Przejdź do głównej zawartości

Modułowa kompaktowa pompa ciepła
50NI

Czynnik chłodniczy: R-410A

Wydajność chłodnicza: 19 - 115 kW

Wydajność grzewcza: 19 - 120 kW

Przepływ powietrza: 4000 - 21 000 m³/h

Kompaktowe urządzenia powietrze-powietrze o konstrukcji pionowej do użytku wyłącznie w pomieszczeniach.
 • Czynnik chłodniczy R-410A
 • Sprężarka spiralna tandemowa
 • Elastyczna konfiguracja
 • Wentylator zewnętrzny typu "plug-fan" z silnikiem EC HEE
 • Wysoka wydajność sezonowa
 • Urządzenia dostarczane są w 2 modułach, module zewnętrznym i module wewnętrznym do montażu w miejscu instalacji, w wersji kompaktowej lub dzielonej, zależnie od wyboru.

carrier-icon-refrigerant-HFC-R-410A
Dostępnych jest dziesięć różnych modeli:
 • 90, 120, 160 i 180: 1 obieg i 2 sprężarki
 • 200, 240, 280, 320, 360, 420 i 485: 2 obiegi i 4 sprężarki

Opis ogólny

 • Hermetyczne sprężarki spiralne
 • Konfiguracja tandemowa
 • Wentylator typu "plug-fan" z silnikiem EC, do obiegów wewnętrznych i zewnętrznych
 • 2 moduły: moduł zewnętrzny i moduł wewnętrzny do zainstalowania w budynku, w wersji kompaktowej lub dzielonej
 • Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, pokrytej farbą poliestrową w kolorze białym RAL 7035
 • Wszystkie urządzenia są testowane i kontrolowane fabrycznie

Moduł zewnętrzny

Obieg powietrza zewnętrznego
 • Elektroniczne wentylatory EC typu "plug fan", bezpośrednio sprzężone z regulatorem prędkości i ze sterownikiem natężenia przepływu.
 • Zbiornik na skropliny
Obieg chłodzenia
 • Hermetyczne sprężarki spiralne tandemowe montowane na podkładkach antywibracyjnych. Sterowanie równowagą fazową i kierunkiem obrotów
 • Grzałka karteru
 • Termostatyczny zawór rozprężny z wyrównaniem zewnętrznym (pompy ciepła)
 • 4-drogowe zawory odwracania cyklu (pompy ciepła)
 • Akumulator ciśnienia zasysania, filtry osuszające zapobiegające powstawaniu kwasu, odbieralniki cieczy
 • Zawory napełniania i serwisowe do wersji kompaktowej
 • Możliwość osobnego zainstalowania modułów z zaworami do napełniania i serwisowymi
 • Połączenia systemu chłodzenia do spawania
Panel elektryczny
 • Kompletny panel elektryczny ze wszystkimi połączeniami przewodów. Izolowana pokrywa panelu zapobiegająca kondensacji
 • Transformator zasilający bez przewodu neutralnego wbudowany na panelu elektrycznym
 • Połączenie z głównym uziemieniem
 • Styki sprężarek i silników wentylatorów
Zabezpieczenia
 • Presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia
 • Sterowanie temperaturą na wylocie sprężarki
 • Zawór zwrotny wbudowany w sprężarkę
 • Główny wyłącznik drzwiowy
 • Magnetotermiczne wyłączniki bezpieczeństwa w liniach zasilania sprężarek i silników wentylatorów
 • Automatyczny wyłącznik w obwodzie sterowania

Moduł wewnętrzny

Obieg powietrza wewnętrznego
 • Wymiennik z miedzianymi rurkami i żeberkami wykonanymi ze stopu aluminium
 • Elektroniczne wentylatory EC typu plug-fan, bezpośrednio sprzężone z regulatorem prędkości i ze sterownikiem natężenia przepływu
 • Filtry powietrza do wielokrotnego użytku, zamontowane na ramie
 • Zbiornik na skropliny
Obieg chłodzenia
 • Termostatyczne zawory rozprężne z wyrównaniem zewnętrznym
Zabezpieczenia
 • Główny wyłącznik drzwiowy
 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (MD)
 • Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC)
 • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD)
 • Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (Kategoria 2) 2014/68/UE (PED)
 • Dyrektywa RoHS 2011/65/UE (RoHS)
 • Dyrektywa w sprawie wymagań dotyczących ekoprojektu 2009/125/WE (ECO-DESIGN)
 • Dyrektywa w sprawie etykietowania określającego klasę energetyczną 2010/30/UE (ECO-LABELLING)
 • Norma zharmonizowana: EN 378-2: 2012

Sterownik CARRIERrtc

Układ sterowania CARRIERrtc składa się z płytki sterującej µPC MEDIUM, czujników, panelu graficznego pGD1 i panelu operatorskiego TCO (opcja).

Główne funkcje

 • Wybór nastawy i trybu pracy: ogrzewanie, chłodzenie, automatyczny, wentylacja
 • Ciągłe sterowanie parametrami roboczymi
 • Wyświetlanie wartości zmierzonych przez czujniki
 • Opóźnienia czasowe sprężarek
 • Zarządzanie odszranianiem (w pompach ciepła)
 • Sterowanie temperaturą powietrza nawiewanego
 • Praca o każdej porze roku dzięki sterowaniu ciśnieniem kondensacji i parowania
 • Kompensacja nastawy na podstawie temperatury zewnętrznej
 • Harmonogram godzinowy i tygodniowy
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • Diagnostyka usterek i alarm ogólny

Funkcje opcjonalne

 • Zewnętrzna przepustnica do wymiany świeżego powietrza, pracująca zależnie od temperatury powietrza zmieszanego lub sygnału czujnika jakości powietrza
 • Komora mieszania umożliwiająca swobodne chłodzenie typu termicznego, entalpicznego lub termoentalpicznego
 • Obieg odzysku w układzie chłodzenia służący do odświeżania powietrza
 • Obrotowy wymiennik ciepła
 • Dodatkowe nagrzewnice elektryczne: 2-stopniowe ze sterowaniem dwustanowym lub 1-stopniowe ze sterowaniem proporcjonalnym
 • Wymiennik ciepłej wody z zaworem trójdrogowym i sterowaniem dwustanowym lub proporcjonalnym
 • Palnik gazowy ze sterowaniem proporcjonalnym
 • Nawilżacz ze sterowaniem dwustanowym lub proporcjonalnym
 • Sterownik natężenia przepływu powietrza (z wentylatorami odśrodkowymi)
 • Presostat wykrywania zapchania filtrów
 • Detektor dymu
 • Czujnik jakości powietrza do pomiaru CO2 i/lub związków lotnych
 • Detektor wycieku czynnika chłodniczego
 • Licznik energii oraz obliczanie wydajności chłodzenia i ogrzewania

Terminal pGD1

Ten panel graficzny, zamontowany w panelu elektrycznym urządzenia, umożliwia:
 • wstępne zaprogramowanie urządzenia,
 • zmiany trybu pracy,
 • WŁ./WYŁ. urządzenia,
 • wybór trybu pracy,
 • wykonanie ustawień,
 • wyświetlanie na ekranie sterowanych zmiennych i wartości mierzonych przez czujniki,
 • wyświetlanie na ekranie aktywnych alarmów i zapisanych historii alarmów.
terminal graficzny carrier

Panel operatorski TCO (opcja)

 • WŁ./WYŁ. urządzenia
 • Wybór trybu pracy
 • Regulacja nastaw
 • Wyświetlanie wartości temperatury i wilgotności w instalacji, temperatury na zewnątrz, temperatury powietrza nawiewanego, wskazań czujnika CO2 i statusu otwarcia przepustnicy zewnętrznej
 • Wyświetlanie kodów alarmów
terminal użytkownika carrier

Sterownik elektroniczny CARRIERrtc z płytką sterującą µPC MEDIUM (opcjonalny)

Moduł elektroniczny z mikroprocesorem składający się z płytki sterującej i TCO.

Opcje modułu zewnętrznego

Na zewnątrz budynku
 • Korozja
  • Wymiennik z miedzianymi rurkami i miedzianymi żeberkami
  • Wymiennik INERA® z miedzianymi rurkami i żeberkami wykonanymi z wysokowydajnego stopu aluminium o bardzo dużej odporności na korozję
  • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami pokrytymi poliuretanem i powłoką Blygold®
 • Wilgotność
  • Panel elektryczny przystosowany do warunków tropikalnych
  • Silniki i wentylatory przystosowane do warunków tropikalnych (wymagana konsultacja)
Montaż
 • Podkładki antywibracyjne wykonane z gumy
 • Zawory serwisowe do połączeń systemu chłodzenia
 • Separator oleju do połączeń obiegu chłodzenia o maksymalnej ekwiwalentnej długości przewodu chłodzenia większej niż 50 metrów; opcja dostępna tylko wtedy, gdy urządzenia dostarczane są w 2 modułach, moduł zewnętrzny i wewnętrzny do zainstalowania w budynku, w wersji dzielonej
 • Położenie dopływu powietrza do urządzenia zewnętrznego:
  • z boku: dostarczane w standardzie,
  • u góry: dostarczane tylko wtedy, gdy urządzenia są przeznaczone do zainstalowania w budynku, w wersji dzielonej
 • Kratka ochronna wymiennika powietrza
 • Filtry grawimetryczne na powrocie powietrza
Akustyka
 • Akustyczna osłona izolacyjna sprężarki
Panel elektryczny
 • Zasilanie elektryczne z przewodem neutralnym
 • Licznik do monitorowania zużycia energii w instalacji (ze sterowaniem CARRIERrtc)

Opcje modułu wewnętrznego

Na zewnątrz budynku
 • Wilgotność
  • Funkcja "stop-drop" w wewnętrznym wymienniku powietrza
  • Funkcja "stop-drop" w zewnętrznym wymienniku powietrza
 • Korozja
  • Wymiennik z miedzianymi rurkami i miedzianymi żeberkami
  • Wymiennik INERA® z miedzianymi rurkami i żeberkami wykonanymi z wysokowydajnego stopu aluminium o bardzo dużej odporności na korozję
  • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami pokrytymi poliuretanem i powłoką Blygold®
  • Zbiornik na skropliny ze stali nierdzewnej
Opcje klimatyzacji/ogrzewania
 • Dodatkowy wymiennik ciepłej wody, z zaworem trójdrogowym. Dwie opcje:
  • Wymiennik główny, działający jako nagrzewnica w urządzeniach służących tylko do chłodzenia
  • Wymiennik dodatkowy wspomagający pracę pomp ciepła
 • Dodatkowe nagrzewnice elektryczne, ze sterowaniem przepływem powietrza
Opcje zapewnienia wysokiej jakości powietrza/klimatyzacji w pomieszczeniach
 • Filtrowanie powietrza nawiewanego
 • Czujnik jakości powietrza należy zamontować w środowisku lub w kanale, aby umożliwić wykonywanie pomiarów CO2 i/lub lotnych związków (za pomocą sterownika CARRIERrtc)
Bezpieczeństwo
 • Rozrusznik Soft Start przeznaczony do nawiewnych i/lub wywiewnych wentylatorów odśrodkowych, który wydłuża ustawiony czas, głównie w instalacjach z kanałami tekstylnymi
 • Presostat różnicowy do wykrywania zatkanych filtrów
 • Presostat różnicowy do sterowania przepływem powietrza
 • Detektor dymu, zgodny z wymaganiami normy NF S 61-961
 • Detektor wycieku czynnika chłodniczego (ze sterowaniem CARRIERrtc)
Montaż
 • Podkładki antywibracyjne wykonane z gumy
 • Wentylator odśrodkowy z pasami i kołami pasowymi do modułu wewnętrznego (tylko do modeli od 240 do 360)
 • Położenie nawiewu i/lub wywiewu powietrza z jednostki wewnętrznej
 • Zespoły z komorą mieszania z 2 przepustnicami napędzanymi silnikiem, do wymiany powietrza i opcji free-cooling
Dostępnych jest dziesięć różnych modeli:
 • 90, 120, 160 i 180: 1 obieg i 2 sprężarki
 • 200, 240, 280, 320, 360, 420 i 485: 2 obiegi i 4 sprężarki

Opis ogólny

 • Hermetyczne sprężarki spiralne
 • Konfiguracja tandemowa
 • Wentylator typu "plug-fan" z silnikiem EC, do obiegów wewnętrznych i zewnętrznych
 • 2 moduły: moduł zewnętrzny i moduł wewnętrzny do zainstalowania w budynku, w wersji kompaktowej lub dzielonej
 • Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, pokrytej farbą poliestrową w kolorze białym RAL 7035
 • Wszystkie urządzenia są testowane i kontrolowane fabrycznie

Moduł zewnętrzny

Obieg powietrza zewnętrznego
 • Elektroniczne wentylatory EC typu "plug fan", bezpośrednio sprzężone z regulatorem prędkości i ze sterownikiem natężenia przepływu.
 • Zbiornik na skropliny
Obieg chłodzenia
 • Hermetyczne sprężarki spiralne tandemowe montowane na podkładkach antywibracyjnych. Sterowanie równowagą fazową i kierunkiem obrotów
 • Grzałka karteru
 • Termostatyczny zawór rozprężny z wyrównaniem zewnętrznym (pompy ciepła)
 • 4-drogowe zawory odwracania cyklu (pompy ciepła)
 • Akumulator ciśnienia zasysania, filtry osuszające zapobiegające powstawaniu kwasu, odbieralniki cieczy
 • Zawory napełniania i serwisowe do wersji kompaktowej
 • Możliwość osobnego zainstalowania modułów z zaworami do napełniania i serwisowymi
 • Połączenia systemu chłodzenia do spawania
Panel elektryczny
 • Kompletny panel elektryczny ze wszystkimi połączeniami przewodów. Izolowana pokrywa panelu zapobiegająca kondensacji
 • Transformator zasilający bez przewodu neutralnego wbudowany na panelu elektrycznym
 • Połączenie z głównym uziemieniem
 • Styki sprężarek i silników wentylatorów
Zabezpieczenia
 • Presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia
 • Sterowanie temperaturą na wylocie sprężarki
 • Zawór zwrotny wbudowany w sprężarkę
 • Główny wyłącznik drzwiowy
 • Magnetotermiczne wyłączniki bezpieczeństwa w liniach zasilania sprężarek i silników wentylatorów
 • Automatyczny wyłącznik w obwodzie sterowania

Moduł wewnętrzny

Obieg powietrza wewnętrznego
 • Wymiennik z miedzianymi rurkami i żeberkami wykonanymi ze stopu aluminium
 • Elektroniczne wentylatory EC typu plug-fan, bezpośrednio sprzężone z regulatorem prędkości i ze sterownikiem natężenia przepływu
 • Filtry powietrza do wielokrotnego użytku, zamontowane na ramie
 • Zbiornik na skropliny
Obieg chłodzenia
 • Termostatyczne zawory rozprężne z wyrównaniem zewnętrznym
Zabezpieczenia
 • Główny wyłącznik drzwiowy
 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (MD)
 • Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC)
 • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD)
 • Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (Kategoria 2) 2014/68/UE (PED)
 • Dyrektywa RoHS 2011/65/UE (RoHS)
 • Dyrektywa w sprawie wymagań dotyczących ekoprojektu 2009/125/WE (ECO-DESIGN)
 • Dyrektywa w sprawie etykietowania określającego klasę energetyczną 2010/30/UE (ECO-LABELLING)
 • Norma zharmonizowana: EN 378-2: 2012

Sterownik CARRIERrtc

Układ sterowania CARRIERrtc składa się z płytki sterującej µPC MEDIUM, czujników, panelu graficznego pGD1 i panelu operatorskiego TCO (opcja).

Główne funkcje

 • Wybór nastawy i trybu pracy: ogrzewanie, chłodzenie, automatyczny, wentylacja
 • Ciągłe sterowanie parametrami roboczymi
 • Wyświetlanie wartości zmierzonych przez czujniki
 • Opóźnienia czasowe sprężarek
 • Zarządzanie odszranianiem (w pompach ciepła)
 • Sterowanie temperaturą powietrza nawiewanego
 • Praca o każdej porze roku dzięki sterowaniu ciśnieniem kondensacji i parowania
 • Kompensacja nastawy na podstawie temperatury zewnętrznej
 • Harmonogram godzinowy i tygodniowy
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • Diagnostyka usterek i alarm ogólny

Funkcje opcjonalne

 • Zewnętrzna przepustnica do wymiany świeżego powietrza, pracująca zależnie od temperatury powietrza zmieszanego lub sygnału czujnika jakości powietrza
 • Komora mieszania umożliwiająca swobodne chłodzenie typu termicznego, entalpicznego lub termoentalpicznego
 • Obieg odzysku w układzie chłodzenia służący do odświeżania powietrza
 • Obrotowy wymiennik ciepła
 • Dodatkowe nagrzewnice elektryczne: 2-stopniowe ze sterowaniem dwustanowym lub 1-stopniowe ze sterowaniem proporcjonalnym
 • Wymiennik ciepłej wody z zaworem trójdrogowym i sterowaniem dwustanowym lub proporcjonalnym
 • Palnik gazowy ze sterowaniem proporcjonalnym
 • Nawilżacz ze sterowaniem dwustanowym lub proporcjonalnym
 • Sterownik natężenia przepływu powietrza (z wentylatorami odśrodkowymi)
 • Presostat wykrywania zapchania filtrów
 • Detektor dymu
 • Czujnik jakości powietrza do pomiaru CO2 i/lub związków lotnych
 • Detektor wycieku czynnika chłodniczego
 • Licznik energii oraz obliczanie wydajności chłodzenia i ogrzewania

Terminal pGD1

Ten panel graficzny, zamontowany w panelu elektrycznym urządzenia, umożliwia:
 • wstępne zaprogramowanie urządzenia,
 • zmiany trybu pracy,
 • WŁ./WYŁ. urządzenia,
 • wybór trybu pracy,
 • wykonanie ustawień,
 • wyświetlanie na ekranie sterowanych zmiennych i wartości mierzonych przez czujniki,
 • wyświetlanie na ekranie aktywnych alarmów i zapisanych historii alarmów.
terminal graficzny carrier

Panel operatorski TCO (opcja)

 • WŁ./WYŁ. urządzenia
 • Wybór trybu pracy
 • Regulacja nastaw
 • Wyświetlanie wartości temperatury i wilgotności w instalacji, temperatury na zewnątrz, temperatury powietrza nawiewanego, wskazań czujnika CO2 i statusu otwarcia przepustnicy zewnętrznej
 • Wyświetlanie kodów alarmów
terminal użytkownika carrier

Sterownik elektroniczny CARRIERrtc z płytką sterującą µPC MEDIUM (opcjonalny)

Moduł elektroniczny z mikroprocesorem składający się z płytki sterującej i TCO.

Opcje modułu zewnętrznego

Na zewnątrz budynku
 • Korozja
  • Wymiennik z miedzianymi rurkami i miedzianymi żeberkami
  • Wymiennik INERA® z miedzianymi rurkami i żeberkami wykonanymi z wysokowydajnego stopu aluminium o bardzo dużej odporności na korozję
  • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami pokrytymi poliuretanem i powłoką Blygold®
 • Wilgotność
  • Panel elektryczny przystosowany do warunków tropikalnych
  • Silniki i wentylatory przystosowane do warunków tropikalnych (wymagana konsultacja)
Montaż
 • Podkładki antywibracyjne wykonane z gumy
 • Zawory serwisowe do połączeń systemu chłodzenia
 • Separator oleju do połączeń obiegu chłodzenia o maksymalnej ekwiwalentnej długości przewodu chłodzenia większej niż 50 metrów; opcja dostępna tylko wtedy, gdy urządzenia dostarczane są w 2 modułach, moduł zewnętrzny i wewnętrzny do zainstalowania w budynku, w wersji dzielonej
 • Położenie dopływu powietrza do urządzenia zewnętrznego:
  • z boku: dostarczane w standardzie,
  • u góry: dostarczane tylko wtedy, gdy urządzenia są przeznaczone do zainstalowania w budynku, w wersji dzielonej
 • Kratka ochronna wymiennika powietrza
 • Filtry grawimetryczne na powrocie powietrza
Akustyka
 • Akustyczna osłona izolacyjna sprężarki
Panel elektryczny
 • Zasilanie elektryczne z przewodem neutralnym
 • Licznik do monitorowania zużycia energii w instalacji (ze sterowaniem CARRIERrtc)

Opcje modułu wewnętrznego

Na zewnątrz budynku
 • Wilgotność
  • Funkcja "stop-drop" w wewnętrznym wymienniku powietrza
  • Funkcja "stop-drop" w zewnętrznym wymienniku powietrza
 • Korozja
  • Wymiennik z miedzianymi rurkami i miedzianymi żeberkami
  • Wymiennik INERA® z miedzianymi rurkami i żeberkami wykonanymi z wysokowydajnego stopu aluminium o bardzo dużej odporności na korozję
  • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami pokrytymi poliuretanem i powłoką Blygold®
  • Zbiornik na skropliny ze stali nierdzewnej
Opcje klimatyzacji/ogrzewania
 • Dodatkowy wymiennik ciepłej wody, z zaworem trójdrogowym. Dwie opcje:
  • Wymiennik główny, działający jako nagrzewnica w urządzeniach służących tylko do chłodzenia
  • Wymiennik dodatkowy wspomagający pracę pomp ciepła
 • Dodatkowe nagrzewnice elektryczne, ze sterowaniem przepływem powietrza
Opcje zapewnienia wysokiej jakości powietrza/klimatyzacji w pomieszczeniach
 • Filtrowanie powietrza nawiewanego
 • Czujnik jakości powietrza należy zamontować w środowisku lub w kanale, aby umożliwić wykonywanie pomiarów CO2 i/lub lotnych związków (za pomocą sterownika CARRIERrtc)
Bezpieczeństwo
 • Rozrusznik Soft Start przeznaczony do nawiewnych i/lub wywiewnych wentylatorów odśrodkowych, który wydłuża ustawiony czas, głównie w instalacjach z kanałami tekstylnymi
 • Presostat różnicowy do wykrywania zatkanych filtrów
 • Presostat różnicowy do sterowania przepływem powietrza
 • Detektor dymu, zgodny z wymaganiami normy NF S 61-961
 • Detektor wycieku czynnika chłodniczego (ze sterowaniem CARRIERrtc)
Montaż
 • Podkładki antywibracyjne wykonane z gumy
 • Wentylator odśrodkowy z pasami i kołami pasowymi do modułu wewnętrznego (tylko do modeli od 240 do 360)
 • Położenie nawiewu i/lub wywiewu powietrza z jednostki wewnętrznej
 • Zespoły z komorą mieszania z 2 przepustnicami napędzanymi silnikiem, do wymiany powietrza i opcji free-cooling

Zobacz również