Skip to main content
green-world

Hållbarhet

Naturliga ledare inom hållbarhet

På Carrier inkluderar vi hållbarhet I allt vi gör. Det är naturligt för oss.

Carrier är ledande inom hållbarhet, i allt från innovativa lösningar till gröna fabriker och tjänster utformade för att förbättra effektiviteten. Klimatvänliga lösningar är vår specialitet. Vi var först med att använda naturliga köldmedia i livsmedelsindustrin och vi fortsätter att investera i forskning och utveckling för att förbättra våra produkter och processer samtidigt som vi värnar om miljön.

Minskad miljöpåverkan och ökad energieffektivitet?
Coolt!

Eftersom vi är ett företag som tänker på miljön är det fullt logiskt att inspirationen till en av våra mest hållbara tekniker kom från atmosfären. Vi syftar på koldioxid – en gas som förekommer naturligt i atmosfären, finns överallt, och som nu fungerar som köldmedium i våra miljövänliga kylsystem.

Carrier är en av pionjärerna inom kommersiell CO2-kylteknik och vi har gjort omfattande investeringar i utvecklingen av transkritiska CO2-system i mer än 10 år. Under denna tidsperiod har vi dragit nytta av avancerade tillverkningsprocesser, nya patenterade komponenter och nya material för att göra CO2 till ett hållbart köldmedium. Resultatet är kylsystemet CO2OLtec®.

Carriers CO2OLtec®-system utgör en av branschens mest hållbara lösningar för kommersiell kylning. Teknik som använder det naturliga köldmediet CO₂ används för att minska utsläppen av växthusgaser från livsmedelsbranschen. Genom att installera ett CO2OLtec®-system kan utsläppen av växthusgaser minskas med ända upp till 50 % jämfört med traditionella HFC-kylda system. Systemets inverkan på den globala uppvärmningen vid ett eventuellt läckage av köldmedium är försumbar.

Sedan systemet lanserades 2009 har 800 butiker runt om i Europa försetts med den innovativa CO2OLtec®-tekniken. Tillsammans har de kunder som använder CO2OLtec® minskat koldioxidutsläppen med mer än 231 000 ton, vilket motsvarar utsläppen från 55 000 bilar.

Det som kanske är mest imponerande är att CO2OLtec® hjälper kunderna att uppnå dessa hållbarhetsnivåer och samtidigt bevarar optimal prestanda och pålitlighet och dessutom minskar energikostnaderna med i genomsnitt 10 % i milda till kalla klimat. De flesta länder i Europa befinner sig i dessa klimatområden – norr om den välkända ”CO₂-ekvatorn” där den genomsnittliga årstemperaturen är upp till 15 grader Celsius.

Carrier engagerar sig så klart även för att skapa energibesparingar i södra Europa. För att skapa hållbar CO2-teknik för hela Europa har Carrier jobbat för att eliminera CO2-ekvatorlinjen i södra Europa och skapa CO2-system som är minst lika effektiva som konventionella kyltekniker i denna region.

I Italien och Spanien har Carrier till exempel installerat flera CO2OLtec®-kylsystem som har förbättrats specifikt för att skapa högre energieffektivitet i varmare omgivningar. Så oavsett var i Europa du befinner dig kan Carrier leverera kylsystem som inte är skadliga för vår planet – och som är gynnsamma för din budget.

Med integrerade CO2OLtec®-lösningar är hållbarhet, kyla, uppvärmning och nedkylning av övriga utrymmen samlat i ett enda paket.

Carrier Commercial Refrigeration är en ledande leverantör av högeffektiva och driftsklara kylsystem och tjänster för livsmedelsindustrin, men vårt engagemang för att hjälpa kunder att minska sin miljöpåverkan, öka energieffektiviteten och optimera prestandan omfattar inte bara kylning. Vår integrerade CO2OLtec®-lösning är ett perfekt exempel.

Den innovativa integrerade CO2OLtec®-lösningen kombinerar butikens kylning samt uppvärmning och nedkylning av övriga utrymmen i ett system. Genom att använda denna CO2-teknik för kylning samt uppvärmning och nedkylning av butiken behöver traditionella uppvärmningssystem inte användas, vilket leder till att förbrukningen av fossila bränslen minskas.

Så här fungerar det: all överskottsvärme som skapas vid kylningsprocessen samlas och distribueras till rumsuppvärmning via CO2OLheat®-modulen. Systemet använder en integrerad värmepump för att generera ytterligare uppvärmning under årets kallare månader och aktiverar avkylning av butiksytan vid behov. Den komplexa integreringen av kylning, uppvärmning och nedkylning hanteras av Carriers kontrollsystem som är särskilt utformat för att säkerställa optimal energieffektivitet.

På tal om energieffektivitet: Genom att välja en integrerad CO2OLtec®-lösning kan livsmedelsbutiker minska sina energikostnader med upp till 35 %. Tack vare att köldmediet är naturlig CO2 kan kunderna dessutom minska systemets koldioxidutsläpp med upp till 58 % och samtidigt slippa oroa sig över ständiga förändringar av föreskrifterna för köldmedia.

Besparingsberäkning för CO2OLtec®: Utforska fördelarna Besparingsberäkning för CO2OLtec® – beräknar besparingar som uppnås genom att utnyttja överskottsvärme från CO2OLtec®-kylsystemet. Genom att ange ett par uppgifter beräknas de energikostnadsbesparingar som kan uppnås genom att värma upp byggnaden med integrerad CO2OLtec®eller CO2OLheat®.* Multikompressorkylsystemen, kylningen av exponeringskylarna, kylrummen, och i slutändan hela byggnaden, använder enbart det naturliga köldmediet CO2. Oavsett om du vill räkna på fördelarna med CO2OLtec® Integral under sommar- eller vintertid så får du ett redskap som alltid kan användas. Olika komponenter i kylsystemet identifieras och för- och nackdelar med olika koncept förklaras. Olika värmekällor som kan användas för att täcka värmebehoven när dessa är som störst utvärderas. Jordmån, grundvatten, luft, fossila bränslen eller elektricitet bedöms också. Olika former av värmeöverföring i byggnaden utvärderas, som t.ex. takkassetter, statiska element, en central ventileringsenhet eller värmeaktiverade golvplattor.

Med den integrerade CO2OLtec®-lösningen får du optimal temperatur för kunder, personal och varor året runt samtidigt som miljön och din lönsamhet gynnas. *Uppskattning som bygger på en förenklad beräkningsmodell, genomsnittliga byggnadsvärden och ett kylsystem med CO2 som köldmedium. Detta kan inte användas för att ersätta analys av och beräkningar för de enskilda projekten.

Vi skapar dagens lösningar med morgondagen i åtanke.

”Hållbarhet” är mer än bara ett ord för Carrier – det har varit en stor del av vår identitet ända sedan starten. Som en del av vårt engagemang för hållbarhet letar vi hela tiden efter nya sätt att hjälpa våra kunder att minska energiförbrukningen och bevara våra naturresurser för kommande generationer. Våra kylsystem för livsmedelsbranschen utgör en fantastisk möjlighet att göra just detta.

I dagens stormarknader utgör kylsystemen den enskilt största energikostnadsposten. Faktum är att mer än 40 % av en genomsnittlig butiks totala energiförbrukning kommer från kylning. Kylsystemets energiförbrukning står dessutom för upp till 60 % av dess TEWI (Total Equivalent Warming Impact). Dessa siffror visar vilken inverkan mer effektiva system kan ha på miljön – och energikostnaderna.

Carrier arbetar hårt för att hjälpa sina kunder att minska driftskostnaderna och miljöpåverkan, trots ständigt ökande energipriser, ökad energiförbrukning orsakad av längre öppettider och det hela tiden ökande utbudet av varor som måste kylas. För att ta sig an dessa utmaningar erbjuder Carrier innovativa lösningar som CO2OLtec®-systemet, som använder det naturliga köldmediet CO2, vilket hjälper kunderna att minska energikostnaderna med upp till 10 % i milda till kalla klimat.

Den innovativa integrerade CO2OLtec®-lösningen kombinerar dessutom hela butikens kylning samt uppvärmning och nedkylning av övriga utrymmen i ett system, vilket leder till en minskning av energikostnaderna med upp till 35 %.

Carrier erbjuder även ett komplett utbud av displaydiskar med förbättrade energisparfunktioner för kylda och frysta livsmedel. Detta ingår i vårt produktprogram som kallas e*cube.

e*cube står för förbättringsåtgärder inom ”energy, efficiency, environment” (energi, effektivitet, miljö) som vi tillämpar på alla våra varor och tjänster.

  • Energi: energibesparingar under hela produktens livscykel
  • Effektivitet: pålitlig prestanda i fråga om temperatur, livsmedelskvalitet och energieffektivitet.
  • Miljö: avsevärd minskning av koldioxidutsläppen för hela kylsystemet

Med hjälp av denna strategi har vi utvecklat Evolution 6, nästa generations energibesparingslösningar för detaljhandeln. Detta utbud av kylskåp utgör ett nytt jämförelsemått för marknadsföringsutrymmen och kylprestanda för alla typer av butikskunder.

Utöver de nya lösningarna erbjuder vi serviceavtal, fjärrservice och uppgraderingar av befintliga skåp för att stödja förbättrad prestanda och säkerställa maximal effektivitet. Mer information om dessa tjänster finns på vår Service och Support-sida.

På Carrier handlar allt vi gör om hållbarhet.

Carriers förhållningssätt till hållbarhet bygger till viss del på tanken att gröna produkter måste ligga till grunden för ett miljövänligt företag. Sedan Carrier Commercial Refrigeration förvärvades av Carrier 2004 och blev en del av United Technologies har företaget fortlöpande satt upp realistiska mål för att minska vår miljöpåverkan.

Carrier har antagit program och initiativ gällande vår prestanda inom miljö, hälsa och säkerhet (EHS) för alla våra verksamheter och vi följer dem målmedvetet.

Vi mäter och rapporterar fortlöpande våra resultat i förhållande till våra mål för hållbarhet, som främjar de anställdas säkerhet och inkluderar riktade minskningar av växthusgaser, vattenkonsumtion och industriavfall. Vårt engagemang för miljö, hälsa och säkerhet gäller inte bara våra verksamheter, utan även våra leverantörer.

Vårt globala EHS-initiativ för leverantörer fokuserar på att säkerställa att 100 % av våra viktiga leverantörer uppfyller våra krav, vilket inkluderar säkra arbetsförhållanden för alla anställda och minsta möjliga miljöpåverkan.

Vad innebär dessa mål och detta engagemang för miljön för dig? Som vår kund kan du lita på att du samarbetar med en partner som inte bara pratar om hållbarhet utan även ser till att det blir verklighet. Det är en del av vad vi är. Hela tiden.

Miljöbestämmelser förändras hela tiden. Vårt engagemang för att hjälpa dig att uppfylla föreskrifterna förändras inte.

De europeiska föreskrifterna gällande miljö och energieffektivitet för produkter och byggnader är många och snåriga. Det blir inte lättare av att dessa föreskrifter ändras med jämna mellanrum. Som tur är så erbjuder Carrier hållbara produkter och tjänster som ser till att du inte behöver oroa dig över dessa föreskrifter.

Här följer en kort sammanfattning av några av de senaste trenderna inom EU-bestämmelserna:

  • Den nya Europeiska F-Gas-förordningen EU/517/2014 för de 28 EU-medlemsländerna innehåller en utfasningsplan för och specifika användarbegränsningar av HFC-köldmedia i stationära kyl- och luftkonditioneringssystem och krav på mer regelbundna obligatoriska läckagekontroller av HFC-kylsystem, inklusive korrekt dokumentering av påfyllning av köldmedia och påfyllningsfrekvensen.
  • Flera europeiska länder har genomfört eller lagt fram förslag om beskattning baserad på uppvärmningspotentialen hos HFC-köldmedia som används i kyl- och luftkonditioneringssystem.
  • Vissa EU-länder erbjuder skatterabatter eller bidrag för användningen av naturliga köldmedia och förbättringar av energieffektiviteten i sådana system

Carriers lösningar hjälper dig att undvika problem och ger dig möjlighet att utnyttja finansiella fördelar med statliga stimulansåtgärder. Våra CO2OLtec®-lösningar använder till exempel det naturliga köldmediet koldioxid som har GWP-värdet 1. Genom att implementera en CO2OLtec®-lösning skyddar du dig själv: från GWP-relaterade skatter, F-gas-förordningar och eventuella framtida föreskrifter gällande HFC.

CO2OLtec® är bara ett exempel på de innovativa lösningar från Carrier som kan hjälpa dig att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan och därmed också slippa problem med att uppfylla föreskrifterna. Som din partner för kommersiella kylningslösningar hjälper Carrier dig gärna att förstå föreskrifterna och hur våra produkter och lösningar kan hjälpa dig att hantera dem.

Klicka här för att läsa om Carriers position gällande EU:s F-Gas-förordning (EU / 517/2014)
TITTA PÅ ETT KLIPP OM CO2OLtec® FÖR ATT LÄRA DIG MER.
Utforska fördelarna med våra integrerade system
SYNLIGHET OCH EFFEKTIVITET I KOMBINATION.
LITA PÅ OSS NÄR DET GÄLLER HÖG OMSÄTTNING VID LÅG TEMPERATUR.
Carrier gällande den nya
EU F-gas regleringen
NATURAL REFRIGERANTS IN EUROPE