Skip to main content

Takaggregat endast kyldrift/värmepump och separerad gasmodul
50EN/EH

Köldmedium: R-410A

Kyleffekt: 90-280 kW

Värmeeffekt : 100-290 kW

Luftflöde: 18 000-46 000 m³/h

50EN/EH-kylenheterna och -värmepumparna är kompakta, horisontella och fristående luft-till-luft-enheter för takinstallation.

 • Allt-i-ett-enhetsaggregat
 • ErP 2018-kompatibel
 • Tyst drift
 • Konfigurationsmöjligheter
 • Pluggfläktar med EC-motor

 • 50EN-serien: kylenheter
 • 50EH-serien: reversibla värmepumpar

Allmän beskrivning

"allt-i-ett"-enhetsaggregat mad alla komponenter installerade på enhetens insida. Enheten ansluts direkt till ett kanalsystem för luftfördelning utan ytterligare element eller utrustning, rör, kablar med mera, vilket gör att den inte tar upp något utrymme på golvet. Denna konstruktion minskar installationskostnaderna, underlättar anslutningar och säkerställer en tillförlitlig drift.

 • Elektroniska axialfläktar i utomhuskretsen
 • Elektroniska pluggfläktar i inomhuskretsen
 • Luftbatterier
 • Hermetiska scrollkompressorer
 • Elektronisk styrenhet med mikroprocessor
 • Alla enheter testas och kontrolleras innan de lämnar fabriken

Hölje

 • Höljet är gjort av galvaniserad stålmetall med polyesterfärg, vit färg RAL 7035
 • Värmeisolering, 9 mm, med brandklass B-s3,d0 (M1)
 • Självstöttande ram

Utomhuskrets

 • Elektroniska EC-axialfläktar som anpassar varvtalet efter installationens behov, minskar elförbrukningen, ljudnivån vid dellast och förbättrar enhetens genomsnittliga säsongsverkningsgrad
 • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller

Inomhuskrets

 • EC-elpluggfläktar som är direktkopplade med en styrenhet för styrning av varvtal och flöde. Pluggfläktar med direktdrivning och variabelt varvtal ger följande fördelar:
  • Eliminering av friktionsförlust vid överföring tack vare direktdrivningen
  • Bättre aerodynamisk motorverkningsgrad (reaktiva blad med optimerad profil), körs med högt driftstryck
  • Tydligt förbättrad motorverkningsgrad
  • Variabelt varvtal säkerställer ett konstant tilluftsflöde, oberoende av hur igensatta filtren är
  • Flödesmätning
 • Återanvändbara luftfilter, monterade på en ram
 • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller
 • Dropplåt för kondensvatten

Kylkrets

 • Hermetiska scrollkompressorer, monterade på vibrationsdämpande fästen. Styrning av fasjämvikt och rotationsriktning
 • Vevhusvärmare
 • Termostatisk expansionsventil med extern utjämning
 • Fyrvägsväxelventil (värmepumpar)
 • Torkfilter mot syrabildning
 • Kyldriftskonstruktion baserad på dubbel luftvolym
carrier 50ENEH takaggregat kylkrets

Skydd

 • Pressostater för hög- och lågtryck
 • Kontroll av temperaturen vid kompressorns utlopp
 • Manöverbrytare för huvuddörr
 • Magnettermiska skyddsmanöverbrytare för kompressorns kraftledning och fläktarnas motor
 • Automatisk manöverbrytare i manöverkretsen

Elcentral

 • Komplett och fullständit kabeldraget elskåp. Isolerat panelhölje för att förhindra kondensering. Tvingad ventilation för elcentralen.
 • Numrerade kablar
 • Transformator för kraftmatning utan nolledare i elskåpet
 • Huvudjordanslutning
 • Kompressor och fläktmotorkontakter
 • Maskindirektiv 2006/42/EG (MD)
 • Direktiv avseende elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU (EMC)
 • Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU (LVD)
 • Tryckutrustningsdirektivet (PED) 2014/68/EU (kategori 2) (PED)
 • RoHS-direktivet 2011/65/EU (RoHS)
 • Ekodesign-direktivet 2009/125/EC (ECO-DESIGN)
 • Energimärkningsdirektivet 2017/1369/EU (ECO-LABELLING)
 • Harmoniserad standard: SS-EN 378-2:2012 (Kylanläggningar och värmepumpar - säkerhets- och miljökrav)

CARRIERrtc-styrenhet

CARRIERrtc-styrenheten består av ett μPC MEDIUM-styrkort, givare, en pGD1-manöverskärm och en TCO-användarterminal (tillbehör). Detta system använder en RS485 fältbuss för att hantera ytterligare komponenter. Med ett BMS-kort (tillbehör) kan styrkortet anslutas till ett centralt tekniskt hanteringssystem.

Det hanterar dessutom en lokal anslutning mellan enheter genom ett pLAN-nätverk (μPC MEDIUM Local Area Network), vilket gör det möjligt att överföra data och information mellan enheter. Maximalt 15 enheter.

Huvudfunktioner
 • Val av börvärde och driftläge: värmedrift, kyldrift, auto, ventilation
 • Kontinuerlig kontroll av driftparametrarna
 • Visning av värden uppmätta av givarna
 • Tidsfördröjning för kompressorer
 • Avfrostningshantering (i värmepumpar)
 • Styrning av tilluftstemperatur
 • Åretruntdrift med styrning av kondenserings- och förångningstryck
 • Börvärdeskompensering baserat på utomhustemperaturen
 • Schema, timvis och veckovis
 • Brandskydd
 • Felsökning efter fel och summalarm
Tillvalbara funktioner
 • Externa luftspjäll för luftförnyelse, beroende på temperaturen i den blandade luften eller på luftkvalitetsgivaren
 • Blandningsbox för termisk, entalpisk eller termoentalpisk frikylning
 • Återvinningskrets för kylning för luftförnyelse
 • Roterande värmeväxlare
 • Extra elvärmare: två lägen med on-off-styrning eller ett läge med proportionell styrning
 • Varmvattenbatteri med 3-vägsventil, med proportionell styrning eller on-off-styrning
 • Gasbrännare med proportionell styrning
 • Befuktare med proportionell styrning eller on-off-styrning
 • Styrenhet för luftflöde (med centrifugalfläktar)
 • Pressostat för igensatta filter
 • Brandvarnare
 • Luftkvalitetsgivare för mätning av CO2 och/eller flyktiga föreningar
 • Läckagedetektor för köldmedium
 • Energimätare och beräkning av kyl- och värmeeffekt
 • Zonuppdelning i två områden med spjäll

pGD1-terminal

Denna manöverskärm sitter monterad på maskinens elskåp och möjliggör:
 • Initial programmering av enheten
 • Modifiering av driftläget
 • Enheten PÅ/AV
 • Val av driftläge
 • Inställning av börvärden
 • Skärmvisning av kontrollerade variabler och uppmätta givarvärden
 • Skärmvisning av aktiva larm och historiska larmposter
carrier manöverskärm

TCO-användarstyrenhet (tillval för extern styrning)

TCO-användarstyrenhet för extern styrning har:
 • Modifiering av vissa driftparametrar
 • Enheten PÅ/AV
 • Val av driftläge och inställning av börvärden
 • Skärmvisning av vissa kontrollerade variabler och givarvärden
 • Skärmvisning av larmkoder
carrier användarterminal

Övervakningslösningar

pCO webb
 • Lösning för hantering och övervakning av en enskild enhet om det innefattar Ethernet pCO-webbkort
PlantWatchPRO3
 • Lösning som är utvecklad för övervakning av små eller medelstora installationer och kapabel till att hantera upp till 30 enheter
 • Finns i två versioner: panel och vägg
 • Inkluderar: 7" pekskärm, summer för meddelanden, en USB-port och ett SD-kortuttag för nedladdning av rapporter, laddning av utrustning och tillämpning av servicepaket
PlantVisorPRO2
 • Lösning för hantering och övervakning av luftkonditioneringsinstallationer med upp till 300 enheter
 • Avancerade funktioner för övervakning och underhåll
 • Skapa zoner och grupper
 • Energimätare kan anslutas för att övervaka installationens energiförbrukning
 • Två tillgängliga versioner:
  • Box: består av CPU och, som tillbehör, bildskärm och tangentbord
  • Pekskärm: består av CPU och pekskärm i en enhet

Utomhusklimat

 • Temperatur
  • Värme- och ljudisolering 50 mm, med brandklass Euroclass A2-s1, d0 (M0)
  • Frysskydd för låga utomhustemperaturer
 • Korrosion
  • Batterier (utomhus, inomhus och/eller extra) med kopparrör och -lameller
  • INERA®-batterier (utomhus, inomhus och/eller extra) med kopparrör och aluminiumlegeringslameller med hög prestanda och hög korrosionsbeständighet
  • Batterier (utomhus, inomhus och/eller extra) med kopparrör och aluminiumlameller med polyuretan- och Blygold®-beläggning
  • Dropplåt för kondensvatten av rostfritt stål för inomhuskretsen
 • Luftfuktighet
  • Droppskydd i batteriet för inomhusluft(tillbehör från modell 415 till 960 och inkluderad i modell 1100 och 1200)
  • Droppskydd vid friskluftsintaget
  • Tropiksäkrade komponenter på elcentralen med skyddslack: styrkort, kort och terminaler
  • Tropiksäkrade motorer och fläktar (rådgivning rekommenderas)

Tillbehör för komfort/värmedrift

 • Hjälpbatteri för hetvatten med 3-vägsventil. Detta alternativ innefattar alltid en frysskyddstermostat som säkerhetssystem
 • Extra elvärmare, med två effektlägen och på/av-styrning, för montering och anslutning på enhetens insida
 • Brännare för naturgas eller propan med modulerande ställdon, i överensstämmelse med gasdirektivet 2009/142/EC

Tillbehör för komfort/inomhusluftkvalitet

 • Luftkvalitetsgivare för installation i direkt omgivning eller i kanaler för att mäta CO2 och/eller flyktiga föreningar
 • Ett andra steg av opacimetriska veckade filter

Tillbehör för energibesparing/-återvinning

 • Frikylning, tre olika tillbehör:
  • Termisk, genom att jämföra temperaturer
  • Entalpisk, genom att jämföra entalpier
  • Termoentalpisk, genom att jämföra entalpier och korrigera för temperaturer
 • Aktiv återvinning: termodynamisk krets för återvinning av energi från avluftflödet
 • Passiv återvinning genom användning av värmeåtervinningsväxlare för att överföra energi från avluftflödet till den friska luften

Säkerhetstillbehör

 • Mjukstartenhet för tillvalbara centifugalfläktarna för tilluft och/eller returluft
 • Differentialtryckspressostat för avkänning av igensatta filter
 • Differentialtryckspressostat för kontroll av luftflödet, med centrifugalfläkt
 • Rökdetektorer i överensstämmelse med standarden NF S 61-961
 • Läckagedetektor för köldmedium

Installationstillbehör

 • Axiella utomhusfläktar med två varvtalslägen, direktkopplade till motorn. Viktigt: modellerna 840 och 1200 med dessa fläktar överensstämmer inte med ErP-förordningen (endast för länder utanför den Europeiska unionen).
 • Centrifugalfläktar för tilluft och/eller returluft, ansluten med skivor och remmar. Viktigt: centrifugalfläktar för tilluft överensstämmer inte med ErP-förordningen (endast för länder utanför den Europeiska unionen).
 • Kontroll av övertryck med enheterna MC0, MRC0, MC1 och MRC1
 • Standardiserade takhuvar för förmontering av galvaniserad stålplåt med polyesterfärg, värmeisolerad. Justerbar höjd
 • Vibrationsdämpare av gummi
 • Adaptationstakhuvar för att ersätta befintliga enheter på plats
 • Dropplåt för kondensvatten av galvaniserad stål för utomhuskretsen
 • Skyddsgaller för utomhusbatteriet
 • Hagelskyddsgaller för utomhusbatteriet

Elcentraltillbehör

 • Kraftmatning med nolledare
 • Övervakningsrelä för högprestandafas som gör det möjligt att justera skyddsinställningarna
 • Energimätare för övervakning av installationens strömförbrukning
 • Energimätare och mätning av kyl- och värmeeffekt
 • 50EN-serien: kylenheter
 • 50EH-serien: reversibla värmepumpar

Allmän beskrivning

"allt-i-ett"-enhetsaggregat mad alla komponenter installerade på enhetens insida. Enheten ansluts direkt till ett kanalsystem för luftfördelning utan ytterligare element eller utrustning, rör, kablar med mera, vilket gör att den inte tar upp något utrymme på golvet. Denna konstruktion minskar installationskostnaderna, underlättar anslutningar och säkerställer en tillförlitlig drift.

 • Elektroniska axialfläktar i utomhuskretsen
 • Elektroniska pluggfläktar i inomhuskretsen
 • Luftbatterier
 • Hermetiska scrollkompressorer
 • Elektronisk styrenhet med mikroprocessor
 • Alla enheter testas och kontrolleras innan de lämnar fabriken

Hölje

 • Höljet är gjort av galvaniserad stålmetall med polyesterfärg, vit färg RAL 7035
 • Värmeisolering, 9 mm, med brandklass B-s3,d0 (M1)
 • Självstöttande ram

Utomhuskrets

 • Elektroniska EC-axialfläktar som anpassar varvtalet efter installationens behov, minskar elförbrukningen, ljudnivån vid dellast och förbättrar enhetens genomsnittliga säsongsverkningsgrad
 • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller

Inomhuskrets

 • EC-elpluggfläktar som är direktkopplade med en styrenhet för styrning av varvtal och flöde. Pluggfläktar med direktdrivning och variabelt varvtal ger följande fördelar:
  • Eliminering av friktionsförlust vid överföring tack vare direktdrivningen
  • Bättre aerodynamisk motorverkningsgrad (reaktiva blad med optimerad profil), körs med högt driftstryck
  • Tydligt förbättrad motorverkningsgrad
  • Variabelt varvtal säkerställer ett konstant tilluftsflöde, oberoende av hur igensatta filtren är
  • Flödesmätning
 • Återanvändbara luftfilter, monterade på en ram
 • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller
 • Dropplåt för kondensvatten

Kylkrets

 • Hermetiska scrollkompressorer, monterade på vibrationsdämpande fästen. Styrning av fasjämvikt och rotationsriktning
 • Vevhusvärmare
 • Termostatisk expansionsventil med extern utjämning
 • Fyrvägsväxelventil (värmepumpar)
 • Torkfilter mot syrabildning
 • Kyldriftskonstruktion baserad på dubbel luftvolym
carrier 50ENEH takaggregat kylkrets

Skydd

 • Pressostater för hög- och lågtryck
 • Kontroll av temperaturen vid kompressorns utlopp
 • Manöverbrytare för huvuddörr
 • Magnettermiska skyddsmanöverbrytare för kompressorns kraftledning och fläktarnas motor
 • Automatisk manöverbrytare i manöverkretsen

Elcentral

 • Komplett och fullständit kabeldraget elskåp. Isolerat panelhölje för att förhindra kondensering. Tvingad ventilation för elcentralen.
 • Numrerade kablar
 • Transformator för kraftmatning utan nolledare i elskåpet
 • Huvudjordanslutning
 • Kompressor och fläktmotorkontakter
 • Maskindirektiv 2006/42/EG (MD)
 • Direktiv avseende elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU (EMC)
 • Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU (LVD)
 • Tryckutrustningsdirektivet (PED) 2014/68/EU (kategori 2) (PED)
 • RoHS-direktivet 2011/65/EU (RoHS)
 • Ekodesign-direktivet 2009/125/EC (ECO-DESIGN)
 • Energimärkningsdirektivet 2017/1369/EU (ECO-LABELLING)
 • Harmoniserad standard: SS-EN 378-2:2012 (Kylanläggningar och värmepumpar - säkerhets- och miljökrav)

CARRIERrtc-styrenhet

CARRIERrtc-styrenheten består av ett μPC MEDIUM-styrkort, givare, en pGD1-manöverskärm och en TCO-användarterminal (tillbehör). Detta system använder en RS485 fältbuss för att hantera ytterligare komponenter. Med ett BMS-kort (tillbehör) kan styrkortet anslutas till ett centralt tekniskt hanteringssystem.

Det hanterar dessutom en lokal anslutning mellan enheter genom ett pLAN-nätverk (μPC MEDIUM Local Area Network), vilket gör det möjligt att överföra data och information mellan enheter. Maximalt 15 enheter.

Huvudfunktioner
 • Val av börvärde och driftläge: värmedrift, kyldrift, auto, ventilation
 • Kontinuerlig kontroll av driftparametrarna
 • Visning av värden uppmätta av givarna
 • Tidsfördröjning för kompressorer
 • Avfrostningshantering (i värmepumpar)
 • Styrning av tilluftstemperatur
 • Åretruntdrift med styrning av kondenserings- och förångningstryck
 • Börvärdeskompensering baserat på utomhustemperaturen
 • Schema, timvis och veckovis
 • Brandskydd
 • Felsökning efter fel och summalarm
Tillvalbara funktioner
 • Externa luftspjäll för luftförnyelse, beroende på temperaturen i den blandade luften eller på luftkvalitetsgivaren
 • Blandningsbox för termisk, entalpisk eller termoentalpisk frikylning
 • Återvinningskrets för kylning för luftförnyelse
 • Roterande värmeväxlare
 • Extra elvärmare: två lägen med on-off-styrning eller ett läge med proportionell styrning
 • Varmvattenbatteri med 3-vägsventil, med proportionell styrning eller on-off-styrning
 • Gasbrännare med proportionell styrning
 • Befuktare med proportionell styrning eller on-off-styrning
 • Styrenhet för luftflöde (med centrifugalfläktar)
 • Pressostat för igensatta filter
 • Brandvarnare
 • Luftkvalitetsgivare för mätning av CO2 och/eller flyktiga föreningar
 • Läckagedetektor för köldmedium
 • Energimätare och beräkning av kyl- och värmeeffekt
 • Zonuppdelning i två områden med spjäll

pGD1-terminal

Denna manöverskärm sitter monterad på maskinens elskåp och möjliggör:
 • Initial programmering av enheten
 • Modifiering av driftläget
 • Enheten PÅ/AV
 • Val av driftläge
 • Inställning av börvärden
 • Skärmvisning av kontrollerade variabler och uppmätta givarvärden
 • Skärmvisning av aktiva larm och historiska larmposter
carrier manöverskärm

TCO-användarstyrenhet (tillval för extern styrning)

TCO-användarstyrenhet för extern styrning har:
 • Modifiering av vissa driftparametrar
 • Enheten PÅ/AV
 • Val av driftläge och inställning av börvärden
 • Skärmvisning av vissa kontrollerade variabler och givarvärden
 • Skärmvisning av larmkoder
carrier användarterminal

Övervakningslösningar

pCO webb
 • Lösning för hantering och övervakning av en enskild enhet om det innefattar Ethernet pCO-webbkort
PlantWatchPRO3
 • Lösning som är utvecklad för övervakning av små eller medelstora installationer och kapabel till att hantera upp till 30 enheter
 • Finns i två versioner: panel och vägg
 • Inkluderar: 7" pekskärm, summer för meddelanden, en USB-port och ett SD-kortuttag för nedladdning av rapporter, laddning av utrustning och tillämpning av servicepaket
PlantVisorPRO2
 • Lösning för hantering och övervakning av luftkonditioneringsinstallationer med upp till 300 enheter
 • Avancerade funktioner för övervakning och underhåll
 • Skapa zoner och grupper
 • Energimätare kan anslutas för att övervaka installationens energiförbrukning
 • Två tillgängliga versioner:
  • Box: består av CPU och, som tillbehör, bildskärm och tangentbord
  • Pekskärm: består av CPU och pekskärm i en enhet

Utomhusklimat

 • Temperatur
  • Värme- och ljudisolering 50 mm, med brandklass Euroclass A2-s1, d0 (M0)
  • Frysskydd för låga utomhustemperaturer
 • Korrosion
  • Batterier (utomhus, inomhus och/eller extra) med kopparrör och -lameller
  • INERA®-batterier (utomhus, inomhus och/eller extra) med kopparrör och aluminiumlegeringslameller med hög prestanda och hög korrosionsbeständighet
  • Batterier (utomhus, inomhus och/eller extra) med kopparrör och aluminiumlameller med polyuretan- och Blygold®-beläggning
  • Dropplåt för kondensvatten av rostfritt stål för inomhuskretsen
 • Luftfuktighet
  • Droppskydd i batteriet för inomhusluft(tillbehör från modell 415 till 960 och inkluderad i modell 1100 och 1200)
  • Droppskydd vid friskluftsintaget
  • Tropiksäkrade komponenter på elcentralen med skyddslack: styrkort, kort och terminaler
  • Tropiksäkrade motorer och fläktar (rådgivning rekommenderas)

Tillbehör för komfort/värmedrift

 • Hjälpbatteri för hetvatten med 3-vägsventil. Detta alternativ innefattar alltid en frysskyddstermostat som säkerhetssystem
 • Extra elvärmare, med två effektlägen och på/av-styrning, för montering och anslutning på enhetens insida
 • Brännare för naturgas eller propan med modulerande ställdon, i överensstämmelse med gasdirektivet 2009/142/EC

Tillbehör för komfort/inomhusluftkvalitet

 • Luftkvalitetsgivare för installation i direkt omgivning eller i kanaler för att mäta CO2 och/eller flyktiga föreningar
 • Ett andra steg av opacimetriska veckade filter

Tillbehör för energibesparing/-återvinning

 • Frikylning, tre olika tillbehör:
  • Termisk, genom att jämföra temperaturer
  • Entalpisk, genom att jämföra entalpier
  • Termoentalpisk, genom att jämföra entalpier och korrigera för temperaturer
 • Aktiv återvinning: termodynamisk krets för återvinning av energi från avluftflödet
 • Passiv återvinning genom användning av värmeåtervinningsväxlare för att överföra energi från avluftflödet till den friska luften

Säkerhetstillbehör

 • Mjukstartenhet för tillvalbara centifugalfläktarna för tilluft och/eller returluft
 • Differentialtryckspressostat för avkänning av igensatta filter
 • Differentialtryckspressostat för kontroll av luftflödet, med centrifugalfläkt
 • Rökdetektorer i överensstämmelse med standarden NF S 61-961
 • Läckagedetektor för köldmedium

Installationstillbehör

 • Axiella utomhusfläktar med två varvtalslägen, direktkopplade till motorn. Viktigt: modellerna 840 och 1200 med dessa fläktar överensstämmer inte med ErP-förordningen (endast för länder utanför den Europeiska unionen).
 • Centrifugalfläktar för tilluft och/eller returluft, ansluten med skivor och remmar. Viktigt: centrifugalfläktar för tilluft överensstämmer inte med ErP-förordningen (endast för länder utanför den Europeiska unionen).
 • Kontroll av övertryck med enheterna MC0, MRC0, MC1 och MRC1
 • Standardiserade takhuvar för förmontering av galvaniserad stålplåt med polyesterfärg, värmeisolerad. Justerbar höjd
 • Vibrationsdämpare av gummi
 • Adaptationstakhuvar för att ersätta befintliga enheter på plats
 • Dropplåt för kondensvatten av galvaniserad stål för utomhuskretsen
 • Skyddsgaller för utomhusbatteriet
 • Hagelskyddsgaller för utomhusbatteriet

Elcentraltillbehör

 • Kraftmatning med nolledare
 • Övervakningsrelä för högprestandafas som gör det möjligt att justera skyddsinställningarna
 • Energimätare för övervakning av installationens strömförbrukning
 • Energimätare och mätning av kyl- och värmeeffekt

Kan kanske intressera