KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119) informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Carrier Chłodnictwo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02- 673), przy ul. Konstruktorskiej 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000030399 w XIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, kapitał zakładowy – wniesiony w całości: 8 461 800,00 PLN, NIP: 951-12-72-402, REGON: 011968078, zwana dalej „Administratorem”
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem tel.: (22) 544-01-100.
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.
 4. odbiorcą danych osobowych będą spółki grupy kapitałowej United Technologies Corporation oraz podmioty spoza grupy kapitałowej United Technologies Corporation, które dostarczają Administratorowi usługi. Administrator będzie przekazywał dane tylko do podmiotów, które są zobowiązane na podstawie umowy do zachowania w poufności danych oraz do ich przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie wiążących reguł korporacyjnych grupy kapitałowej United Technologies Corporation zatwierdzonych decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 sierpnia 2017 r.nr: DESiWM/DEC 91/17/60990;
 6. osoba, której dane dotyczą może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego kontaktując się z administratorem danych osobowych pod numerem telefonu: (22) 33-60-802
 7. dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania celu, dla którego są gromadzone, biorąc pod uwagę potrzebę zachowania zgodności z zobowiązaniami umownymi i wymaganiami prawnymi, świadczenia użytkownikom nowych i udoskonalonych usług.
 8. osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie danych, które zostały przekazane na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli tylko nie będzie to ograniczone przepisami prawa Administrator niezwłocznie wykona żądanie. Administrator niezwłocznie przekaże decyzję z zakresie wykonania żądania.
 9. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu utrzymania i kontynuowania współpracy.

Informacja o ochronie prywatności

Firma UTC Climate, Controls & Security oraz jej oddziały i podmioty stowarzyszone (wspólnie zwane „CCS”) zobowiązują się chronić prywatność osób odwiedzających niniejszą witrynę internetową (zwaną „Witryną”) oraz osób, które korzystają z aplikacji mobilnych firmy (zwanych „Aplikacjami”). Chcemy, aby użytkownicy poznali sposób, w jaki gromadzimy i ujawniamy dane osobowe oraz jak z nich korzystamy.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności opisuje nasze praktyki odnośnie gromadzenia Danych osobowych za pośrednictwem witryn i aplikacji CCS. Mogą jednak istnieć oddzielne informacje o ochronie prywatności dotyczące konkretnych witryn lub aplikacji.

Jakie Dane osobowe gromadzi firma CCS? W jaki sposób je gromadzi?

„Dane osobowe” to informacje, za pomocą których można identyfikować osoby fizyczne. Firma CCS może gromadzić, wykorzystywać i przetwarzać Dane osobowe użytkowników w celu świadczenia żądanych usług oraz oferowania produktów lub informacji.

Proces gromadzenia danych będzie wyraźnie zaznaczony — użytkownik będzie miał możliwość podjęcia decyzji, czy chce przekazać swoje dane. Jeśli użytkownik zrezygnuje z podawania swoich Danych osobowych, firma CCS może nie być w stanie wykonać transakcji, świadczyć wymaganych usług ani oferować żądanych produktów lub informacji.

Firma CCS może gromadzić informacje o użytkowniku, w tym jego Dane osobowe, gdy przesyła on formularz lub żądanie, albo gdy rejestruje produkt w witrynie CCS. Mogą to być następujące informacje: imię i nazwisko, adres fizyczny, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail oraz numer faksu. Firma CCS może również prosić użytkowników o podanie informacji na temat rejestrowanego produktu lub osoby/firmy, która go zainstalowała lub zajmuje się jego konserwacją.

Ponadto firma CCS może gromadzić informacje za pośrednictwem swojej Witryny lub swoich Aplikacji, np. poprzez identyfikatory urządzeń, adresy IP, pliki rejestrów oraz dane o lokalizacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale „W jaki sposób firma CCS wykorzystuje pliki cookie lub inne technologie śledzące?”.

Istnieje możliwość, że firma CCS będzie musiała gromadzić też inne informacje wymagane w konkretnych formularzach, funkcjach lub innych usługach potrzebnych użytkownikom. Treść takich informacji będzie zależała od metody ich zbierania oraz określonego celu, dla którego będą gromadzone.

Dlaczego firma CCS gromadzi Dane osobowe?

Naszym celem w gromadzeniu tych informacji jest zapewnianie użytkownikom spersonalizowanych usług oraz treści dostosowanych do ich potrzeb i zainteresowań. Firma CCS może wykorzystywać te informacje, aby wywiązywać się z zobowiązań umownych, uwierzytelniać użytkowników oraz zapewniać im dostęp do określonych obszarów Witryny, Aplikacji lub serwisów społecznościowych. Mogą być one również potrzebne do umożliwiania użytkownikom składania podań o zatrudnienie w firmie CCS.

Dane osobowe gromadzone w naszej Witrynie i naszych Aplikacjach mogą być używane w celu:

 • podawania żądanych informacji, elementów lub świadczenia usług;
 • reklamowania produktów, usług, promocji oraz wydarzeń związanych z CCS;
 • doskonalenia naszych produktów, usług, ankiet, Witryn i Aplikacji;
 • analizowania zachowań użytkowników naszej Witryny i Aplikacji;
 • świadczenia usług inwestorskich;
 • oceny zainteresowania zatrudnieniem w firmie CCS i/lub zapewnienia możliwości ubiegania się o zatrudnienie;
 • pozyskiwania danych o lokalizacji użytkowników w celu świadczenia żądanych informacji lub usług;
 • ochrony przed oszustwami lub prowadzenia dochodzeń w sprawie domniemanej lub rzeczywistej działalności nielegalnej;
 • zabezpieczenia przed sankcjami i listami sporządzanymi na potrzeby walki z terroryzmem zgodnie z wymaganiami prawa;
 • odpowiadania na zasadne żądania prawne zgłaszane przez organy ścigania lub rządowe organy regulacyjne;
 • opracowywania nowych ofert, doskonalenia jakości produktów, poprawiania lub personalizowania obsługi oraz bardziej precyzyjnego tworzenia przyszłej treści na podstawie zainteresowań użytkowników;
 • przeprowadzania dochodzeń na potrzeby zgodności z zobowiązaniami prawnymi.

Dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w określonych powyżej uzasadnionych celach biznesowych. Wyjątek stanowi wykorzystywanie ich w celu realizowania umów z użytkownikami lub spełniania zobowiązań prawnych.

Gdzie są przechowywane Dane osobowe?

Firma CCS oraz jej spółka macierzysta, United Technologies Corporation („UTC”), są przedsiębiorstwami o zasięgu globalnym z oddziałami w wielu różnych krajach, dlatego przesłane nam dane mogą być przekazywane pomiędzy podmiotami prawnymi lub krajami w ramach grupy CCS i UTC w celu realizacji powyższych celów. Do tych krajów zalicza się co najmniej Stany Zjednoczone, kraje członkowskie Unii Europejskiej, Kanadę oraz inne kraje, w tym niektóre państwa azjatyckie. Dane osobowe będą przekazywane zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawnymi i tylko w koniecznym zakresie, w celach określonych powyżej. W ramach grupy UTC i CCS przekazywanie informacji podlega Obowiązującym zasadom korporacyjnym.

Firma CCS korzysta z dostępnych mechanizmów prawnych umożliwiających legalne przesyłanie Danych osobowych pomiędzy krajami. W zakresie, w jakim firma CCS korzysta ze standardowych klauzul umownych (zwanych również klauzulami wzorcowymi) lub Obowiązujących zasad korporacyjnych w celu autoryzacji przesyłania danych, będzie zapewniać zgodność z określonymi w nich wymaganiami, łącznie z sytuacjami wystąpienia konfliktu pomiędzy tymi wymaganiami a niniejszą Informacją o ochronie prywatności.

Czy firma CCS wykorzystuje Dane osobowe do nawiązywania kontaktu z użytkownikiem?

Firma CCS może wykorzystywać podane Dane osobowe do nawiązywania kontaktu z użytkownikiem w kwestiach związanych z produktami, usługami, promocjami, ofertami specjalnymi, ankietami oraz innymi informacjami, którymi użytkownik może być zainteresowany. Aby nie otrzymywać takich komunikatów, należy skorzystać z funkcji anulowania subskrypcji dostępnej w Witrynie lub Aplikacji albo powiadomić nas o tym fakcie, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Firma CCS zadba o to, aby wszelkie komunikaty marketingowe wysyłane drogą elektroniczną zawierały prostą opcję rezygnacji lub anulowania subskrypcji. Nawet w przypadku rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych użytkownik nadal może otrzymywać komunikaty dotyczące konta lub transakcji.

Czy firma CCS udostępnia gromadzone dane?

W celach określonych powyżej firma CCS może udostępniać Dane osobowe swoim podmiotom stowarzyszonym, na przykład spółkom w grupie UTC, i/lub firmom, w których CCS ma pakiet kontrolny poprzez bezpośrednie lub pośrednie posiadanie ich udziałów.

Firma CCS nie sprzeda, nie przekaże ani nie udostępni Danych osobowych użytkowników poza spółki określone powyżej, z wyjątkiem:

 • Dostawców usług, dealerów, dystrybutorów, agentów lub wykonawców wykonujących usługi w imieniu CCS. Firma CCS udostępni Dane osobowe tylko tym stronom trzecim, z którymi zawarła umowę ograniczającą możliwość wykorzystywania lub ujawniania informacji do sytuacji, kiedy jest to konieczne do świadczenia usług w imieniu firmy CCS lub zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa.
 • Zachowywania zgodności z zobowiązaniami prawnymi, na przykład w odpowiedzi na uzasadnione żądanie ze strony organów ścigania, sądów lub innych rządowych organów regulacyjnych itp.
 • Prowadzenia dochodzeń w sprawie domniemanej lub rzeczywistej działalności nielegalnej.
 • Zapobiegania szkodom fizycznym lub stratom finansowym.
 • Wspierania sprzedaży lub przekazywania całości albo części naszej działalności lub dóbr (również w drodze bankructwa).

Dane osobowe użytkowników mogą być także przechowywane i przetwarzane przez naszych dostawców usług w Stanach Zjednoczonych, krajach członkowskich Unii Europejskiej, Kanadzie, Azji oraz innych jurysdykcjach.

W jaki sposób firma CCS zabezpiecza Dane osobowe?

Firma CCS dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność Danych osobowych użytkowników. W tym celu wdrożyła uzasadnione procedury fizyczne, elektroniczne oraz związane z zarządzaniem. Jednakże ze względu na naturę przesyłu informacji w internecie nie może zagwarantować, że wszelkie transmisje będą bezpieczne.

Jak korygować, zmieniać lub usuwać informacje przechowywane przez firmę CCS?

Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać dostępu do swoich Danych osobowych, a także ich korekty, zmiany lub usunięcia. Firma CCS dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio szybko aktualizować i/lub usuwać dane użytkowników. Ponadto podejmie odpowiednie kroki w celu zidentyfikowania tożsamości użytkownika zanim wprowadzi jakiekolwiek zażądane przez niego zmiany. Ma to na celu ochronę jego prywatności. Aby sprawdzić, zmienić lub usunąć Dane osobowe, zgłosić problem z Witryną, zadać pytanie albo przekazać swoje obawy, należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]. Niektóre nasze Witryny, Aplikacje lub konta w serwisach społecznościowych umożliwiają wprowadzanie zmian bezpośrednio na stronie, bez potrzeby kontaktowania się z firmą CCS.

Pomimo że firma CCS pomaga w ochronie Danych osobowych użytkowników, dbanie o bezpieczeństwo haseł oraz innych poświadczeń jest obowiązkiem każdego z nich.

Jak traktować odnośniki do witryn stron trzecich, jakie mogą się wyświetlać w niniejszej Witrynie?

W niektórych przypadkach firma CCS może podawać łącza do witryn, które nie są zarządzane przez CCS, przy czym firma CCS dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio je oznaczać. Firma CCS nie kontroluje witryn stron trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane w tych witrynach. Ponadto niniejsza Informacja o ochronie prywatności nie obejmuje Danych użytkowników gromadzonych przez strony trzecie.

W jaki sposób firma CCS wykorzystuje pliki cookie lub inne technologie śledzące?

Pliki cookie

Firma CCS może korzystać z plików cookie w niniejszej Witrynie. Nazwa Cookie odnosi się do niewielkich plików tekstowych wysyłanych do komputerów użytkowników i przechowywanych w ich pamięci. Korzystamy z tych plików, aby umożliwić Witrynie rozpoznawanie użytkowników podczas kolejnych wizyt. Ułatwiają one również użytkownikom dostęp do Witryny oraz umożliwiają Witrynie kompilowanie zgromadzonych danych w celu doskonalenia zawartych na niej treści. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia plików ani komputerów użytkowników. Aby ta ani żadna Witryna firmy CCS nie miała dostępu do plików cookie, należy dostosować ustawienia przeglądarki w celu wyłączenia lub zabronienia korzystania z plików cookie. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie lub zabronienie korzystania z plików cookie lub podobnych technologii może uniemożliwić użytkownikowi dostęp do pewnych treści lub funkcji Witryny. Firma CCS może wykorzystywać pliki cookie oraz podobne technologie zamieszczone przez jej partnerów biznesowych lub reklamowych w celu dostarczenia firmie CCS informacji na temat reklam, które kierują użytkowników na jej Witrynę.

Ponadto firma CCS monitoruje wzorce ruchu użytkowników w swoich Witrynach zgodnie z nazwą domeny użytkownika, typem przeglądarki, datą i godziną dostępu oraz przeglądanymi stronami. Nasze serwery sieciowe gromadzą nazwy domen, a nie adresy e-mail odwiedzających. Informacje te są gromadzone w celu pomiaru liczby odwiedzających naszą Witrynę oraz oceny, które obszary Witryny są dla użytkowników najbardziej przydatne w oparciu o ruch w każdym z nich. Firma CCS wykorzystuje te informacje do poprawy jakości odbioru Witryny przez użytkowników oraz w celu lepszego przygotowania dalszych treści zgodnie z zainteresowaniami użytkowników.

Sygnały nawigacyjne

Niniejsza Witryna może korzystać również z sygnałów nawigacyjnych. Sygnał nawigacyjny to zazwyczaj piksel umieszczony w witrynie, który śledzi, czy użytkownik odwiedził daną witrynę, co pozwala na wyświetlanie reklam celowanych. Sygnałów nawigacyjnych używa się w połączeniu z plikami cookie, co oznacza, że wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce uniemożliwi również śledzenie aktywności przez sygnały nawigacyjne. Sygnał nawigacyjny zostanie zarejestrowany jako odwiedziny w Witrynie, jednak unikatowe dane użytkownika nie będą rejestrowane.

Do informacji gromadzonych przez sygnały nawigacyjne mogą zaliczać się informacje o adresach IP (patrz poniżej). Informacje gromadzone przez sygnały nawigacyjne są też używane w celu:

 • wyświetlania reklam, przeprowadzania audytów komunikacji e-mail oraz raportowania;
 • personalizowania;
 • raportowania ruchu na stronach;
 • ustalania liczby unikatowych odwiedzających.

Adresy IP

Adresy IP to numery używane przez połączone z siecią komputery w celu ich identyfikacji komputera użytkownika w chwili nawiązania połączenia internetowego.

Firma CCS może gromadzić i śledzić adresy IP między innymi w celu:

 • dbania o bezpieczeństwo Witryny;
 • ograniczania określonym użytkownikom dostępu do Witryny;
 • rozwiązywania problemów technicznych;
 • zrozumienia sposobu, w jaki używane są Witryny CCS.

Pliki rejestrów

Firma CCS (lub strony trzecie w imieniu CCS) może gromadzić informacje w formie plików rejestrów zawierających dane na temat aktywności użytkowników Witryn oraz statystyki dotyczące ich zachowań.

Pliki rejestrów są stosowane wyłącznie w celach wewnętrznych. Dzięki nim firma CCS może bezustannie udoskonalać oraz personalizować swoje Witryny i Aplikacje.

Pliki rejestrów pomagają nam między innymi w gromadzeniu:

 • wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych;
 • informacji o przeglądarce i systemie operacyjnym użytkownika;
 • informacji o sesji użytkownika (np. adres URL, data i godzina odwiedzenia Witryny, wyświetlone strony oraz czas ich przeglądania);
 • innych podobnych danych nawigacyjnych lub strumienia kliknięć.

Informacje z serwisów społecznościowych

Informacje z serwisów społecznościowych to dowolne informacje udostępniane zewnętrznym twórcom aplikacji, na przykład firmie CCS, przez dany serwis za zgodą użytkownika. Te informacje zawierają dane zawarte w profilu użytkownika serwisu społecznościowego. Serwisy społecznościowe to między innymi Twitter, Facebook czy Google+.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób firma CCS (lub inni zewnętrzni twórcy aplikacji) może pozyskiwać informacje z serwisów społecznościowych, należy odwiedzić stronę ustawień odpowiedniego serwisu. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na to, aby firma CCS dopasowywała jego Dane osobowe do informacji z serwisów społecznościowych w celach marketingowych.

Firma CCS nie może zagwarantować bezpieczeństwa informacji, jakie użytkownicy udostępniają stronom trzecim, w tym danych podawanych przez nich w serwisach społecznościowych.

Więcej informacji na temat plików cookie oraz innych technologii śledzących można znaleźć tutaj.

W jaki sposób firma CCS wykorzystuje dane o lokalizacji?

Firma CCS jest globalnym dostawcą technologii budowlanych. Dzięki naszym usługom, systemom przeciwpożarowym, zabezpieczającym, grzewczym, wentylacyjnym, klimatyzacyjnym i chłodniczym oraz rozwiązaniom do zarządzania budynki stają się w pełni zintegrowane i niezwykle wydajne, a także bezpieczniejsze, inteligentniejsze oraz bardziej ekologiczne. Poniżej podano kilka przykładów żądań dostępu do danych o lokalizacji umożliwiających świadczenie usług z oferty firmy CCS:

 • Zwiększenie wydajności budynku — na przykład używanie danych o lokalizacji, aby dynamicznie regulować ustawienia systemów wentylacyjnych, grzewczych i chłodzenia, wyłączać lub włączać oświetlenie lub otwierać drzwi.
 • Ułatwienie poruszania się po siedzibie firmy — na przykład umożliwienie gościom oraz pracownikom firmy korzystania z danych o lokalizacji, aby znaleźć najbliższą drukarkę lub salę konferencyjną.
 • Umożliwienie agentom nieruchomości korzystającym z naszych usług Supra™ uzyskiwanie lub prezentowanie ofert albo wyświetlanie informacji za pomocą aplikacji Supra.
 • Określanie, który technik znajduje się najbliżej zgłoszenia serwisowego.

Ponadto firma CCS może korzystać z tych danych w celu lokalizowania i/lub określania czasu pracy pracowników lub wykonawców.

We wszystkich tych przypadkach firma CCS będzie w przejrzysty sposób prosić użytkownika o wyrażenie zgody na gromadzenie jego danych o lokalizacji. Użytkownik będzie więc mógł zdecydować, czy chce podać nam dane o swojej lokalizacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie udostępniać firmie CCS danych o swojej lokalizacji, możliwe, że nie będzie ona w stanie świadczyć wymaganej usługi ani ukończyć żądanej transakcji.

Jak długo przechowujemy Dane osobowe użytkowników?

Firma CCS przechowuje otrzymane dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania celu, dla którego są gromadzone, biorąc pod uwagę potrzebę zachowania zgodności z zobowiązaniami umownymi i wymaganiami prawnymi, rozwiązania problemu serwisowego klienta oraz świadczenia użytkownikom nowych i udoskonalonych usług. Oznacza to, że możemy przechowywać Dane osobowe użytkowników przez pewien czas po tym, jak przestaną korzystać z naszej Witryny lub naszych Aplikacji. Po tym czasie Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte z systemów CCS bez powiadomienia.

Co jeszcze powinni wiedzieć konkretni użytkownicy?

Rodzice, opiekunowie i dzieci: nasze Aplikacje i Witryny są przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat lub są uznawane za osoby pełnoletnie w swoich krajach zamieszkania. Firma CCS nie zwraca się świadomie z wnioskiem o dostarczenie informacji do dzieci, a także nie prowadzi skierowanych do dzieci działań marketingowych w odniesieniu do produktów lub usług. Osoby, które nie spełniają powyższych wymagań wiekowych, uprasza się o niewprowadzanie swoich Danych osobowych w tej ani żadnej innej Witrynie ani Aplikacji firmy CCS.

Użytkownicy ze stanu Kalifornia: co rok mieszkańcy stanu Kalifornia mogą zażądać informacji udostępnionych przez firmę CCS innym firmom na potrzeby własnych działań marketingowych w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego (zgodnie z definicją zawartą w kalifornijskiej ustawie „Shine the Light Law”) i uzyskają taką informację. W stosownych przypadkach informacja ta będzie zawierała listę kategorii Danych osobowych, które zostały udostępnione wraz z nazwiskami i adresami wszystkich osób trzecich, którym firma CCS udostępniła takie informacje w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. W celu uzyskania takiej informacji, należy przesłać na adres [email protected] wiadomość e-mail o temacie „California Shine the Light Privacy Request”, z identycznym wpisem w treści wiadomości.

Użytkownicy z Unii Europejskiej: użytkownicy mają prawo zgłaszać skargi krajowemu organowi ochrony danych osobowych, który może być jednocześnie organem nadzorczym. Ponadto mają też prawo do: (i) żądania dostępu do swoich Danych osobowych oraz ich zmiany lub usunięcia; (ii) żądania ograniczenia lub (iii) odmowy przetwarzania pewnych Danych osobowych, a także, w niektórych okolicznościach, żądania przeniesienia danych. Aby skontaktować się z firmą CCS na temat jednego z powyższych praw, należy skorzystać z jednej z metod kontaktu wyszczególnionych u dołu niniejszego dokumentu.

Użytkownicy z USA: firma CCS nie gromadzi w swoich witrynach numerów ubezpieczeń społecznych. Jednakże zbiera je tam, gdzie wymaga tego prawo, na przykład w celach podatkowych lub rozliczania płac swoich pracowników. Gromadząc i/lub używając numerów ubezpieczeń społecznych, firma CCS dołoży odpowiednich starań, aby zadbać o ich poufność i zapewnić do nich dostęp wyłącznie osobom, które muszą je znać, a także wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia techniczne oraz plany zatrzymywania.

Jak firma CCS może zmienić niniejszą Informację o ochronie prywatności?

W miarę rozbudowywania oraz ulepszania swoich Witryn i Aplikacji firma CCS może aktualizować niniejszą Informację o ochronie prywatności. Jej treść może być modyfikowana od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania jej pod kątem wszelkich zmian. Zmiany o zasadniczym znaczeniu będą wskazywane u góry dokumentu.

W jaki sposób można skontaktować się z firmą CCS?

W przypadku jakichkolwiek komentarzy lub pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności, chęci uzyskania informacji o sposobie, w jaki firma CCS lub jej dostawcy usług korzystają z Danych osobowych użytkowników, albo propozycji usprawnień niniejszej Witryny lub Aplikacji, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Wszelkie pytania dotyczące praktyk firmy CCS w zakresie ochrony prywatności należy przesyłać drogą elektroniczną na adres [email protected].

Jeśli użytkownik jest obywatelem kraju objętego RODO i chce skontaktować się z lokalnym inspektorem ds. ochrony danych, prosimy o podanie stosownej informacji w treści wiadomości e-mail, a zostanie ona przekierowana do odpowiedniej osoby. W przypadku chęci zrezygnowania z przekazywania nam Danych osobowych lub usunięcia ich z naszych systemów, należy kliknąć to łącze.

Data ostatniej aktualizacji: 28 sierpnia 2017 r.