut tillhandahålla SÄLJAREN med all information och dokumentation relaterad till dessa processer.

SÄLJAREN kan inte bli stämd för eller anklagas i händelse av Force Majeure som försenar eller förhindrar utförandet av de dess skyldigheter. Oavsett omständigheterna skall följande ofullständiga lista av händelser anses vara händelser av force majeure och därför undantagas från ansvar: Alla händelser utanför kontroll, och i synnerhet alla handlingar av myndigheter utförda med stöd av lag, som strejker eller andra samordnade personalhandlingar, bränder, översvämningar, skador på maskiner eller maskiners oanvändbarhet, explosioner, uppror, krig eller väpnade konflikter, revolter och sabotage, transportstrejker, import- eller exportrestriktioner. I händelse av någon sådan händelse eller liknande företeelse, skall upplysning om densamma förmedlas till KÖPAREN på alla möjliga sätt. I sådana fall skall kontraktet suspenderas och anståndsperioden skall tillföras det villkor som ursprungligen stipulerades däri.

De skyldigheter SÄLJAREN har som resultat av detta Avtal avser åtgärder och inte resultat, oavsett indikationer om det motsatta.

12 - ÖVERLÅTELSE

KÖPAREN skall ej tilldela, överföra eller på något vis avsäga sig sina rättigheter eller skyldigheter under detta Avtal utan SÄLJARENS skriftliga medgivande, vilket kan förvägras efter SÄLJARENS eget gottfinnande. SÄLJAREN kan överföra sina rättigheter eller skyldigheter under detta Avtal till SÄLJARENS närstående eller till United Technologies Corporation enligt eget gottfinnande.

13 - ÄNDRINGAR

Varor utöver de som anges häri, eller som avviker från de som anges häri, och ändringar i ritningar eller specifikationer skall vara beroende av SÄLJARENS skriftliga godkännande och villkoren i detta Avtal och skall medföra en rätt för SÄLJAREN att justera Avtalets pris och förteckning.

14 - ANNULLERING OCH RETUR

KÖPAREN kan endast upphäva detta Avtal med SÄLJARENS föregående skriftliga medgivande, och vid betalning av rimliga annulleringsavgifter. Vid beräkning av sådana avgifter skall hänsyn tas till kostnader och uppkomna utgifter, SÄLJARENS inköp eller kontraktuella förpliktelser och alla andra förluster orsakade av annulleringen inklusive en rimlig vinst. Inga varor accepteras i retur utan föregående skriftligt tillstånd från SÄLJAREN. Returnerade varor kan underställas en avgift för återinförsel till lager. Specialordrar och ej lagerförda varor kan ej returneras.

15 - SEKRETESS

KÖPAREN skall skydda och hålla detta Avtal och all information som ingår i Avtalet förtroligt tillsammans med alla aktuella prislistor och rabattordningar, reservdelsförsäljning, service, reparations- och installationslitteratur, material och dokument och all annan data eller information som erhållits från SÄLJAREN som kan vara eller av SÄLJAREN anses vara av proprietär natur.

16 - EFTERLEVNAD AV LAGAR

Genom att ingå detta Avtal har parterna kommit överens om att efterleva alla tillämpliga lagar, föreskrifter, regler och riktlinjer, inklusive men ej begränsat till de som rör mutor och export, återexport eller överföring av varor, programvara och teknik. Efterlever inte parterna skyldigheterna i detta avsnitt ses det som ett väsentligt brott som medför en rätt för den andra parten att omedelbart häva detta Avtal genom skriftlig underrättelse till den felande parten utan ytterligare förpliktelser och utan att det påverkar några andra rättigheter att vidta åtgärder som kan finnas tillgängliga för denna.

17 – IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Undersökningar, planer, ritningar, dokument, kataloger, tekniska anteckningar, scheman och andra dokument levererade till KÖPAREN skall förbli SÄLJARENS exklusiva egendom och måste återlämnas till SÄLJAREN vid dess anmodan. KÖPAREN samtycker till att inte använda dessa dokument på något sätt som kan skada SÄLJAREN eller göra intrång på SÄLJARENS industriella eller immateriella rättigheter, och att inte yppa denna information till någon tredje part.

Om KÖPAREN mottar någon programvara från SÄLJAREN med eller inbyggd i en produkt såld enligt detta Avtal ("Programvaran”), är Programvaran licensierad, inte såld, och bruket av Programvaran styrs av det licensavtal för slutanvändaren som levererats tillsammans med produkten eller Programvaran ("EULA"). Om ett EULA inte levererats med produkten eller Programvaran beviljar SÄLJAREN, under förutsättningen att KÖPAREN efterlever detta Avtal (inklusive begränsningarna som anges nedan) en personlig, icke överförbar, icke- exklusiv, icke underlicensierbar, begränsad licens att, enligt instruktioner och dokumentation tillhandahållen av SÄLJAREN: (i) använda Programvaran som ingår i produkten enbart på den produkten, och (ii) installera Programvaran som levereras med (men ej inbyggd i) produkten på en enda dator eller enhet för bruk enbart med den produkten. KÖPAREN bekräftar att Programvaran är och kan innehålla immateriell egendom tillhörande SÄLJAREN och att SÄLJAREN äger alla rättigheter till Programvaran. SÄLJAREN förbehåller sig alla rättigheter till Programvaran bortsett från de rättigheter beviljade i EULA eller denna bestämmelse.

KÖPAREN tillåter inte någon tredje part att, och beviljar inte någon tredje part rätten att: (i) demontera, dechiffrera, dekompilera, dekonstruera eller på andra vis försöka få åtkomst till Programvarans källkod, utom som uttryckligen beviljas i tillämplig lag oaktat denna begränsning; (ii) kopiera, reproducera, modifiera eller skapa härledda kopior av Programvaran; (iii) avlägsna inbyggd Programvara från produkter eller arbeta runt tekniska begränsningar i Programvaran; (iv) avlägsna proprietära notiser eller skyltar relaterade till Programvaran som finns i Programvaran eller på produkten eller förpackningar; eller (v) distribuera, hyra ut, leasa, utlåna, överföra, sälja vidare, yppa eller på annat sätt tillhandahålla Programvaran till tredje part, utom såsom anges i följande mening. Om en KÖPARE enligt detta Avtal har rätt att återförsälja en produkt som innehåller inbyggd Programvaran, får KÖPAREN överföra den Programvaran som är inbyggd i produkten till tredje man, förutsatt att tredje man skriftligen samtyckt till att följa alla villkor i dennabestämmelse.

Om inte annat anges i ett EULA eller andra överenskommelser mellan parterna, tillhandahåller SÄLJAREN Programvaran i befintligt skick och utangaranti.

18 - Personuppgifter

För detta avsnitts ändamål skall "Personuppgifter", "Behandling", "Samtycke" (i förhållande till ett Datasubjekt) och "Mottagare" ha den betydelse som tillskrivs dem i Europaparlamentets och Rådets Direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995, som detta ändras när som helst, eller enligt efterföljaren av sådant direktiv.

KÖPAREN bekräftar och samtycker till att SÄLJAREN insamlar och bearbetar, eller får insamlat och bearbetat, Personuppgifter relaterad till KÖPAREN och/eller hans anställda, direktörer, chefer och återförsäljare eller representanter utsedda av KÖPAREN till att kommunicera med SÄLJAREN (tidigare nämnda personer ”Datasubjekt”) i samband med att produkter/tjänster behandlade i detta Avtal tillhandahålls.

Sådan insamling och Behandling utförs för (1) SÄLJARENS skyldigheter enligt Avtalet; (2) någon annan affärstransaktion som begärts av KÖPAREN, även om det inte är relaterat till Avtalet; (3) hantering och förbättring av SÄLJARENS och dess närståendes affärer, produkter och tjänster (inklusive att övervaka produkternas och tjänsternas kvalitet, implementera standardmässiga försäljningsstrategier, sammanställa information och tillhandahålla marknadsinformation, mäta försäljningspersonalens effektivitet, ta fram rapporter och statistik, infordra undersökningsinformation samt för att öka produktiviteten eller för utbildnings- och riskhanteringsändamål); (4) marknadsföring och tillhandahållande av information angående produkter och tjänster som tillhandahålls av SÄLJAREN eller någon av dess närstående; och (5) för legala och efterlevnadssyften, inklusive men inte begränsat till vad som följer av lag, för att försvara ett legalt krav eller intresse, för att förhindra eller utreda bedrägeri eller vanskötsel, och för att förhindra och övervaka penningtvätt och terroristaktiviteter.

SÄLJAREN kan komma att dela Personuppgifter med SÄLJARENS närstående, återförsäljare, anställda som har anledning att ha åtkomst och bearbeta sådana personuppgifter, institutioner, underleverantörer, återförsäljare eller tredje part som används av SÄLJAREN eller någon av dess närstående med ändamålet att tillhandahålla de produkter/tjänster som när som helst kan levereras till KÖPAREN från SÄLJAREN eller någon av dess närstående; reglerade, åtalande och andra statliga myndigheter, domstolar och motparter i rättstvister.

I samband med att SÄLJAREN delar med sig av Personuppgifter, kan SÄLJAREN komma att överföra och/eller lagra Personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, inklusive i länder som inte anses ha en adekvat skyddsnivå men som har andra erforderliga skyddsåtgärder. Innan KÖPAREN delar med sig av eller tillåter Personuppgifterna att delas med SÄLJAREN ska KÖPAREN inhämta Samtycke för denna Behandling från Datasubjektet.

19 - LÄKEMEDEL

Utan att begränsa det generella och tillämpligheten av det ovanstående, så ska följande bestämmelser gälla i händelse av försäljning av varor och/eller tjänster som är avsedda att användas, till fullo eller delvis, för transport av läkemedel och/eller medicinsk och/eller hälsovård och/eller blodprodukter och/eller produkter i anslutning till hälsa eller välmående (”Läkemedelsprodukterna”, varvid det anges för undvikande av oklarhet att Läkemedelsprodukterna ska omfattas av de Transporterade Varorna, och transporten av Läkemedelsprodukterna utgöra ”Transporten”).

KÖPAREN garanterar att, vid den tidpunkt då den placerade ordern, att KÖPAREN skriftligen tillhandahållit SÄLJAREN all nödvändig information rörande den tänkta användningen av varorna (”Användningen”) för att möjliggöra för SÄLJAREN att bäst kunna råda KÖPAREN om den mer lämpliga lösningen, såsom noterbart, den typ av Transporterade Varor som avses transporteras, vilka vägar för Transporten som avses användas, etc. SÄLJAREN ska inte vara ansvarig i händelse av skada som är resultatet från överföring av oriktig information från KÖPAREN. Under inga omständigheter ska SÄLJAREN vara ansvarig för att kontrollera relevansen eller riktigheten av denna information. KÖPAREN åtar sig att följa, och inte avvika från, Användningen om det inte uttryckligen godkänts skriftligen av SÄLJAREN, efter SÄLJARENS mottagande av komplett skriftlig information från KÖPAREN om den nya tänkta Användningen.

KÖPAREN garanterar att den är, och att de Närstående Personerna är, fullt införstådda med de principer och riktlinjer som gäller för god distributionssed (GDP), liksom alla andra lagar, regler och förordningar som gäller för tillverkning, distribution, transport och/eller försäljning av Läkemedelsprodukter, och åtar sig att efterleva sådana lagar, regler och förordningar och tillse att de Närstående Personerna följer sådana lagar, regler och förordningar vilka är tillämpliga på dem.

KÖPAREN accepterar uttryckligen att SÄLJAREN har informerat KÖPAREN om att vad gäller Transporten, så är inte köpet av varorna tillräckligt för att säkerställa efterlevnad med de restriktioner som uppställs i detta särskilda segmentet. KÖPAREN garanterar att KÖPAREN har implementerat en komplett lösning för att säkerställa upprätthållande och homogenitet i temperaturen och kompensera för fel i varorna.

Varorna har designats och anpassats för transport av ömtåliga varor. Då ingen norm såsom ATP existerar för Transporten kan SÄLJAREN inte garantera lämpligheten av varorna i sig för sådan transport, vilket är varför en kylkedjelösning för Transporten är nödvändig, inklusive när så är tekniskt möjligt, ett backup överskott. Som en följd härav, varje användning av varorna utan en lösning som inkluderar, när så är tekniskt möjligt, ett möjligt överskott för Transporten är KÖPARENS egna och fullständiga ansvar.

KÖPAREN accepterar att SÄLJAREN har informerat KÖPAREN att, om tekniskt möjligt, så är den mest lämpliga lösningen för att säkerställa integriteten av Läkemedelsprodukterna ett överskott, vilket innebär att ha två enheter varav en backup enhet.

KÖPAREN accepterar att köp av en CARRIER läkemedelslösning, inklusive överskott, inte kommer frånta KÖPAREN från dess ansvar att (i) utbilda de personer som kommer använda det, (ii) övervaka att varorna fungerar på korrekt sätt, (iii) reagera proaktivt för att rädda Transporterade Varor, (iv) implementera egna backup lösningar, och (v) informera SÄLJAREN om någon tveksamhet rörande varornas funktionalitet och/eller implementeringen av lösningen.

20 - TVISTER OCH BEHÖRIG DOMSTOL

Detta Avtal och eventuell försäljning eller andra transaktioner som förekommer härunder eller är relaterade till det skall vara styrda av och konstruerade i enlighet med lagarna i Sverige (dock utan hänsyn till dess regelverk avseende lagkonflikter). Bestämmelserna enligt FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG) skall inte tillämpas. Ett beslut att någon bestämmelse i detta Avtal inte är gällande eller inte är verkställbar skall inte förhindra verkställbarheten av andra bestämmelserhäri.

Tvister som uppstår från en implementering av detta avtal och som inte kan lösas genom en uppgörelse utanför domstol löses med skiljedom vid skiljenämnd i Helsingborg i överensstämmelse med Svensk lag om skiljedomsförfarande.

Stämningar på grund av handling eller avsaknad av handling avseende detta Avtal, baserat på kontrakt, försumlighet, strikt ansvar eller på annat sätt skall göras utan dröjsmål och senast inom ett år från det datum då anspråket uppkom.

OBS! EN KOPIA AV DETTA KONTRAKT I STORT TRYCK KAN ERHÅLLAS VID FÖRFRÅGAN.