GENERELLE VILKÅR FOR SALG OG SERVICE

1 - GENERELLE HENSYN

Med mindre annet er avtalt skriftlig og undertegnet av autoriserte representanter for både KJØPER og SELGER, skal de eneste vilkårene for salg av varene beskrevet her være SELGERS salgsvilkår slik det fremgår her. Alle avvikende vilkår eller tilleggsbestemmelser forslått av KJØPER (herunder de som fremgår av KJØPERS bestillingsordre) er utelukket. Det samme gjelder alle tidligere eller samtidige, muntlige eller skriftlige, erklæringer (selv de som tidligere er utgitt og distribuert av SELGER eller av annen lovlig enhet som SELGER har overtatt for enten ved fusjon, overføring av aktiva og passiva, eller på annen måte, i tillegg til alle andre dokumenter som inneholder kontraktsfestede garantier). KJØPERS bestilling eller aksept av varer og/eller tjenester skal anses som aksept av nærværende SELGERENS vilkår (avtalen). En gyldig fraskrivelse av et av herværende vilkår skal ikke anses som en fraskrivelse av andre vilkår, hverken på tidspunkt for fraskrivelsen eller på noe annet senere tidspunkt. Ingen endringer, modifiseringer, justeringer eller fraskrivelser av noen av disse vilkårene skal være bindende for noen av partene med mindre de er skriftlige og rettmessig utført av begge herværende parter.

SELGER forbeholder seg retten til ensidig og til enhver tid å modifisere disse generelle vilkårene for salg og service. Disse modifikasjonene skal gjelde for alle bestillinger som er plassert og kjøp som er gjort etter datoen for modifiseringene.

Kjøpsloven av 13. mai 1988 gjelder ikke.

Det faktum at KJØPER ikke benytter seg av betingelsene i denne avtalen over en gitt periode skal ikke anses som at KJØPER fraskriver seg retten til å benytte seg av aktuell(e) betingelse(r) eller, generelt, av andre betingelser på et fremtidig tidspunkt.

KJØPER aksepterer at varene og/eller tjenestene (og alle tilhørende data) som leveres her er underlagt lover og forskrifter i USA som regulerer eksport og annen kontroll av internasjonal handel som kan begrense overføringen av slike gjenstander til andre land og parter. KJØPER og dens ansatte og representanter må ikke eksportere, videreeksportere, forsyne eller frigi slike gjenstander i strid med de lover og forskrifter som gjelder eksporthandel i USA, eller til land, enheter eller andre parter som det er upassende at mottar slike gjenstander i henhold til lover og forskrifter i USA, inkludert regulativer fra Det Amerikanske handelsdepartementet eller Det Amerikanske finansdepartementet.

KJØPER forsikrer at KJØPER har gjort denne Avtalens betingelser bindende for (i) KJØPERS forsikringsselskap, og/eller (ii) enhver person som KJØPER selger Produktene til og/eller(iii) enhver person som benytter Produktene og/eller (iv) enhver person som KJØPER transporterer Produktene for og/eller (v) personene nevnt under (ii) til (iv)s forsikringsselskaper (alle kalt «Tilknyttede Personer») ved å la dem signere liknende avtaler til nærværende Avtale og derved minst ha overført de fleste av Avtalens forpliktelser til slike Tilknyttede Personer.

KJØPER forsikrer at KJØPER og alle Tilknyttede Personer skal (i) følge SELGERs råd om den beste lastemetoden, bruk og anbefalte veier, og (ii) føre tilfredsstillende dokumentasjon (som f. eks. en vedlikeholdsdagbok) for å bevise at de følger disse rådene og anbefalingene.

2 - PRISTILBUD, BESTILLINGER AV UTSTYR OG/ELLER TJENESTER

På KJØPERS anmodning, kan bestillinger føre til at SELGER gir en innledende prisantydning eller et tilbud.

Med mindre annet er avtalt er tilbud og prisantydninger gyldige i en periode på én måned.

Alle bestillinger må gjøres skriftlig, være signert av KJØPER, og må inneholde referanse til prisantydningen eller tilbudet. Det er KJØPERS ansvar å sikre, enten på egenhånd eller ved hjelp av rådgivere, og for egen regning, at de bestilte varenes egenskaper tilfredsstiller behovet. KJØPER står fullt og helt ansvarlig for installasjon, bruk og funksjon for varene foreslått eller levert, selv om opplysninger, råd eller fremstillinger ble kommunisert til KJØPER fra SELGER angående dette.

Bestillingen skal kun være forpliktende for SELGER når SELGER gir uttrykkelig aksept i form av en bestillingsbekreftelse for bestillingen, og, dersom SELGER krever det, når det er betalt inn et depositum. Bestillingsbekreftelsen skal sendes til KJØPER via faks eller post. SELGER kan uttrykkelig oppheve dette senere kravet for eget forgodtbefinnende.

KJØPER må rapportere eventuelle feil eller mangler i bestillingsbekreftelsen innen to virkedager etter mottak. Når denne perioden er utløpt, skal alle krav mot SELGER kjennes ugyldige og bestillingen skal anses som gjeldende.

Det er KJØPERS ansvar å fremskaffe eventuelle formaliteter som kreves for offisielle autorisasjoner.

Den raske teknologiske utviklingen, endringer i standarder samt forbedringer som trolig vil bli gjort, spesielt av sikkerhetsmessige årsaker og mer generelle hensyn, kan gi grunnlag for modifiseringer. SELGER forbeholder seg alltid retten til å gjøre sådanne modifiseringer på varer eller tjenester som inngår i bestillingen. Spesielt gjelder dette oppsett, ytelse, fasonger, farger, dimensjoner, vekt og materialer. SELGER er ikke forpliktet til å gjennomføre disse modifiseringene på varer som allerede er levert eller for bestillinger som allerede er behandlet.

Enhver bestilling som er akseptert av SELGER eller nærværende avtale kan bli kanselert av SELGER uten kompensasjon dersom en av følgende situasjoner skulle oppstå: force majeure (som definert i artikkel 11-5), produsenten eller underleverandøren avvikler produksjonen, endring i import- og/eller eksportbestemmelsene eller endringer i KJØPERS finansielle eller juridiske situasjon (spesielt enhver svekkelse i kredittsituasjonen, nedgang i kredittvurderingen utført av SELGERS informasjonsavdeling, avslag på kredittforsikring til dekning av salgsbeløpet, registrering eller fortrinnsrett rettet mot KJØPERS virksomhet). Oppstår situasjoner som dette, skal eventuelle innbetalinger som er utført bli refundert.

3 - GJENNOMLØPSTID FOR LEVERING AV VARER ELLER UTØVELSE AV TJENESTER

Med mindre det er spesifikt avtalt skriftlig, er forsendelsesdatoer estimater, og SELGER garanterer ikke for en spesifikk dato for forsendelse eller levering av varene. Det skal ikke anses at SELGER har gjort feil og SELGER skal ikke holdes ansvarlig for tap, skader eller konsekvenser som følge av for sen levering, og heller ikke for avvik i ytelse som følge av eller på grunn av forsinkelser i leveringen av varene eller i utøvelsen av noen annen aktivitet utført av SELGER i forbindelse med denne bestillingen som følge av årsaker som er utenfor SELGERS rimelige kontroll og ikke forårsaket av SELGERS handlinger, inkludert men ikke begrenset til forsinkelser fra leverandører, streik, lock out, arbeidstvister, brann, flom, force majeur, krig, opprør, vandalisme, sabotasje invasjon, opptøyer, nasjonal unntakstilstand, piratvirksomhet, boykott, eller handelshinringer, ekstremvær eller trafikkforhold, midlertidig stenging av veier, epidemier, lovgivning, reguleringer, pålegg eller andre aktiviteter initiert av offentlige myndigheter. I tilfelle det oppstår hindringer av denne typen, skal leveringen gjenopptas når hindringen ikke lenger er til stede.

SELGER forbeholder seg retten til å foreta delleveringer.

Dersom SELGER utfører faglige tjenester enten hos KJØPER eller i SELGERS egne lokaler, skal SELGER kunne opptre selvstendig, selv bestemme hvilket personale og hvilke materialer som skal benyttes, inkludert programvare, hvis aktuelt. SELGER kan selv bestemme om oppdrag skal settes ut til underleverandører. Skulle KJØPER være ansvarlig for avbrytelse av arbeidet og påvirke dets varighet, har SELGER rett til å fakturere tilleggskostnader som måtte påløpe, spesielt utgifter til reise og/eller kost og losji for sine medarbeidere og kunne kreve kompensasjon for avbrudd i arbeidet og eventuelle andre skader som skyldes KJØPER.

KJØPER kan kreve utsatt levering en gang med SELGERs skriftlige tilatelse, og med betaling av rimelige utsettelseskostnader. Slik betaling skal ta hensyn til påløpte utgifter og kjøp og avtalte forpliktelser gjort av SELGER og alle andre tap som skyldes utsettelsen inklludert et rimelig profittelement.

4 - PRISER

Med mindre annet er avtalt, er prisene oppgitt i NORSKE KRONER. Prisene kan endres uten varsel (enhver endring i prisene skal automatisk gjelde fra datoen oppgitt av SELGER), og inkluderer ikke noen form for skatter eller avgifter og er oppgitt «Ex Works» (Incoterms 2010). Prisene er basert på prisnivået som gjelder på det tidspunktet bestillingen eller kjøpet finner sted.

5 - BETALINGSBETINGELSER

Betaling skal skje netto på fakturaens forfallsdato. Skulle SELGER ha innvilget spesielle eller alternative betalingsbetingelser, forbeholder SELGER seg retten til å kreve kontant betaling eller annen alternativ betalingsmetode før forsendelse eller fullføring av arbeid dersom SELGER avdekker, etter eget forgodtbefinnende, at KJØPERS finansielle situasjon på et eller annet tidspunkt ikke lenger gjør det forsvarlig å fortsette de spesielle eller alternative betingelsene. Skulle KJØPER avslå dette, kan SELGER avstå fra å fullføre bestillingen(e) og nekte å levere de aktuelle varene eller utføre de aktuelle tjenestene uten at KJØPER har rett til å kreve kompensasjon. Enhver sen betaling utløser, i henhold til loven, et gebyr på minimum NOK 350 som KJØPER må betale for å dekke kostnader i forbindelse med innkreving av gjelden. Gebyret forhindrer ikke SELGERS mulighet til å kreve erstatning for skader som følge av for sen betaling.

6 - SEN BETALING ELLER BETALINGSFORSØMMELSE

Dersom betalingen ikke skjer innen fristen, har SELGER rett til å kreve renter for det ubetalte beløpet, og disse skal løpe fra datoen for betalingsfristen og skal være den minste av 5 % per måned og maksimal lovlig rente. KJØPEREN skal holde SELGER skadesløs for alle utgifter som påløper ved innkreving som følge av KJØPERS manglende betaling.

Dersom et salg av varer eller en utøvelse av tjenester skal betales med avdrag, og et avdrag ikke betales innen fristen, forbeholder SELGER seg retten til å stoppe enhver pågående levering inntil det er mottatt full betaling. Dessuten forbeholder SELGER seg retten til å bringe saken inn for gjeldende rettsinstans for å få kjennelse for at dette bruddet på avtalen opphører og eventuelt innføre dagbøter for forsinkelsen.

Dersom hele eller deler av betalingen ikke utføres innen to virkedager etter et betalingsvarsel, skal SELGER ha rett til å heve salget og å søke om rettskjennelse for retur av produktene uten at dette får følger for evt.andre erstatningskrav.

KJØPER må refundere alle kostnader som følge av feil ved betaling og feil som oppstår i innkrevingen av ubetalte beløp (inkludert gebyrer og kostnader skriver seg fra feil i betalingen) inkludert gebyrer til rettsinstanser og innkrevingsbyråer.

Betalinger kan ikke under noen omstendigheter holdes tilbake og beløp kan ikke motregnes en betaling uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra SELGER.

7 - TRANSPORT

Varene fraktes for KJØPERS risiko. Med mindre annet er oppgitt, selges varene Ex Works (Incoterms 2010). Eiendomsretten og risikoen for tap av gods skal overføres til KJØPER idet SELGER overleverer varene til befrakteren ved SELGERS anlegg. Dersom KJØPER ikke avviser varer skriftlig innen fem (5) dager etter mottakav varene, skal KJØPER ugjenkallelig anses å ha inspisert og akseptert varene. SELGER skal ha rett til å levere en hvilken som helst del av varene som omhandles av denne avtalen som en dellevering.

KJØPER, og ethvert mellomledd eller enhver transportør som KJØPER har valgt, må sikre forholdene for pakkene som overleveres til dem fra befrakter før de mottar leveringen og losser den av for levering. I tilfelle manglende eller skadet gods, må KJØPER kommunisere eventuelle innsigelser til SELGER eller annen part som er involvert på leveringstidspunktet, bekrefte dem hvis pålagt av gjeldende lovgivning, og mer generelt, gjøre alt som står i dens makt for å finne en løsning på problemet.

Ved internasjonalt salg er KJØPER å anse som importør når det gjelder all lovgivning. Alle tollavgifter og andre skatter og avgifter er importørens ansvar, og denne skal ene og alene holdes ansvarlig for dette, spesielt når det gjelder deklarasjoner og betalinger til relevante myndigheter i det aktuelle landet.

8 - OVERFØRING AV RISIKO

Enhver fare for tyveri, tap eller materialforringelse, samt enhver risiko forbundet med dens eksistens eller bruk, overføres til KJØPER på det tidspunkt levering finner sted ved SELGERS fabrikk eller lager. KJØPER må tegne alle nødvendige forsikringer for å dekke risikoen som påløper fra og med det tidspunktet materialet leveres.

9 - EIENDOMSFORBEHOLD

Salget av varer er dekket av en klausul som uttrykkelig kobler eiendomsretten til full betaling av totalprisen og påløpte kostnader, selv om det er innvilget en forlengelse av betalingsbetingelsene. En overføring av et dokument som skaper en betalingsforpliktelse, som en utstedelse av en veksel eller annet dokument, ikke utgjør en betaling under denne klausulen. Det opprinnelige beløpet som skal betales til SELGER av KJØPER skal bestå inntil nevnte veksel faktisk er betalt.

Bestemmelsene over er ingen hindring for at KJØPER får overført risikoen for tap eller forringelse av varer som er underlagt eiendomsforbehold samt skader ved leveringstidspunktet, samt skader som kan føre til forholdene forutsett i artiklene 7 og 8 over.

KJØPER må umiddelbart varsle SELGER om enhver form for beslagleggelse eller andre inngrep av tredjepart som gjelder varene, eller om eventuell konkurs- eller insolvensbehandling, slik at SELGER settes i stand til å forsvare seg mot slike inngrep og sikre sine rettigheter. KJØPER må avstå fra å pantsette varene eller stille dem som garanti eller sikkerhet før full beting har skjedd.

Gjennomføringen av eiendomsforbeholdet gir ikke rett til å trekke bestillingen og ekskluderer ikke andre erstatningskrav fra SELGER.

10 - GARANTI

KJØPER, som er en opplyst og profesjonell virksomhet, bekrefter, eventuelt ved hjelp av egne rådgivere og på egen bekostning at den i forkant av bestillingen har undersøkt eller fått undersøkt varenes ytelse og spesifikasjoner og at den anser at disse er tilfredsstillende for KJØPERS behov. Av den grunn frasier KJØPER seg retten til å klage på dette grunnlag.

Før KJØPER tar varene i bruk, må den ta alle nødvendige forholdsregler og den må gjennomføre tester og iverksette alle andre tiltak den anser som nødvendige og passende under rådende forhold. KJØPER er selv ansvarlig for å innhente informasjon og dokumentasjon om mulige konsekvenser av bruken av varene som er innkjøpt, samt for kompatibiliteten av nevnte varer med andre komponenter og i alle driftsprosedyrer.

Alle klager som gjelder åpenbare defekter eller mangel på samsvar med varene som er levert med bestillingen må fremføres minst fem (5) dager eller levering av varene, og etter denne perioden vil produktene som er levert anses som å være i samsvar med bestillingen og leveringen skal anses som definitiv.

I en periode på ett år fra leveringsdatoen fra SELGER, lover og garanterer SELGER at de nye varene skal være frie for material- og produksjonsfeil. Omfanget av SELGERS ansvar når det gjelder dette er begrenset til reparasjon eller utskiftning av den defekte varen med en tilsvarende feilfri vare eller, dersom SELGER foretrekker det, refundere KJØPER salgsprisen. Den defekte nye varen skal umiddelbart returneres av KJØPER for SELGERS regning. SELGER skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for: (i.) feil, skade eller reparasjon som følge av feilinstallasjon, feil bruk, misbruk, ingen eller feilaktig service, ikkegodkjente endringer eller uegnet drift eller bruk utover det det som fremgår av den aktuelle bruksanvisningen, (ii.) feil, skade eller reparasjon som følge av tyveri, hærverk, vind, regn, flom, vann, lyn, jordskjelv eller andre naturkatastrofer, brann, korroderende omgivelser, ansamling av insekter eller gnagere, eller andre skader, ulykker eller forhold utenfor SELGERS rimelige kontroll, (iii.) strøm- eller drivstoffkostnader, eller økning i strøm- eller drivstoffkostnader uansett årsak, (iv.) skader som følge av korrosjon, fysiske eller kjemiske påvirkninger fra væsker, gasser eller andre stoffer som brukes sammen med varene, (v.) skader som følge av bruk av annen kjølevæske enn den som er spesifisert for varene og enhver kostnad i forbindelse med erstatning, påfylling eller kjølevæske, inkludert prisen for kjølevæsken, (vi.) forsømmelse fra KJØPER eller tredjepart, eller (vii.) arbeid eller andre kostnader som oppstår ved diagnostisering, reparasjon, fjerning, installering, forsendelse, service eller håndtering av defekte varer eller utskiftede varer.

KJØPER bekrefter at den vil opprette og opprettholde back-up prosedyrer for å kunne være sikker på at ved hendinger eller uhell skal det transporterte gods kunne reddes. For eksempel forplikter KJØPER seg til i tilfelle et produkt svikter, å ha en fungerende balk-up som men ikke begrenset til en avtale med kjøle/fryselagre. Således bekrefter KJØPER igjen at SELGER har informert KJØPER inngående om at Produktene selv ikke alene vil garantere tilstanden til det transporterte godset og at en helhetlig løsning må til for å sikre godsets tilstand.

Forsendelsen av varer eller deler som er dekket av SELGERS garanti skal utføres til normale rater og ved normal transport, og skal velges av SELGER.

Det er uttrykkelig stipulert at SELGERS garanti kun omfatter nye varer og reservedeler solgt av SELGER til den første KJØPER. Den gjelder ikke for hverken salg utenlands eller for annenhåndsvarer.

KJØPER bærer alltid bevisbyrden ved påståtte feil og mangler.

For å innfri sine forpliktelser i henhold til denne garantien, forbeholder SELGER seg retten til å tilby KJØPER tilsvarende reservedeler.

Delene som skiftes ut av SELGER som følge av denne garantien skal være SELGERS eiendom.

Delene som skiftes ut i henhold til denne kontraktsfestede garantien skal ikke utvide garantien.

Henvisning til den kontraktsfestede garantien kan ikke benyttes som grunn for forsinket betaling. Ved eventuell betalingsunnlatelse opphører garantien ipso jure.

KJØPER kan ikke returnere noen varer oppført i bestillingen uten uttrykkelig skriftlig avtale med SELGER. Alle kostnader som følge av transport og eventuell retur av varer tilbake til lager skal bæres av KJØPER.

KJØPER forplikter seg til å oppbevare Produktene på en skikkelig og tilfredsstillende måte.

KJØPERforplikter seg til å inngå nødvendige og tilstrekkelige vedlikeholdsavtaler vedrørende Produktene og å påse at forebyggende besøk blir foretatt regelmessig og minst to ganger i året. Forebyggende vedlikehold er blant annet krevet for Transporten (som definert i Artikkel 19 nedenfor).

Kjøper forplikter seg til å resertifsere Produktene etter service eller reparasjon som kan ha påvirket Produktene eller kassen.

11 - ANSVAR - FORCE MAJEURE

Uansett hva som ellers måtte fremgå av nærværende salgsbetingelser er SELGERS ansvar og KJØPERS eneste fremgangsmåte for å få rettet opp feil og mangler i henhold til avtalen begrenset til reparasjon eller utskifting (avhengig av hva SELGER foretrekker) av defekte eller ikke-fungerende varer eller deler av varer. SELGERS maksimale ansvar i henhold til denne avtalen skal ikke under noen omstendigheter, uavhengig av årsak, overstige totalbeløpet som KJØPER har betalt til SELGER for varene eller tjenestene som denne avtalen gjelder for. SELGER skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle, etterfølgende tap eller konvensjonal- eller dagbøter eller andre punitive betalinger av noen art, inkludert men ikke begrenset til tap av inntekt, tap av utstyr, anlegg eller eiendom, eller annen økonomiske skader, hverken i kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), garanti eller på annen måte, til tross for eventuelle skadeserstatninger eller andre bestemmelser som sier det motsatte, og uavhengig av om KJØPER var gjort klar over muligheten for slike skader eller tap.

Ved å plassere en bestilling bekrefter KJØPER at SELGER har gitt tilstrekkelige opplysninger for at KJØPER skal kunne vurdere varenes eller tjenestens egnethet og for at KJØPER kan iverksette sikkerhetstiltak for å begrense årsaker til og virkninger av en funksjonsfeil i utstyret eller en dårlig utført tjeneste. SELGER skal ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes overføring av upresise opplysninger fra KJØPER. Ikke under noen omstendigheter skal SELGER holdes ansvarlig for å kontrollere relevansen eller riktigheten i slike opplysninger.

KJØPER skal tegne all nødvendig forsikring for å dekke de risiki som løper fra det tidspunkt Produktene leveres, mens det presiseres at KJØPERs forsikringsdekning skal avhenge av the Transporterte Gods og at KJØPER skal, for hvert enkelt tilfelle, bekrefte at KJØPER oppfyller denne forpliktelsen.

KJØPER, som en opplyst og profesjonell virksomhet, påtar seg uttrykkelig på egne vegne og på sin assurandørs vegne, å ikke fremme erstatningskrav for: (den følgende listen er ikke uttømmende) direkte eller indirekte skade, materiell skade eller følgeskader, som drifts- eller produksjonstap, tap av kontrakter, fortjeneste, data eller nytelse, som skyldes eller ikke skyldes leveransen, funksjonen eller bruken av varene, eller at det er umulig for KJØPEREN å bruke varene, eller fra eventuell utførelse av tjenester, uavhengig av identiteten til den part som har blitt skadelidende eller har fremkalt skaden.

KJØPER påtar seg å binde sin assurandør, sine egne KJØPERE og deres assurandører til de ansvarsbegrensningene som er beskrevet i denne kontrakten.

Uansett skal KJØPER være ansvarlig for og holde SELGER skadesløs fra, alle krav fra tredjeperson (inkludert fra Nærstående Personer) som oppstår i forbindelse med Produktene (tredjemannskrav). KJØPER skal ta seg av alle prosedyrer forbundet med Tredjemannskrav og skal etter hvert, holde SELGER informert om disse prosedyrene og være helt åpen overfor SELGER vedrørede all informasjon og dokumentasjon i forbindelse med disse prosedyrene.

SELGER kan ikke forfølges rettslig eller innklages i tilfeller hvor force majeure fører til forsinkelser, komplikasjoner eller hindringer når det gjelder utøvelsene av de forpliktelser som tilskrives den. Uavhengig av situasjonen skal den ikke-uttømmende listen nedenfor anses som tilfeller av force majeure og dermed unntas for ansvar: Alle situasjoner som er utenfor kontroll og dermed også alle myndighetstiltak i gjerning eller ved lov, som streiker eller andre fellestiltak av personer, brann, flom, maskinhavari eller påfølgende manglende brukbarhet, eksplosjoner, opprør, kriger eller væpnede konflikter, opptøyer og sabotasje, transportstreiker, import- eller eksportrestriksjoner. Dersom slike situasjoner oppstår, skal KJØPER varsles om dette med alle mulige midler. I slike tilfeller skal kontrakten midlertidig oppheves og varigheten på denne perioden skal legges til i de opprinnelige frister som er stipulert i kontrakten.

Alle SELGERS forpliktelser som skriver seg fra denne kontrakten er forpliktelser om virkemidler og ikke til resultater, uavhengig av indikasjoner på det motsatte.

12 - OVERDRAGELSE

Kjøper skal ikke overdra, overføre eller på noen annen måte avhende sine rettigheter eller forpliktelser i denne avtalen uten SELGERS skriftlige samtykke, som SELGER kan tilbaekholde etter eget forgodtbefinnende. SELGER kan overdra sine rettigheter eller forpliktelser i denne avtalen til et hvilket som helst beslektet selskap av SELGER eller til United Technologies Corporation etter eget forgodtbefinnende.

13 - ENDRINGER

Varer som kommer i tillegg til, eller er forskjellige fra, de som beskrives her, og endringer i tegninger eller spesifikasjoner, skal underlegges SELGERS skriftlige godkjennelse og vilkårene i denne avtalen skal gi SELGER rett til en justering i avtalens pris og fremdriftsplan.

14 - OPPSIGELSE OG RETUR

KJØPER kan bare si opp avtalen med SELGERS skriftlige forhåndsamtykke, og ved betaling av rimelige oppsigelsesgebyrer. Slike gebyrer skal ta hensyn til kostnadene og utgiftene som har påløpt, og innkjøps- eller kontraktsforpliktelser SELGER har inngått, samt alle andre tap som SELGER lider som følge av oppsigelsen, herunder også rimelig fortjeneste. Ingen varer vil bli akseptert for retur uten SELGERS skriftlige forhåndsgodkjenning. Returnerte varer kan pålegges et omlagringsgebyr. Spesialbestillinger og varer som ikke lagerføres kan ikke returneres.

15 - KONFIDENSIALITET

KJØPER skal verne om og holde konfidensiell denne avtalen og all informasjon som inngår i avtalen sammen med gjeldende prislister og rabattordninger, delesalg, service, reparasjons- og installasjonslitteratur, materialer og dokumenter og alle andre data eller opplysninger levert av SELGER og som kan være eller er ansett av SELGER å være SELGERS eiendom.

16 - SAMSVAR MED LOVER OG REGLER

Gjennom inngåelse av denne avtalen, samtykker partene i å følge alle gjeldende lover, forskrifter, regelverk og retningslinjer, inkludert men ikke begrenset til de som omfatter korrupsjon og eksport, videreeksport eller overføring av varer, programvare og teknologi. Dersom en av partene ikke overholder forpliktelsene i dette avsnittet vil det anses som mislighold og gi den andre part rett til å heve denne avtalen med øyeblikkelig virkning ved skriftlig varsel uten ytterligere forpliktelser og uten at dette utelukker noen andre reaksjoner som måtte være tilgjengelig for parten.

17 – IMMATRIELLE EIENDELER

Studier, planer, tegninger, dokumenter, kataloger, tekniske notater, fremdriftsplaner og andre dokumenter som er overlevert til KJØPER skal forbli SELGERS eksklusive eiendom og må returneres til SELGER når SELGER ber om det. KJØPER samtykker i å ikke bruke noen av disse dokumentene på en slik måte at det kan skade SELGER eller krenke noen av SELGERS industrielle eller immaterielle rettigheter. KJØPER skal ikke videreformidle disse opplysningene til tredjeparter.

Dersom KJØPER mottar programvare fra SELGER med eller installert i et produkt solgt i henhold til denne avtalen (programvare), er programvaren lisensiert, ikke solgt, og bruken av programvaren vil være underlagt sluttbrukerlisensavtalen som følger med produktet eller programvaren (EULA - End User License Agreement). Dersom en EULA ikke følger med produktet eller programvaren, innvilger SELGER KJØPER, betinget av samsvar med denne avtalen (inkludert begrensningene beskrevet under) en personlig, ikke-overførbar, ikkeeksklusiv, ikke-viderelisensierbar begrenset lisens til, i henhold til eventuelle instruksjoner og dokumentasjon levert av SELGER, å: (i) bruke programvare som er installert i produktet kun på det aktuelle produktet; og (ii) installere programvare som er levert med (men ikke installert i) produktet på en enkelt datamaskin eller enhet utelukkende for bruk med produktet. KJØPER er innforstått med at programvaren er, og kan inneholde, SELGERS immaterielle eiendeler og at SELGER innehar alle rettigheter, eierskap og interesser i og til programvaren. SELGER forbeholder seg alle rettigheter til programvaren med unntak av rettighetene gitt i EULA eller i disse bestemmelsene.

KJØPER får ikke tillate eller autorisere noen tredjeparter til å: (i) demontere, dekode, rekompilere, omvendt konstruksjon eller på annen måte forsøke å få tilgang til programvarens kildekode, med unntak av uttrykkelig tillatelse gjennom gjeldende lover på tross av denne begrensningen; (ii) kopiere, reprodusere, modifisere eller skape avledede funksjoner i programvaren; (iii) fjerne installert programvare fra et produkt eller omgå tekniske begrensninger i programvaren; (iv) fjerne merkelapper om rettighetsinnehaver eller etiketter som angår programvaren og som er i programvaren eller på produktet eller emballasjen; og (v) distribuere, leie, lease eller låne ut, overføre, viderelisensiere, røpe eller på annen måte gi tredjepart tilgang til programvaren, med unntak av forhold beskrevet i neste setning. Dersom KJØPER tillates i henhold til denne avtalen å videreselge et produkt som inneholder installert programvare, kan KJØPER overføre programvaren installert i produktet til en tredjepart, så fremt tredjeparten, før produktet overdras, samtykker skriftlig til å følge alle vilkår i disse bestemmelsene.

Med mindre annet er angitt i en EULA eller annen avtale mellom partene, leverer SELGER programvaren som den foreligger og uten garantier.

18 - Personopplysninger

Gjeldende for dette kapittelet skal begrepene "personopplysninger", "behandling", "samtykke" (når det gjelder personer) og "mottakere" ha samme betydning som de er gitt i EUs personverndirektiv 95/46/EC av 24. oktober 1995, med eventuelle endringer eller et direktiv som erstatter dette direktivet.

KJØPER er innforstått med og samtykker i at det i prosessen med å fremskaffe produktene/tjenestene som er planlagt i avtalen, , vil SELGER innhente, behandle, eller ha innhentet og behandlet, personopplysninger, om KJØPER og/eller dennes ansatte, ledere og alle andre agenter eller representanter utnevnt av KJØPER til å forhandle med SELGER (de tidligere nevnte "personer").

Slik innhenting og behandling vil bli utført:

  • For utøvelse av SELGERS forpliktelser i avtalen;
  • enhver annen forretningstransaksjon med KJØPER, også hvis den ikke har forbindelse med avtalen;
  • for å styre og forbedre SELGERS og SELGERS beslektede selskapers virksomheter og produkter/tjenester (inkludert å overvåke kvaliteten på produkter/tjenester, implementere standard salgsstrategi, samle inn opplysninger og innhente markedsinformasjon, måle salgsstyrkens effektivitet, utarbeide rappoerter og statistikk, innhente markedsopplysninger samt øke produktivitet eller for opplæring eller risikostyring);
  • for å fremme, markedsføre eller gi informasjon om produkter og tjenester tilbudt av SELGER eller en av SELGERS beslektede selskaper;
  • av hensyn til å kunne overholde lover og regler;
  • for å hindre eller etterforske svindel;
  • og for å motvirke hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme samt svindel.

SELGER kan dele personopplysninger om enkeltpersonermed: ethvert av SELGERS beslektede selskaper, inkludert deres representanter, ansatte som har grunn til å ha tilgang til og behandle personopplysninger; institusjoner; underleverandører, representanter eller tredjeparter som SELGER eller SELGERS beslektede selskap benytter i den hensikt å fremskaffe produktene/tjenestene som fra tid til annen leveres til KJØPER av SELGER eller noen av dennes beslektede selskap, regulerende, etterforskende eller andre myndighetsoppnevnte virksomheter, rettsvesen samt motparter i rettstvister.

Når SELGER deler Personlige Data, kan SELGER overføre Data til mottakere utenfor EØS, inkludert land som ikke har blitt asett som tilstrekkelige men med tilfredsstillende sikkerhetsrutiner på plass. Før KJØPER deler eller tillater personlige data delt med SELGER, skal KJØPER innhente tillatelse til delingen fra datasubjektet.

19 – FARMASI

Uten å begrense den generelle gyldigheten av ovenstående skal det følgende gjelde salg av Produkter og Tjenester med formål helt eller delvis å bli benyttet til transport av farmasøytiske-, medisinske-, pleie- eller blodpprodukter. Det gjelder også andre produkter til bruk i helsevesenet. I det følgende kalt Farmasøytiske Produkter. (Farmasøytiske Produkter er inkludert i det tidligere definerte uttrykket; Tranportert Gods, og Transport av farmasøytiske produkter er Transport).

KJØPER bekrefter at, da ordren ble plassert, ga KJØPER til SELGER skriftlig all relevant informasjon om bruken av Produktene (Bruken) for å gjøre Selger i stand til å gi KJØPER best mulige råd om den beste løsningen for KJØPER. Særlig gjaldt dette informasjon om type gods som skal transporteres, hvilken Transportrute som skal benyttes og så videre. SELGER kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge av at mottatt informasjon fra KJØPER er feilaktig eller unøyaktig. SELGER skal ikke unde noen omstendigheter mått kontrollere korrektheten av den mottatte informasjonen. KJØPER forplikter seg til ikke å fravike Bruken uten at det er utrykkelig godkjent skriftlig av SELGER etter å ha mottatt skriftlig komplett informasjon av KJØPER om den planlagte nye Bruken.

Kjøper bekrefter sin og nærståendes kjennskap til «Retningslinjer for god Distribusjonspraksis for Legemidler og Medisinsk Utstyr» så vel som andre lover, forskrifter og regler som gjelder produksjon, distribusjon, transport og/eller salg av farmasøytiske produkter og bekrefter at KJØPER vil etterkomme slike lover, regler eller forskrifter og at KJØPERS nærstående vil etterkomme de samme lover, regler eller forskrifter.

KJØPER erkjenner uttrykkelig at SELGER har informert om at for transport av farmasøytiske varer er ikke bruken av Selgers kjøleenheter tilstrekkelig til å overholde krav til transport av farmasøytiske produkter og at KJØPER forsikrer at han har iverksatt en løsning som (i) sørger for at temperaturen er stabil og (ii) kompenserer for enhver svikt i kjøleenheten.

Produktene er designet og utstyrt for transport av ferskvarer. Det finnes ingen standard for slik transport. Derfor kan ikke SELGER garantere Produktenes egnethet for sslik transport. Derfor enhver bruk av Produktene uten en reserveløsning hvor det er mulig, vil være KJØPERS fulle ansvar og risiko.

KJØPER bekrefter at Selger har informert KJØPER om at når det er teknisk mulig er den beste løsning for å bekytte de Medisinske Produktenens integritet er å ha to kjøleenheter, hvorav den ene er en reserveenhet.

KJØPER bekrefter at å kjøpe en farmasøytisk CARRIER løsning, inkludert overflødighet, ikke skal frita KJØPER fra plikten til å (i) lære opp personnel som skal benytte utstyret, (ii) overvåke at utstyret virker i henhold til forventningene, (iii) opptre proaktivt for å berge de transporterte varene, (iv) opprette egne back-up løsninger og (v) informere SELGER om enhver tvil om fusksjonaliteten til Produktene og/eller implementeringen av løsningen.

20 – LOVVALG OG VERNETING

Denne avtalen og alle salg og andre transaksjoner som kommer av denne eller er relatert til denne skal underlegges, og forstås i henhold til lovene i Norge (unntatt der den strider mot lovbestemmelser). Bestemmelsene i FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp skal ikke være gjeldende. En avgjørelse om at en eller flere bestemmelser i denne avtalen er virkningsløse eller ikke kan håndheves skal ikke svekke tvangskraften i de andre bestemmelsene i avtalen.

Enhver tvist om implementeringen av denne avtalen som ikke kan løses gjennom et utenomrettslig forlik skal avgjøres av norske domstoler.

Enhver rettsak om gjennomføringen eller manglende gjennomføring av denne avtalen, uavhengig av om den er basert på kontrakt, forsømmelse, objektivt ansvar eller annet skal fremmes innen ett år fra datoen hvor kravet oppstod.

N.B.: EN KOPI AV DETTE KONTRAKTSDOKUMENTET KAN FREMSKAFFES MED STOR SKRIFT ETTER BEHOV.